Vyhláška č. 314/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 382/2016 Z. z.)

Čiastka 112/2009
Platnosť od 30.07.2009
Účinnosť od 01.01.2017