Nariadenie vlády č. 283/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú opatrenia na úpravu požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní s malým objemom výroby

Čiastka 99/2009
Platnosť od 15.07.2009 do31.10.2011
Účinnosť od 15.09.2009 do31.10.2011
Zrušený 359/2011 Z. z.

283

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. júla 2009,

ktorým sa ustanovujú opatrenia na úpravu požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní s malým objemom výroby

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje opatrenia na úpravu požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní s malým objemom výroby (ďalej len „štrukturálna požiadavka“) ustanovené osobitným predpisom1) pri zachovaní požiadaviek na hygienu potravín podľa osobitného predpisu.2)

§ 2

(1) Na účely tohto nariadenia vlády sa potravinárskou prevádzkarňou s malým objemom výroby (ďalej len „potravinárska prevádzkareň“) rozumie prevádzkareň, ktorá

a) spĺňa požiadavky pre potravinárske prevádzkarne podľa tohto nariadenia vlády alebo

b) bola ako prevádzkareň s limitovaným objemom výroby povolená pred 1. januárom 2006.

(2) Zo štrukturálnych požiadaviek ustanovených osobitným predpisom1) možno povoliť potravinárskej prevádzkarni výnimky podľa § 5.

§ 3

(1) Výnimku zo štrukturálnych požiadaviek možno povoliť týmto potravinárskym prevádzkarňam:

a) bitúnku, ktorý

1. zabíja najviac 30 dobytčích jednotiek za týždeň,

2. vopred oznámi regionálnej veterinárnej a potravinovej správe3) čas zabíjania a počet a pôvod zvierat tak, aby jej umožnil vykonať prehliadku ante mortem podľa osobitného predpisu,4) a to na farme alebo na bitúnku,

b) rozrábkarni, ktorá vyrobí do piatich ton vykosteného mäsa týždenne alebo ekvivalentné množstvo mäsa s kosťou.

(2) Na stanovenie dobytčej jednotky sa použijú tieto prepočty:

a) ak ide o hovädzie mäso a teľacie mäso, jeden kus

1. dospelého hovädzieho dobytka staršieho ako dva roky sa rovná jednej dobytčej jednotke,

2. ostatného hovädzieho dobytka od šiestich mesiacov do dvoch rokov sa rovná 0,6 dobytčej jednotky,

3. ostatného hovädzieho dobytka do šiestich mesiacov sa rovná 0,4 dobytčej jednotky,

b) ak ide o bravčové mäso, jeden kus

1. plemennej prasnice alebo plemenného kanca sa rovná 0,4 dobytčej jednotky,

2. odstavčaťa so živou hmotnosťou do 25 kg sa rovná 0,05 dobytčej jednotky,

3. ostatných ošípaných so živou hmotnosťou nad 25 kg sa rovná 0,15 dobytčej jednotky,

c) ak ide o ostatné mäso,

1. ovce a kozy so živou hmotnosťou nad 15 kg sa rovnajú 0,15 dobytčej jednotky,

2. jahňatá a kozľatá pod 15 kg živej hmotnosti sa rovnajú 0,03 dobytčej jednotky,

d) ak ide o zverinu, na zver ošetrenú rovnakým spôsobom ako príslušný druh zvierat sa použijú prepočty podľa druhov zvierat uvedených v písmenách a) až c) druhom bode.

(3) Mäso pochádzajúce z potravinárskej prevádzkarne, ktorá má povolenú výnimku podľa odsekov 1 a 2, možno uvádzať na trh len v Slovenskej republike.

(4) Povolenie činnosti potravinárskej prevádzkarne, ktorej bola povolená výnimka podľa odsekov 1 a 2, sa zruší,5) ak potravinárska prevádzkareň nedodržiava určenú limitovanú výrobnú kapacitu.

§ 4

(1) Prevádzkovateľ potravinárskej prevádzkarne musí podať žiadosť o schválenie potravinárskej prevádzkarne podľa osobitného predpisu,6) v ktorej požiada o výnimky z požiadaviek ustanovených osobitným predpisom.1)

(2) V žiadosti o schválenie potravinárskej prevádzkarne podľa odseku 1 uvedie žiadateľ okrem náležitostí podľa osobitného predpisu7)

a) výnimky zo štrukturálnych požiadaviek, o ktoré žiada, a

b) opis a charakteristiku potravinárskej prevádzkarne, jej usporiadanie a technologické vybavenie.

§ 5

Potravinárskej prevádzkarni možno povoliť tieto výnimky zo štrukturálnych požiadaviek uvedených v osobitnom predpise:1)

a) bitúnok na zabíjanie domácich kopytníkov nemusí byť vybavený

1. hygienicky vhodnými ustajňovacími priestormi, ak sú zvieratá určené na zabitie priamo vyložené z chovných objektov do predporážkových priestorov,

2. samostatnými hygienickými zariadeniami pre choré a podozrivé zvieratá, ak zvieratá pochádzajú z vlastných chovných objektov prevádzkovateľa bitúnku alebo prenajímateľa bitúnku v rámci farmy,

3. samostatnou miestnosťou na zabíjanie jednotlivých kategórií domácich kopytníkov, ak sa tieto činnosti nevykonávajú v časovo oddelenom režime,

4. samostatnou miestnosťou na vyprázdňovanie a čistenie žalúdkov a čriev, ak sa tieto operácie vykonávajú časovo oddelene,

5. samostatnými linkami na zabíjanie jednotlivých kategórií domácich kopytníkov, ak sa tieto operácie vykonávajú časovo oddelene,

6. zariadeniami na dezinfekciu nástrojov horúcou vodou, ak sa používa alternatívny spôsob dezinfekcie schválený príslušným orgánom,8)

7. samostatnou miestnosťou alebo priestorom pre zariadenia na vykonávanie čistenia a dezinfekciu dopravných prostriedkov určených na prepravu, ak zvieratá určené na zabíjanie pochádzajú z vlastných chovných objektov prevádzkovateľa bitúnku alebo prenajímateľa bitúnku v rámci farmy,

8. dostatočným počtom šatní s hygienickou slučkou, ak je vyčlenený dostatočný počet skriniek na osobný a pracovný odev a sú usporiadané tak, že sa chránia čisté časti budovy pred kontamináciou; záchody sa nesmú otvárať priamo do pracovných miestností,

b) rozrábkareň na rozrábanie mäsa domácich kopytníkov nemusí byť vybavená

1. samostatnými zariadeniami na vykonávanie rozrábania rôznych kategórií a druhov mäsa, ak sa tieto činnosti vykonávajú časovo oddelene,

2. samostatnými miestnosťami na oddelené skladovanie mäsa nebaleného, nechráneného a baleného, chráneného mäsa v druhom obale, ak sa ich skladovanie vykonáva časovo oddelene,

3. dostatočným počtom šatní s hygienickou slučkou, ak je vyčlenený dostatočný počet skriniek na osobný a pracovný odev a sú usporiadané tak, že sa chránia čisté časti budovy pred kontamináciou; záchody sa nesmú otvárať priamo do pracovných miestností,

c) priestory a zariadenia môžu byť využívané aj na manipuláciu s inými živočíšnymi produktmi určenými na ľudskú spotrebu, ak tieto produkty nebudú ohrozené kontamináciou.

§ 6

Mäso pochádzajúce z potravinárskej prevádzkarne musí byť označené národnou zdravotnou značkou kruhového tvaru s priemerom 3,5 cm takto:

a) v hornej časti skráteným označením okresu,9)

b) v strednej časti úradným schvaľovacím číslom potravinárskej prevádzkarne,

c) v dolnej časti písmenom L,

d) písmená musia byť najmenej 0,8 cm vysoké a číslice najmenej 1 cm vysoké.

§ 7

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.

§ 8

Toto nariadenie vlády bolo prijaté v súlade s právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev v oblasti technických noriem a technických predpisov.10)


§ 9

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2009.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 283/2009 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v znení

– nariadenia Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 2076/2005 z 5. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1662/2006 zo 6. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 320, 18. 11. 2006),

– nariadenia Rady (ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1243/2007 z 24. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 281, 25. 10. 2007),

– nariadenia Komisie (ES) č. 1020/2008 zo 17. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 277, 18. 10. 2008),

– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.

2) Nariadenie (ES) č. 853/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.

3) § 8 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

4) Nariadenie (ES) č. 853/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.

5) § 43 zákona č. 39/2007 Z. z.

6) § 41 zákona č. 39/2007 Z. z.

7) § 41 ods. 4 zákona č. 39/2007 Z. z.

8) § 6 zákona č. 39/2007 Z. z.

9) § 36 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.