Oznámenie č. 281/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení výsledkov rokovaní medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom vnútra Rakúskej republiky o ďalšom uplatňovaní bilaterálnych medzinárodných zmlúv so zreteľom na štátnu hranicu medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou po úplnom uplatňovaní schengenského acquis aj Slovenskou republikou

Čiastka 97/2009
Platnosť od 10.07.2009
Redakčná poznámka

Závery rokovaní sa uplatňujú od 22. decembra 2007.

281

Oznámenie

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 3. novembra 2008 a zo 16. decembra 2008 boli potvrdené výsledky rokovaní medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom vnútra Rakúskej republiky o ďalšom uplatňovaní bilaterálnych medzinárodných zmlúv so zreteľom na štátnu hranicu medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou po úplnom uplatňovaní schengenského acquis aj Slovenskou republikou.

Závery rokovaní sa uplatňujú od 22. decembra 2007.

K oznámeniu č. 281/2009 Z. z.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky

VERBÁLNA NÓTA

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni prejavuje úctu Spolkovému ministerstvu pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky a dovoľuje si potvrdiť výsledky rokovaní medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom vnútra Rakúskej republiky o ďalšom uplatňovaní bilaterálnych medzinárodných zmlúv medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou so zreteľom na štátnu hranicu po úplnom uplatňovaní schengenského acquis Slovenskou republikou.

V súlade s výsledkami rokovaní potvrdzuje slovenská strana tieto skutočnosti:

1. Po úplnom uplatňovaní schengenského acquis Slovenskou republikou podľa článku 3 ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, sa bilaterálne medzinárodné zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou so zreteľom na štátnu hranicu uplatňujú iba v rozsahu, ktorý je v súlade so schengenským acquis.

Úplným uplatňovaním schengenského acquis Slovenskou republikou sú dotknuté najmä tieto medzinárodné zmluvy s Rakúskou republikou, resp. ich ustanovenia:

a) Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach (Viedeň 21. december 1973) v znení výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994 a v znení Dohody medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach uzatvorenej výmenou nót Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 31. augusta 2005 a Veľvyslanectva Rakúskej republiky v Bratislave z 18. decembra 2001

– články 43 až 45

– príloha 18

b) Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave pohraničného prechodu železníc (Praha 22. september 1962) v znení Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962 (Praha 3. január 1967) a Dohody medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962 v znení dohody z 3. januára 1967 a výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994 (Bratislava 25. február 1999)

– článok 2 písm. g)

– článok 8

– článok 18

– prílohy 1a a 1b

c) Dohoda medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o uľahčení pohraničného vybavovania v železničnej, cestnej a vodnej doprave (Viedeň 17. jún 1991) v znení výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994

– celá dohoda s výnimkou článku 17

d) Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy (Viedeň 28. apríl 2004)

– celá dohoda

e) Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách (Viedeň 11. jún 1997)

– článok 6 ods. 1 a 4 v časti týkajúcej sa zdržiavania sa na území druhej zmluvnej strany bez víza a povolenia na pobyt

– článok 6 ods. 2

f) Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách (Viedeň 7. december 1967) v znení výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994

– článok 16

2. Platnosť uvedených bilaterálnych medzinárodných zmlúv medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou so zreteľom na štátnu hranicu nie je úplným uplatňovaním schengenského acquis Slovenskou republikou dotknutá.

3. V prípade dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc podľa článku 23 a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), sa budú bilaterálne medzinárodné zmluvy a ich ustanovenia, ktoré upravujú pohyb cez štátnu hranicu a vykonávanie kontrol pri prekračovaní hraníc, znova uplatňovať v plnej miere.

4. Dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc podľa článku 23 a nasl. Kódexu schengenských hraníc vedie k zákazu prekračovania štátnej hranice mimo miest na to určených.

5. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa bude v prípade rokovaní o prispôsobovaní ustanovení bilaterálnych medzinárodných zmlúv so zreteľom na štátnu hranicu, ktoré nie sú v súlade so schengenským acquis, usilovať o ich úplné zosúladenie so schengenským acquis.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni si dovoľuje požiadať rakúsku stranu o potvrdenie výsledkov rokovaní medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom vnútra Rakúskej republiky a využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Spolkové ministerstvo pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky o svojej hlbokej úcte.

Viedeň 3. novembra 2008

Peter Lizák v. r.

Rakúske veľvyslanectvo Bratislava

VERBÁLNA NÓTA

Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v Bratislave prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky a dovoľuje si odvolať sa na verbálnu nótu Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Viedni z 3. novembra 2008 ohľadne výsledkov rokovaní medzi Spolkovým ministerstvom vnútra Rakúskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o ďalšom uplatnení bilaterálnych medzinárodnoprávnych zmlúv týkajúcich sa hraníc medzi Rakúskou republikou a Slovenskou republikou po plnom zavedení schengenského acquis Slovenskou republikou, ktorá má nasledujúce znenie:

„V súlade s výsledkami rokovaní potvrdzuje slovenská strana tieto skutočnosti:

1. Po úplnom uplatňovaní schengenského acquis Slovenskou republikou podľa článku 3 ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, sa bilaterálne medzinárodné zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou so zreteľom na štátnu hranicu uplatňujú iba v rozsahu, ktorý je v súlade so schengenským acquis.

Úplným uplatňovaním schengenského acquis Slovenskou republikou sú dotknuté najmä tieto medzinárodné zmluvy s Rakúskou republikou, resp. ich ustanovenia:

a) Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach (Viedeň 21. december 1973) v znení výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994 a v znení Dohody medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach uzatvorenej výmenou nót Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 31. augusta 2005 a Veľvyslanectva Rakúskej republiky v Bratislave z 18. decembra 2001

– články 43 až 45

– príloha 18

b) Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave pohraničného prechodu železníc (Praha 22. september 1962) v znení Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962 (Praha 3. január 1967) a Dohody medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962 v znení dohody z 3. januára 1967 a výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994 (Bratislava 25. február 1999)

– článok 2 písm. g)

– článok 8

– článok 18

– prílohy 1a a 1b

c) Dohoda medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o uľahčení pohraničného vybavovania v železničnej, cestnej a vodnej doprave (Viedeň 17. jún 1991) v znení výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994

– celá dohoda s výnimkou článku 17

d) Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy (Viedeň 28. apríl 2004)

– celá dohoda

e) Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách (Viedeň 11. jún 1997)

– článok 6 ods. 1 a 4 v časti týkajúcej sa zdržiavania sa na území druhej zmluvnej strany bez víza a povolenia na pobyt

– článok 6 ods. 2

f) Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách (Viedeň 7. december 1967) v znení výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994

– článok 16

2. Platnosť uvedených bilaterálnych medzinárodných zmlúv medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou so zreteľom na štátnu hranicu nie je úplným uplatňovaním schengenského acquis Slovenskou republikou dotknutá.

3. V prípade dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc podľa článku 23 a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), sa budú bilaterálne medzinárodné zmluvy a ich ustanovenia, ktoré upravujú pohyb cez štátnu hranicu a vykonávanie kontrol pri prekračovaní hraníc, znova uplatňovať v plnej miere.

4. Dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc podľa článku 23 a nasl. Kódexu schengenských hraníc vedie k zákazu prekračovania štátnej hranice mimo miest na to určených.

5. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa bude v prípade rokovaní o prispôsobovaní ustanovení bilaterálnych medzinárodných zmlúv so zreteľom na štátnu hranicu, ktoré nie sú v súlade so schengenským acquis, usilovať o ich úplné zosúladenie so schengenským acquis.“.

Rakúske veľvyslanectvo potvrdzuje, že rakúska strana plne súhlasí s názorom uvedeným vo verbálnej nóte.

Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v Bratislave si dovoľuje pri tejto príležitosti opätovne ubezpečiť Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o svojej hlbokej úcte.

Bratislava 16. decembra 2008