Zákon č. 274/2009 Z. z.Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 96/2009
Platnosť od 10.07.2009
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009, okrem § 51 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2010 a okrem § 65 ods. 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.