Zákon č. 266/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 91/2009
Platnosť od 01.07.2009
Účinnosť od 07.07.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.07.2009 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.07.2009