Oznámenie č. 239/2009 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení výnosu z 1. októbra 2008 č. 7/2008

Čiastka 84/2009
Platnosť od 17.06.2009 do31.12.2011
Účinnosť do 31.12.2011
Zrušený 225/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 20. júna 2009.

239

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 12 ods. 9 a 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal

výnos z 10. júna 2009 č. 2/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike (oznámenie č. 311/2008 Z. z.) v znení výnosu z 1. októbra 2008 č. 7/2008 (oznámenie č. 377/2008 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 20. júna 2009.

Výnos je uverejnený v čiastke 54/2009 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.