Nariadenie vlády č. 221/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2006 Z. z.

Čiastka 80/2009
Platnosť od 11.06.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH