Zákon č. 213/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 79/2009
Platnosť od 04.06.2009
Účinnosť od 01.07.2009 do17.04.2016
Zrušený 343/2015 Z. z.

OBSAH