Oznámenie č. 205/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

Čiastka 75/2009
Platnosť od 30.05.2009
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnky príloh A a B nadobudli podľa depozitárskeho oznámenia č. C.N.749.2008.TREATIES-3 z 13. októbra 2008 platnosť 1. januára 2009 v súlade s článkom 14 ods. 3. V ten istý deň, t. j. 1. januára 2009, nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku

205

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že boli prijaté zmeny a doplnky príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška č. 64/1987 Zb., oznámenie č. 243/1996 Z. z., oznámenie č. 444/2005 Z. z. a oznámenie č. 60/2007 Z. z.).

Zmeny a doplnky príloh A a B nadobudli podľa depozitárskeho oznámenia č. C.N.749.2008.TREATIES-3 z 13. októbra 2008 platnosť 1. januára 2009 v súlade s článkom 14 ods. 3.

V ten istý deň, t. j. 1. januára 2009, nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Do textu zmien a doplnkov možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.