Oznámenie č. 19/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje objektivizovaný platový koeficient pre príslušnú krajinu

Čiastka 9/2009
Platnosť od 30.01.2009
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

19

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 23 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.

opatrenie z 20. januára 2009 č. 280.026/2009-OSUR, ktorým sa ustanovuje objektivizovaný platový koeficient pre príslušnú krajinu.

Opatrenie obsahuje uplatňovanie objektivizovaného platového koeficientu pre príslušnú krajinu na účely zahraničného funkčného platu zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.