Vyhláška č. 183/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vedení evidencie spotreby, o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov a o hláseniach

Čiastka 70/2009
Platnosť od 26.05.2009 do25.11.2011
Účinnosť od 01.06.2009 do25.11.2011
Zrušený 405/2011 Z. z.

183

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

zo 14. mája 2009,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vedení evidencie spotreby, o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov a o hláseniach

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 33 písm. e) zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o vedení evidencie spotreby a o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov (ďalej len „prípravok“) podľa § 3 ods. 2 zákona a o hláseniach podľa § 21 písm. b) zákona.

§ 2

(1) Evidenciu spotreby prípravkov a spôsobu ich aplikácie (ďalej len „evidencia“) vedú osoby podľa § 3 ods. 2 a 3 zákona vrátane osôb vykonávajúcich ošetrovanie skladovaných rastlín a rastlinných produktov.

(2) Evidencia sa uchováva desať rokov od skončenia kalendárneho roka, v ktorom boli prípravky aplikované. Vzor vedenia evidencie je uvedený v prílohe č. 1.

(3) Evidenciu možno viesť aj v elektronickej podobe, pričom počas kontroly vykonávanej zamestnancom Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho osoba podľa odseku 1 zabezpečí aj listinnú podobu aktualizovanú k termínu kontroly.

(4) Ten, kto vedie evidenciu podľa odseku 1, okrem osoby podnikajúcej v oblasti aplikácie prípravkov zašle Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu prostredníctvom fytoinšpektora súhrnné údaje o spotrebe prípravkov podľa prílohy č. 2.

(5) Osoba zaoberajúca sa morením osiva odlíši v súhrnných údajoch podľa odseku 4 spotrebu moridiel použitých na morenie osiva vysiateho na užívaných pozemkoch od spotreby moridiel použitých na morenie osiva určeného na účely uvádzania na trh.

(6) Ten, kto vedie evidenciu podľa § 3 ods. 3 zákona, zašle súhrnné údaje o spotrebe prípravkov podľa prílohy č. 3 Národnému lesníckemu centru spolu s hlásením o stave a vývoji škodlivých činiteľov.1)

§ 3

Osoba podľa § 21 písm. a) zákona zasiela kontrolnému ústavu hlásenia podľa § 21 písm. b) zákona na tlačivách, ktorých vzor je uvedený v prílohe č. 4.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2009.


Stanislav Becík v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 183/2009 Z. z.

Evidencia spotreby a spôsobu aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 183/2009 Z. z.

Súhrnné údaje o spotrebe prípravkov rozdelené podľa plodína  škodlivých organizmov

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 183/2009 Z. z.

Súhrnné údaje o spotrebe prípravkov

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 183/2009 Z. z.

Súhrnné údaje o prípravkoch uvedených na trh

Vzor 04

Poznámky pod čiarou

1) § 44 ods. 2 a § 48 ods. 2 písm. f) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.