Oznámenie č. 171/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca produkty rybolovu a výrobky z nich

Čiastka 68/2009
Platnosť od 22.05.2009 do31.12.2012
Účinnosť do 31.12.2012
Zrušený 425/2012 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

171

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

výnos z 25. augusta 2008 č. 1903/2008-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca produkty rybolovu a výrobky z nich.

Týmto výnosom sa upravujú požiadavky na nespracované produkty rybolovu, upravené produkty rybolovu a spracované produkty rybolovu určené na ľudskú spotrebu, na ich dovoz z tretích štátov, na manipuláciu s nimi a na ich umiestňovanie na trh.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 8/2009 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke č. 18/2009 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.