Zákon č. 160/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 79/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 61/2009
Platnosť od 05.05.2009
Účinnosť od 01.01.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 79/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
05.05.2009 - 31.12.2015