Oznámenie č. 157/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Chorvátskej republiky

Čiastka 58/2009
Platnosť od 30.04.2009
Redakčná poznámka

Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Chorvátskej republiky nadobudol platnosť 30. marca 2009 v súlade s článkom II. V ten istý deň, t. j. 30. marca 2009, nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku.

157

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. júla 2008 bol v Bruseli podpísaný Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Chorvátskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky s Protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Chorvátskej republiky vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1078 z 24. októbra 2008.

Prezident republiky Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Chorvátskej republiky ratifikoval 24. októbra 2008.

Ratifikačná listina bola uložená 10. novembra 2008 u depozitára, vlády Spojených štátov amerických.

Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Chorvátskej republiky nadobudol platnosť 30. marca 2009 v súlade s článkom II.

V ten istý deň, t. j. 30. marca 2009, nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku.

K oznámeniu č. 157/2009 Z. z.

Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Chorvátskej republiky

Zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy podpísanej vo Washingtone 4. apríla 1949,

spokojné s tým, že bezpečnosť severoatlantického priestoru sa posilní pristúpením Chorvátskej republiky k uvedenej zmluve,

dohodli sa takto:

Článok I

Na základe nadobudnutia platnosti tohto protokolu generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy v mene všetkých zmluvných strán predloží vláde Chorvátskej republiky pozvánku na pristúpenie k Severoatlantickej zmluve. V súlade s článkom 10 zmluvy sa Chorvátska republika stane zmluvnou stranou dňom uloženia svojej listiny o prístupe u vlády Spojených štátov amerických.

Článok II

Tento protokol nadobudne platnosť v deň, keď všetky zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy oznámia vláde Spojených štátov amerických svoj súhlas s týmto protokolom. Vláda Spojených štátov amerických informuje všetky zmluvné stany Severoatlantickej zmluvy o dátume prijatia každého takého oznámenia a o dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu.

Článok III

Tento protokol, ktorého anglická a francúzska verzia sú rovnako autentické, bude uložený v archíve vlády Spojených štátov amerických. Riadne overené kópie odovzdá táto vláda vládam všetkých zmluvných strán Severoatlantickej zmluvy.

Anglické znenie textu