Vyhláška č. 152/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 605/2007 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia

Čiastka 56/2009
Platnosť od 28.04.2009 do31.12.2011
Účinnosť od 01.05.2009 do31.12.2011
Zrušený 314/2001 Z. z.

OBSAH

152

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 8. septembra 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 605/2007 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. i) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 605/2007 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. n) sa slovo „oprávnením“ nahrádza slovom „osvedčením4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 5 ods. 5 sa za slová „v osobitnom predpise6)“ vkladajú slová „a v technickej norme6a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.“.

3. V § 6 sa slová „v tejto vyhláške“ nahrádzajú slovami „v § 5 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

13) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.“.

5. V prílohe č. 4 písm. c) sa odkaz 24 za slovom „normy“ nahrádza odkazom 20.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2009.


Robert Kaliňák v. r.