Vyhláška č. 15/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia a rozsahu údajov vedených v registri ovocných sadov a chmeľníc

Čiastka 8/2009
Platnosť od 28.01.2009
Účinnosť od 01.02.2009