Vyhláška č. 149/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny

Čiastka 54/2009
Platnosť od 21.04.2009 do30.11.2011
Účinnosť od 01.05.2009 do30.11.2011
Zrušený 424/2011 Z. z.

OBSAH

149

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 8. apríla 2009

o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 4 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 81/2009 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Medicínsko-ekonomický rozbor dietetickej potraviny, ktorá nie je zaradená do zoznamu dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, obsahuje

a) epidemiologické údaje

1. incidencia a prevalencia ochorenia v Slovenskej republike, na ktorého liečbu je dietetická potravina indikovaná,

2. opis cieľovej skupiny pacientov, jej charakteristika a definovanie prípadných podskupín,

3. predpokladaný počet liečených pacientov v kalendárnom roku a v ďalších piatich nasledujúcich kalendárnych rokoch,

b) klinický prínos terapie,

c) porovnanie odhadovaných nákladov na navrhovanú terapiu dietetickou potravinou s odhadovanými nákladmi na doterajší terapeutický postup

1. pri použití iných dietetických potravín, ktoré majú rovnakú indikáciu, ale rozdielnu aplikačnú formu ako dietetická potravina, ktorá je predmetom medicínsko-ekonomického rozboru, na jeden terapeutický cyklus alebo na kalendárny rok a na ďalších päť nasledujúcich kalendárnych rokov,

2. pri použití iných dietetických potravín, ktoré majú rovnakú indikáciu, ale rozdielne kvalitatívno-kvantitatívne zloženie ako dietetická potravina, ktorá je predmetom medicínsko-ekonomického rozboru, na jeden terapeutický cyklus alebo na kalendárny rok a na ďalších päť nasledujúcich kalendárnych rokov, alebo

3. s inými postupmi, pri ktorých sa nepoužívajú dietetické potraviny, na jeden terapeutický cyklus alebo na kalendárny rok a na ďalších päť nasledujúcich kalendárnych rokov,

d) typ farmako-ekonomickej analýzy so zdôvodnením výberu a jej výsledky,

e) výsledky analýzy vplyvu na rozpočet verejného zdravotného poistenia na kalendárny rok a na ďalších päť nasledujúcich kalendárnych rokov,

f) predpokladanú spotrebu dietetickej potraviny v kalendárnom roku a v ďalších piatich nasledujúcich kalendárnych rokoch vyjadrenú počtom a veľkosťou predpísaných balení,

g) zdroje dát vrátane metodiky, a ak ide o extrapolácie, aj jej zdôvodnenie, diskontáciu a analýzu senzitivity,

h) výšku úhrady dietetickej potraviny na základe zdravotného poistenia v referenčných krajinách v zahraničí vyjadrenú v percentách.

§ 2

Pri porovnaní odhadovaných nákladov podľa § 1 písm. c), odhade celkových nákladov na terapiu dietetickou potravinou a odhade dosahov používania dietetickej potraviny sa vychádza z úradne určených cien dietetických potravín, liekov, zdravotníckych pomôcok, výrobkov, zdravotníckych výkonov a služieb.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2009.


Richard Raši v. r.