Vyhláška č. 144/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 53/2009
Platnosť od 18.04.2009
Účinnosť od 01.05.2009 do19.05.2018
Zrušený 106/2018 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2009 - 19.05.2018

Pôvodný predpis

18.04.2009