Oznámenie č. 124/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Albánskou republikou na strane druhej

Čiastka 44/2009
Platnosť od 01.04.2009
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. apríla 2009 v súlade s článkom 135. V ten istý deň, t. j. 1. apríla 2009, nadobudne platnosť aj pre Slovenskú republiku.

OBSAH

HLAVA II - POLITICKÝ DIALÓG (Čl. 8 - Čl. 11)
HLAVA IV - VOĽNÝ POHYB TOVARU (Čl. 16 - Čl. 45)

124

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. júna 2006 bola v Luxemburgu podpísaná Stabilizačná a asociačná dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Albánskou republikou na strane druhej.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 208 z 30. januára 2007 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 29. júna 2007. Ratifikačná listina bola uložená 20. júla 2007 u generálneho tajomníka Rady Európskej únie, depozitára dohovoru.

Dohoda nadobudne platnosť 1. apríla 2009 v súlade s článkom 135. V ten istý deň, t. j. 1. apríla 2009, nadobudne platnosť aj pre Slovenskú republiku.

K oznámeniu č. 124/2009 Z. z.

STABILIZAČNÁ A ASOCIAČNÁ DOHODA

medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Albánskou republikou na strane druhej

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAARSKÁ REPUBLIKA,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

Zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva atómovej energie a Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „členské štáty“) a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU

(ďalej len „Spoločenstvo“)

na jednej strane a

ALBÁNSKA REPUBLIKA (ďalej len „Albánsko“)

na strane druhej,

berúc do úvahy silné väzby medzi zúčastnenými stranami a ich spoločné hodnoty, ako aj ich želanie tieto väzby posilniť a vytvoriť pevné a dlhodobé spojenectvo založené na vzájomnosti a spoločných záujmoch, ktoré by Albánsku umožnilo naďalej posilňovať a prehlbovať vzťahy, ktoré už so Spoločenstvom a jeho členskými štátmi nadviazalo na základe Dohody o obchode a obchodnej a hospodárskej spolupráci uzavretej v roku 1992;

berúc do úvahy význam, ktorý má táto dohoda v rámci procesu stabilizácie a pridruženia krajín juhovýchodnej Európy pre vytvorenie a konsolidáciu stabilizovanej situácie v Európe, založenej na spolupráci, ktorej nosným pilierom je Európska únia, ako aj v rámci Paktu stability;

berúc do úvahy predsavzatie zúčastnených strán všetkými prostriedkami prispieť k politickej, hospodárskej a inštitucionálnej stabilizácii v Albánsku a v tomto regióne prostredníctvom rozvoja občianskej spoločnosti a demokratizácie, budovania inštitúcií a reformy verejnej správy, regionálnej integrácie obchodu a zintenzívnenej hospodárskej spolupráce, ako aj spolupráce v širokej škále oblastí, najmä v okruhu spravodlivosti a vnútroštátnych záležitostí a posilnenia bezpečnosti v Albánsku a v tomto regióne;

berúc do úvahy predsavzatie zúčastnených strán posilniť slobody v oblasti politickej a hospodárskej ako podstatu tejto dohody, ako aj predsavzatie týchto strán dodržiavať ľudské práva a zásady právneho štátu vrátane práv občanov, ktorí patria k národnostným menšinám, upevniť demokratické princípy prostredníctvom fungovania viacerých politických strán a slobodných a spravodlivých volieb;

berúc do úvahy úsilie zúčastnených strán v plnej miere uplatňovať všetky zásady a ustanovenia Charty OSN, OBSE, najmä záverečný akt Helsinskej konferencie, záverečné dokumenty konferencií vo Viedni a v Madride a Pakt stability pre juhovýchodnú Európu ako príspevok k regionálnej stabilite a spolupráci medzi štátmi tohto regiónu;

berúc do úvahy predsavzatie zúčastnených strán uplatňovať zásady trhového hospodárstva a ochotu Spoločenstva napomôcť hospodárske reformy v Albánsku;

berúc do úvahy predsavzatie zúčastnených strán uplatňovať voľný obchod v súlade s právami a so záväzkami vyplývajúcimi z ich členstva vo WTO;

berúc do úvahy želanie zúčastnených strán naďalej rozvíjať politický dialóg o dvojstranných záležitostiach i medzinárodných otázkach obojstranného záujmu vrátane regionálnych aspektov, pri zohľadnení spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie;

berúc do úvahy predsavzatie zúčastnených strán bojovať proti organizovanému zločinu a posilniť spoluprácu v boji proti terorizmu na základe vyhlásenia vydaného na európskej konferencii 20. októbra 2001;

v presvedčení, že stabilizačná a asociačná dohoda vytvorí nové podmienky pre hospodárske vzťahy medzi nimi, a najmä pre rozvoj obchodu a investícií ako kľúčových faktorov hospodárskej reštrukturalizácie a modernizácie;

so zreteľom na záväzok Albánska k aproximácii svojich právnych predpisov vo významných odvetviach právnym predpisom Spoločenstva a k ich účinnej implementácii;

so zreteľom na vôľu Spoločenstva poskytnúť významnú podporu implementácii reforiem a využiť na tento účel všetky dostupné nástroje spolupráce a technickej, finančnej a hospodárskej pomoci na komplexnom, predbežnom a viacročnom základe;

potvrdzujúc, že ustanovenia tejto dohody, ktoré sa zakladajú na časti III hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, sú záväzné pre Spojené kráľovstvo a Írsko ako pre osobitné zúčastnené strany, a nie ako súčasť Európskeho spoločenstva, pokým Spojené kráľovstvo alebo Írsko (podľa konkrétneho prípadu) Albánsku neoznámia, že preberajú záväzky ako súčasť Európskeho spoločenstva v súlade s protokolom o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je prílohou Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. To isté sa týka Dánska v súlade s protokolom, ktorý je prílohou uvedených zmlúv a týka sa postavenia Dánska;

odvolávajúc sa na Záhrebský samit, na ktorom bola prijatá výzva na ďalšiu konsolidáciu vzťahov medzi štátmi, ktoré sa zapojili do procesu stabilizácie a pridruženia, a Európskou úniou, ako aj na zintenzívnenie regionálnej spolupráce;

odvolávajúc sa na skutočnosť, že na Solúnskom samite bol proces stabilizácie a pridruženia posilnený ako rámec politiky Európskej únie vo vzťahu ku krajinám západného Balkánu a zdôraznila sa na ňom perspektíva ich integrácie do Európskej únie na základe ich individuálneho pokroku v reformách a dosiahnutých výsledkov;

odvolávajúc na na Memorandum o porozumení o uľahčení a liberalizácii obchodu, ktoré bolo podpísané v Bruseli 27. júna 2001 a ktorým sa Albánsko, ako aj iné štáty tohto regiónu zaviazali k rokovaniam o systéme dvojstranných dohôd týkajúcich sa voľného obchodu, ktorými by sa zvýšila schopnosť tohto regiónu pritiahnuť investície, ako aj perspektíva na ich integráciu do svetového hospodárstva;

odvolávajúc sa na pripravenosť Európskej únie v čo najväčšej miere začleniť Albánsko do politického a hospodárskeho vývoja Európy a jeho štatút možného kandidátskeho štátu na členstvo v EÚ na základe Zmluvy o Európskej únii a splnenia kritérií, ktoré boli definované na zasadaní Európskej rady v júni 1993, ak bude táto dohoda úspešne implementovaná, najmä so zreteľom na regionálnu spoluprácu,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Týmto sa zakladá pridruženie medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Albánskom na strane druhej.

Cieľom tohto pridruženia je:

– podporiť úsilie Albánska o posilnenie demokracie a právneho štátu;

– prispieť k politickej, hospodárskej a inštitucionálnej stabilite v Albánsku, ako aj ku stabilizácii regiónu;

– poskytnúť vhodný rámec politického dialógu, ktorý by umožnil rozvoj blízkych politických vzťahov medzi zúčastnenými stranami;

– podporiť úsilie Albánska rozvinúť jeho hospodársku a medzinárodnú spoluprácu, a to aj aproximáciou jeho právnych predpisov právnym predpisom Spoločenstva;

– podporiť úsilie Albánska pri dokončení transformácie na fungujúce trhové hospodárstvo, podporiť harmonické hospodárske vzťahy a postupne vytvoriť medzi Spoločenstvom a Albánskom oblasť voľného obchodu;

– podporovať regionálnu spoluprácu vo všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

HLAVA I

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Článok 2

Rešpektovanie zásad demokracie a ľudských práv uvedených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a definovaných v Európskom dohovore o ľudských právach, v záverečnom akte Helsinskej konferencie a Parížskej charte novej Európy, dodržiavanie zásad medzinárodného práva a právneho štátu, ako aj zásad trhového hospodárstva uvedených v dokumente Komisie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe týkajúcom sa hospodárskej spolupráce a vydanom na bonnskej konferencii, bude tvoriť podstatu domácej aj zahraničnej politiky zúčastnených strán a bude patriť ku kľúčovým prvkom tejto dohody.

Článok 3

Mier medzi jednotlivými štátmi i v regióne, stabilita a rozvoj dobrých susedských vzťahov sú ústrednou myšlienkou procesu stabilizácie a pridruženia, na ktorý sa odvolávajú závery zo zasadania Rady Európskej únie, ktoré sa konalo 21. júna 1999. Uzatvorenie a implementácia tejto dohody spadajú do rámca záverov zo zasadania Rady Európskej únie z 29. apríla 1997 a zakladajú sa na výsledkoch, ktoré dosiahlo Albánsko.

Článok 4

Albánsko sa zaväzuje pokračovať v spolupráci a podpore dobrých susedských vzťahov s inými štátmi v tejto oblasti vrátane vhodnej formy vzájomných ústupkov, pokiaľ ide o pohyb osôb, tovaru, kapitálu a služieb, ako aj pri rozvoji projektov spoločného záujmu, najmä takých, ktoré sa týkajú boja proti organizovanému zločinu, korupcii, praniu špinavých peňazí, ilegálnej migrácie a obchodovania, najmä s ľuďmi a nelegálnymi drogami. Tento záväzok je kľúčovým faktorom v rozvoji vzťahov a spolupráce medzi stranami, a tak prispieva k stabilite regiónu.

Článok 5

Strany znovu potvrdzujú význam, ktorý prikladajú boju proti terorizmu a implementácii medzinárodných záväzkov v tejto oblasti.

Článok 6

Pridruženie sa bude implementovať postupne a úplne sa uskutoční v prechodnom, maximálne desaťročnom období, ktoré bude rozdelené na dve nadväzujúce etapy.

Na tieto dve etapy sa nebude vzťahovať hlava IV tejto dohody (Slobodný pohyb tovaru), keďže v rámci uvedeného názvu je v nej pre ne stanovený osobitný harmonogram.

Rozdelenie na dve nadväzujúce etapy má za cieľ umožniť dôkladné strednodobé preskúmanie implementácie tejto dohody. Pokiaľ ide o acquis, v oblasti aproximácie práva a presadzovania právnych predpisov bude mať Albánsko v prvej etape za úlohu sústrediť sa na základné prvky s osobitnými referenčnými bodmi, ako sa uvádza v hlave VI tejto dohody.

Stabilizačná a asociačná rada vytvorená na základe článku 116 bude pravidelne skúmať uplatňovanie tejto dohody a sledovať, ako Albánsko zavádza právnu, správnu, inštitucionálnu a hospodársku reformu so zreteľom na preambulu a v súlade so všeobecnými princípmi uvedenými v tejto dohode.

Prvá etapa sa začne po nadobudnutí platnosti tejto dohody. Stabilizačná a asociačná rada v piatom roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody vyhodnotí pokrok, ktorý Albánsko dosiahlo, a rozhodne, či bol tento pokrok dostačujúci na prechod do druhej etapy, ktorou sa dosiahne úplné pridruženie. Rozhodne aj o osobitných ustanoveniach, ktoré bude považovať za potrebné na riadenie druhej etapy.

Článok 7

Dohoda bude úplne kompatibilná s príslušnými ustanoveniami Svetovej obchodnej organizácie, najmä s článkom XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 a článkom V Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS), a bude sa implementovať spôsobom, ktorý bude konzistentný s týmito ustanoveniami.

HLAVA II

POLITICKÝ DIALÓG

Článok 8

1. V kontexte tejto dohody sa naďalej bude rozvíjať politický dialóg medzi stranami. Bude sprevádzať a stabilizovať zblíženie medzi Európskou úniou a Albánskom a prispeje k vytvoreniu puta solidarity a nových druhov spolupráce medzi stranami.

2. Politický dialóg sa zameria najmä na podporu:

– úplnej integrácie Albánska do spoločenstva demokratických štátov a jeho postupného zblíženia s Európskou úniou;

– intenzívnejšieho zbližovania stanovísk zúčastnených strán k medzinárodným otázkam, a to aj prostredníctvom výmeny informácií podľa potreby, a najmä k tým otázkam, ktoré budú mať pravdepodobne závažné dôsledky pre obe strany;

– regionálnej spolupráce a rozvoja susedských vzťahov;

– spoločných názorov na bezpečnosť a stabilitu v Európe vrátane spolupráce v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje spoločná zahraničná a bezpečnostná politika Európskej únie.

3. Strany považujú šírenie zbraní hromadného ničenia a ich spôsob dodávania štátom i neštátnym subjektom za jednu z najvážnejších hrozieb medzinárodnej stability a bezpečnosti. Z tohto dôvodu sa strany dohodli na spolupráci a spoločnom úsilí pri zastavení šírenia zbraní hromadného ničenia a ich dodávok, a to na základe úplného súladu s implementáciou svojich súčasných záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohôd o odzbrojení a nešírení zbraní, ako aj zmlúv a iných príslušných medzinárodných záväzkov. Strany sa dohodli, že toto ustanovenie tvorí základ tejto dohody a bude súčasťou sprievodného politického dialógu, ktorým sa tento základ bude stabilizovať.

Strany sa ďalej dohodli na spolupráci a spoločnom úsilí pri zastavení šírenia zbraní hromadného ničenia a ich dodávok, a to prostredníctvom:

– prípadných krokov na podpísanie, ratifikáciu alebo pristúpenie a úplnú implementáciu všetkých ďalších príslušných medzinárodných nástrojov;

– zavedenia efektívneho systému vnútroštátnych kontrol vývozu, kontrol vývozu a tranzitu tovaru súvisiaceho so zbraňami hromadného ničenia vrátane kontrol konečného použitia technológií na dvojaký účel, a ktorý bude obsahovať účinné sankcie za porušenia kontrol vývozu.

Politický dialóg o týchto otázkach sa bude môcť uskutočniť na regionálnom základe.

Článok 9

1. Politický dialóg bude prebiehať v rámci Stabilizačnej a asociačnej rady, ktorá bude niesť celkovú zodpovednosť za všetky otázky, ktoré jej strany budú chcieť predložiť.

2. Na žiadosť strán bude môcť politický dialóg prebiehať aj týmito spôsobmi:

– podľa potreby stretnutiami vedúcich pracovníkov zastupujúcich Albánsko na jednej strane a predsedníctvo Rady Európskej únie a Komisiu na strane druhej;

– úplným využívaním diplomatických kontaktov medzi stranami vrátane vhodných kontaktov v tretích štátoch a v rámci Organizácie Spojených národov, OBSE, Rady Európy a iných medzinárodných fór;

– iných prostriedkov, ktoré môžu prispieť k stabilizácii, rozvoju a zintenzívneniu tohto dialógu.

Článok 10

Politický dialóg na parlamentnej úrovni sa uskutoční v rámci parlamentného Stabilizačného a asociačného výboru vytvoreného na základe článku 122.

Článok 11

Politický dialóg sa môže viesť v mnohostrannom rámci a ako regionálny dialóg s účasťou ďalších štátov danej oblasti.

HLAVA III

REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA

Článok 12

V súlade so svojím odhodlaním prispievať k medzinárodnému a regionálnemu mieru, stabilite a k rozvoju dobrých susedských vzťahov bude Albánsko aktívne podporovať regionálnu spoluprácu. Rozvojové programy pomoci Európskeho spoločenstva môžu prostredníctvom programov technickej pomoci podporiť projekty regionálneho alebo cezhraničného charakteru.

Ak bude Albánsko plánovať posilniť svoju spoluprácu s niektorým zo štátov uvedených v článkoch 13 až 15, bude o tom formou konzultácií informovať Spoločenstvo a jeho členské štáty, a to podľa ustanovení uvedených v hlave X – Inštitucionálne, všeobecné a záverečné ustanovenia.

Albánsko preskúma súčasné dvojstranné dohody so všetkými príslušnými štátmi alebo uzavrie nové tak, aby sa zabezpečil ich súlad so zásadami uvedenými v Memorande o porozumení o uľahčení a liberalizácii obchodu, ktoré bolo podpísané v Bruseli 27. júna 2001.

Článok 13

Spolupráca s ďalšími štátmi, ktoré podpísali Stabilizačnú a asociačnú dohodu

Po podpise tejto zmluvy Albánsko začne rokovania so štátmi, ktoré už podpísali Stabilizačnú a asociačnú dohodu, s cieľom uzavrieť bilaterálne dohovory o regionálnej spolupráci na rozšírenie spolupráce medzi príslušnými štátmi.

Základnými prvkami týchto dohovorov bude:

– politický dialóg;

– v súlade s príslušnými ustanoveniami Svetovej obchodnej organizácie vytvorenie oblasti voľného obchodu medzi oboma stranami;

– vzájomné ústupky v oblasti pohybu pracovníkov, usadenia sa, poskytovania služieb, bežných platieb a pohybu kapitálu, ako aj iných politík týkajúcich sa pohybu osôb na úrovni, ktorá zodpovedá úrovni tejto dohody;

– ustanovenia o spolupráci v iných oblastiach bez ohľadu na to, či sa na ne vzťahuje táto dohoda, najmä v oblasti justičnej spolupráce a vnútorných záležitostí.

Tieto dohovory budú podľa potreby obsahovať ustanovenia potrebné na vytvorenie potrebných inštitucionálnych mechanizmov.

Tieto dohovory sa uzavrú do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody. Pripravenosť Albánska uzavrieť takéto dohovory je podmienkou ďalšieho rozvoja vzťahov medzi Albánskom a Európskou úniou.

Albánsko začne podobné rokovania s ostatnými štátmi regiónu, keď tieto štáty podpíšu stabilizačnú a asociačnú dohodu.

Článok 14

Spolupráca s inými štátmi zahrnutými do procesu stabilizácie a pridruženia

Albánsko bude v rámci regionálnej spolupráce spolupracovať s ďalšími štátmi zahrnutými do procesu stabilizácie a pridruženia v niektorých alebo vo všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, najmä v oblastiach spoločného záujmu. Táto spolupráca by mala byť vždy v súlade so zásadami a s cieľmi tejto dohody.

Článok 15

Spolupráca so štátmi, ktoré kandidujú na vstup do EÚ

1. Albánsko môže podporovať svoju spoluprácu a uzavrieť dohovor o regionálnej spolupráci s ktorýmkoľvek štátom kandidujúcim na vstup do EÚ, a to v ktorejkoľvek oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto dohoda. Cieľom takéhoto dohovoru by malo byť postupne približovať dvojstranné vzťahy medzi Albánskom a týmto štátom k príslušným vzťahom medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a týmto štátom.

2. Albánsko začne rokovania s Tureckom s perspektívou uzavrieť pre obe strany výhodnú dohodu, na základe ktorej sa v súlade s článkom XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) vytvorí oblasť voľného obchodu medzi oboma štátmi a v súlade s článkom V Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS) sa uplatní liberalizácia usadenia sa a poskytovania služieb v druhom štáte na úrovni zodpovedajúcej tejto dohode.

Tieto rokovania by sa mali začať čo najskôr s perspektívou uzavrieť uvedenú dohodu pred koncom prechodného obdobia uvedeného v článku 16 ods. 1.

HLAVA IV

VOĽNÝ POHYB TOVARU

Článok 16

1. Spoločenstvo a Albánsko postupne, v období maximálne desiatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody, v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 a pravidlami WTO vytvoria oblasť voľného obchodu. Zohľadnia pritom ďalej uvedené špecifické požiadavky.

2. V obchode medzi oboma stranami sa bude uplatňovať klasifikácia tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry tovaru.

3. Pri každom výrobku sa za základné clo, na ktoré sa bude uplatňovať následné zníženie uvedené v tejto dohode, bude považovať clo, ktoré sa uplatňovalo erga omnes v deň predchádzajúci podpisu tejto dohody.

4. Znížené clo, ktoré má Albánsko uplatňovať vo výške uvedenej v tejto dohode, sa zaokrúhli na celé číslice podľa bežných matematických pravidiel. Z tohto dôvodu sa všetky čísla, ktoré majú za desatinnou čiarkou hodnotu nižšiu ako 50, zaokrúhlia smerom nadol na najbližšie celé číslo, a všetky čísla, ktoré majú za desatinnou čiarkou hodnotu vyššiu ako 50, sa zaokrúhlia smerom nahor.

5. Ak sa po uzavretí tejto dohody uplatňujú znížené clá na základe erga omnes, najmä znížené clá stanovené na základe rokovaní WTO, tieto znížené clá odo dňa, keď sa začnú uplatňovať, nahradia základné clá uvedené v odseku 3.

6. Spoločenstvo a Albánsko si vzájomne oznámia výšku svojho základného cla.

KAPITOLA I

PRIEMYSELNÉ VÝROBKY

Článok 17

1. Ustanovenia uvedené v tejto kapitole sa uplatňujú na výrobky s pôvodom v Spoločenstve alebo v Albánsku, ktoré sú uvedené v kapitolách 25 až 97 kombinovanej nomenklatúry, s výnimkou výrobkov uvedených v Dohode o poľnohospodárstve (GATT, 1994) prílohe I ods. 1 bode (ii).

2. Pri obchode zúčastnených strán s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, sa bude uplatňovať súlad s ustanoveniami uvedenej zmluvy.

Článok 18

1. Clá pri dovoze výrobkov s pôvodom v Albánsku sa zrušia, keď táto dohoda nadobudne platnosť.

2. Množstvové obmedzenia na dovoz do Spoločenstva a opatrenia s podobným účinkom sa so zreteľom na výrobky s pôvodom v Albánsku zrušia v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Článok 19

1. Clá na tovar s pôvodom v Spoločenstve, iný ako tovar uvedený v prílohe I, sa zrušia pri jeho dovoze do Albánska po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

2. Clá na tovar s pôvodom v Spoločenstve, ktorý je uvedený v prílohe I a ktorý sa dováža do Albánska, sa postupne znížia v súlade s týmto harmonogramom:

– v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody sa dovozné clo zníži na 80 % základného cla,

– 1. januára roka nasledujúceho po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa dovozné clo zníži na 60 % základného cla,

– 1. januára druhého roka nasledujúceho po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa dovozné clo zníži na 40 % základného cla,

– 1. januára tretieho roka nasledujúceho po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa dovozné clo zníži na 20 % základného cla,

– 1. januára štvrtého roka nasledujúceho po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa dovozné clo zníži na 10 % základného cla,

– 1. januára piateho roka nasledujúceho po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy sa zvyšné dovozné clá zrušia.

3. Množstvové obmedzenia na dovoz tovaru s pôvodom v Spoločenstve do Albánska a opatrenia s podobným účinkom sa zrušia v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Článok 20

Spoločenstvo a Albánsko po nadobudnutí platnosti tejto dohody zrušia vo vzájomnom obchodovaní všetky poplatky, ktoré majú účinok zodpovedajúci dovoznému clu.

Článok 21

1. Spoločenstvo a Albánsko zrušia po nadobudnutí platnosti tejto dohody všetky vývozné clá a poplatky, ktoré majú zodpovedajúci účinok.

2. Spoločenstvo a Albánsko po nadobudnutí platnosti tejto dohody vo vzájomnom obchodovaní zrušia všetky množstvové obmedzenia pri vývoze, ako aj opatrenia, ktoré majú zodpovedajúci účinok.

Článok 22

Albánsko vyhlasuje, že v prípade, ak to umožní celková hospodárska situácia a situácia v príslušnom hospodárskom odvetví, je pripravené znížiť svoje clá pri obchodovaní so Spoločenstvom rýchlejšie, ako sa uvádza v článku 19.

Stabilizačná a asociačná rada v tejto veci uskutoční analýzu a vydá príslušné odporúčania.

Článok 23

V protokole 1 sa stanovujú opatrenia uplatniteľné na výrobky zo železa a z ocele uvedené v kapitolách 72 a 73 kombinovanej nomenklatúry.

KAPITOLA II

POĽNOHOSPODÁRSTVO A RYBNÉ HOSPODÁRSTVO

Článok 24

Definícia

1. Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú v obchode s poľnohospodárskymi výrobkami a produktmi rybného hospodárstva s pôvodom v Spoločenstve alebo v Albánsku.

2. Termín „poľnohospodárske výrobky a produkty rybného hospodárstva“ označuje výrobky uvedené v kapitolách 1 až 24 kombinovanej nomenklatúry a výrobky uvedené v prílohe I ods. 1 bode (ii) Dohody o poľnohospodárstve (GATT, 1994).

3. Táto definícia zahŕňa ryby a produkty rybného hospodárstva, na ktoré sa vzťahuje kapitola 3, položky 1604 a 1605 a podpoložky 0511 91, 2301 20 00 a 1902 20 10.

Článok 25

V protokole 2 sú stanovené obchodné opatrenia týkajúce sa spracovaných poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú v ňom uvedené.

Článok 26

1. Spoločenstvo odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody zruší všetky množstvové obmedzenia a opatrenia s podobným účinkom týkajúce sa dovozu poľnohospodárskych výrobkov a produktov rybného hospodárstva s pôvodom v Albánsku.

2. Albánsko odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody zruší všetky množstvové obmedzenia a opatrenia s podobným účinkom týkajúce sa dovozu poľnohospodárskych výrobkov a produktov rybného hospodárstva s pôvodom v Spoločenstve.

Článok 27

Poľnohospodárske výrobky

1. Spoločenstvo odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody zruší clá a poplatky s podobným účinkom stanovené na dovoz poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Albánsku, iných ako výrobkov uvedených v položkách číslo 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 a 2204 kombinovanej nomenklatúry.

Pokiaľ ide o výrobky uvedené v kapitolách 7 a 8 kombinovanej nomenklatúry, pri ktorých Spoločný colný sadzobník umožňuje uplatňovanie cla ad valorem a osobitného cla, zrušenie sa týka iba časti cla stanoveného ad valorem.

2. Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody bude Spoločenstvo v limite ročnej colnej kvóty 1 000 ton uplatňovať bezcolný dovoz výrobkov s pôvodom v Albánsku, ktoré sú uvedené v položkách 1701 a 1702 kombinovanej nomenklatúry.

3. Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Albánsko:

a) zruší clá na dovoz určitých poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Spoločenstve, ktoré sú uvedené v prílohe II a);

b) postupne zníži clá na dovoz určitých poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Spoločenstve, ktoré sú uvedené v prílohe II b), v súlade s časovým rozvrhom pre každý výrobok v tejto prílohe;

c) v limite colnej kvóty uvedenom pre príslušné výrobky zruší clá na dovoz určitých poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Spoločenstve, ktoré sú uvedené v prílohe II c).

4. V protokole 3 sú stanovené opatrenia týkajúce sa vína a liehovín, ktoré sú v ňom uvedené.

Článok 28

Produkty rybného hospodárstva

1. Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Spoločenstvo zruší všetky clá na ryby a produkty rybného hospodárstva s pôvodom v Albánsku, iné ako sú uvedené v prílohe III. Na produkty uvedené v prílohe III sa vzťahujú ustanovenia uvedené v tejto prílohe.

2. Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Albánsko neuplatňuje nijaké clá alebo nevyberá poplatky s podobným účinkom ako clá na ryby a produkty rybného hospodárstva s pôvodom v Európskom spoločenstve.

Článok 29

So zreteľom na objem obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a produktmi rybného hospodárstva medzi zúčastnenými stranami, na ich osobitné záujmy, na pravidlá spoločných politík Spoločenstva a politík Albánska týkajúcich sa poľnohospodárstva a rybného hospodárstva, význam poľnohospodárstva a rybného hospodárstva v hospodárstve Albánska a dôsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní v rámci WTO, Spoločenstvo a Albánsko najneskôr do šiestich rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody prostredníctvom Stabilizačnej a asociačnej rady riadne a na základe vhodnej reciprocity preskúmajú všetky jednotlivé výrobky a možnosti poskytnúť si navzájom ďalšie úľavy s cieľom implementovať intenzívnejšiu liberalizáciu obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a produktmi rybného hospodárstva.

Článok 30

Ustanovenia uvedené v tejto kapitole nemajú nijaké dôsledky na jednostranné uplatňovanie výhodnejších opatrení jednej zo zúčastnených strán.

Článok 31

Bez zreteľa na iné ustanovenia tejto dohody, najmä článkov 38 a 43, a berúc do úvahy osobitné záujmy trhu s poľnohospodárskymi výrobkami a produktmi rybného hospodárstva, v prípade, ak dovoz výrobkov, ktoré majú pôvod v jednej zo strán a na ktoré sa vzťahujú úľavy podľa článkov 25, 27 a 28, spôsobí vážne narušenie trhov alebo ich vlastných regulačných mechanizmov druhej strany, obe strany začnú ihneď konzultácie, aby našli vhodné riešenie. Kým sa takéto riešenie nájde, dotknutá strana môže prijať vhodné opatrenia, ktoré považuje za potrebné.

KAPITOLA III

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 32

Ustanovenia uvedené v tejto kapitole uplatňujú zúčastnené strany v obchode so všetkými výrobkami okrem tých, na ktoré sa vzťahujú iné ustanovenia tejto kapitoly alebo ustanovenia v protokoloch 1, 2 a 3.

Článok 33

Zmrazenie ciel a množstvových obmedzení

1. Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody sa v obchode medzi Spoločenstvom a Albánskom nezavedú nové clá na dovoz a vývoz alebo poplatky s podobným účinkom ani sa jestvujúce poplatky nezvýšia.

2. Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody sa v obchode medzi Spoločenstvom a Albánskom nezavedú nové množstvové obmedzenia na dovoz a vývoz alebo opatrenia s podobným účinkom ani sa jestvujúce obmedzenia nesprísnia.

3. Bez zreteľa na úľavy poskytnuté podľa článku 26 ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nijako neobmedzia uplatňovanie vlastnej poľnohospodárskej politiky v Albánsku a v Spoločenstve alebo prijatie opatrení v rámci tejto politiky tak, aby nemali dosah na režim dovozu uvedený v prílohách II a III.

Článok 34

Zákaz fiškálnej diskriminácie

1. Strany nezavedú alebo prípadne zrušia akékoľvek opatrenia alebo postupy interného fiškálneho charakteru, ktorých dôsledkom je priama alebo nepriama diskriminácia výrobkov jednej strany voči podobným výrobkom s pôvodom na území druhej strany.

2. Výrobky vyvezené na územie jednej zo strán nemôžu využiť refundáciu vnútroštátnych nepriamych daní prevyšujúcich výšku nepriamych daní, ktorými sú zdanené.

Článok 35

Ustanovenia týkajúce sa zrušenia dovozného cla sa budú týkať aj cla fiškálneho charakteru.

Článok 36

Colné únie, oblasti voľného obchodu, cezhraničné opatrenia

1. Táto dohoda nevylučuje zachovanie alebo zriadenie colných únií, oblastí voľného obchodu alebo opatrenia pre pohraničný obchod, ak sa nimi nemenia obchodné opatrenia uvedené v tejto dohode.

2. V prechodných obdobiach uvedených v článku 19 táto dohoda nebude mať dosah na implementáciu špecifických preferenčných opatrení, ktorými sa riadi pohyb tovaru a ktoré buď boli ustanovené v pohraničných dohodách už uzavretých medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a Albánskom, alebo vyplývajú z dvojstranných opatrení špecifikovaných v hlave III, ktoré Albánsko prijalo, aby podporilo regionálny obchod.

3. V Stabilizačnej a asociačnej rade sa konajú konzultácie medzi stranami týkajúce sa dohôd uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku a, ak to bude potrebné, aj najvýznamnejších otázok týkajúcich sa obchodných politík strán voči tretím štátom. Najmä v prípade, ak tretí štát pristúpi do Spoločenstva, sa tieto konzultácie konajú s cieľom zabezpečiť zohľadnenie v tejto dohode uvedených záujmov oboch strán, Spoločenstva i Albánska.

Článok 37

Dumping a subvencie

1. Nijaké z ustanovení tejto dohody nezabráni žiadnej zo strán pri prijatí ochranných opatrení v súlade s odsekom 2 tohto článku a článku 38.

2. Ak jedna zo strán zistí v obchode s druhou stranou dumping alebo vyrovnávacie subvencie, táto strana môže v súlade s Dohodou WTO o implementácii článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 a Dohodou WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach prijať vo svojich príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch vhodné opatrenia proti takémuto postupu.

Článok 38

Všeobecná ochranná doložka

1. Ustanovenia článku XIX Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 a Dohody WTO o ochrannej doložke sa uplatňujú medzi stranami.

2. Ak sa výrobok jednej strany dováža na územie druhej strany v takýchto zvýšených množstvách a podmienkach, ktoré vyvolajú alebo hrozia vznikom:

– vážnej ujmy výrobnému odvetviu v danej krajine, ktoré vyrába podobné produkty alebo výrobky, ktoré im priamo konkurujú na území strany, ktorá tieto výrobky dováža, alebo

– vážneho narušenia niektorého odvetvia hospodárstva, alebo ťažkostí, ktoré by mohli spôsobiť výrazné zhoršenie hospodárskej situácie v regióne strany, ktorá výrobky dováža,

dovážajúca strana môže prijať vhodné opatrenia v súlade s podmienkami a postupmi uvedenými v tomto článku.

3. Obojstranné ochranné opatrenia zamerané na dovoz z druhej strany nebudú prísnejšie, ako je potrebné na nápravu vzniknutých problémov, a v bežnom prípade by mali pozostávať z pozastavenia ďalšieho znižovania cla za príslušný výrobok, stanoveného na základe tejto dohody, alebo zvyšovania cla za tento výrobok až do maximálnej výšky, ktorá zodpovedá výške podľa DNV a vzťahuje sa na rovnaký výrobok. Tieto opatrenia obsahujú jednoznačné kroky, ktoré vedú k ich zrušeniu najneskôr na konci stanoveného obdobia a neuplatňujú sa dlhšie ako jeden rok. Vo veľmi výnimočnej situácii možno prijať opatrenia na celkove maximálne tri roky. Na dovoz výrobku, na ktorý sa už najmenej tri roky od skončenia opatrenia vzťahovalo takéto opatrenie, sa neuplatňuje obojstranné ochranné opatrenie.

4. V prípadoch osobitne uvedených v tomto článku Spoločenstvo alebo Albánsko, podľa konkrétneho prípadu, pred prijatím v ňom uvedených opatrení alebo v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 5 písm. b) tohto článku, čo najskôr poskytnú Stabilizačnej a asociačnej rade príslušné informácie, aby bolo možné dospieť k riešeniu prijateľnému pre obe strany.

5. Pri implementácii uvedených odsekov sa uplatnia tieto ustanovenia:

a) Problémy, ktoré vzniknú zo situácie uvedenej v tomto článku, sa predložia na preskúmanie Stabilizačnej a asociačnej rade, ktorá môže prijať akékoľvek opatrenia potrebné na ich odstránenie.

Ak Stabilizačná a asociačná rada alebo vyvážajúca strana neprijali rozhodnutie na odstránenie problémov alebo do tridsiatich dní odo dňa, keď bola táto záležitosť predložená Stabilizačnej a asociačnej rade, sa nedosiahne nijaké uspokojivé riešenie, dovážajúca strana môže v súlade s týmto článkom prijať vhodné opatrenia na nápravu tejto situácie. Pri voľbe ochranných opatrení sa musia uprednostniť tie, ktorými sa čo najmenej narúša pôsobenie opatrení stanovených v tejto dohode. Na základe ochranných opatrení, ktoré sa uplatňujú v súlade s článkom XIX GATT a Dohody WTO o ochrane, sa zachová stupeň preferencie stanovený v tejto dohode.

b) Ak výnimočná a kritická situácia vyžadujúca okamžitý zásah neumožní preskúmanie, prípadne informovanie vopred, príslušná strana môže, v situáciách osobitne uvedených v tomto článku, ihneď uplatniť predbežné opatrenia potrebné na riešenie situácie a ihneď o nich informuje druhú stranu.

Ochranné opatrenia sa ihneď oznámia Stabilizačnej a asociačnej rade a budú predmetom pravidelných konzultácií v rámci tohto orgánu, najmä s cieľom stanoviť časový plán na ich zrušenie, len čo to situácia dovolí.

6. Ak Spoločenstvo alebo Albánsko zavedú s cieľom rýchlo získať informácie o vývoji situácie v obchode správne konanie na dovoz výrobkov, ktoré by mohli viesť k problémom uvedeným v tomto článku, informujú o tom druhú stranu.

Článok 39

Doložka o nedostatku

1. Ak súlad s ustanoveniami tejto hlavy vedie:

a) ku kritickému nedostatku alebo k nebezpečenstvu vzniku kritického nedostatku potravín alebo výrobkov, ktoré majú pre vyvážajúcu stranu základný význam, alebo

b) k opätovnému vývozu do tretieho štátu výrobku, na vývoz ktorého sú vo vyvážajúcej strane v platnosti množstvové obmedzenia, vývozné clá alebo opatrenia či poplatky, ktoré majú rovnaký účinok, a ak uvedená situácia vyvážajúcej strane spôsobuje alebo pravdepodobne spôsobí závažné problémy,

táto strana môže prijať vhodné opatrenia v súlade s podmienkami a postupmi uvedenými v tomto článku.

2. Pri voľbe opatrení sa musia uprednostniť tie, ktorými sa čo najmenej narúša pôsobenie opatrení stanovených v tejto dohode. Tieto opatrenia sa neuplatňujú spôsobom, ktorý by za tých istých podmienok viedol k svojvoľnej a neopodstatnenej diskriminácii alebo ktorý by vyvolal skryté obmedzenia obchodu, a budú ukončené, keď si ich už situácia nebude vyžadovať.

3. Pred prijatím opatrení uvedených v odseku 1 tohto článku alebo čo najskôr v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 4 tohto článku, Spoločenstvo alebo prípadne Albánsko poskytnú Stabilizačnej a asociačnej rade príslušné informácie, aby bolo možné dospieť k riešeniu prijateľnému pre obe strany. V rámci Stabilizačnej a asociačnej rady sa strany môžu dohodnúť na akýchkoľvek iných prostriedkoch potrebných na odstránenie problémov. Ak sa do tridsiatich dní vo veci predloženej Stabilizačnej a asociačnej rade nedosiahne dohoda, vyvážajúca strana môže na vývoz príslušného výrobku uplatniť opatrenia v súlade s týmto článkom.

4. Ak výnimočná a kritická situácia vyžadujúca okamžitý zásah neumožní preskúmanie, prípadne informovanie vopred, Spoločenstvo alebo Albánsko, podľa toho, o ktorú stranu ide, môže ihneď uplatniť preventívne opatrenia potrebné na riešenie situácie a ihneď o nich informuje druhú stranu.

5. Akékoľvek opatrenia uplatňované podľa tohto článku sa ihneď oznámia Stabilizačnej a asociačnej rade a budú predmetom pravidelných konzultácií v rámci tohto orgánu, najmä s cieľom stanoviť časový plán na ich zrušenie, len čo to situácia dovolí.

Článok 40

Štátne monopoly

Albánsko postupne štátne monopoly prispôsobí obchodnému charakteru tak, aby sa zabezpečilo, že na konci štvrtého roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody nebude medzi štátnymi príslušníkmi členských štátov a Albánska existovať nijaká diskriminácia v podmienkach, za ktorých sa tovar získava a obchoduje sa s ním. Stabilizačná a asociačná rada je informovaná o opatreniach prijatých na dosiahnutie tohto cieľa.

Článok 41

Ak nie je v tejto dohode uvedené inak, v protokole 4 sa stanovujú pravidlá pôvodu na uplatňovanie ustanovení tejto dohody.

Článok 42

Prípustné obmedzenia

Táto dohoda nevylučuje zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo tovaru v tranzite, ktoré sú oprávnené na základe zásad morálky, verejnej politiky alebo bezpečnosti, ochrany zdravia a života ľudí, zvierat a rastlín, ochrany kultúrneho dedičstva s umeleckou, historickou alebo archeologickou hodnotou alebo ochrany duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva či pravidiel týkajúcich sa zlata a striebra. Tieto zákazy a obmedzenia sa však nestanú prostriedkami svojvoľnej diskriminácie alebo skrytých obmedzení obchodu medzi stranami.

Článok 43

1. Strany sa dohodli, že na implementáciu a kontrolu preferenčného zaobchádzania získaného na základe tejto hlavy je potrebná administratívna spolupráca, a zdôrazňujú svoje odhodlanie bojovať proti nedostatkom a podvodom v colnej oblasti a záležitostiach, ktoré s ňou súvisia.

2. Ak zúčastnená strana na základe objektívnej informácie zistila odmietnutie administratívnej spolupráce a (alebo) nedostatky alebo podvody súvisiace s touto hlavou, príslušná strana môže dočasne v súlade s týmto článkom zastaviť príslušné preferenčné zaobchádzanie s príslušným(-i) výrobkom(-ami).

3. Na účely tohto článku sa za odmietnutie administratívnej spolupráce považuje inter alia:

a) opakované odmietnutie dodržiavať záväzky overovať štatút pôvodu príslušného(-ých) výrobku(-ov);

b) opakované odmietnutie alebo nenáležité oneskorenie získania a oznámenia výsledkov následného overenia dôkazu o pôvode výrobku;

c) opakované odmietnutie alebo nenáležité oneskorenie pri získaní povolenia na misie administratívnej spolupráce pri overovaní pravosti dokumentov alebo presnosti informácií týkajúcich sa získania príslušného preferenčného zaobchádzania.

Na účely tohto článku sa môžu konštatovať nedostatky alebo podvod, inter alia, ak bez uspokojivého vysvetlenia nastane rýchly nárast dovozu tovaru nad zvyčajnú úroveň produkcie a vývozných kapacít druhej strany, s ktorým bude súvisieť objektívna informácia o nedostatkoch alebo podvode.

4. Dočasné pozastavenie sa uplatní za týchto podmienok:

a) Strana, ktorá na základe objektívnej informácie zistila neposkytnutie administratívnej spolupráce a (alebo) nedostatky alebo podvody, svoje zistenie bez neopodstatneného oneskorenia oznámi Stabilizačnému a asociačnému výboru spolu s objektívnou informáciou a začne s ním konzultácie na základe všetkých príslušných informácií a objektívnych zistení s cieľom dosiahnuť riešenie prijateľné pre obe strany.

b) Ak strany začali konzultácie so Stabilizačným a asociačným výborom a nedohodli sa na prijateľnom riešení do troch mesiacov po oznámení, dotknutá strana môže dočasne pozastaviť príslušné preferenčné zaobchádzanie pre príslušný(-é) výrobok(-ky). Dočasné pozastavenie sa bez neopodstatneného oneskorenia oznámi Stabilizačnému a asociačnému výboru.

c) Dočasné pozastavenie podľa tohto článku sa obmedzí na nevyhnutnú mieru tak, aby chránilo finančné záujmy dotknutej strany. Ich trvanie nepresiahne šesť mesiacov a táto lehota môže byť predĺžená. Dočasné pozastavenia sa Stabilizačnému a asociačnému výboru oznámia okamžite po ich prijatí. Budú predmetom pravidelných konzultácií v Stabilizačnom a asociačnom výbore, najmä s cieľom ukončiť ich čo najskôr, keď sa podmienky na ich uplatnenie zmenia.

5. Zároveň s oznámením Stabilizačnému a asociačnému výboru podľa odseku 4 písm. a) tohto článku by dotknutá strana mala v úradnom vestníku uverejniť oznámenie vývozcom. V oznámení vývozcom by sa malo uviesť, že pokiaľ ide o príslušný výrobok, na základe objektívnej informácie sa zistilo odmietnutie poskytnúť administratívnu spoluprácu a (alebo) nedostatky alebo podvody.

Článok 44

Ak príslušné orgány urobia pri riadnom uplatňovaní preferenčného systému pri dovoze chyby, najmä pri uplatňovaní ustanovení protokolu k súčasnej zmluve, ktorý sa týka definície výrobkov s pôvodom v určitej krajine a metód administratívnej spolupráce, ak by sa v dôsledku tejto chyby uplatňovali nesprávne dovozné clá, zmluvná strana, ktorá by znášala ich dôsledky, môže požiadať Stabilizačnú a asociačnú radu, aby preskúmala možnosti prijať vhodné opatrenia s cieľom napraviť túto situáciu.

Článok 45

Uplatňovaním tejto dohody nie je dotknuté uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva na Kanárskych ostrovoch.

HLAVA V

POHYB PRACOVNÍKOV, USADENIE SA, POSKYTOVANIE SLUŽIEB, KAPITÁL

KAPITOLA I

POHYB PRACOVNÍKOV

Článok 46

1. S výhradou podmienok a úpravy v jednotlivých členských štátoch:

– zaobchádzanie s pracovníkmi, ktorí sú albánskymi štátnymi príslušníkmi a ktorí sú legálne zamestnaní na území členského štátu, nebude mať v porovnaní so štátnymi príslušníkmi tohto členského štátu v otázkach pracovných podmienok, odmeňovania alebo prepúšťania nijaké prejavy diskriminácie na základe národnosti;

– partner a deti pracovníka legálne zamestnaného na území členského štátu, ktorí majú na tomto území legálne bydlisko, s výnimkou sezónnych pracovníkov a pracovníkov, ktorí prišli v rámci dvojstranných dohôd podľa článku 47, ak v týchto dohodách nie je uvedené inak, majú v období trvania pracovného povolenia pracovníka prístup na pracovný trh príslušného členského štátu.

2. Albánsko podľa podmienok a úpravy v tejto krajine bude spôsobom uvedeným v odseku 1 zaobchádzať s pracovníkmi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu a sú na území Albánska legálne zamestnaní, ako aj s ich partnermi a deťmi, ktorí majú v tejto krajine legálne bydlisko.

Článok 47

1. So zreteľom na situáciu na pracovnom trhu členských štátov a s výhradou ich právnych predpisov, ako aj s ohľadom na súlad s pravidlami v oblasti mobility pracovníkov platnými v členských štátoch:

– doterajšie úľavy pri prístupe albánskych pracovníkov k zamestnaniu, ktoré členské štáty uplatňovali podľa dvojstranných dohôd, by sa mali zachovať a prípadne rozšíriť;

– ostatné členské štáty preskúmajú možnosť uzavrieť podobné dohody.

2. Stabilizačná a asociačná rada preskúma možnosť ich ďalšieho rozšírenia vrátane úľav pri prístupe k odbornému vzdelávaniu, v súlade s pravidlami a postupmi platnými v členských štátoch a so zreteľom na situáciu na pracovných trhoch členských štátov a Spoločenstva.

Článok 48

1. Budú stanovené pravidlá koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia pre pracovníkov, ktorí sú albánskymi štátnymi príslušníkmi a ktorí sú legálne zamestnaní na území členského štátu, ako aj pre ich rodinných príslušníkov, ktorí v ňom majú legálne bydlisko. Rozhodnutím Stabilizačnej a asociačnej rady, ktoré by nemalo mať vplyv na nijaké práva alebo povinnosti vyplývajúce z dvojstranných dohôd v prípade, ak je v týchto dohodách stanovené výhodnejšie zaobchádzanie, sa na tento účel zavádzajú tieto ustanovenia:

– všetky obdobia poistenia, zamestnania alebo bydliska, ktoré títo pracovníci dosiahli v rozličných členských štátoch, sa zrátajú na účel dôchodkov a rent z dôvodu veku, invalidity a úmrtia a na účely lekárskej starostlivosti o týchto pracovníkov a ich rodinných príslušníkov;

– všetky dôchodky alebo renty z dôvodu veku, úmrtia, pracovného úrazu alebo choroby z povolania, alebo z nej vyplývajúcej invalidity, s výnimkou nepríspevkových dávok, bude možné previesť výmenným kurzom štátu alebo štátov, ktorý(-é) ich vypláca(-jú);

– uvedení pracovníci budú poberať rodinné prídavky na svojich rodinných príslušníkov, ako je uvedené vyššie.

2. Albánsko poskytne pracovníkom, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu a sú legálne zamestnaní na území Albánska, ako aj ich rodinným príslušníkom, ktorí majú na jeho území legálne bydlisko, podobné zaobchádzanie, ako je uvedené v druhej a tretej zarážke odseku 1.

KAPITOLA II

USADENIE SA

Článok 49

Na účely tejto dohody:

a) „spoločnosť Spoločenstva“ alebo „albánska spoločnosť“ znamená spoločnosť, ktorá je založená v súlade so zákonmi členského štátu alebo Albánska a ktorá má svoje registrované sídlo alebo ústrednú správu, alebo hlavné pôsobisko podnikania na území Spoločenstva alebo Albánska. Ak však má spoločnosť založená podľa právnych predpisov členského štátu alebo Albánska iba svoje registrované sídlo na území Spoločenstva alebo Albánska, táto spoločnosť bude považovaná za spoločnosť Spoločenstva alebo za albánsku spoločnosť, ak jej pôsobenie vykazuje skutočné a dlhodobé prepojenie s hospodárstvom členských štátov alebo Albánska;

b) „dcérska spoločnosť“ spoločnosti je spoločnosť, ktorú táto spoločnosť účinne riadi;

c) „pobočka“ spoločnosti znamená sídlo podniku, ktoré nemá právnu subjektivitu a je natrvalo vysunuté ako vedľajšie pracovisko materskej spoločnosti, má svoje vedenie a je materiálne vybavené na rokovania s tretími stranami tak, aby tieto strany, hoci vedia, že nevyhnutne existuje právne prepojenie na materskú spoločnosť, ktorej vrcholný manažment je v zahraničí, nemuseli priamo rokovať s touto materskou spoločnosťou, ale aby mohli vybaviť obchodné záležitosti v sídle, ktoré je vedľajším pracoviskom;

d) „usadenie sa“ znamená:

(i) pokiaľ ide o štátnych príslušníkov, právo začať hospodársku činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba a založiť podniky, najmä spoločnosti, ktoré účinne riadia. Samostatná zárobková činnosť a obchodné činnosti, ktoré vykonávajú štátni príslušníci, nezahŕňajú hľadanie alebo prijatie zamestnania na pracovnom trhu a nezakladajú právo na prístup na pracovný trh inej strany. Ustanovenia tejto kapitoly sa netýkajú tých, ktorí výlučne nevykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť;

(ii) pokiaľ ide o Spoločenstvo alebo albánske spoločnosti, právo začať hospodársku činnosť prostredníctvom založenia dcérskych spoločností a pobočiek v Albánsku alebo v Spoločenstve;

e) „pôsobenie“ znamená vykonávanie hospodárskej činnosti;

f) „hospodárska činnosť“ v zásade zahŕňa výrobnú a obchodnú činnosť, ako aj výkon povolania a činnosť remeselníkov;

g) „príslušník Spoločenstva“ a „štátny príslušník Albánska“ znamená v oboch prípadoch fyzickú osobu, ktorá je štátnym príslušníkom jedného z členských štátov alebo Albánska;

h) so zreteľom na medzinárodnú námornú dopravu vrátane kombinovanej prepravy, pri ktorej sa časť realizuje na mori, štátni príslušníci členských štátov alebo Albánska, ktorí sa usadili mimo Spoločenstva alebo Albánska, a lodné prepravné spoločnosti, ktoré majú sídlo mimo Spoločenstva alebo Albánska a riadia ich štátni príslušníci členských štátov alebo Albánska, takisto budú môcť využívať ustanovenia tejto kapitoly a kapitoly III, ak sú ich plavidlá v súlade s právnymi predpismi príslušného členského štátu alebo Albánska registrované v tomto členskom štáte alebo v Albánsku;

i) pojem „finančné služby“ znamená činnosť opísanú v prílohe IV. Stabilizačná a asociačná rada môže pôsobnosť tejto prílohy rozšíriť.

Článok 50

1. Albánsko uľahčí spoločnostiam Spoločenstva a jeho príslušníkom pôsobenie na svojom území. Na tento účel pri nadobudnutí platnosti tejto dohody poskytne:

(i) pri usadení sa spoločností Spoločenstva zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie s vlastnými spoločnosťami alebo so spoločnosťami z tretích štátov, podľa toho, ktoré je výhodnejšie, a

(ii) pri pôsobení dcérskych spoločností a pobočiek spoločností Spoločenstva v Albánsku, ak sa tam usadili, zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie so svojimi vlastnými spoločnosťami a pobočkami alebo s akoukoľvek dcérskou spoločnosťou alebo pobočkou spoločnosti z tretieho štátu, podľa toho, čo je výhodnejšie.

2. Strany neprijmú nijaké nové nariadenia alebo opatrenia, ktorými sa zavedie diskriminácia v porovnaní s vlastnými spoločnosťami, pokiaľ ide o usadenie sa spoločností Spoločenstva alebo Albánska na ich území alebo so zreteľom na ich pôsobenie, ak sa tam usadili.

3. Spoločenstvo a jeho členské štáty od nadobudnutia platnosti tejto dohody poskytnú:

(i) pri usadení sa albánskych spoločností zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie, ktoré členské štáty poskytujú svojim vlastným spoločnostiam alebo spoločnostiam z tretích štátov, podľa toho, ktoré je výhodnejšie;

(ii) pri pôsobení dcérskych spoločností a pobočiek albánskych spoločností, ak sa usadili na ich území, zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie, ktoré členské štáty poskytujú svojim vlastným spoločnostiam a pobočkám alebo akejkoľvek dcérskej spoločnosti, alebo pobočke spoločnosti z tretieho štátu, podľa toho, čo je výhodnejšie.

4. Päť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody Stabilizačná a asociačná rada určí úpravy na rozšírenie uvedených ustanovení týkajúcich sa usadenia príslušníkov oboch strán dohody a začiatku ich hospodárskej činnosti ako samostatne zárobkovo činných osôb.

5. Bez zreteľa na ustanovenia tohto článku:

a) od nadobudnutia platnosti tejto dohody budú mať dcérske spoločnosti Spoločenstva právo využívať a prenajímať si v Albánsku nehnuteľnosti;

b) dcérske spoločnosti a pobočky spoločností Spoločenstva budú mať takisto právo nadobudnúť a využívať vlastnícke práva na nehnuteľnosti ako albánske spoločnosti, a pokiaľ ide o verejný majetok/majetok všeobecného záujmu, budú mať rovnaké práva ako albánske spoločnosti, ak sú tieto práva potrebné na hospodársku činnosť, pre ktorú sa usadili, okrem prírodných zdrojov, poľnohospodárskej pôdy, lesov a lesnej pôdy. Sedem rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody Stabilizačná a asociačná rada určí pre nezahrnuté oblasti úpravy rozšírenie práv podľa tohto odseku.

Článok 51

1. S výhradou ustanovení článku 50 a s výnimkou finančných služieb opísaných v prílohe IV môže každá strana regulovať usadenie sa a pôsobenie spoločností a štátnych príslušníkov na svojom území, pokiaľ táto regulácia neznamená diskrimináciu spoločností a štátnych príslušníkov druhej strany voči vlastným spoločnostiam a príslušníkom.

2. Bez zreteľa na akékoľvek iné ustanovenia tejto dohody nemožno nijakej strane zabrániť v oblasti finančných služieb prijať opatrenia z dôvodu opatrnosti vrátane ochrany investorov, vkladateľov, poistníkov alebo osôb, voči ktorým má poskytovateľ finančných služieb povinnosti fiduciára, alebo aby sa zabezpečila stabilita finančného systému. Takéto opatrenia sa nebudú využívať ako prostriedok na neplnenie záväzkov niektorou zo strán tejto dohody.

3. Nič v tejto dohode sa nebude vysvetľovať tak, že sa žiada, aby strana zverejnila informácie týkajúce sa záležitostí a účtov jednotlivých zákazníkov alebo iné dôverné informácie o majetku alebo vlastníctve verejnoprávnych subjektov.

Článok 52

1. Bez zreteľa na Multilaterálnu dohodu o zriadení spoločného európskeho vzdušného priestoru (ECAA) sa ustanovenia tejto kapitoly nebudú uplatňovať na služby leteckej dopravy, služby dopravy po vnútrozemských vodných cestách a služby námornej kabotáže.

2. Stabilizačná a asociačná rada môže poskytnúť odporúčania na zlepšenie usadenia sa a pôsobenia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje odsek 1.

Článok 53

1. Ustanovenia článkov 50 a 51 nebránia tomu, aby strana, pokiaľ ide o finančné služby, z dôvodov opatrnosti uplatňovala osobitné pravidlá týkajúce sa usadenia sa a pôsobenia pobočiek spoločností druhej strany, ktoré neboli založené podľa jej právnych predpisov, na jej území. Tieto pravidlá sú oprávnené vzhľadom na právne alebo technické rozdiely medzi týmito pobočkami a pobočkami spoločností založených podľa právnych predpisov tejto strany.

2. Rozdiel v zaobchádzaní nepresiahne mieru, ktorá je nevyhnutne potrebná v dôsledku týchto právnych alebo technických rozdielov, alebo, pokiaľ ide o finančné služby, z dôvodu opatrnosti.

Článok 54

Aby sa príslušníkom Spoločenstva a albánskym štátnym príslušníkom uľahčilo začať a vykonávať regulovaný výkon povolania v Albánsku a v Spoločenstve, Stabilizačná a asociačná rada preskúma, ktoré kroky sú potrebné na vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií. Na tento účel môže prijať potrebné opatrenia.

Článok 55

1. Spoločnosť Spoločenstva usadená na území Albánska alebo albánska spoločnosť usadená na území Spoločenstva bude oprávnená zamestnať alebo prostredníctvom svojich dcérskych spoločností alebo pobočiek prijať do zamestnania na území Albánska alebo Spoločenstva v súlade s právnymi predpismi platnými v krajine, kde sa táto spoločnosť usadila, zamestnancov, ktorí sú príslušníkmi Spoločenstva alebo albánskymi štátnymi príslušníkmi, ak sú títo zamestnanci kľúčoví podľa definície v odseku 2 a ak sú zamestnaní výlučne v spoločnostiach, dcérskych spoločnostiach a pobočkách. Povolenia bydliska a pracovné povolenia týchto zamestnancov budú platné iba počas obdobia zamestnanosti.

2. Kľúčoví zamestnanci týchto spoločností (ďalej len „organizácie“) sú „preložení v rámci spoločností“ podľa definície v bode c) tohto odseku v uvedených kategóriách, ak je táto organizácia právnickou osobou a ak uvedené osoby v nej boli zamestnané alebo boli jej spoločníkmi (inými ako väčšinoví vlastníci) aspoň počas jedného roka pred týmto preložením:

a) pracovníci vo vedúcich funkciách v organizácii, ktorú priamo riadi jej manažment a v ktorej celkový dohľad alebo riadenie vykonáva najmä správna rada alebo dozorná rada akcionárov spoločnosti alebo rovnocenný orgán vrátane:

– riadenia spoločnosti alebo jej oddelenia alebo sekcie;

– dohľadu nad prácou a kontroly práce iných pracovníkov v oblasti dohľadu, manažmentu a odborných pracovníkov;

– osobnej zodpovednosti za zamestnávanie a prepúšťanie alebo s právomocou odporučiť zamestnanie, prepustenie alebo prijať iné rozhodnutia v personálnej oblasti;

b) pracovníci organizácie, ktorí majú mimoriadne znalosti nevyhnutné pre fungovanie spoločnosti, výskumné zariadenie, techniku alebo manažment. Hodnotenie takýchto znalostí, okrem znalostí, ktoré sú pre spoločnosť špecifické, môže obsahovať vysokú úroveň odbornosti viazanú na druh práce alebo obchodnej činnosti, ktorá si vyžaduje vedomosti technického charakteru, vrátane osvedčenej príslušnosti k profesijnému združeniu;

c) zamestnanec, ktorý je „preložený v rámci spoločnosti“, je definovaný ako fyzická osoba, ktorá pracuje v tejto spoločnosti na území jednej zo strán a ktorá je na vykonávanie zárobkovej činnosti dočasne preložená na územie druhej strany; príslušná organizácia musí mať svoje hlavné sídlo na území strany a preloženie sa musí uskutočniť do sídla (pobočka, dcérska spoločnosť) tejto organizácie, ktorá na území druhej strany skutočne vykonáva rovnakú hospodársku činnosť.

3. Vstup na územie a dočasná prítomnosť príslušníkov Spoločenstva alebo albánskych štátnych príslušníkov na území Spoločenstva alebo Albánska budú povolené, ak títo zástupcovia spoločností pracujú vo vedúcich funkciách týchto spoločností definovaných v odseku 2 písm. a) a zodpovedajú za založenie dcérskej spoločnosti alebo pobočky albánskej spoločnosti v Spoločenstve alebo za založenie dcérskej spoločnosti alebo pobočky spoločnosti Spoločenstva v Albánsku, ak

– títo zástupcovia nie sú zapojení do priameho predaja alebo poskytovania služieb a

– spoločnosť má svoje hlavné sídlo mimo Spoločenstva alebo Albánska a nemá iného zástupcu, administratívne priestory, pobočku alebo dcérsku spoločnosť v danom členskom štáte alebo v Albánsku.

Článok 56

Počas prvých piatich rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody môže Albánsko prechodne zaviesť opatrenia, ktoré sa odchýlia od ustanovení tejto kapitoly, pokiaľ ide o usadenie sa spoločností Spoločenstva a jeho príslušníkov, a to vo výrobných odvetviach, ktoré:

– sú v procese reštrukturalizácie alebo musia riešiť závažné problémy, najmä ak sú tieto problémy spojené s vážnymi sociálnymi problémami v Albánsku, alebo

– riešia stratu alebo dramatické zníženie celkového podielu na trhu, ktorý mali albánske spoločnosti alebo štátni príslušníci v danom sektore alebo vo výrobnom odvetví v Albánsku, alebo

– sú výrobnými odvetviami, ktoré sú v Albánsku nové.

Tieto opatrenia:

(i) sa prestanú uplatňovať najneskôr sedem rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody,

(ii) budú primerané a potrebné na nápravu situácie a

(iii) nebudú znamenať diskrimináciu týkajúcu sa činností spoločností Spoločenstva alebo jeho príslušníkov, ktorí sa už usadili v Albánsku v období zavedenia príslušného opatrenia, v porovnaní s albánskymi spoločnosťami alebo so štátnymi príslušníkmi.

Pri tvorbe návrhu a uplatňovaní takýchto opatrení Albánsko v každom možnom prípade poskytne preferenčné zaobchádzanie spoločnostiam Spoločenstva a jeho príslušníkom. V nijakom prípade toto zaobchádzanie nebude menej výhodné ako zaobchádzanie so spoločnosťami alebo štátnymi príslušníkmi z iného, tretieho štátu. Pred prijatím týchto opatrení bude Albánsko konzultovať so Stabilizačným a asociačným výborom a tieto opatrenia nenadobudnú účinnosť skôr ako po jednomesačnom období po oznámení konkrétnych opatrení, ktoré Albánsko zavedie, Stabilizačnej a asociačnej rade. Výnimku bude tvoriť prípad, ak si hrozba nenapraviteľných škôd naliehavo vyžiada prijatie opatrení. V tomto prípade bude Albánsko konzultovať so Stabilizačnou a asociačnou radou ihneď po prijatí týchto opatrení.

Po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody môže Albánsko zaviesť alebo ponechať v platnosti tieto opatrenia iba s povolením Stabilizačnej a asociačnej rady a v podmienkach, ktoré táto rada určí.

KAPITOLA III

POSKYTOVANIE SLUŽIEB

Článok 57

1. Strany sa v súlade s uvedenými ustanoveniami zaväzujú prijať potrebné kroky, ktorými sa umožní postupne zaviesť poskytovanie služieb spoločnosťami Spoločenstva alebo albánskymi spoločnosťami, alebo príslušníkmi, ktorí sa usadili na území inej strany, ako je tá, ktorej príslušníkom je osoba, ktorej sú služby určené.

2. V rámci procesu liberalizácie uvedeného v odseku 1 strany povolia dočasný pohyb fyzickým osobám, ktoré poskytujú služby alebo sú zamestnancami poskytovateľa služieb ako kľúčoví zamestnanci podľa definície v článku 55, vrátane fyzických osôb, ktoré sú zástupcami spoločnosti Spoločenstva alebo albánskej spoločnosti, alebo ich príslušníka a požiadajú o dočasný vstup s cieľom rokovať o obchode so službami alebo o dohodách o obchode so službami pre poskytovateľa služieb, ak títo zástupcovia nie sú zainteresovaní na priamom obchodovaní s verejnosťou alebo poskytovaní služieb pre vlastné potreby.

3. Päť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody Stabilizačná a asociačná rada prijme opatrenia potrebné na postupné uplatňovanie ustanovení odseku 1. Zohľadní sa pokrok, ktorý strany dosiahli pri aproximácii svojich právnych predpisov.

Článok 58

1. Strany neprijmú nijaké opatrenia alebo postupy, na základe ktorých sa výrazne obmedzia podmienky poskytovania služieb príslušníkmi alebo spoločnosťami Spoločenstva alebo albánskymi štátnymi príslušníkmi, alebo spoločnosťami usadenými na území inej strany, ako je tá, ktorej príslušníkom je osoba, ktorej sú služby určené, ak sa tieto podmienky porovnajú so situáciou, aká bola v deň predchádzajúci dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody.

2. Ak sa jedna zo strán domnieva, že opatrenia, ktoré zaviedla druhá strana od nadobudnutia platnosti tejto dohody, vytvárajú situáciu, v ktorej sú podstatne prísnejšie obmedzenia, pokiaľ ide poskytovanie služieb, v porovnaní so situáciou, aká bola v deň predchádzajúci dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody, táto strana môže požiadať druhú stranu o začatie konzultácií.

Článok 59

So zreteľom na poskytovanie dopravných služieb medzi Spoločenstvom a Albánskom sa budú uplatňovať tieto ustanovenia:

1. So zreteľom na vnútrozemskú dopravu sú v protokole 5 stanovené pravidlá, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu medzi oboma stranami, najmä aby sa zabezpečila neobmedzená cestná tranzitná doprava na území Albánska a Spoločenstva ako celku, účinné uplatňovanie zásady nediskriminácie a postupnej harmonizácie právnych a dopravných predpisov Albánska s rovnakými predpismi Spoločenstva.

2. So zreteľom na medzinárodnú námornú dopravu sa strany zaväzujú účinne uplatňovať zásadu neobmedzeného prístupu na trh a k doprave na obchodnom základe a rešpektovať medzinárodné a európske záväzky v oblasti noriem bezpečnosti a životného prostredia.

Strany potvrdzujú svoj záväzok vybudovať prostredie slobodnej hospodárskej súťaže ako základ medzinárodnej námornej dopravy.

3. Pri uplatňovaní zásad podľa odseku 2 strany:

a) do dvojstranných dohôd s tretími štátmi, ktoré uzavrú v budúcnosti, nezavedú ustanovenia o deľbe nákladu;

b) po nadobudnutí platnosti tejto dohody zrušia všetky jednostranné opatrenia a administratívne, technické a iné prekážky, ktoré by mohli mať obmedzujúce alebo diskriminačné účinky na slobodné poskytovanie služieb v medzinárodnej námornej doprave;

c) každá strana zabezpečí, že nebude, inter alia, zaobchádzať s loďami, ktoré prevádzkujú príslušníci alebo spoločnosti druhej strany, menej výhodne, ako zaobchádza s loďami vlastnej strany, pokiaľ ide o prístup k prístavom otvoreným pre medzinárodný obchod, využívanie infraštruktúry a pomocných námorných služieb v prístavoch, ani pokiaľ ide o príslušné poplatky a colné vybavenie, ani prideľovanie lôžok a využívanie zariadení na nakladanie a vykladanie.

4. S cieľom zabezpečiť koordinovaný vývoj a postupnú liberalizáciu dopravy medzi stranami, prispôsobené obchodným požiadavkám oboch strán, podmienky prístupu na trh leteckej dopravy druhej strany sa upravia osobitnými opatreniami, na ktorých sa obe strany dohodnú.

5. Pred uzavretím dohody uvedenej v odseku 4 strany neprijmú nijaké opatrenia alebo neurobia nijaké kroky a nezavedú nijaké postupy, ktoré by znamenali ešte prísnejšie obmedzenia alebo väčšiu diskrimináciu ako v situácii, aká bola pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.

6. Albánsko prispôsobí svoje právne predpisy vrátane administratívnych, technických a iných pravidiel právnym predpisom Spoločenstva pre oblasť leteckej, námornej a vnútrozemskej dopravy, ak to poslúži cieľom liberalizácie, umožneniu prístupu na trh druhej strany a uľahčí prepravu cestujúcich a tovaru.

7. Zároveň so všeobecným pokrokom v dosahovaní týchto cieľov Stabilizačná a asociačná rada preskúma spôsob vytvorenia podmienok potrebných na zdokonalenie slobodného poskytovania služieb v oblasti leteckej a vnútrozemskej dopravy.

KAPITOLA IV

BEŽNÉ PLATBY A POHYB KAPITÁLU

Článok 60

Strany sa v súlade s ustanoveniami článku VIII Dohody Medzinárodného menového fondu zaväzujú povoliť akékoľvek platby a prevody platobnej bilancie na bežný účet medzi Spoločenstvom a Albánskom.

Článok 61

1. So zreteľom na prevody platobnej bilancie na kapitálový a finančný účet od nadobudnutia platnosti tejto dohody strany zabezpečia slobodný pohyb kapitálu určeného na priame investície do spoločností, ktoré vznikli v súlade s právnymi predpismi hostiteľskej krajiny, a na investície v súlade s ustanoveniami kapitoly II hlavy V, ako aj na likvidáciu a repatriáciu týchto investícií a všetkých ziskov, ktoré z nich vznikli.

2. So zreteľom na prevody platobnej bilancie na kapitálový a finančný účet od nadobudnutia platnosti tejto dohody strany zabezpečia slobodný pohyb kapitálu určeného na úvery na obchodné transakcie alebo na poskytovanie služieb, na ktorých sa zúčastňuje osoba alebo spoločnosť s bydliskom alebo so sídlom na území jednej zo strán, a na finančné pôžičky a úvery so splatnosťou dlhšou ako jeden rok.

Od nadobudnutia platnosti tejto dohody Albánsko povolí štátnym príslušníkom členských štátov Európskej únie na základe neobmedzeného a účelného využívania jej právneho rámca a postupov nadobúdanie nehnuteľností v Albánsku s výnimkou obmedzení uvedených v harmonograme osobitných záväzkov Albánska v rámci Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS). Počas siedmich rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody Albánsko postupne prispôsobí svoje právne predpisy týkajúce sa nadobúdania nehnuteľností v Albánsku príslušníkmi členských štátov Európskej únie, aby pre nich zabezpečilo zaobchádzanie, ktoré nie je nevýhodnejšie ako s albánskymi štátnymi príslušníkmi. Päť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody Stabilizačná a asociačná rada preskúma úpravy na postupné odstránenie týchto obmedzení.

Strany takisto od piateho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody zabezpečia slobodný pohyb kapitálu určeného na oblasť investovania, finančných pôžičiek a úverov so splatnosťou kratšou ako jeden rok.

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, strany nezavedú nijaké nové obmedzenia na pohyb kapitálu a bežné platby medzi osobami a spoločnosťami so sídlom v Spoločenstve a v Albánsku a platné opatrenia nesprísnia.

4. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 60 a tohto článku, ak za výnimočných okolností pohyb kapitálu medzi Spoločenstvom a Albánskom spôsobí vážne problémy alebo bude hroziť ich vznikom pri uplatňovaní politiky výmenného kurzu alebo menovej politiky v Spoločenstve alebo v Albánsku, Spoločenstvo alebo Albánsko môžu prijať ochranné opatrenia so zreteľom na pohyb kapitálu medzi Spoločenstvom a Albánskom, ak sú takéto opatrenia nevyhnutné, a to na obdobie, ktoré nepresiahne jeden rok.

5. Nič v uvedených ustanoveniach sa nebude považovať za obmedzenie práv hospodárskych subjektov strán pri využívaní ďalšieho výhodnejšieho zaobchádzania, ako ho stanovuje akákoľvek bilaterálna alebo multilaterálna dohoda, ktorá sa vzťahuje na strany tejto dohody.

6. Strany budú navzájom konzultovať s cieľom uľahčiť pohyb kapitálu medzi Spoločenstvom a Albánskom, aby podporili ciele tejto dohody.

Článok 62

1. Počas prvých troch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody strany prijmú opatrenia, ktoré im umožnia vytvorenie potrebných podmienok na ďalšie postupné uplatňovanie pravidiel Spoločenstva na slobodný pohyb kapitálu.

2. Do konca tretieho roka po nadobudnutí platnosti tejto dohody Stabilizačná a asociačná rada určí úpravy na úplné uplatňovanie pravidiel Spoločenstva pre slobodný pohyb kapitálu.

KAPITOLA V

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 63

1. Ustanovenia tejto hlavy sa uplatňujú s výhradou obmedzení opodstatnených z dôvodov verejnej politiky, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

2. Neuplatňujú sa na činnosti, ktoré sú na území ktorejkoľvek zmluvnej strany dočasne alebo trvale spojené s vykonávaním verejnej moci.

Článok 64

Na účely tejto hlavy nič v tejto dohode nebráni stranám, aby uplatňovali svoje zákony a nariadenia týkajúce sa vstupu a pobytu, zamestnania, pracovných podmienok, usadzovania sa fyzických osôb a poskytovania služieb za predpokladu, že ich nebudú uplatňovať tak, aby tým dochádzalo k anulovaniu alebo znehodnocovaniu prínosov vyplývajúcich pre ktorúkoľvek stranu podľa podmienok osobitného ustanovenia tejto dohody. Týmto ustanovením nie je dotknuté uplatňovanie článku 63.

Článok 65

Na spoločnosti, ktoré riadia a exkluzívne vlastnia albánske spoločnosti alebo albánski štátni príslušníci a spoločnosti, alebo štátni príslušníci Spoločenstva, sa takisto vzťahujú ustanovenia tejto hlavy.

Článok 66

1. Doložka najvyšších výhod, udelená v súlade s ustanoveniami tejto hlavy, sa neuplatňuje na daňové zvýhodnenia, ktoré strany poskytujú alebo budú poskytovať na základe dohôd, ktoré majú zamedziť dvojitému zdaneniu alebo iným daňovým opatreniam.

2. Žiadne z ustanovení tejto hlavy nemožno vykladať tak, aby stranám bránilo prijať alebo presadzovať akékoľvek opatrenie zamerané na zabránenie daňovému úniku podľa daňových ustanovení dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia alebo iných daňových opatrení, alebo domácich daňových právnych predpisov.

3. Žiadne z ustanovení tejto hlavy nemožno vykladať tak, aby členským štátom alebo Albánsku bránilo uplatňovať príslušné ustanovenia z ich daňových právnych predpisov a rozlišovať daňových poplatníkov, ktorí nie sú v rovnakej situácii, najmä pokiaľ ide o ich miesto bydliska.

Článok 67

1. Strany sa všemožne usilujú vyhnúť zavedeniu obmedzujúcich opatrení, vrátane opatrení týkajúcich sa dovozu, na účely platobnej bilancie. Strana, ktorá takéto opatrenia prijme, čo najskôr predloží druhej strane časový harmonogram na ich odstránenie.

2. V prípadoch, keď jeden alebo viac členských štátov alebo Albánsko má vážne problémy s platobnou bilanciou, alebo takáto situácia bezprostredne hrozí, môže Spoločenstvo alebo Albánsko na základe týchto okolností prijať v súlade s podmienkami, ktoré sa zaviedli Dohodou o založení WTO, obmedzujúce opatrenia vrátane opatrení týkajúcich sa dovozu, ktoré budú časovo ohraničené a nebudú prísnejšie, než je potrebné na zlepšenie situácie s platobnou bilanciou. Spoločenstvo alebo Albánsko podľa potreby bezodkladne informujú druhú stranu.

3. Na prevody, ktoré sa týkajú investícií, a to najmä repatriácie investovaných alebo reinvestovaných súm alebo akéhokoľvek druhu príjmov, ktoré z toho plynú, sa nevzťahuje žiadne obmedzujúce opatrenie.

Článok 68

Ustanovenia tejto hlavy sa postupne upravia, najmä vzhľadom na požiadavky vyplývajúce z článku V Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS).

Článok 69

Ustanovenia tejto dohody nemajú vplyv na to, aby ktorákoľvek strana uplatňovala akékoľvek opatrenie potrebné na zabránenie obchádzaniu jej opatrení týkajúcich sa prístupu tretej krajiny na jej trh prostredníctvom ustanovení tejto dohody.

HLAVA VI

APROXIMÁCIA PRÁVA, PRESADZOVANIE PRÁVA A PRAVIDLÁ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Článok 70

1. Strany uznávajú dôležitosť aproximácie existujúcich albánskych právnych predpisov právnym predpisom Spoločenstva a ich účinnej implementácie. Albánsko sa usiluje zabezpečiť, aby jeho existujúce právne predpisy a budúce právne predpisy boli postupne zlučiteľné s acquis Spoločenstva. Albánsko zabezpečí, že existujúce a budúce právne predpisy budú riadne implementované a presadzované.

2. Táto aproximácia sa začne dňom podpísania dohody a do konca prechodného obdobia stanoveného v článku 6 tejto dohody sa postupne rozšíri na všetky zložky acquis Spoločenstva uvedené v tejto dohode.

3. Počas prvej etapy určenej v článku 6 tejto dohody sa aproximácia sústredí na základné prvky acquis vnútorného trhu, ako aj na iné dôležité oblasti, ako napr. konkurencieschopnosť, práva duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva, verejné obstarávanie, normy a certifikácia, finančné služby, pozemná a námorná doprava – s osobitným dôrazom na bezpečnostné a environmentálne normy, ako aj na sociálne aspekty –, právo obchodných spoločností, účtovníctvo, ochrana spotrebiteľa, ochrana údajov, zdravie a bezpečnosť pri práci a rovnaké príležitosti. Počas druhej etapy sa Albánsko sústredí na ostatné časti acquis.

Aproximácia sa vykoná na základe programu, na ktorom sa dohodne Komisia Európskych spoločenstiev s Albánskom.

4. Albánsko po dohode s Komisiou Európskych spoločenstiev určí aj spôsoby monitorovania aproximácie právnych predpisov a opatrení určených na presadzovanie práva, ktoré je potrebné prijať.

Článok 71

Hospodárska súťaž a ostatné hospodárske ustanovenia

1. Všetko nasledujúce nie je zlučiteľné s riadnym fungovaním tejto dohody, pokiaľ to môže mať vplyv na obchod medzi Spoločenstvom a Albánskom:

(i) všetky dohody medzi podnikmi, rozhodnutia združení podnikov a zosúladené postupy medzi podnikmi, ktorých cieľom alebo následkom je vylúčenie, obmedzenie alebo narušenie hospodárskej súťaže;

(ii) zneužívanie dominantného postavenia jedným alebo viacerými podnikmi na území Spoločenstva alebo Albánska ako celku alebo na jeho značnej časti;

(iii) akákoľvek štátna pomoc, ktorá narúša alebo môže narušiť hospodársku súťaž zvýhodňovaním určitých podnikov alebo určitých výrobkov.

2. Každé konanie, ktoré je v rozpore s týmto článkom, bude hodnotené na základe kritérií vyplývajúcich z uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže, ktoré sa uplatňujú v Spoločenstve, najmä článkov 81, 82, 86 a 87 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a výkladových nástrojov prijatých inštitúciami Spoločenstva.

3. Strany zabezpečia, že právomocami potrebnými na úplné uplatňovanie odseku 1 bodu (i) a (ii) tohto článku, pokiaľ ide o súkromné a štátne podniky a podniky, ktorým boli udelené osobitné práva, je poverený operačne nezávislý verejný orgán.

4. Albánsko do štyroch rokov od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody vytvorí funkčne nezávislý orgán poverený právomocami potrebnými na úplné uplatňovanie odseku 1 bodu (iii) tohto článku. Tento orgán má okrem iného právomoci povoliť programy štátnej pomoci a individuálnej pomoci na základe grantov v súlade s odsekom 2 tohto článku, ako aj právomoci nariadiť vrátenie štátnej pomoci, ktorá bola poskytnutá nezákonne.

5. Každá strana zabezpečí transparentnosť v oblasti štátnej pomoci okrem iného tým, že poskytne druhej strane pravidelnú výročnú správu alebo jej ekvivalent podľa metodiky a prezentácie štatistického zisťovania Spoločenstva o štátnej pomoci. Na žiadosť jednej strany poskytne druhá strana informácie o jednotlivých prípadoch verejnej pomoci.

6. Albánsko vypracuje kompletný inventár programov pomoci, zavedených pred vytvorením orgánu uvedeného v odseku 4, a zosúladí tieto programy pomoci s kritériami uvedenými v odseku 2 tohto článku najneskôr do štyroch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody.

7.

(a) Na účely uplatňovania ustanovení odseku 1 bodu (iii) strany súhlasia, že počas prvých desiatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa bude vyhodnocovať každá štátna pomoc poskytnutá Albánskom so zreteľom na skutočnosť, že Albánsko sa považuje za oblasť rovnakú ako oblasti Spoločenstva opísané v článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

(b) Do piatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody Albánsko predloží Komisii Európskych spoločenstiev svoje HDP údaje na obyvateľa harmonizované na úrovni NUTS II. Orgán uvedený v odseku 4 a Komisia Európskych spoločenstiev potom spolu zhodnotia oprávnenosť regiónov Albánska, ako aj maximálnu intenzitu pomoci v súvislosti s nimi s cieľom vypracovať regionálnu mapu pomoci na základe príslušných usmernení Spoločenstva.

8. Pokiaľ ide o výrobky uvedené v kapitole II hlave IV:

– odsek 1 bod (iii) sa neuplatňuje;

– každé konanie, ktoré je v rozpore s odsekom 1 bodom (i), bude hodnotené podľa kritérií zavedených Spoločenstvom podľa článkov 36 a 37 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a osobitných nástrojov Spoločenstva prijatých na tomto základe.

9. Ak jedna zo strán uváži, že konkrétne konanie nie je zlučiteľné s podmienkami odseku 1 tohto článku, môže po konzultácii v rámci Stabilizačnej a asociačnej rady alebo po uplynutí tridsiatich pracovných dní od predloženia žiadosti o takúto konzultáciu prijať vhodné opatrenia.

Nič v tomto článku nemá nijaký vplyv na to, že ktorákoľvek strana prijme antidumpingové alebo vyrovnávacie opatrenia v súlade s príslušnými článkami Dohody GATT a WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach z roku 1994 alebo s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 72

Štátne podniky

Do konca tretieho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody bude Albánsko uplatňovať pre štátne podniky a podniky, ktorým boli udelené osobitné a výhradné práva, zásady stanovené v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, najmä v jej článku 86.

Osobitné práva štátnych podnikov počas prechodného obdobia nezahŕňajú možnosť zaviesť množstvové obmedzenia alebo opatrenia s rovnakým účinkom na dovozy zo Spoločenstva do Albánska.

Článok 73

Duševné, priemyselné a obchodné vlastníctvo

1. Podľa ustanovení tohto článku a prílohy V strany potvrdzujú význam, ktorý prikladajú zabezpečeniu primeranej a účinnej ochrany a presadzovania práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva.

2. Albánsko prijme všetky potrebné opatrenia s cieľom najneskôr do štyroch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody garantovať podobnú úroveň ochrany práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva, ako je v Spoločenstve, vrátane účinných prostriedkov na presadzovanie týchto práv.

3. Albánsko sa zaväzuje, že počas uvedeného obdobia pristúpi k mnohostranným dohovorom o právach duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva uvedených v prílohe V ods. 1. Stabilizačná a asociačná rada môže rozhodnúť o tom, že zaviaže Albánsko, aby pristúpilo k osobitným mnohostranným dohovorom v tejto oblasti.

4. Ak sa v oblasti duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva vyskytnú problémy, ktoré ovplyvňujú obchodné podmienky, bezodkladne sa predložia na žiadosť ktorejkoľvek zo strán Stabilizačnej a asociačnej rade s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivé riešenia.

Článok 74

Verejné obstarávanie

1. Strany sa domnievajú, že zavedenie procesu zadávania verejných objednávok na základe nediskriminácie a reciprocity, najmä v kontexte WTO, je želateľným cieľom.

2. Albánskym spoločnostiam, či už majú sídlo v Spoločenstve alebo nie, sa od nadobudnutia platnosti tejto dohody umožní prístup k získavaniu verejných objednávok v Spoločenstve podľa pravidiel Spoločenstva o verejnom obstarávaní s takým zaobchádzaním, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie so spoločnosťami Spoločenstva.

Uvedené ustanovenia sa budú vzťahovať aj na zmluvy v sektore verejnoprospešných služieb hneď po tom, ako Albánsko prijme právne predpisy, ktorými sa v tejto oblasti zavedú pravidlá Spoločenstva. Spoločenstvo bude pravidelne preverovať, či Albánsko skutočne zaviedlo tieto právne predpisy.

3. Spoločnostiam Spoločenstva, ktoré nemajú sídlo v Albánsku, sa najneskôr štyri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody umožní prístup k získavaniu verejných objednávok podľa albánskeho zákona o verejnom obstarávaní s takým zaobchádzaním, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie s albánskymi spoločnosťami.

4. Stabilizačná a asociačná rada bude pravidelne preverovať, či je v Albánsku možné zaviesť prístup k získaniu verejných objednávok pre všetky spoločnosti Spoločenstva.

Spoločnosti Spoločenstva, ktoré majú sídlo v Albánsku podľa ustanovení kapitoly II hlavy V, budú mať po nadobudnutí platnosti tejto dohody prístup k získaniu verejných objednávok s takým zaobchádzaním, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie s albánskymi spoločnosťami.

5. Pokiaľ je realizácia verejných objednávok spojená so zakladaním a s prevádzkovaním podnikov a s poskytovaním služieb medzi Spoločenstvom a Albánskom, ako aj so zamestnávaním a s pohybom pracovných síl, uplatňujú sa ustanovenia článkov 46 až 69.

Článok 75

Štandardizácia, metrológia, akreditácia a posudzovanie zhody

1. Albánsko prijme potrebné opatrenia s cieľom postupne dosiahnuť zosúladenie s technickými predpismi Spoločenstva a s európskou štandardizáciou, metrológiou, akreditáciou a postupmi posudzovania zhody.

2. Na tento účel začnú strany v počiatočnom štádiu:

– podporovať používanie technických nariadení Spoločenstva, európskych noriem a postupov posudzovania zhody;

– poskytovať pomoc na posilnenie rozvoja kvalitnej infraštruktúry: štandardizácie, metrológie, akreditácie a posudzovania zhody;

– podporovať účasť Albánska na práci organizácií, ktoré sa venujú normám, posudzovaniu zhody, metrológii a podobným funkciám (napr. CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET atď.);

– v prípade potreby uzatvárať európske protokoly o posudzovaní zhody, keď budú legislatívny rámec a postupy v Albánsku dostatočne zladené s legislatívnym rámcom a postupmi v Spoločenstve a keď budú k dispozícii príslušné odborné kapacity.

Článok 76

Ochrana spotrebiteľa

Strany spolupracujú s cieľom zosúladiť normy ochrany spotrebiteľa v Albánsku s normami Spoločenstva. Účinná ochrana spotrebiteľa je potrebná, aby sa zabezpečilo, že trhové hospodárstvo náležite funguje, pričom táto ochrana závisí od rozvoja administratívnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť trhový dohľad a presadzovanie práva v tejto oblasti.

Na tieto účely a vzhľadom na svoje spoločné záujmy strany podporia a zabezpečia:

– politiku aktívnej ochrany spotrebiteľa v súlade s právom Spoločenstva;

– harmonizáciu právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa v Albánsku s platnými právnymi predpismi Spoločenstva;

– účinnú právnu ochranu spotrebiteľov s cieľom zvýšiť kvalitu spotrebného tovaru a zachovať náležité bezpečnostné normy;

– monitorovanie pravidiel zo strany príslušných orgánov a poskytnutie prístupu k spravodlivosti v prípade sporov.

Článok 77

Pracovné podmienky a rovnaké príležitosti

Albánsko bude postupne harmonizovať svoje právne predpisy týkajúce sa pracovných podmienok, najmä ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a rovnakých príležitostí, s právnymi predpismi Spoločenstva.

HLAVA VII

SPRAVODLIVOSŤ, SLOBODA A BEZPEČNOSŤ

Úvod

Článok 78

Posilnenie inštitúcií a právneho štátu

Pri spolupráci v otázkach spravodlivosti a vnútorných záležitostí zmluvné strany pripisujú osobitnú dôležitosť konsolidácii právneho štátu a posilneniu inštitúcií na všetkých úrovniach, najmä v oblasti správy vo všeobecnosti, presadzovania práva a správy súdnictva. Cieľom tejto spolupráce bude najmä posilnenie nezávislosti súdnictva a zvýšenie jeho efektívnosti, skvalitnenie fungovania polície a iných orgánov na presadzovanie práva, poskytovanie primeranej odbornej prípravy a boj proti korupcii a organizovanému zločinu.

Článok 79

Ochrana osobných údajov

Albánsko bude po nadobudnutí platnosti tejto dohody harmonizovať svoje právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov s právom Spoločenstva a inými európskymi a medzinárodnými právnymi predpismi o ochrane súkromia. Albánsko vytvorí nezávislé orgány dohľadu s postačujúcimi finančnými a ľudskými zdrojmi s cieľom účinne monitorovať a zabezpečovať presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Strany budú spolupracovať, aby dosiahli tento cieľ.

Spolupráca v oblasti pohybu osôb

Článok 80

Víza, správa hraníc, azyl a migrácia

Strany spolupracujú v oblasti víz, hraničných kontrol, azylu a migrácie a zriadia sieť na spoluprácu v týchto oblastiach vrátane spolupráce na regionálnej úrovni, pričom podľa potreby zohľadnia a plne využijú iné existujúce iniciatívy v tejto oblasti.

Spolupráca v uvedenej oblasti bude založená na vzájomných konzultáciách a úzkej koordinácii medzi stranami a bude zahŕňať technickú a administratívnu pomoc v oblasti:

– výmeny informácií o právnych predpisoch a postupoch;

– navrhovania právnych predpisov;

– zvyšovania efektívnosti inštitúcií;

– odbornej prípravy pracovníkov;

– bezpečnosti cestovných dokladov a odhaľovania falošných dokladov;

– správy hraníc.

Spolupráca bude zameraná najmä:

– v oblasti azylu na uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov s cieľom dodržať normy Ženevského dohovoru z roku 1951 a Newyorského protokolu z roku 1967, aby sa zabezpečilo dodržiavanie zásady „non-refoulement“ (zákazu núteného vrátenia utečenca), ako aj iných práv žiadateľov o azyl a utečencov;

– v oblasti legálnej migrácie na pravidlá prijatia a na práva a štatút prijatých osôb. V súvislosti s migráciou sa strany dohodli na spravodlivom zaobchádzaní s občanmi iných štátov, ktorí sa legálne nachádzajú na ich území, a na podpore integračnej politiky zameranej na to, aby práva a povinnosti týchto osôb boli porovnateľné s právami a povinnosťami ich občanov.

Článok 81

Prevencia a kontrola nelegálneho prisťahovalectva; opätovné prijatie

Strany spolupracujú na zamedzení nelegálnemu prisťahovalectvu a na jeho kontrole. Na tieto účely sa strany zaväzujú, že na požiadanie a bez ďalších formalít Albánsko a členské štáty:

– opätovne prijmú svojich štátnych príslušníkov, ktorí sa ilegálne zdržiavajú na území druhej strany;

– opätovne prijmú štátnych príslušníkov tretích krajín a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré sa ilegálne zdržiavajú na ich území a ktoré vstúpili na územie Albánska cez niektorý členský štát alebo z niektorého členského štátu EÚ, alebo vstúpili na územie niektorého členského štátu EÚ cez Albánsko alebo z Albánska.

Členské štáty Európskej únie a Albánska poskytnú svojim štátnym príslušníkom náležité doklady totožnosti a poskytnú im rozšírenú administratívnu pomoc potrebnú na takéto účely.

Osobitné postupy na účely opätovného prijatia štátnych príslušníkov a štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti sú určené v rámci Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Albánskom o opätovnom prijatí osôb, ktoré sa zdržiavajú na území iného štátu neoprávnene, podpísanej 14. apríla 2005.

Albánsko súhlasí s uzavretím dohôd o opätovnom prijatí s krajinami, ktoré sú zapojené do stabilizačného a asociačného procesu, a zaväzuje sa prijať akékoľvek opatrenia potrebné na zabezpečenie flexibilnej a rýchlej implementácie všetkých readmisných dohôd uvedených v tomto článku.

Stabilizačná a asociačná rada vyvinie ďalšie spoločné úsilie na predchádzanie ilegálnej imigrácii a na jej zvládnutie vrátane obchodovania s ľuďmi a sietí ilegálnej migrácie.

Spolupráca v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a nezákonným drogám

Článok 82

Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu

1. Strany budú úzko spolupracovať s cieľom predchádzať používaniu svojich finančných systémov na pranie finančných prostriedkov z trestnej činnosti vo všeobecnosti, najmä však z obchodu s drogami, ako aj na účely financovania terorizmu.

2. Spolupráca v tejto oblasti môže pozostávať z administratívnej a technickej pomoci s cieľom rozvinúť implementáciu nariadení a účinné fungovanie vhodných noriem a mechanizmov na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu zodpovedajúcich normám a mechanizmom prijatým Spoločenstvom a medzinárodnými fórami v tejto oblasti, najmä Jednotkou pre zvláštne úlohy v oblasti finančných opatrení (FATF).

Článok 83

Spolupráca v oblasti boja proti nezákonným drogám

1. V rámci svojich príslušných právomocí strany spolupracujú s cieľom zabezpečiť vyvážený a integrovaný prístup k otázkam drog. Protidrogové politiky a opatrenia sa zamerajú na zníženie dodávok nezákonných drog, obchodu s nimi a dopytu po nich, ako aj na účinnejšiu kontrolu prekurzorov.

2. Strany sa dohodnú na potrebných metódach spolupráce, aby dosiahli tieto ciele. Aktivity budú založené na vzájomne dohodnutých zásadách v súlade s líniou drogovej stratégie EÚ.

Spolupráca v boji proti terorizmu

Článok 84

V súlade s medzinárodnými dohovormi, ktorých sú zmluvné strany jednou zo strán, v súlade s ich príslušnou legislatívou a nariadeniami sa strany dohodli na spolupráci s cieľom predchádzať teroristickým činom a ich financovaniu a potláčať ich, najmä ak zahŕňajú cezhraničné aktivity:

– v rámci úplnej implementácie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1373 a iných príslušných rezolúcií OSN, medzinárodných dohovorov a nástrojov;

– výmenou informácií o teroristických skupinách a ich podporných sieťach v súlade s medzinárodným a vnútroštátnym právom;

– výmenou skúseností, pokiaľ ide o prostriedky a metódy boja proti terorizmu, v technickej oblasti a v oblasti odbornej prípravy, a výmenou skúseností v súvislosti s predchádzaním terorizmu.

Spolupráca v trestných veciach

Článok 85

Prevencia a boj proti organizovanému zločinu a iným nezákonným činnostiam

Strany spolupracujú v boji proti zločineckým a nezákonným činnostiam, organizovaným alebo neorganizovaným, a pri predchádzaní týmto činnostiam, ako napríklad:

– nelegálne prevádzačstvo a obchod s ľuďmi;

– nezákonné hospodárske aktivity, najmä falšovanie mien, nezákonné operácie s takými tovarmi, ako napríklad priemyselný odpad a rádioaktívny materiál, a operácie s nezákonnými alebo falšovanými výrobkami;

– korupcia, či už v súkromnom alebo v štátnom sektore, najmä v spojení s netransparentnými administratívnymi postupmi;

– daňové podvody;

– nezákonný obchod s drogami a psychotropnými látkami;

– pašovanie;

– nezákonný obchod so zbraňami;

– falšovanie dokladov;

– nezákonný obchod s motorovými vozidlami;

– počítačová kriminalita.

V boji proti organizovanému zločinu sa bude podporovať regionálna spolupráca a zosúladenie s uznávanými medzinárodnými normami.

HLAVA VIII

POLITIKY SPOLUPRÁCE

Článok 86

1. Spoločenstvo a Albánsko vytvoria úzku spoluprácu s cieľom prispieť k rozvoju a potenciálu hospodárskeho rastu Albánska. Táto spolupráca posilní existujúce hospodárske prepojenia na čo možno najširšom základe v prospech oboch strán.

2. Politiky a iné nástroje sa vytvoria tak, aby priniesli trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj Albánska. Tieto politiky by mali zabezpečiť, aby sa od začiatku v plnej miere zohľadňovali aj environmentálne otázky a aby sa zosúladili s požiadavkami harmonického spoločenského rozvoja.

3. Politiky spolupráce sa budú integrovať do regionálneho rámca spolupráce. Osobitná pozornosť sa bude musieť venovať opatreniam, ktoré môžu posilniť spoluprácu medzi Albánskom a susednými krajinami vrátane členských štátov EÚ, čo prispeje k stabilite v regióne. Stabilizačná a asociačná rada môže definovať priority v rámci politík spolupráce opísaných ďalej v texte.

Článok 87

Hospodárska a obchodná politika

Spoločenstvo a Albánsko zjednodušia proces hospodárskej reformy prostredníctvom spolupráce na zlepšení pochopenia základov svojich hospodárstiev a formulácie a realizácie hospodárskej politiky v trhových hospodárstvach.

Na žiadosť albánskych orgánov môže Spoločenstvo poskytnúť pomoc zameranú na podporu úsilia Albánska o vytvorenie fungujúceho trhového hospodárstva a postupnú aproximáciu jeho politík politikám hospodárskej a menovej únie orientovaným na stabilitu.

Cieľom spolupráce bude aj posilnenie právneho štátu v oblasti podnikania prostredníctvom stabilného a nediskriminačného obchodného právneho rámca.

Spolupráca v tejto oblasti bude zahŕňať aj neformálnu výmenu informácií týkajúcich sa zásad a fungovania Európskej hospodárskej a menovej únie.

Článok 88

Spolupráca v oblasti štatistiky

Spolupráca medzi stranami sa v prvom rade zameria na prioritné oblasti spojené s acquis Spoločenstva v oblasti štatistiky. Jej cieľom bude najmä vytvoriť efektívny a trvalo udržateľný štatistický systém schopný poskytovať porovnateľné, spoľahlivé, objektívne a presné údaje potrebné na plánovanie a monitorovanie procesu transformácie a reformy v Albánsku. Tento systém by mal takisto umožniť albánskemu štatistickému úradu lepšie vyhovieť potrebám domácich i zahraničných zákazníkov (tak vo verejnej správe, ako aj v súkromnom sektore). V rámci štatistického systému by sa mali dodržiavať základné zásady štatistiky vydané OSN, Kódex postupov pri európskej štatistike, ako aj ustanovenia európskeho štatistického práva, a systém by sa mal vyvíjať smerom k acquis Spoločenstva.

Článok 89

Bankovníctvo, poisťovníctvo a iné finančné služby

Spolupráca medzi Albánskom a Spoločenstvom sa zameria na prioritné oblasti spojené s acquis Spoločenstva v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a finančných služieb. Strany budú spolupracovať s cieľom vytvoriť a rozvíjať vhodný rámec na podporu sektora bankovníctva, poisťovníctva a finančných služieb v Albánsku.

Článok 90

Spolupráca v oblasti auditu a finančnej kontroly

Spolupráca sa zameria na prioritné oblasti spojené s acquis Spoločenstva v oblasti verejnej internej finančnej kontroly (PIFC) a externého auditu. Strany budú spolupracovať najmä s cieľom vytvoriť v Albánsku efektívne systémy PIFC a externého auditu v súlade s medzinárodne uznávanými normami a metodikami a s osvedčenými postupmi EÚ.

Článok 91

Podpora a ochrana investícií

Spolupráca strán v rámci ich príslušných právomocí v oblasti podpory a ochrany investícií má za cieľ vytvoriť priaznivé prostredie pre súkromné investície, tak domáce, ako aj zahraničné, čo je veľmi dôležité pre hospodárske a priemyselné oživenie v Albánsku.

Článok 92

Priemyselná spolupráca

Cieľom spolupráce je podporovať modernizáciu a reštrukturalizáciu albánskeho priemyslu a jednotlivých odvetví, ako aj priemyselnú spoluprácu medzi hospodárskymi prevádzkovateľmi s cieľom posilniť súkromný sektor v podmienkach, ktoré zabezpečia ochranu životného prostredia.

V iniciatívach v oblasti priemyselnej spolupráce sa budú odzrkadľovať priority definované obidvoma stranami. V týchto prioritách sa budú zohľadňovať regionálne aspekty priemyselného rozvoja a v prípade potreby sa budú podporovať nadnárodné partnerstvá. Cieľom týchto iniciatív by malo byť najmä vytvoriť vhodný podnikateľský rámec, zlepšiť know-how v oblasti manažmentu a podporovať trhy, ich transparentnosť a podnikateľské prostredie.

V spolupráci sa bude primerane zohľadňovať acquis Spoločenstva v oblasti priemyselnej politiky.

Článok 93

Malé a stredné podniky

Spolupráca strán sa zameria na vytvorenie a posilnenie súkromného sektora malých a stredných podnikov (MSP) a bude primerane zohľadňovať prioritné oblasti spojené s acquis Spoločenstva v oblasti MSP, ako aj zásady zahrnuté v Európskej charte pre malé podniky.

Článok 94

Cestovný ruch

Cieľom spolupráce strán v oblasti cestovného ruchu bude najmä posilnenie toku informácií o cestovnom ruchu (prostredníctvom medzinárodných sietí, databánk a pod.) a transfer know-how (prostredníctvom školení, výmen, seminárov). V spolupráci sa primerane zohľadní acquis Spoločenstva týkajúce sa tohto sektora.

Spolupráca sa môže zahrnúť do regionálneho rámca spolupráce.

Článok 95

Poľnohospodárstvo a sektor agropriemyslu

Spolupráca strán bude zameraná na prioritné oblasti spojené s acquis Spoločenstva v oblasti poľnohospodárstva. Cieľom spolupráce bude najmä modernizácia a reštrukturalizácia albánskeho poľnohospodárstva a agropriemyselného sektora a podpora postupnej aproximácie právnych predpisov a postupov pravidlám a normám Spoločenstva.

Článok 96

Rybné hospodárstvo

Strany preskúmajú možnosť vymedzenia vzájomne prospešných oblastí spoločného záujmu v sektore rybného hospodárstva. V spolupráci sa primerane zohľadnia prioritné oblasti spojené s acquis Spoločenstva v oblasti rybného hospodárstva vrátane dodržiavania medzinárodných záväzkov týkajúcich sa pravidiel riadenia a zachovania zdrojov rybného hospodárstva Organizácie pre medzinárodné a regionálne rybné hospodárstvo.

Článok 97

Clá

Strany nadviažu spoluprácu v tejto oblasti s cieľom zaručiť dodržiavanie ustanovení, ktoré sa prijmú v oblasti obchodu, a dosiahnuť aproximáciu colného systému Albánska colnému systému Spoločenstva. Pomôže to raziť cestu liberalizačným opatreniam plánovaným v rámci stabilizačnej a asociačnej dohody a postupnej aproximácii albánskych colných právnych predpisov acquis.

V spolupráci sa primerane zohľadnia prioritné oblasti spojené s acquis Spoločenstva v colnej oblasti.

V protokole 6 sa stanovujú pravidlá vzájomnej administratívnej spolupráce medzi oboma stranami v colnej oblasti.

Článok 98

Zdaňovanie

Strany spolupracujú v daňovej oblasti vrátane oblasti opatrení, ktoré sú zamerané na ďalšiu reformu daňového systému a reštrukturalizáciu daňovej správy s cieľom zabezpečiť efektívny výber daní a posilniť boj proti daňovým podvodom.

V spolupráci sa primerane zohľadnia prioritné oblasti spojené s acquis Spoločenstva v daňovej oblasti a v oblasti boja proti škodlivej daňovej konkurencii. V tejto súvislosti strany uznávajú dôležitosť zvýšenia transparentnosti a výmeny informácií medzi členskými štátmi Európskej únie a Albánskom s cieľom zjednodušiť presadzovanie opatrení na zamedzenie vyhýbaniu sa plateniu daní alebo daňovým únikom. Okrem toho strany od nadobudnutia platnosti tejto dohody vzájomne konzultujú s cieľom odstrániť škodlivú daňovú konkurenciu medzi členskými štátmi Európskej únie a Albánskom a zabezpečiť rovnaké podmienky v oblasti zdaňovania podnikov.

Článok 99

Spolupráca v sociálnej oblasti

Strany spolupracujú s cieľom zjednodušiť reformu albánskej politiky zamestnanosti v súvislosti s posilnením hospodárskej reformy a integrácie. Cieľom spolupráce bude takisto podporiť prispôsobenie systémov albánskeho sociálneho zabezpečenia novým hospodárskym a sociálnym požiadavkám a spolupráca bude zahŕňať úpravu albánskych právnych predpisov týkajúcich sa pracovných podmienok a rovnakých príležitostí pre ženy, ako aj zvýšenie úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti pre pracovníkov na základe existujúcej úrovne ochrany v Spoločenstve.

V spolupráci sa primerane zohľadnia prioritné oblasti spojené s acquis Spoločenstva v tejto oblasti.

Článok 100

Vzdelávanie a odborná príprava

Strany spolupracujú s cieľom zvýšiť úroveň všeobecného vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy v Albánsku, ako aj politiky mládeže a práce s mládežou. Prioritou pre systémy vyššieho vzdelávania bude dosiahnuť ciele Bolonskej deklarácie.

Strany spolupracujú aj s cieľom zabezpečiť, aby prístup k všetkým stupňom vzdelávania a odbornej prípravy v Albánsku bol zbavený diskriminácie na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu a náboženstva.

Spoločenstvo prispeje prostredníctvom príslušných programov a nástrojov k zlepšeniu štruktúr a aktivít v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v Albánsku.

V spolupráci sa primerane zohľadnia prioritné oblasti spojené s acquis Spoločenstva v tejto oblasti.

Článok 101

Spolupráca v oblasti kultúry

Strany sa zaväzujú podporovať spoluprácu v oblasti kultúry. Táto spolupráca slúži okrem iného na zvýšenie vzájomného pochopenia a úcty medzi jednotlivcami, spoločenstvami a národmi. Strany sa zaväzujú aj k spolupráci na podporu kultúrnej rôznorodosti, najmä v rámci Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rôznorodosti kultúrneho prejavu.

Článok 102

Spolupráca v audiovizuálnej oblasti

Strany spolupracujú s cieľom podporiť audiovizuálnu tvorbu v Európe a koprodukciu v oblasti kinematografie a televíznej produkcie.

Spolupráca by mohla zahŕňať okrem iného školiace programy a nástroje pre novinárov a iných odborníkov z oblasti médií, ako aj technickú pomoc verejným i súkromným médiám s cieľom posilniť ich nezávislosť, profesionalitu a väzby medzi európskymi médiami.

Albánsko zosúladí svoje politiky úpravy obsahových aspektov cezhraničného vysielania s politikami Európskeho spoločenstva a svoje právne predpisy bude harmonizovať s acquis EÚ. Albánsko bude venovať osobitnú pozornosť otázkam spojeným s nadobúdaním práv duševného vlastníctva v súvislosti so satelitným, s pozemným alebo káblovým vysielaním programov.

Článok 103

Informačná spoločnosť

Spolupráca sa v prvom rade zameria na prioritné oblasti spojené s acquis Spoločenstva týkajúcim sa informačnej spoločnosti. Bude podporovať najmä postupné zosúladenie albánskych politík a právnych predpisov v tomto sektore s politikami a právnymi predpismi Spoločenstva.

Strany spolupracujú aj s cieľom ďalej rozvíjať informačnú spoločnosť v Albánsku. Globálne ciele budú zahŕňať prípravu spoločnosti ako celku na digitálny vek, získavanie investícií a zabezpečenie interoperability sietí a služieb.

Článok 104

Elektronické komunikačné siete a služby

Spolupráca sa v prvom rade zameria na prioritné oblasti spojené s acquis Spoločenstva v tejto oblasti.

Strany posilnia najmä spoluprácu v oblasti elektronických komunikačných sietí a s nimi spojených služieb, pričom konečným cieľom bude, aby rok po nadobudnutí platnosti tejto dohody Albánsko prijalo acquis Spoločenstva v týchto sektoroch.

Článok 105

Informácie a komunikácia

Spoločenstvo a Albánsko prijmú opatrenia potrebné na stimuláciu vzájomnej výmeny informácií. Prioritu budú mať programy zamerané na to, aby široká verejnosť mala základné informácie o Spoločenstve a aby odborné kruhy v Albánsku mali k dispozícii odbornejšie informácie.

Článok 106

Doprava

Spolupráca medzi stranami sa zameria na prioritné oblasti spojené s acquis Spoločenstva v oblasti dopravy.

Cieľom spolupráce by mohla byť najmä reštrukturalizácia a modernizácia jednotlivých druhov dopravy v Albánsku, zlepšenie voľného pohybu osôb a tovaru, rozšírenie prístupu na dopravný trh a k dopravným zariadeniam vrátane prístavov a letísk, podpora rozvoja multimodálnych infraštruktúr s prepojením na hlavné transeurópske siete s cieľom posilniť najmä regionálne prepojenia v juhovýchodnej Európe, dosiahnutie prevádzkových štandardov porovnateľných so štandardmi platnými v Spoločenstve, vytvorenie systému dopravy v Albánsku, kompatibilného a zosúladeného so systémom Spoločenstva, a zlepšenie ochrany životného prostredia v doprave.

Článok 107

Energetika

Spolupráca sa zameria na prioritné oblasti spojené s acquis Spoločenstva v oblasti energetiky vrátane aspektov jadrovej bezpečnosti, podľa potreby. Odzrkadlia sa v nej zásady trhového hospodárstva a bude založená na podpísanej regionálnej Zmluve o Energetickom spoločenstve s cieľom postupne začleniť Albánsko do európskych trhov s energiami.

Článok 108

Životné prostredie

Strany rozvinú a posilnia spoluprácu v oblasti životne dôležitej úlohy, ktorou je zabránenie zhoršovaniu životného prostredia, s cieľom podporiť trvalú udržateľnosť životného prostredia.

Spolupráca sa zameria najmä na prioritné oblasti spojené s acquis Spoločenstva v oblasti životného prostredia.

Článok 109

Spolupráca v oblasti výskumu a technického rozvoja

Strany podporia spoluprácu v oblasti civilného vedeckého výskumu a technického rozvoja (RTD) na základe vzájomných prínosov a so zreteľom na dostupnosť zdrojov a primeraný prístup k príslušným programom s náležitou mierou účinnej ochrany práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva (IPR).

V spolupráci sa primerane zohľadnia prioritné oblasti spojené s acquis Spoločenstva v oblasti výskumu a technického rozvoja.

Spolupráca sa realizuje podľa osobitných opatrení, ktoré sa prerokujú a dohodnú na základe postupov prijatých každou stranou.

Článok 110

Regionálny a miestny rozvoj

Strany sa budú usilovať posilniť spoluprácu v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja s cieľom prispieť k hospodárskemu rozvoju a zníženiu regionálnych rozdielov. Osobitnú pozornosť budú venovať cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráci.

V spolupráci sa primerane zohľadnia prioritné oblasti spojené s acquis Spoločenstva v oblasti regionálneho rozvoja.

Článok 111

Verejná správa

Cieľom spolupráce bude zabezpečiť rozvoj efektívnej a spoľahlivej verejnej správy v Albánsku, predovšetkým podporiť pravidlo implementácie právnych predpisov, riadne fungovanie štátnych inštitúcií v prospech albánskeho obyvateľstva ako celku a plynulý rozvoj vzťahov medzi EÚ a Albánskom.

Spolupráca v tejto oblasti bude zameraná najmä na budovanie inštitúcií vrátane rozvoja a uplatňovania transparentných a nestranných výberových konaní, riadenia ľudských zdrojov, profesionálneho rozvoja v oblasti verejných služieb, ďalšieho vzdelávania a podporovania etických noriem v rámci verejnej správy, ako aj elektronickej štátnej správy. Spolupráca bude zahŕňať tak centrálnu, ako aj miestnu správu.

HLAVA IX

FINANČNÁ SPOLUPRÁCA

Článok 112

S cieľom dosiahnuť ciele tejto dohody a v súlade s článkami 3, 113 a 115 môže Spoločenstvo poskytnúť Albánsku finančnú pomoc vo forme grantov a pôžičiek vrátane pôžičiek od Európskej investičnej banky. Pomoc Spoločenstva je podmienená dodržaním zásad a splnením podmienok stanovených v záveroch Rady pre všeobecné záležitosti z 29. apríla 1997 s prihliadnutím na výročné správy krajín stabilizačného a asociačného procesu, európskeho partnerstva a na ostatné závery Rady, týkajúce sa najmä dodržiavania programu zmien. Pomoc poskytovaná Albánsku bude riadená tak, aby vyhovovala potrebám a zvoleným prioritám a aby zohľadňovala schopnosť prijať a splácať poskytnuté prostriedky, ako aj opatrenia prijaté na reformu a reštrukturalizáciu hospodárstva.

Článok 113

Finančnú pomoc vo forme grantov zahŕňajú opatrenia na spoluprácu stanovené v príslušnom nariadení Rady v rámci viacročného indikatívneho rámca vytvoreného Spoločenstvom po konzultáciách s Albánskom.

Finančná pomoc Spoločenstva môže zahŕňať všetky sektory spolupráce, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať spravodlivosti, slobode a bezpečnosti, aproximácii právnych predpisov a hospodárskemu rozvoju.

Článok 114

Na žiadosť Albánska a v prípade osobitnej potreby by mohlo Spoločenstvo v koordinácii s medzinárodnými finančnými inštitúciami posúdiť možnosť poskytnutia výnimočnej makrofinančnej pomoci za predpokladu splnenia určitých podmienok a pri zohľadnení dostupnosti všetkých finančných zdrojov. Táto pomoc by bola poskytnutá v závislosti od splnenia podmienok, ktoré sa stanovia v súvislosti s programom dohodnutým medzi Albánskom a MMF.

Článok 115

S cieľom umožniť optimálne využitie dostupných zdrojov strany zabezpečia, že príspevky Spoločenstva budú úzko koordinované s príspevkami z iných zdrojov, napr. od členských štátov, iných štátov a medzinárodných finančných inštitúcií.

Na tieto účely si strany pravidelne vymieňajú informácie o všetkých zdrojoch pomoci.

HLAVA X

INŠTITUCIONÁLNE, VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 116

Týmto sa zriaďuje Stabilizačná a asociačná rada, ktorá dohliada na uplatňovanie a implementáciu tejto dohody. Stretáva sa na príslušnej úrovni v pravidelných intervaloch a vtedy, keď si to okolnosti vyžiadajú. Zaoberá sa hlavnými otázkami vyplývajúcimi z rámca tejto dohody, ako aj ostatnými dvojstrannými alebo medzinárodnými otázkami obojstranného záujmu.

Článok 117

1. Stabilizačná a asociačná rada pozostáva z členov Rady Európskej únie a členov Komisie Európskych spoločenstiev na jednej strane a členov albánskej vlády na strane druhej.

2. Stabilizačná a asociačná rada ustanoví svoj rokovací poriadok.

3. Členovia Stabilizačnej a asociačnej rady sa môžu dať zastupovať v súlade s podmienkami, ktoré bude treba stanoviť v jej rokovacom poriadku.

4. Stabilizačnej a asociačnej rade predsedá striedavo zástupca Európskeho spoločenstva a zástupca Albánska v súlade s ustanoveniami, ktoré budú stanovené v jej rokovacom poriadku.

5. V otázkach, ktoré sa týkajú Európskej investičnej banky, sa EIB na zasadnutiach Stabilizačnej a asociačnej rady zúčastňuje ako pozorovateľ.

Článok 118

Stabilizačná a asociačná rada má na účely dosiahnutia cieľov tejto dohody právomoc prijímať rozhodnutia v rozsahu tejto dohody v tých prípadoch, ktoré sú v nej uvedené. Prijaté rozhodnutia sú pre strany záväzné. Strany prijmú opatrenia potrebné na vykonanie prijatých rozhodnutí. Stabilizačná a asociačná rada môže vydávať aj príslušné odporúčania. Na základe dohody medzi stranami navrhuje rozhodnutia a odporúčania.

Článok 119

Každá strana predloží Stabilizačnej a asociačnej rade akýkoľvek spor týkajúci sa uplatňovania alebo výkladu tejto dohody. Stabilizačná a asociačná rada môže spor urovnať prostredníctvom záväzného rozhodnutia.

Článok 120

1. Stabilizačnej a asociačnej rade pomáha pri výkone povinností Stabilizačný a asociačný výbor zložený zo zástupcov Rady Európskej únie a zástupcov Komisie Európskych spoločenstiev na jednej strane a zástupcov Albánska na strane druhej.

2. Stabilizačná a asociačná rada určí vo svojom rokovacom poriadku povinnosti Stabilizačného a asociačného výboru, ktoré zahŕňajú prípravu zasadnutí Stabilizačnej a asociačnej rady, a určí aj, ako bude výbor fungovať.

3. Stabilizačná a asociačná rada môže ktorúkoľvek zo svojich právomocí delegovať na Stabilizačný a asociačný výbor. V takomto prípade Stabilizačný a asociačný výbor prijme rozhodnutia v súlade s podmienkami stanovenými v článku 118.

4. Stabilizačná a asociačná rada môže rozhodnúť o vytvorení ďalších osobitných výborov alebo orgánov, ktoré jej môžu pomáhať pri výkone povinností. Stabilizačná a asociačná rada vo svojom rokovacom poriadku určí zloženie a povinnosti týchto výborov alebo orgánov a aj to, ako budú fungovať.

Článok 121

Stabilizačný a asociačný výbor môže zakladať podvýbory. Pred skončením prvého roku od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody Stabilizačný a asociačný výbor vytvorí potrebné podvýbory na primeranú implementáciu dohody. Pri rozhodovaní o vytvorení podvýborov a určovaní ich oblastí pôsobnosti Stabilizačný a asociačný výbor náležite zohľadní dôležitosť primeraného riešenia otázok súvisiacich s migráciou, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie ustanovení podľa článkou 80 a 81 tejto dohody a monitorovanie Akčného plánu EÚ pre Albánsko a susedný región.

Článok 122

Týmto sa ustanovuje parlamentný Stabilizačný a asociačný výbor. Výbor je fórum pre poslancov albánskeho parlamentu a Európskeho parlamentu, kde sa budú môcť stretávať a vymieňať si názory. Zasadá v intervaloch, ktoré si sám určí.

Parlamentný Stabilizačný a asociačný výbor pozostáva z poslancov Európskeho parlamentu na jednej strane a z poslancov albánskeho parlamentu na strane druhej.

Parlamentný Stabilizačný a asociačný výbor ustanoví svoj rokovací poriadok.

Parlamentnému Stabilizačnému a asociačnému výboru predsedá striedavo Európsky parlament a albánsky parlament v súlade s ustanoveniami, ktoré budú stanovené v jeho rokovacom poriadku.

Článok 123

V rámci rozsahu tejto dohody sa každá strana zaväzuje zabezpečiť, aby fyzické osoby i právnické osoby druhej strany bez toho, aby boli diskriminované vo vzťahu k štátnym príslušníkom prvej strany, mali prístup k príslušným súdom a správnym orgánom obidvoch strán s cieľom obhajovať svoje osobné práva a svoje vlastnícke práva.

Článok 124

Nič v tejto dohode nesmie žiadnej zo strán brániť prijímať opatrenia:

a) ktoré považuje za potrebné, aby sa predišlo odhaľovaniu informácií, ktoré sú v rozpore s jej hlavnými bezpečnostnými záujmami;

b) ktoré sa týkajú výroby alebo obchodu so zbraňami, s muníciou a vojenským materiálom alebo výskumu, vývoja, prípadne výroby nevyhnutnej na obranné účely za predpokladu, že takéto opatrenia nezhoršujú podmienky hospodárskej súťaže pri výrobkoch neurčených na špecificky vojenské účely;

c) ktoré považuje za nevyhnutné pre svoju vlastnú bezpečnosť v prípade vážnych domácich problémov, nepriaznivo vplývajúcich na dodržiavanie práva a poriadku, v čase vojny alebo vážneho medzinárodného napätia vytvárajúceho hrozbu vojny alebo v prípade výkonu povinností, ktoré prijala na udržanie mieru a medzinárodnej bezpečnosti.

Článok 125

1. V oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a bez toho, aby sa to dotklo ktoréhokoľvek v nej uvedeného osobitného ustanovenia:

– opatrenia uplatňované Albánskom voči Spoločenstvu nesmú medzi členskými štátmi, ich štátnymi príslušníkmi alebo ich podnikmi či firmami spôsobovať žiadnu diskrimináciu;

– opatrenia uplatňované Spoločenstvom voči Albánsku nesmú medzi členskými štátmi, ich štátnymi príslušníkmi alebo ich podnikmi či firmami spôsobovať žiadnu diskrimináciu.

2. Ustanovenia odseku 1 sa nedotýkajú práva strán uplatňovať príslušné ustanovenia svojich daňových právnych predpisov voči daňovým poplatníkom, ktorí nie sú v rovnakej situácii vzhľadom na svoje miesto bydliska.

Článok 126

1. Strany prijmú akékoľvek všeobecné alebo špecifické opatrenia, ktoré si vyžaduje plnenie ich povinností podľa tejto dohody. Dohliadajú na to, aby sa dosiahli ciele stanovené v tejto dohode.

2. Ak jedna strana uváži, že druhá strana si neplní povinnosti v rámci tejto dohody, môže prijať vhodné opatrenia. Predtým, ako tak učiní, s výnimkou prípadov zvláštnej naliehavosti, poskytne Stabilizačnej a asociačnej rade všetky relevantné informácie, ktoré sú potrebné na dôkladné preskúmanie situácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre obidve strany.

3. Pri výbere opatrení sa musia uprednostniť tie, ktoré najmenej narúšajú fungovanie tejto dohody. Tieto opatrenia sa bezodkladne oznámia Stabilizačnej a asociačnej rade a budú v rámci Stabilizačnej a asociačnej rady predmetom konzultácií, ak si to druhá strana vyžaduje.

Článok 127

Strany súhlasia s tým, že budú na žiadosť ktorejkoľvek strany prostredníctvom vhodných kanálov bezodkladne konzultovať akúkoľvek záležitosť týkajúcu sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody, ako aj iné relevantné hľadiská vzťahov medzi stranami.

Ustanovenia tohto článku žiadnym spôsobom nevplývajú na články 31, 37, 38, 39 a 43 a nedotýkajú sa ich.

Článok 128

Kým sa nedosiahnu rovnaké práva pre jednotlivcov a hospodárske subjekty v rámci tejto dohody, táto dohoda neovplyvní práva, ktoré im zabezpečujú existujúce dohody zaväzujúce jeden alebo viac členských štátov na jednej strane a Albánsko na strane druhej.

Článok 129

Protokoly 1, 2, 3, 4, 5 a 6 a prílohy I až V tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Rámcová dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o všeobecných princípoch účasti Albánskej republiky na programoch Spoločenstva,1) podpísaná 22. novembra 2004, a príloha k nej tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Prešetrenie stanovené v článku 8 tejto rámcovej dohody sa vykoná v rámci Stabilizačnej a asociačnej rady, ktorá má právomoc podľa potreby zmeniť a doplniť rámcovú dohodu.

Článok 130

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

Túto dohodu môže vypovedať ktorákoľvek strana formou oznámenia druhej strane. Táto dohoda sa skončí šesť mesiacov po dátume takého oznámenia.

Článok 131

Na účely tejto dohody výraz „strany“ znamená Spoločenstvo alebo jeho členské štáty, alebo Spoločenstvo a jeho členské štáty, v súlade s ich príslušnými právomocami na jednej strane a Albánsko na strane druhej.

Článok 132

Táto dohoda sa vzťahuje na jednej strane na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a za podmienok ustanovených v týchto zmluvách, a na územie Albánska na strane druhej.

Článok 133

Depozitárom tejto dohody je generálny tajomník Rady Európskej únie.

Článok 134

1. Táto dohoda je vypracovaná dvojmo v albánskom, anglickom, českom, dánskom, estónskom, vo fínskom, francúzskom, v gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, vo švédskom a v talianskom jazyku, pričom každý text je rovnako autentický.

2. Maltská jazyková verzia tejto dohody bude overená zúčastnenými stranami na základe výmeny listov. Bude rovnako autentická ako verzie v jazykoch uvedených v odseku 1.

Článok 135

Strany túto dohodu ratifikujú alebo schvália v súlade so svojimi vlastnými postupmi.

Listiny o ratifikácii alebo schválení sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie. Táto dohoda nadobudne platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni uloženia posledných listín ratifikácie alebo schválenia.

Článok 136

Dočasná dohoda

V prípade, že až do ukončenia postupov potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody nadobudnú prostredníctvom dočasnej dohody medzi Spoločenstvom a Albánskom účinnosť ustanovenia niektorých častí tejto dohody, najmä tie, ktoré sa týkajú voľného pohybu tovaru, ako aj príslušné ustanovenia o doprave, strany súhlasia, že za takýchto okolností na účely ustanovení hlavy IV, článkov 40, 71, 72, 73 a 74 tejto dohody, jej protokolov 1, 2, 3, 4 a 6 a príslušných ustanovení protokolu 5 výraz „dátum nadobudnutia platnosti tejto dohody“ znamená dátum nadobudnutia platnosti príslušnej dočasnej dohody v súvislosti so záväzkami obsiahnutými v uvedených ustanoveniach.

Článok 137

Od nadobudnutia platnosti táto dohoda nahrádza Dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Albánskou republikou o obchode a obchodnej a hospodárskej spolupráci podpísanú v Bruseli 11. mája 1992. To neovplyvní nijaké právo, povinnosť alebo právnu situáciu strán, ktoré boli vytvorené prostredníctvom uplatňovania tejto dohody.

PRÍLOHY

> Príloha I (čl. 19) – Albánske colné koncesie na priemyselné výrobky ES

> Príloha II (čl. 27) – Albánske colné koncesie na poľnohospodárske výrobky ES

> Príloha III (čl. 28) – Koncesie ES na albánske produkty rybného hospodárstva

> Príloha IV (čl. 49) – Usadenie sa: Finančné služby

> Príloha V (čl. 73) – Práva duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva

PROTOKOLY

> Protokol 1 (čl. 23) – Výrobky zo železa a z ocele

> Protokol 2 (čl. 25) – Obchod so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami

> Protokol 3 (čl. 27) – Víno a liehové výrobky

> Protokol 4 (čl. 41) – týkajúci sa definície pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce

> Protokol 5 (čl. 59) – Pozemná doprava

> Protokol 6 (čl. 97) – Vzájomná administratívna pomoc v colných záležitostiach

ZÁVEREČNÝ AKT

Splnomocnení zástupcovia:

BELGICKÉHO KRÁĽOVSTVA,

ČESKEJ REPUBLIKY,

DÁNSKEHO KRÁĽOVSTVA,

SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO,

ESTÓNSKEJ REPUBLIKY,

HELÉNSKEJ REPUBLIKY,

ŠPANIELSKEHO KRÁĽOVSTVA,

FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,

ÍRSKA,

TALIANSKEJ REPUBLIKY,

CYPERSKEJ REPUBLIKY,

LOTYŠSKEJ REPUBLIKY,

LITOVSKEJ REPUBLIKY,

LUXEMBURSKÉHO VEĽKOVOJVODSTVA,

MAĎARSKEJ REPUBLIKY,

MALTSKEJ REPUBLIKY,

HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA,

RAKÚSKEJ REPUBLIKY,

POĽSKEJ REPUBLIKY,

PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,

SLOVINSKEJ REPUBLIKY,

SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

FÍNSKEJ REPUBLIKY,

ŠVÉDSKEHO KRÁĽOVSTVA,

SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE

A SEVERNÉHO ÍRSKA,

Zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Zmluvy o Európskej únii

(ďalej len „členské štáty“) a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO A EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU

(ďalej len „Spoločenstvo“)

na jednej strane a

splnomocnení zástupcovia ALBÁNSKEJ REPUBLIKY

na strane druhej,

ktorí sa stretli v Luxemburgu 12. júna 2006, aby podpísali Stabilizačnú a asociačnú dohodu medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Albánskou republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda“), prijali tieto dokumenty:

Dohoda

jej prílohy I – V, a to:

- Príloha I – Albánske colné koncesie na priemyselné výrobky ES

- Príloha II – Albánske colné koncesie na poľnohospodárske výrobky ES

- Príloha III – Koncesie ES na albánske produkty rybného hospodárstva

- Príloha IV – Usadenie sa: Finančné služby

- Príloha V – Práva duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva

a tieto protokoly:

- Protokol 1 – Výrobky zo železa a z ocele

- Protokol 2 – Obchod so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami

- Protokol 3 – Víno a liehové výrobky

- Protokol 4 – týkajúci sa definície pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce

- Protokol 5 – Pozemná doprava

- Protokol 6 – Vzájomná administratívna pomoc v colných záležitostiach.

Splnomocnení zástupcovia členských štátov a Spoločenstva a splnomocnení zástupcovia Albánskej republiky prijali tieto spoločné vyhlásenia pripojené k tomuto záverečnému aktu:

- Spoločné vyhlásenie k článkom 22 a 29 dohody

- Spoločné vyhlásenie k článku 41 dohody

- Spoločné vyhlásenie k článku 46 dohody

- Spoločné vyhlásenie k článku 48 dohody

- Spoločné vyhlásenie k článku 61 dohody

- Spoločné vyhlásenie k článku 73 dohody

- Spoločné vyhlásenie k článku 80 dohody

- Spoločné vyhlásenie k článku 126 dohody

- Spoločné vyhlásenie o legálnej migrácii, slobodnom pohybe a právach pracovníkov

- Vyhlásenia k protokolu 4:

- Spoločné vyhlásenie týkajúce sa Andorrského kniežatstva

- Spoločné vyhlásenie týkajúce sa Republiky San Maríno

- Spoločné vyhlásenie k protokolu 5.

Splnomocnení zástupcovia Albánskej republiky vzali na vedomie vyhlásenie uvedené nižšie a pripojené k tomuto záverečnému aktu:

- Vyhlásenie Spoločenstva týkajúce sa výnimočných obchodných opatrení priznaných Európskym spoločenstvom na základe nariadenia (ES) č. 2007/2000.

V Luxemburgu 12. júna 2006

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA

Spoločné vyhlásenie k článkom 22 a 29

Strany vyhlasujú, že uplatňovaním článkov 22 a 29 budú v Stabilizačnej a asociačnej rade skúmať dosah akýchkoľvek preferenčných dohôd uzatvorených medzi Albánskom a tretími štátmi (okrem štátov, na ktoré sa vzťahuje stabilizačný a asociačný proces EÚ, a iných priľahlých krajín, ktoré nie sú členmi EÚ). Toto skúmanie umožní prispôsobiť albánske koncesie Európskemu spoločenstvu, keby Albánsko hodlalo ponúknuť týmto krajinám podstatne lepšie koncesie.

Spoločné vyhlásenie k článku 41

1. Spoločenstvo vyhlasuje, že je v rámci Stabilizačnej a asociačnej rady pripravené preskúmať otázku albánskej účasti v diagonálnej kumulácii pravidiel pôvodu hneď, ako sa vytvoria hospodárske a obchodné, ako aj iné relevantné podmienky na priznanie diagonálnej kumulácie.

2. V tejto súvislosti Albánsko vyhlasuje, že je pripravené vytvoriť oblasti voľného obchodu najmä s inými krajinami, na ktoré sa vzťahuje stabilizačný a asociačný proces Európskej únie.

Spoločné vyhlásenie k článku 46

Rozumie sa, že pojem „deti“ sa definuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušnej hostiteľskej krajiny.

Spoločné vyhlásenie k článku 48

Rozumie sa, že pojem „ich rodinní príslušníci“ sa definuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušnej hostiteľskej krajiny.

Spoločné vyhlásenie k článku 61

Strany súhlasia s tým, že ustanovenia stanovené v článku 61 nemožno vykladať tak, aby to bránilo primeraným, nediskriminačným obmedzeniam pri nadobúdaní nehnuteľností, ktoré sú verejným majetkom, a ani inak vplývalo na predpisy strán týkajúce sa riadenia systému vlastníctva majetku, okrem prípadov, ktoré sú osobitne stanovené v tomto článku.

Rozumie sa, že nadobudnutie nehnuteľností albánskymi štátnymi príslušníkmi je v členských štátoch Európskej únie povolené v súlade s platnými právnymi predpismi Spoločenstva na základe osobitných výnimiek povolených v rámci týchto predpisov a uplatňovaných v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov Európskej únie.

Spoločné vyhlásenie k článku 73

Strany súhlasia, že na účely tejto dohody zahŕňa duševné, priemyselné a obchodné vlastníctvo najmä autorské práva vrátane autorských práv v počítačových programoch a s nimi súvisiacich práv, práva súvisiace s databázami, patentmi, priemyselným dizajnom, ochrannými známkami a so služobnými značkami, s topografiami integrovaných obvodov, so zemepisnými označeniami vrátane označení pôvodu, ako aj ochranu pred nečestnou hospodárskou súťažou, ako je uvedené v článku 10a Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva a na ochranu nezverejnených informácií o know-how.

Spoločné vyhlásenie k článku 80

Strany si uvedomujú dôležitosť, ktorú albánsky ľud a albánska vláda prikladajú perspektíve liberalizácie vízového režimu. Pokrok však závisí od toho, ako Albánsko uplatňuje hlavné reformy v oblastiach, ako napr. posilňovanie právneho štátu, boj proti organizovanému zločinu, korupcii a ilegálnej migrácii a posilňovanie svojej administratívnej kapacity na hraničné kontroly a bezpečnosť dokladov.

Spoločné vyhlásenie k článku 126

a) Na účely výkladu a praktického uplatňovania dohody strany súhlasia s tým, že prípady zvláštnej naliehavosti uvedené v článku 126 dohody znamenajú prípady závažného porušenia dohody jednou z dvoch strán. Závažné porušenie dohody zahŕňa:

– vypovedanie dohody, nesankcionované podľa všeobecných pravidiel medzinárodného práva;

– porušenie základných prvkov dohody stanovených v článku 2.

b) Strany súhlasia s tým, že „vhodné opatrenia“ uvedené v článku 126 sú opatrenia prijaté v súlade s medzinárodným právom. Ak jedna strana prijme opatrenie v prípade zvláštnej naliehavosti podľa článku 126, druhá strana môže využiť postup riešenia sporu.

Spoločné vyhlásenie o legálnej migrácii, slobode pohybu a právach pracovníkov

Udelenie, obnovenie alebo zamietnutie povolenia na pobyt sa riadi právnymi predpismi príslušného členského štátu a dvojstrannými dohodami a dohovormi platnými medzi Albánskom a príslušným členským štátom.

Vyhlásenie Spoločenstva

Keďže Európske spoločenstvo poskytuje na základe nariadenia (ES) č. 2007/2000 výnimočné obchodné opatrenia štátom, ktoré sa zúčastňujú na stabilizačnom a asociačnom procese EÚ alebo sú s ním spojené, vrátane Albánska, Európske spoločenstvo vyhlasuje, že:

– podľa článku 30 tejto dohody tie jednostranné autonómne obchodné opatrenia, ktoré sú výhodnejšie, sa uplatňujú spolu so zmluvnými obchodnými koncesiami ponúkanými Spoločenstvom v tejto dohode, pokiaľ sa uplatňuje zmenené a doplnené nariadenie Rady (ES) č. 2007/2000;

– najmä pre výrobky, ktoré sú zahrnuté v kapitolách 7 a 8 kombinovanej nomenklatúry a na ktoré Spoločný colný sadzobník stanovuje uplatňovanie ciel ad valorem a špecifických ciel, sa zníženie uplatňuje aj na špecifické clá odlišne od príslušného ustanovenia článku 27 ods. 1.

PRÍLOHA I

COLNÉ ÚĽAVY ALBÁNSKA PRE PRIEMYSELNÉ VÝROBKY (ČLÁNOK 19)

Colné sadzby sa znížia takto:

– dňom nadobudnutia platnosti dohody sa dovozné clo zníži na 80 % základného cla,

– 1. januára prvého roku po nadobudnutí platnosti dohody sa dovozné clo zníži na 60 % základného cla,

– 1. januára druhého roku po nadobudnutí platnosti dohody sa dovozné clo zníži na 40 % základného cla,

– 1. januára tretieho roku po nadobudnutí platnosti dohody sa dovozné clo zníži na 20 % základného cla,

– 1. januára štvrtého roku po nadobudnutí platnosti dohody sa dovozné clo zníži na 10 % základného cla,

– 1. januára piateho roku po nadobudnutí platnosti dohody sa zvyšné dovozné clá rušia.

HS 8+Opis výrobkov
2501 00 91- - - - Soľ vhodná na ľudskú konzumáciu
2523 Cement portlandský, cement hlinitanový, cement troskový, cement supersulfátový a podobné cementy hydraulické, tiež farbené alebo vo forme slinkov
2710 11 25 - - - - - Ostatné druhy benzínu
2710 11 41 - - - - - - - - Motorový benzín s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g na liter, s oktánovým číslom (RON) nižším ako 95
2710 11 70- - - - - Palivo pre dýzové motory benzínového typu
- - - - - Kerozín
2710 19 21- - - - - - Palivo pre dýzové motory
2710 19 25- - - - - - Ostatné
2710 19 29- - - - - Ostatné stredné oleje
- - - - Plynové oleje
2710 19 31- - - - - Plynové oleje určené na špecifické spracovanie
2710 19 35- - - - - Plynové oleje určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovené pre podpoložku 2710 19 31
- - - - - Na iné účely:
2710 19 41- - - - - - S obsahom síry nepresahujúcim 0,05 % hmotnosti
2710 19 45- - - - - - S obsahom síry presahujúcim 0,05 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 0,2 % hmotnosti
2710 19 49- - - - - - Plynové oleje na iné účely, s obsahom síry presahujúcim 0,2 % hmotnosti
2710 19 69- - - - - - Plynové oleje na iné účely, s obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti
2713 12 00- Petrolejový koks kalcinovaný
2713 20 00- Petrolejový bitúmen
2713 90- Ostatné zvyšky z ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov:
2713 90 10- - Určené na výrobu výrobkov položky 2803
2713 90 90- - Ostatné
3103 10 10- - Obsahujúce viac ako 35 % hmotnosti oxidu fosforečného
3103 10 90- - Ostatné
3304 91 00- - Púdre, kompaktné i nekompaktné
3304 99 00- - Ostatné
3305 10 00- Šampóny
3305 30 00- Laky na vlasy
3305 90 10- - „Vodičky“ na vlasy
3305 90 90- - Ostatné
3306 10 00- Prípravky na čistenie zubov
3307 10 00- Prípravky používané pred holením, pri holení alebo po holení
3307 20 00- Osobné dezodoranty a prípravky proti poteniu
3401 11 00- - Mydlo na toaletné použitie (vrátane medicinálnych výrobkov)
3401 19 00- - Ostatné
3401 20 10- - Mydlo v iných formách: vločky, granuly alebo prášok
3401 20 90- - Ostatné
3402 20 20- - Povrchovo aktívne prípravky
3402 20 90- - Pracie prípravky a čistiace prípravky
3402 90 10- - Povrchovo aktívne prípravky
3405 20 00- Leštidlá, krémy a podobné prípravky, na údržbu dreveného nábytku, dlážok alebo iných drevených výrobkov
3405 30 00- Leštidlá na karosérie a podobné prípravky, iné ako na kovy
3405 90 90- - Ostatné
3923 10 00- Škatule, debny, priehradky a podobné výrobky
- Vrecia, vrecúška (vrátane kornútov):
3923 21 00- - Z polymérov etylénu
3923 29- - Z ostatných plastov:
3923 29 10- - - Z poly(vinylchloridu)
3923 29 90- - - Ostatné
3924Stolový a kuchynský riad, náradie a ostatné predmety pre domácnosť, toaletné potreby, z plastov:
3924 10 00- Stolový a kuchynský riad
3924 90- Ostatné:
- - Z regenerovanej celulózy:
3924 90 11- - - Špongie
3924 90 19- - - Ostatné
3924 90 90- - Ostatné
3925 10 00- Nádrže, zásobníky, kade a podobné nádoby, s obsahom presahujúcim 300 litrov
3926 Ostatné výrobky z plastov a výrobky z ostatných materiálov položiek 3901 až 3914
- Protektorované pneumatiky
4012 11 00- - Druhy používané na automobily (vrátane dodávkových a pretekárskych automobilov)
4012 12 00- - Druhy používané na autobusy a nákladné automobily
4012 13 90 - - - Ostatné
4012 20 90- - Ostatné
4012 90 20- - Plné alebo komorové obruče
6401 10- Obuv so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou:
6401 10 10- - So zvrškom z kaučuku
6401 10 90- - So zvrškom z plastov
- Ostatná obuv:
6401 91 - - Zakrývajúca koleno:
6401 91 10 - - - Ostatná obuv zakrývajúca koleno so zvrškom z kaučuku
6401 91 90 - - - Ostatná obuv zakrývajúca koleno so zvrškom z plastov
6401 92- - Zakrývajúca členok, nie však koleno:
6401 92 10 - - - Ostatná obuv zakrývajúca členok, nie však koleno, so zvrškom z kaučuku
6401 92 90 - - - Ostatná obuv zakrývajúca členok, nie však koleno, so zvrškom z plastov
6401 99 - - Ostatné:
6401 99 10 - - - Ostatná obuv so zvrškom z kaučuku
6401 99 90 - - - Ostatná obuv so zvrškom z plastov
6402 99 50- - - - Šľapky a ostatná domáca obuv
6404 19 90- - - Ostatné
6404 20- Obuv s vonkajšou podrážkou z usne alebo kompozitnej usne
6404 20 10- - Šľapky a ostatná domáca obuv
6404 20 90- - Ostatné
6405Ostatná obuv:
6405 10 - So zvrškom z usne alebo kompozitnej usne:
6405 10 10- - Ostatná obuv so zvrškom z usne alebo kompozitnej usne, s vonkajšou drevenou alebo korkovou podrážkou
6405 10 90- - Ostatná obuv so zvrškom z usne alebo kompozitnej usne, s vonkajšou drevenou alebo korkovou podrážkou, z ostatných materiálov
6405 20 - So zvrškom z textilných materiálov:
6405 20 10 - - S vonkajšou drevenou alebo korkovou podrážkou
- - S vonkajšou podrážkou z ostatných materiálov:
6405 20 91 - - - Šľapky a ostatná domáca obuv
6405 20 99 - - - Ostatné
6405 90- Ostatné
6405 90 10- - S vonkajšou podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo kompozitnej usne
6405 90 90- - S vonkajšou podrážkou z ostatných materiálov:
6406Časti obuvi (vrátane zvrškov tiež spojených s podrážkami, inými ako vonkajšími); vkladacie stielky, pružné podpätníky a podobné výrobky; gamaše, chrániče holennej kosti a podobné výrobky a ich súčasti:
6406 10- Zvršky a ich časti, okrem podpätkov a výstuží:
- - Z kože:
6406 10 11- - - Zvršky
6406 10 19- - - Časti zvrškov
6406 10 90- - Z ostatných materiálov
6904Keramické tehly, dlážkové kvádre, nosné tvarovky alebo výplňové vložky a podobné výrobky:
6904 10 00- Keramické tehly
6904 90 00- Ostatné
6905Krytinová škridla, rúrkové komínové nadstavce, komínové výmurovky, architektonické ozdoby a ostatná stavebná keramika:
6905 10 00- Krytinová škridla
6905 90 00- Ostatné
6907 Neglazúrované keramické dlaždice a dlažbové kocky, obkladové dosky alebo obkladačky; neglazúrovaná keramická mozaika a podobné výrobky, tiež na podložke:
6908Glazúrované keramické dlaždice a dlažbové kocky, obkladové dosky alebo obkladačky; glazúrovaná keramická mozaika a podobné výrobky, tiež na podložke:
7213 10 00- Majúce vrúbkovanie, rebrovanie, rýhovanie alebo iné deformácie vzniknuté v priebehu valcovania (ESUO)
7213 91 10- - - Používané na betónové výstuže
7213 91 20- - - Používané na kordové pneumatiky
- - - Ostatné
7213 91 41 - - - - Obsahujúce 0,06 % alebo menej hmotnosti uhlíka
7213 91 49- - - - Obsahujúce viac ako 0,06 %, ale menej ako 0,25 % hmotnosti uhlíka
7213 91 70- - - - Obsahujúce 0,25 % alebo viac, ale najviac 0,75 % hmotnosti uhlíka
7212 91 90- - - - Obsahujúce viac ako 0,75 % hmotnosti uhlíka
7213 99- - Ostatné:
7213 99 10- - - Obsahujúce menej ako 0,25 % hmotnosti uhlíka
7214 10 00- Kované
7214 20 00- Majúce vrúbkovanie, žliabky alebo iné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní
7214 91 10- - - Obsahujúce menej ako 0,25 % hmotnosti uhlíka
7214 91 90- - - Obsahujúce 0,25 % alebo viac hmotnosti uhlíka (ESUO)
7214 99- - Ostatné:
- - - Obsahujúce menej ako 0,25 % hmotnosti uhlíka:
7214 99 10- - - - Používané na betónové výstuže
- - - - Ostatné, s kruhovým prierezom s priemerom:
7214 99 31- - - - - 80 mm alebo väčším
7214 99 39- - - - - Menším ako 80 mm
7214 99 50- - - Ostatné
- - - Obsahujúce 0,25 % alebo viac, ale menej ako 0,6 % hmotnosti uhlíka:
- - - - S kruhovým prierezom s priemerom:
7214 99 61- - - - - 80 mm alebo väčším
7214 99 69- - - - - Menším ako 80 mm
7214 99 80- - - Ostatné
7214 99 90- - - Obsahujúce 0,6 % alebo viac hmotnosti uhlíka
7306 60 31- - - - Nepresahujúce 2|mm
7306 60 39- - - - Presahujúce 2|mm
7306 60 90- - - S inými prierezmi
7306 90 00 - Ostatné
7326 90 97 00- - - Ostatné
7408 11 00- - Ktorého maximálny prierezový rozmer presahuje 6 mm
7408 19- - Ostatné:
7408 19 10- - Ktorého maximálny prierezový rozmer presahuje 0,5 mm
7408 19 90- - - Ktorého maximálny prierezový rozmer nepresahuje 0,5 mm
7413 00 91- - Z rafinovanej medi
8544Drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov) izolované (tiež s lakovým povrchom alebo s anodickým okysličením) a ostatné izolované elektrické vodiče, tiež s prípojkami, káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivo opláštených vlákien, tiež spojené s elektrickými vodičmi alebo s prípojkami:
- Drôty na navíjanie:
8544 11- - Medené:
8544 11 10- - - Lakované alebo smaltované
8544 11 90- - - Ostatné
8544 19- - Ostatné:
8544 19 10- - - Lakované alebo smaltované
8544 19 90- - - Ostatné
8544 20 00- Koaxiálne káble a ostatné koaxiálne vodiče
8544 59 10- - - Drôty a káble, ktorých priemer drôtu v jednotlivých vodičoch presahuje 0,51 mm
- - - Ostatné
8544 59 20- - - - Na napätie 1 000 V
8544 59 80- - - - Na napätie presahujúce 80 V, ale menšie ako 1 000 V
8544 60- Ostatné elektrické vodiče na napätie presahujúce 1 000 V:
8544 60 10- - S medenými vodičmi
8544 60 90- - S inými vodičmi
9403 30- Kancelársky drevený nábytok:
- - Nepresahujúci výšku 80 cm:
9403 30 11- - - Písacie stoly
9403 30 19- - - Ostatné
- - Presahujúci výšku 80 cm:
9403 30 91- - - Skrine s dverami, žalúziami alebo so sklopnými doskami; registračné skrinky, lístkovnice a ostatné kartotečné skrine
9403 30 99- - - Ostatné
9403 40- Kuchynský drevený nábytok:
9403 40 10- - Vstavané kuchynské jednotky
9403 40 90- - Ostatné
9403 60 30- - Drevený nábytok druhov používaných v obchodoch

PRÍLOHA II (a)

ALBÁNSKE COLNÉ KONCESIE PRE POĽNOHOSPODÁRSKE SUROVINY S PÔVODOM V SPOLOČENSTVE

Bez cla pre neobmedzené množstvo od dňa nadobudnutia platnosti dohody

[uvedené v článku 27 ods. 3 písm. a)]

Kód HS2)Opis tovaru
0101 10 10PLEMENNÉ ČISTOKRVNÉ KONE
0101 10 90PLEMENNÉ ČISTOKRVNÉ SOMÁRE
0102 10 10PLEMENNÉ ČISTOKRVNÉ JALOVICE „HOVÄDZIE SAMICE, KTORÉ SA NIKDY NEOTELILI, NA CHOV“
0102 10 30PLEMENNÉ ČISTOKRVNÉ KRAVY (OKREM JALOVÍC), „HOVÄDZIE SAMICE NA CHOV“
0102 10 90PLEMENNÉ ČISTOKRVNÉ HOVÄDZIE ZVIERATÁ (OKREM JALOVÍC A KRÁV)
0102 90 29ŽIVÉ HOVÄDZIE ZVIERATÁ S HMOTNOSŤOU > 80 KG A <= 160 KG (OKREM JATOČNÝCH ZVIERAŤ A PLEMENNÝCH ČISTOKRVNÝCH ZVIERAT)
0103 10 00PLEMENNÉ ČISTOKRVNÉ SVINE
0103 91 10DOMÁCE SVINE, S HMOTNOSŤOU < 50 KG (OKREM ČISTOKRVNÝCH ZVIERAT NA CHOV)
0103 91 90ŽIVÉ SVINE INÉ AKO DOMÁCE, S HMOTNOSŤOU < 50 KG
0103 92 11ŽIVÉ PRASNICE, KTORÉ VRHLI PRASIATKA ASPOŇ RAZ, S HMOTNOSŤOU >= 160 KG (OKREM ČISTOKRVNÝCH ZVIERAT NA CHOV)
0103 92 19ŽIVÉ DOMÁCE PRASNICE S HMOTNOSŤOU >= 50 KG (OKREM PRASNÍC, KTORÉ VRHLI PRASIATKA ASPOŇ RAZ, S HMOTNOSŤOU >= 160 KG A ČISTOKRVNÝCH ZVIERAT NA CHOV)
0103 92 90ŽIVÉ SVINE INÉ AKO DOMÁCE, S HMOTNOSŤOU >= 50 KG
0104 10 10ČISTOKRVNÉ OVCE NA CHOV
0104 10 30JAHŇATÁ DO JEDNÉHO ROKA VEKU (OKREM PLEMENNÝCH ČISTOKRVNÝCH ZVIERAT)
0104 10 80ŽIVÉ OVCE (OKREM JAHNIAT A PLEMENNÝCH ČISTOKRVNÝCH ZVIERAT)
0104 20 10PLEMENNÉ ČISTOKRVNÉ KOZY
0104 20 90ŽIVÉ KOZY (OKREM ČISTOKRVNÝCH PLEMENNÝCH ZVIERAT)
0105 11 11SAMIČIE KURENCE CHOVNÉ A REPRODUKČNÉ VÁŽIACE <= 185 G NA ZNÁŠANIE VAJEC
0105 11 19SAMIČIE KURENCE CHOVNÉ A REPRODUKČNÉ VÁŽIACE <= 185 G (OKREM HYDINY NA ZNÁŠANIE VAJEC)
0105 11 91ŽIVÁ HYDINA NA ZNÁŠANIE VAJEC VÁŽIACA <= 185 G (OKREM CHOVNÝCH A REPRODUKČNÝCH SAMIČÍCH KURENIEC)
0105 11 99ŽIVÉ SLIEPKY VÁŽIACE <= 185 G (OKREM MORIAKOV, PERLIČIEK, CHOVNÝCH A REPRODUKČNÝCH SAMIČÍCH KURENIEC A HYDINY NA ZNÁŠANIE VAJEC)
0105 12 00ŽIVÉ DOMÁCE MORIAKY VÁŽIACE <= 185 G
0105 19 20ŽIVÉ DOMÁCE HUSI VÁŽIACE <= 185 G
0105 19 90ŽIVÉ DOMÁCE KAČICE A PERLIČKY VÁŽIACE <= 185 G
0105 92 00ŽIVÁ HYDINA DRUHU GALLUS DOMESTICUS VÁŽIACA > 185 G, ALE <= 2 KG
0106 11 00ŽIVÉ PRIMÁTY
0106 19 10ŽIVÉ DOMÁCE KRÁLIKY
0106 19 90ŽIVÉ CICAVCE (OKREM PRIMÁTOV, VEĽRÝB, DELFÍNOV A DELFÍNOVCOV „CICAVCOV RADU CETACEA“, LAMANTÍN A DUGOND „CICAVCOV RADU SIRENIA“, KONÍ, SOMÁROV, MÚL A MULÍC, HOVÄDZÍCH ZVIERAT, SVÍŇ, OVIEC, KÔZ A DOMÁCICH KRÁLIKOV)
0106 20 00ŽIVÉ PLAZY, „NAPR. HADY, KORYTNAČKY, ALIGÁTORY, KAJMANY, LEGUÁNY, GAVIÁLY A JAŠTERICE“
0106 31 00ŽIVÉ DRAVÉ VTÁKY
0106 32 00ŽIVÉ PAPAGÁJOVITÉ „VRÁTANE PAPAGÁJOV, PAPAGÁJCOV, ARA A KAKADU“
0106 39 10ŽIVÉ HOLUBY
0106 39 90ŽIVÉ VTÁKY (OKREM DRAVÝCH VTÁKOV, PAPAGÁJOVITÝCH „VRÁTANE PAPAGÁJOV, PAPAGÁJCOV, ARA, KAKADU“ A HOLUBOV)
0106 90 00ŽIVÉ ZVIERATÁ (OKREM CICAVCOV, PLAZOV, VTÁKOV, RÝB, KÔROVCOV, MÄKKÝŠOV A OSTATNÝCH VODNÝCH BEZSTAVOVCOV A KULTÚR MIKROORGANIZMOV ATĎ.)
0205 00 11MÄSO Z KONÍ, ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ
0205 00 19MÄSO Z KONÍ, MRAZENÉ
0205 00 20ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ MÄSO
0205 00 80MRAZENÉ MÄSO Z KONÍ
0205 00 90MÄSO ZO SOMÁROV, MÚL ALEBO MULÍC, ČERSTVÉ, CHLADENÉ ALEBO MRAZENÉ
0206 10 10ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ JEDLÉ DROBY Z HOVÄDZÍCH ZVIERAT NA VÝROBU FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV
0206 29 10MRAZENÉ JEDLÉ DROBY Z HOVÄDZÍCH ZVIERAT NA VÝROBU FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV (OKREM JAZYKOV A PEČENÍ)
0206 30 00ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ JEDLÉ
0206 41 00MRAZENÉ JEDLÉ PEČENE
0206 80 10ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ JEDLÉ DROBY Z OVIEC, KÔZ, KONÍ, SOMÁROV, MÚL A MULÍC, NA VÝROBU FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV
0206 90 10MRAZENÉ JEDLÉ DROBY Z OVIEC, KÔZ, KONÍ, MÚL A MULÍC, NA VÝROBU FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV
0404 10 02SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, V PRÁŠKU, V ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, BEZ PRIDANÉHO CUKRU ALEBO OSTATNÝCH SLADIDIEL S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ <= 15 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU < 1,5 %
0404 10 04SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, V PRÁŠKU, ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, BEZ PRIDANÉHO CUKRU ALEBO OSTATNÝCH SLADIDIEL S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ <= 15 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU > 1,5 % A <= 27 %
0404 10 06SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, V PRÁŠKU, ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, BEZ PRIDANÉHO CUKRU ALEBO OSTATNÝCH SLADIDIEL S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ <= 15 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU > 27 %
0404 10 12SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, V PRÁŠKU, ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, BEZ PRIDANÉHO CUKRU ALEBO OSTATNÝCH SLADIDIEL S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ > 15 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU <= 1,5 %
0404 10 14SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, V PRÁŠKU, ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, BEZ PRIDANÉHO CUKRU ALEBO OSTATNÝCH SLADIDIEL S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ > 15 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU > 1,5 % A <= 27 %
0404 10 16SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, V PRÁŠKU, ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, BEZ PRIDANÉHO CUKRU ALEBO OSTATNÝCH SLADIDIEL S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ > 15 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU > 27 %
0407 00 11MORČACIE ALEBO HUSACIE VAJCIA NA NÁSADU
0407 00 19VAJCIA Z HYDINY NA NÁSADU (OKREM MORČACÍCH A HUSACÍCH)
0410 00 00KORYTNAČIE VAJCIA, VTÁČIE HNIEZDA A OSTATNÉ JEDLÉ VÝROBKY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU I. N.
0504 00 00ČREVÁ, MECHÚRE A ŽALÚDKY ZO ZVIERAT OKREM RÝB, CELÉ ALEBO ICH ČASTI
0601 10 10HĽUZY HYACINTOV VO VEGETAČNOM POKOJI
0601 10 20HĽUZY NARCISOV VO VEGETAČNOM POKOJI
0601 10 30HĽUZY TULIPÁNOV VO VEGETAČNOM POKOJI
0601 10 40HĽUZY GLADIOL VO VEGETAČNOM POKOJI
0601 10 90HĽUZY, CIBULE, HĽUZOVITÉ KORENE, PAZÚROVITÉ KORENE A PAKORENE, VO VEGETAČNOM POKOJI (OKREM TÝCH, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU, HYACINTOV, NARCISOV, TULIPÁNOV, GLADIOL, RASTLÍN A KOREŇOV ČAKANKY)
0601 20 10RASTLINY A KORENE ČAKANKY (OKREM KOREŇOV ČAKANKY ODRODY CICHORIUM INTYBUS SATIVUM)
0601 20 30HĽUZY ORCHIDEÍ, HYACINTOV, NARCISOV A TULIPÁNOV, VO VEGETÁCII ALEBO V KVETE
0601 20 90HĽUZY, CIBULE, HĽUZOVITÉ KORENE, PAZÚROVITÉ KORENE A PAKORENE, VO VEGETÁCII ALEBO V KVETE (OKREM TÝCH, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU, ORCHIDEÍ, HYACINTOV, NARCISOV, TULIPÁNOV, RASTLÍN A KOREŇOV ČAKANKY)
0602 10 90NEKOREŇOVITÉ ODREZKY A VRÚBLE (OKREM VINIČA HROZNORODÉHO)
0602 20 90STROMY, ZÁKRSKY, KRÍKY A KRÍČKY, TIEŽ VRÚBĽOVANÉ, TÝCH DRUHOV, KTORÉ RODIA JEDLÉ OVOCIE ALEBO ORECHY (OKREM VINIČOVÝCH KRÍKOV)
0602 30 00RODODENDRONY „AZALKY“, TIEŽ VRÚBĽOVANÉ
0602 40 10RUŽOVÉ KRÍKY, TIEŽ VRÚBĽOVANÉ
0602 40 90OČKOVANÉ ALEBO VRÚBĽOVANÉ RUŽOVÉ KRÍKY
0602 90 10PODHUBIE
0602 90 20RASTLINY ANANÁSU
0602 90 30RASTLINY ZELENINY A JAHÔD
0602 90 41ŽIVÉ LESNÉ STROMY
0602 90 45VONKAJŠIE KOREŇOVITÉ ODREZKY A RASTLINY MLADÝCH STROMOV, ZÁKRSKOV, KRÍKOV A KRÍČKOV (OKREM LESNÝCH STROMOV A STROMOV, KTORÉ RODIA OVOCIE A ORECHY)
0602 90 49VONKAJŠIE STROMY, ZÁKRSKY, KRÍKY A KRÍČKY VRÁTANE ICH KOREŇOV (OKREM ODREZKOV A VRÚBĽOV A MLADÝCH RASTLÍN A OKREM LESNÝCH STROMOV A STROMOV, KTORÉ RODIA OVOCIE A ORECHY)
0602 90 51VIACROČNÉ VONKAJŠIE RASTLINY
0602 90 59ŽIVÉ VIACROČNÉ VONKAJŠIE RASTLINY VRÁTANE ICH KOREŇOV I. N.
0602 90 70IZBOVÉ KOREŇOVITÉ ODREZKY A MLADÉ RASTLINY (OKREM KAKTUSOV)
0602 90 91KVITNÚCE IZBOVÉ RASTLINY S PUKMI ALEBO KVETMI (OKREM KAKTUSOV)
0602 90 99ŽIVÉ IZBOVÉ RASTLINY A KAKTUSY (OKREM KOREŇOVÝCH ODREZKOV, MLADÝCH RASTLÍN A KVITNÚCICH RASTLÍN S PUKMI ALEBO KVETMI)
0701 10 00SADBOVÉ ZEMIAKY
0703 20 00CESNAK, ČERSTVÝ ALEBO CHLADENÝ
0705 21 00ČAKANKA ŠALÁTOVÁ, ČERSTVÁ ALEBO CHLADENÁ
0706 90 30CHREN, ČERSTVÝ ALEBO CHLADENÝ
0709 51 00HUBY RODU „AGARICUS“, ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ
0709 59 10KURIATKA, ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ
0709 59 30HRÍBY, ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ
0709 59 90JEDLÉ HUBY, ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ (OKREM KURIATOK, HRÍBOV, HÚB RODU „AGARICUS“ A HĽUZOVIEK)
0711 51 00HUBY RODU „AGARICUS“, DOČASNE KONZERVOVANÉ, NAPR. PLYNNÝM OXIDOM SIRIČITÝM, V SLANOM NÁLEVE, SÍRNOU VODOU ALEBO V INÝCH KONZERVAČNÝCH ROZTOKOCH, ALE V TOMTO STAVE NEVHODNÉ NA BEZPROSTREDNÚ KONZUMÁCIU
0711 90 10PLODY RODU „CAPSICUM“ ALEBO RODU „PIMENTA“, DOČASNE KONZERVOVANÉ, ALE V TOMTO STAVE NEVHODNÉ NA BEZPROSTREDNÚ KONZUMÁCIU (OKREM SLADKEJ PAPRIKY)
0711 90 50CIBUĽA, DOČASNE KONZERVOVANÁ, NAPR. PLYNNÝM OXIDOM SIRIČITÝM, V SLANOM NÁLEVE, SÍRNOU VODOU ALEBO V INÝCH KONZERVAČNÝCH ROZTOKOCH, ALE
V TOMTO STAVE NEVHODNÁ NA BEZPROSTREDNÚ KONZUMÁCIU
0711 90 80ZELENINA, DOČASNE KONZERVOVANÁ, NAPR. PLYNNÝM OXIDOM SIRIČITÝM, V SLANOM NÁLEVE, SÍRNOU VODOU ALEBO V INÝCH KONZERVAČNÝCH ROZTOKOCH, ALE
V TOMTO STAVE NEVHODNÁ NA BEZPROSTREDNÚ KONZUMÁCIU (OKREM OLÍV, KAPÁR, UHORIEK ŠALÁTOVÝCH A UHORIEK NAKLADAČIEK, HÚB A HĽUZOVIEK)
0712 31 00SUŠENÉ HUBY RODU „AGARICUS“, CELÉ, ROZREZANÉ, V PLÁTKOCH, DRVENÉ ALEBO V PRÁŠKU, ALE ĎALEJ NEUPRAVENÉ
0712 32 00SUŠENÉ HUBY RODU „AURICULARIA SPP.“, CELÉ, ROZREZANÉ, V PLÁTKOCH, DRVENÉ ALEBO V PRÁŠKU, ALE ĎALEJ NEUPRAVENÉ
0712 33 00SUŠENÉ HUBY RODU „TREMELLA SPP.“, CELÉ, ROZREZANÉ, V PLÁTKOCH, DRVENÉ ALEBO V PRÁŠKU, ALE ĎALEJ NEUPRAVENÉ
0712 39 00SUŠENÉ HUBY A HĽUZOVKY, CELÉ, ROZREZANÉ, V PLÁTKOCH, DRVENÉ ALEBO V PRÁŠKU, ALE ĎALEJ NEUPRAVENÉ (OKREM HÚB RODU „AGARICUS“, RODU „AURICULARIA SPP.“ A RODU „TREMELLA SPP.“)
0713 10 10HRACH „PISUM SATIVUM“, SUCHÝ A LÚPANÝ, NA SIATIE
0713 33 10SUCHÁ, LÚPANÁ FAZUĽA OBYČAJNÁ „PHASEOLUS VULGARIS“, NA SIATIE
0713 40 00SUCHÁ, LÚPANÁ ŠOŠOVICA, TIEŽ OŠÚPANÁ ALEBO LÁMANÁ
0713 50 00SUCHÝ, LÚPANÝ BÔB „VICIA FABA VAR. MAJOR“ A KONSKÝ BÔB „VICIA FABA VAR. EQUINA A VICIA FABA VAR. MINOR“, TIEŽ OŠÚPANÝ ALEBO LÁMANÝ
0713 90 00SUCHÉ LÚPANÉ STRUKOVINY
0713 90 10SUCHÉ LÚPANÉ STRUKOVINY, NA SIATIE (OKREM HRACHU, CÍCERU, FAZULE, ŠOŠOVICE, BÔBU A KONSKÉHO BÔBU)
0713 90 90SUCHÉ LÚPANÉ STRUKOVINY, TIEŽ OŠÚPANÉ ALEBO LÁMANÉ (OKREM STRUKOVÍN
NA SIATIE, HRACHU, CÍCERU, FAZULE, ŠOŠOVICE, BÔBU A KONSKÉHO BÔBU)
0714 10 10PELETY Z MÚKY A KRUPICE MANIOKU
0714 10 91ČERSTVÝ A CELÝ ALEBO OŠÚPANÝ A MRAZENÝ MANIOK, TIEŽ ROZREZANÝ NA PLÁTKY, NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU, V OBALE =< 28 KG
0714 10 99MANIOK ČERSTVÝ ALEBO SUŠENÝ, CELÝ ALEBO ROZREZANÝ NA PLÁTKY (OKREM POLOŽIEK 0714 10 10 A 0714 10 91)
0714 20 10SLADKÉ ZEMIAKY, ČERSTVÉ, CELÉ, NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU
0714 20 90SLADKÉ ZEMIAKY, SUŠENÉ
0714 90 11ČERSTVÉ A CELÉ ALEBO OŠÚPANÉ A MRAZENÉ MARANTOVÉ KORENE, SALEPOVÉ KORENE A PODOBNÉ KORENE A HĽUZY (OKREM MANIOKU A SLADKÝCH ZEMIAKOV) S VYSOKÝM OBSAHOM ŠKROBU, TIEŽ ROZREZANÉ NA PLÁTKY, NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU, V OBALE =< 28 KG
0714 90 19MARANTOVÉ KORENE, SALEPOVÉ KORENE A PODOBNÉ KORENE A HĽUZY (OKREM MANIOKU A SLADKÝCH ZEMIAKOV) S VYSOKÝM OBSAHOM ŠKROBU (OKREM POLOŽKY 0714 90 11)
0714 90 90KORENE A HĽUZY S VYSOKÝM OBSAHOM ŠKROBU ALEBO INULÍNU (OKREM POLOŽIEK 0714 10 10 AŽ 0714 90 10)
0801 22 00ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ BRAZÍLSKE ORECHY, VYLÚPANÉ
0802 11 10ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ HORKÉ MANDLE, NEVYLÚPANÉ
0802 11 90ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ MANDLE, NEVYLÚPANÉ (OKREM HORKÝCH)
0802 12 10ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ HORKÉ MANDLE, VYLÚPANÉ
0802 12 90ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ MANDLE, VYLÚPANÉ (OKREM HORKÝCH)
0802 90 20ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ AREKOVÉ „BETELOVÉ“ ORECHY, ORECHY KOLA A PEKANOVÉ ORECHY, TIEŽ VYLÚPANÉ ALEBO OBIELENÉ
0802 90 50PÍNIOVÉ ORIEŠKY, ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ, TIEŽ VYLÚPANÉ ALEBO OBIELENÉ
0802 90 60MAKADAMOVÉ ORECHY, ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ, TIEŽ VYLÚPANÉ ALEBO OBIELENÉ
0803 00 90SUŠENÉ BANÁNY VRÁTANE PLANTAJNOV
0804 40 00ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ AVOKÁDO
0805 40 00ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ GRAPEFRUITY
0805 90 00ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ CITRUSOVÉ OVOCIE (OKREM POMARANČOV, CITRÓNOV „CITRUS LIMON, CITRUS LIMONIUM“, LIMET „CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA“, GRAPEFRUITU, MANDARÍNOK VRÁTANE DRUHOV TANGERÍNKY A SATSUMY, KLEMENTÍNOK, WILKINGOV A PODOBNÝCH CITRUSOVÝCH HYBRIDOV)
0806 20 11KORINTKY, V BEZPROSTREDNÝCH OBALOCH S NETTO HMOTNOSŤOU =< 2 KG
0806 20 12SULTÁNKY, V BEZPROSTREDNÝCH OBALOCH S NETTO HMOTNOSŤOU =< 2 KG
0806 20 18SUŠENÉ HROZNO OKREM KORINTIEK A SULTÁNOK, V BEZPROSTREDNÝCH OBALOCH
S NETTO HMOTNOSŤOU =< 2 KG
0806 20 91KORINTKY, V BEZPROSTREDNÝCH OBALOCH S NETTO HMOTNOSŤOU > 2 KG
0806 20 92SULTÁNKY, V BEZPROSTREDNÝCH OBALOCH S NETTO HMOTNOSŤOU > 2 KG
0806 20 98SUŠENÉ HROZNO OKREM KORINTIEK A SULTÁNOK, V BEZPROSTREDNÝCH OBALOCH
S NETTO HMOTNOSŤOU > 2 KG
0810 30 30ČERSTVÉ ČERVENÉ RÍBEZLE
0810 40 10ČERSTVÉ BRUSNICE (PLODY DRUHU VACCINIUM VITIS–IDAEA)
0810 60 00ČERSTVÉ DURIANY
0811 20 11MALINY, OSTRUŽINY, MORUŠE, OSTRUŽINOVÉ MALINY, ČIERNE, BIELE ALEBO ČERVENÉ RÍBEZLE A EGREŠE, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, SLADENÉ, S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM CUKRU >13 %, MRAZENÉ
0811 20 19MALINY, OSTRUŽINY, MORUŠE, OSTRUŽINOVÉ MALINY, ČIERNE, BIELE ALEBO ČERVENÉ RÍBEZLE A EGREŠE, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, SLADENÉ, S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM CUKRU =< 13 %, MRAZENÉ
0811 20 39ČIERNE RÍBEZLE, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÉ, NESLADENÉ
0811 90 11GUAJAVY, MANGÁ, MANGOSTANY, PAPÁJE, TAMARINDY, JABĹČKA KEŠU, LIČI, JACKFRUIT, SLIVKY SAPODILLO, PLODY MUČENKY, CARAMBOLY, PITAHAYE, KOKOSOVÉ ORECHY, ORECHY KEŠU, BRAZÍLSKE ORECHY, AREKOVÉ „BETELOVÉ“ ORECHY, ORECHY KOLA A MAKADAMOVÉ ORECHY, TIEŽ VARENÉ
0811 90 31GUAJAVY, MANGÁ, MANGOSTANY, PAPÁJE, TAMARINDY, JABĹČKA KEŠU, LIČI, JACKFRUIT, SLIVKY SAPODILLO, PLODY MUČENKY, CARAMBOLY, PITAHAYE, KOKOSOVÉ ORECHY, ORECHY KEŠU, BRAZÍLSKE ORECHY, AREKOVÉ „BETELOVÉ“ ORECHY, ORECHY KOLA A MAKADAMOVÉ ORECHY, TIEŽ VARENÉ
0812 90 10MARHULE, DOČASNE KONZERVOVANÉ, ALE V TOMTO STAVE NEVHODNÉ NA BEZPROSTREDNÚ KONZUMÁCIU
0812 90 30PAPÁJE, DOČASNE KONZERVOVANÉ, ALE V TOMTO STAVE NEVHODNÉ NA BEZPROSTREDNÚ KONZUMÁCIU
0812 90 40PLODY DRUHU VACCINIUM MYRTILLUS, DOČASNE KONZERVOVANÉ, ALE V TOMTO STAVE NEVHODNÉ NA BEZPROSTREDNÚ KONZUMÁCIU
0812 90 50ČIERNE RÍBEZLE, DOČASNE KONZERVOVANÉ, ALE V TOMTO STAVE NEVHODNÉ
NA BEZPROSTREDNÚ KONZUMÁCIU
0812 90 60MALINY, DOČASNE KONZERVOVANÉ, ALE V TOMTO STAVE NEVHODNÉ NA BEZPROSTREDNÚ KONZUMÁCIU
0812 90 70GUAJAVY, MANGÁ, MANGOSTANY, TAMARINDY, JABĹČKA KEŠU, LIČI, JACKFRUIT, SLIVKY SAPODILLO, PLODY MUČENKY, CARAMBOLY, PITAHAYE, KOKOSOVÉ ORECHY, ORECHY KEŠU, BRAZÍLSKE ORECHY, AREKOVÉ „BETELOVÉ“ ORECHY, ORECHY KOLA
A MAKADAMOVÉ ORECHY, NEVHODNÉ NA BEZPROSTREDNÚ KONZUMÁCIU
0813 50 19ZMESI SUŠENÝCH MARHÚĽ, JABĹK, BROSKÝŇ VRÁTANE NEKTÁRINIEK, HRUŠIEK,
PAPÁJÍ ALEBO INÉHO SUŠENÉHO OVOCIA I. N. VRÁTANE SLIVIEK (OKREM ZMESÍ ORECHOV)
0813 50 31ZMESI VÝLUČNE Z KOKOSOVÝCH ORECHOV, ORECHOV KEŠU, BRAZÍLSKYCH ORECHOV, AREKOVÝCH „BETELOVÝCH“ ORECHOV, ORECHOV KOLA A MAKADAMOVÝCH ORECHOV
0813 50 39ZMESI VÝLUČNE Z JEDLÝCH ORECHOV POLOŽIEK 0801 A 0802 OKREM KOKOSOVÝCH ORECHOV, ORECHOV KEŠU, BRAZÍLSKYCH ORECHOV, AREKOVÝCH „BETELOVÝCH“ ORECHOV, ORECHOV KOLA A MAKADAMOVÝCH ORECHOV
0813 50 91ZMESI SUŠENÉHO SUŠENÉHO OVOCIA I. N. (OKREM SLIVIEK A FÍG)
0814 00 00ŠUPY CITRUSOVÝCH PLODOV ALEBO MELÓNOV VRÁTANE VODOVÝCH MELÓNOV, ČERSTVÉ, MRAZENÉ, SUŠENÉ ALEBO DOČASNE KONZERVOVANÉ V SLANOM NÁLEVE ALEBO VO VODE S INÝMI ADITÍVAMI
0901 90 10KÁVOVÉ PLEVY A ŠUPKY
0908 10 00MUŠKÁTOVÉ ORIEŠKY
0908 20 00MUŠKÁTOVÝ KVET
0908 30 00KARDAMÓMY
1001 90 10ŠPALDA NA SIATIE
1006 10 10RYŽA V PLEVÁCH NA SIATIE
1006 10 21RYŽA S OKRÚHLYMI ZRNAMI V PLEVÁCH, PREDPARENÁ
1006 10 23RYŽA S PRIEMERNÝMI ZRNAMI V PLEVÁCH, PREDPARENÁ
1006 10 25RYŽA S DLHÝMI ZRNAMI V PLEVÁCH, S POMEROM DĹŽKY K ŠÍRKE > 2, ALE < 3, PREDPARENÁ
1006 10 27RYŽA S DLHÝMI ZRNAMI V PLEVÁCH, S POMEROM DĹŽKY K ŠÍRKE >= 3, PREDPARENÁ
1006 10 92RYŽA S OKRÚHLYMI ZRNAMI V PLEVÁCH (OKREM PREDPARENEJ RYŽE A RYŽE NA SIATIE)
1006 10 94RYŽA S PRIEMERNÝMI ZRNAMI V PLEVÁCH (OKREM PREDPARENEJ RYŽE A RYŽE NA SIATIE)
1006 10 96RYŽA S DLHÝMI ZRNAMI V PLEVÁCH, S POMEROM DĹŽKY K ŠÍRKE > 2, ALE < 3 (OKREM PREDPARENEJ RYŽE A RYŽE NA SIATIE)
1006 10 98RYŽA S DLHÝMI ZRNAMI V PLEVÁCH, S POMEROM DĹŽKY K ŠÍRKE >= 3 (OKREM PREDPARENEJ RYŽE A RYŽE NA SIATIE)
1006 20 11LÚPANÁ HNEDÁ RYŽA S OKRÚHLYMI ZRNAMI, PREDPARENÁ
1006 20 13LÚPANÁ HNEDÁ RYŽA S PRIEMERNÝMI ZRNAMI, PREDPARENÁ
1006 20 15LÚPANÁ HNEDÁ RYŽA S DLHÝMI ZRNAMI, S POMEROM DĹŽKY K ŠÍRKE > 2, ALE < 3, PREDPARENÁ
1006 20 17LÚPANÁ HNEDÁ RYŽA S DLHÝMI ZRNAMI, S POMEROM DĹŽKY K ŠÍRKE >= 3, PREDPARENÁ
1006 20 92LÚPANÁ HNEDÁ RYŽA S OKRÚHLYMI ZRNAMI (OKREM PREDPARENEJ)
1006 20 94LÚPANÁ HNEDÁ RYŽA S PRIEMERNÝMI ZRNAMI (OKREM PREDPARENEJ)
1006 20 96LÚPANÁ HNEDÁ RYŽA S DLHÝMI ZRNAMI, S POMEROM DĹŽKY K ŠÍRKE > 2, ALE < 3 (OKREM PREDPARENEJ)
1006 20 98LÚPANÁ HNEDÁ RYŽA S DLHÝMI ZRNAMI, S POMEROM DĹŽKY K ŠÍRKE >= 3 (OKREM PREDPARENEJ)
1006 30 21POLOBIELENÁ RYŽA S OKRÚHLYMI ZRNAMI, PREDPARENÁ
1006 30 23POLOBIELENÁ RYŽA S PRIEMERNÝMI ZRNAMI, PREDPARENÁ
1006 30 25POLOBIELENÁ RYŽA S DLHÝMI ZRNAMI, S POMEROM DĹŽKY K ŠÍRKE > 2, ALE < 3, PREDPARENÁ
1006 30 27POLOBIELENÁ RYŽA S DLHÝMI ZRNAMI, S POMEROM DĹŽKY K ŠÍRKE >= 3, PREDPARENÁ
1006 30 42POLOBIELENÁ RYŽA S OKRÚHLYMI ZRNAMI (OKREM PREDPARENEJ)
1006 30 44POLOBIELENÁ RYŽA S PRIEMERNÝMI ZRNAMI (OKREM PREDPARENEJ)
1006 30 46POLOBIELENÁ RYŽA S DLHÝMI ZRNAMI, S POMEROM DĹŽKY K ŠÍRKE > 2, ALE < 3 (OKREM PREDPARENEJ)
1006 30 48POLOBIELENÁ RYŽA S DLHÝMI ZRNAMI, S POMEROM DĹŽKY K ŠÍRKE > 3 (OKREM PREDPARENEJ)
1006 30 61BIELENÁ RYŽA S OKRÚHLYMI ZRNAMI, PREDPARENÁ
1006 30 63BIELENÁ RYŽA S PRIEMERNÝMI ZRNAMI, PREDPARENÁ
1006 30 65BIELENÁ RYŽA S DLHÝMI ZRNAMI, S POMEROM DĹŽKY K ŠÍRKE > 2, ALE < 3, PREDPARENÁ
1006 30 67BIELENÁ RYŽA S DLHÝMI ZRNAMI, S POMEROM DĹŽKY K ŠÍRKE >= 3, PREDPARENÁ
1006 30 92BIELENÁ RYŽA S OKRÚHLYMI ZRNAMI (OKREM PREDPARENEJ)
1006 30 94BIELENÁ RYŽA S PRIEMERNÝMI ZRNAMI (OKREM PREDPARENEJ)
1006 30 96BIELENÁ RYŽA S DLHÝMI ZRNAMI, S POMEROM DĹŽKY K ŠÍRKE > 2, ALE < 3 (OKREM PREDPARENEJ)
1006 30 98BIELENÁ RYŽA S DLHÝMI ZRNAMI, S POMEROM DĹŽKY K ŠÍRKE >= 3 (OKREM PREDPARENEJ)
1006 40 00ZLOMKOVÁ RYŽA
1007 00 10HYBRIDY ZŔN CIROKU, NA SIATIE
1007 00 90ZRNÁ CIROKU (OKREM HYBRIDOV NA SIATIE)
1008 10 00POHÁNKA
1008 20 00PROSO (OKREM ZŔN CIROKU)
1008 30 00LESKNICA KANÁRSKA
1008 90 10TRITICALE
1008 90 90OBILNINY (OKREM PŠENICE A SÚRAŽE, RAŽE, JAČMEŇA, OVSA, KUKURICE, RYŽE, POHÁNKY, PROSA A LESKNICE KANÁRSKEJ, TRITICALE A ZŔN CIROKU)
1102 90 30MÚKA Z JAČMEŇA
1103 19 10KRUPIČKA A KRUPICA Z RAŽE
1103 19 30KRUPIČKA A KRUPICA Z JAČMEŇA
1103 19 40KRUPIČKA A KRUPICA Z OVSA
1103 19 50KRUPIČKA A KRUPICA Z RYŽE
1103 20 10PELETY Z RAŽE
1103 20 20PELETY Z JAČMEŇA
1103 20 30PELETY Z OVSA
1103 20 40PELETY Z KUKURICE
1103 20 50PELETY Z RYŽE
1103 20 60PELETY Z PŠENICE
1103 20 90PELETY Z OBILNÍN (OKREM RAŽE, JAČMEŇA, OVSA, KUKURICE, RYŽE A PŠENICE)
1104 12 10DRVENÉ ZRNÁ OVSA
1104 19 30ZRNÁ RAŽE DRVENÉ ALEBO VO VLOČKÁCH
1104 19 61DRVENÉ ZRNÁ JAČMEŇA
1104 19 69ZRNÁ JAČMEŇA VO VLOČKÁCH
1104 19 91ZRNÁ RYŽE VO VLOČKÁCH
1104 22 20ZRNÁ OVSA, ZBAVENÉ ŠUPIEK ALEBO VYLÚPANÉ (OKREM USEKNUTÝCH ZŔN)
1104 22 30OŠÚPANÉ, REZANÉ ALEBO ŠROTOVANÉ ZRNÁ OVSA
1104 22 50PERLOVITÉ ZRNÁ OVSA
1104 22 90ŠROTOVANÉ ZRNÁ OVSA
1104 22 98ZRNÁ OVSA [OKREM USEKNUTÝCH ZŔN, OŠÚPANÝCH (ZBAVENÝCH ŠUPIEK ALEBO VYLÚPANÝCH) A REZANÝCH ALEBO ŠROTOVANÝCH (NAZÝVANÝCH „GRUTZE“ ALEBO „GRUTTEN“), PERLOVITÝCH A INAK NESPRACOVANÝCH AKO ŠROTOVANÝCH]
1104 23 30PERLOVITÉ ZRNÁ KUKURICE
1104 23 90ŠROTOVANÉ ZRNÁ KUKURICE
1104 29 01OŠÚPANÉ (ZBAVENÉ ŠUPIEK ALEBO VYLÚPANÉ) ZRNÁ JAČMEŇA
1104 29 03OŠÚPANÉ A REZANÉ ALEBO ŠROTOVANÉ ZRNÁ JAČMEŇA (NAZÝVANÉ „GRUTZE“ ALEBO „GRUTTEN“)
1104 29 05PERLOVITÉ ZRNÁ JAČMEŇA
1104 29 07ZRNÁ JAČMEŇA, LEN ŠROTOVANÉ
1104 29 09ZRNÁ JAČMEŇA [INÉ AKO OŠÚPANÉ (ZBAVENÉ ŠUPIEK ALEBO VYLÚPANÉ) A REZANÉ ALEBO ŠROTOVANÉ (NAZÝVANÉ „GRUTZE“ ALEBO „GRUTTEN“), PERLOVITÉ ALEBO INAK NESPRACOVANÉ AKO ŠROTOVANÉ]
1104 29 11OŠÚPANÉ, ZBAVENÉ ŠUPIEK ALEBO VYLÚPANÉ ZRNÁ PŠENICE
1104 29 15OŠÚPANÉ, ZBAVENÉ ŠUPIEK ALEBO VYLÚPANÉ ZRNÁ RAŽE
1104 29 19OŠÚPANÉ, ZBAVENÉ ŠUPIEK ALEBO VYLÚPANÉ OBILNÉ ZRNÁ (OKREM JAČMEŇA, OVSA, KUKURICE, RYŽE, PŠENICE ALEBO RAŽE)
1104 29 31PERLOVITÉ ZRNÁ PŠENICE
1104 29 35PERLOVITÉ ZRNÁ RAŽE
1104 29 51OBILNÉ ZRNÁ PŠENICE, INAK NESPRACOVANÉ AKO ŠROTOVANÉ
1104 29 55OBILNÉ ZRNÁ RAŽE, INAK NESPRACOVANÉ AKO ŠROTOVANÉ
1104 29 59OBILNÉ ZRNÁ, INAK NESPRACOVANÉ AKO ŠROTOVANÉ (INÉ AKO JAČMEŇ, OVOS, KUKURICA, PŠENICA A RAŽ)
1104 29 81OBILNÉ ZRNÁ PŠENICE (INÉ AKO ŠÚPANÉ, REZANÉ ALEBO ŠROTOVANÉ, PERLOVITÉ ALEBO INAK NESPRACOVANÉ AKO ŠROTOVANÉ)
1104 29 85OBILNÉ ZRNÁ RAŽE (INÉ AKO ŠÚPANÉ, REZANÉ ALEBO ŠROTOVANÉ, PERLOVITÉ ALEBO INAK NESPRACOVANÉ AKO ŠROTOVANÉ)
1104 30 10PŠENIČNÉ KLÍČKY, CELÉ, DRVENÉ, VO VLOČKÁCH ALEBO MLETÉ
1105 10 00MÚKA A KRUPICA ZO ZEMIAKOV
1105 20 00VLOČKY, GRANULY A PELETY ZO ZEMIAKOV
1106 10 00MÚKA A KRUPICA Z HRACHU, FAZULE, ŠOŠOVICE A OSTATNÝCH SUCHÝCH STRUKOVÍN POLOŽKY 0713
1106 20 10DENATUROVANÁ MÚKA A KRUPICA ZO SÁGY ALEBO MANIOKU, MARANTOVÝCH KOREŇOV, SALEPOVÝCH KOREŇOV, TOPINAMBUROV, SLADKÝCH ZEMIAKOV A PODOBNÝCH KOREŇOV A HĽÚZ S VYSOKÝM OBSAHOM ŠKROBU ALEBO INULÍNU
1106 20 90MÚKA A KRUPICA ZO SÁGY A KOREŇOV ALEBO HĽÚZ MANIOKU, MARANTOVÝCH KOREŇOV, SALEPOVÝCH KOREŇOV, TOPINAMBUROV, SLADKÝCH ZEMIAKOV A PODOBNÝCH KOREŇOV A HĽÚZ S VYSOKÝM OBSAHOM ŠKROBU ALEBO INULÍNU (OKREM DENATUROVANEJ)
1106 30 10MÚKA, KRUPICA A PRÁŠOK Z BANÁNOV
1106 30 90MÚKA, KRUPICA A PRÁŠOK Z PRODUKTOV KAPITOLY 8 „VŠETKY DRUHY JEDLÉHO OVOCIA“ (OKREM BANÁNOV)
1107 10 11SLAD Z PŠENICE VO FORME MÚKY (OKREM PRAŽENÉHO)
1107 10 19SLAD Z PŠENICE (OKREM SLADU VO FORME MÚKY A PRAŽENÉHO SLADU)
1107 10 91SLAD VO FORME MÚKY (OKREM PRAŽENÉHO SLADU A SLADU Z PŠENICE)
1107 10 99SLAD (OKREM PRAŽENÉHO SLADU, SLADU Z PŠENICE A SLADU VO FORME MÚKY)
1107 20 00PRAŽENÝ SLAD
1108 19 10RYŽOVÝ ŠKROB
1108 20 00INULÍN
1109 00 00PŠENIČNÝ LEPOK, TIEŽ SUŠENÝ
1201 00 10SÓJOVÉ BÔBY NA SIATIE
1201 00 90SÓJOVÉ BÔBY (OKREM SÓJOVÝCH BÔBOV NA SIATIE)
1202 10 10ARAŠIDOVÉ ORIEŠKY NELÚPANÉ, NA SIATIE
1203 00 00KOPRA
1204 00 10SEMENÁ ĽANOVÉ, NA SIATIE
1204 00 90SEMENÁ ĽANOVÉ (OKREM ĽANOVÝCH SEMIEN NA SIATIE)
1205 10 10SEMENÁ REPKY ALEBO REPKY OLEJNEJ S NÍZKYM OBSAHOM KYSELINY ERUKOVEJ
„S OBSAHOM STÁLYCH OLEJOV, KTORÉ MAJÚ OBSAH KYSELINY ERUKOVEJ < 2 %
A KTORÝCH TUHÁ ZLOŽKA OBSAHUJE < 30 MIKROMOLOV GLUKOZINÁTU NA GRAM“,
NA SIATIE
1205 10 90SEMENÁ REPKY ALEBO REPKY OLEJNEJ S NÍZKYM OBSAHOM KYSELINY ERUKOVEJ
„S OBSAHOM STÁLYCH OLEJOV, KTORÉ MAJÚ OBSAH KYSELINY ERUKOVEJ < 2 % A KTORÝCH TUHÁ ZLOŽKA OBSAHUJE < 30 MIKROMOLOV GLUKOZINÁTU NA GRAM“, TIEŽ DRVENÉ (OKREM SEMIEN NA SIATIE)
1205 90 00SEMENÁ REPKY ALEBO REPKY OLEJNEJ S VYSOKÝM OBSAHOM KYSELINY ERUKOVEJ „S OBSAHOM STÁLYCH OLEJOV, KTORÉ MAJÚ OBSAH KYSELINY ERUKOVEJ >= 2 %
A KTORÝCH TUHÁ ZLOŽKA OBSAHUJE >= 30 MIKROMOLOV GLUKOZINÁTU NA GRAM“, TIEŽ DRVENÉ
1206 00 10SEMENÁ SLNEČNICOVÉ, NA SIATIE
1206 00 91SEMENÁ SLNEČNICOVÉ, TIEŽ LÚPANÉ A V ŠEDEJ A BIELOPRÚŽKOVANEJ ŠUPKE (OKREM SEMIEN NA SIATIE)
1206 00 99SEMENÁ SLNEČNICOVÉ, TIEŽ DRVENÉ (OKREM SEMIEN NA SIATIE, TIEŽ LÚPANÝCH SEMIEN A SEMIEN V ŠEDEJ A BIELOPRÚŽKOVANEJ ŠUPKE)
1207 10 10ORECHY A JADRÁ PALMOVÉ, NA SIATIE
1207 10 90ORECHY A JADRÁ PALMOVÉ (OKREM ORECHOV A JADIER NA SIATIE)
1207 20 10SEMENÁ BAVLNÍKOVÉ, NA SIATIE
1207 20 90SEMENÁ BAVLNÍKOVÉ (OKREM SEMIEN NA SIATIE)
1207 30 10SEMENÁ RICÍNOVÉ, NA SIATIE
1207 30 90SEMENÁ RICÍNOVÉ (OKREM SEMIEN NA SIATIE)
1207 40 10SEMENÁ SEZAMOVÉ, NA SIATIE
1207 40 90SEMENÁ SEZAMOVÉ (OKREM SEMIEN NA SIATIE)
1207 50 10SEMENÁ HORČIČNÉ, NA SIATIE
1207 50 90SEMENÁ HORČIČNÉ (OKREM SEMIEN NA SIATIE)
1207 60 10SEMENÁ POŽLTOVÉ, NA SIATIE
1207 60 90SEMENÁ POŽLTOVÉ (OKREM SEMIEN NA SIATIE)
1207 91 10SEMENÁ MAKOVÉ, NA SIATIE
1207 91 90SEMENÁ MAKOVÉ (OKREM SEMIEN NA SIATIE)
1207 99 20OLEJNATÉ SEMENÁ A OLEJNATÉ PLODY, NA SIATIE (OKREM JEDLÝCH ORECHOV, OLÍV, SÓJOVÝCH BÔBOV, ARAŠIDOVÝCH ORIEŠKOV, KOPRY, ĽANOVÝCH SEMIEN, SEMIEN REPKY ALEBO REPKY OLEJNEJ, SLNEČNICOVÝCH SEMIEN, PALMOVÝCH ORECHOV
A JADIER, BAVLNÍKOVÝCH SEMIEN, RICÍNOVÝCH SEMIEN, SEZAMOVÝCH SEMIEN, HORČIČNÝCH SEMIEN A POŽLTOVÝCH SEMIEN)
1207 99 91SEMENÁ KONOPE (OKREM SEMIEN NA SIATIE)
1207 99 98OLEJNATÉ SEMENÁ A OLEJNATÉ PLODY, TIEŽ DRVENÉ (OKREM SEMIEN A PLODOV
NA SIATIE A JEDLÝCH ORECHOV, OLÍV, SÓJOVÝCH BÔBOV, ARAŠIDOVÝCH ORIEŠKOV, KOPRY, ĽANOVÝCH SEMIEN, SEMIEN REPKY ALEBO REPKY OLEJNEJ, SLNEČNICOVÝCH SEMIEN, PALMOVÝCH ORECHOV A JADIER, BAVLNÍKOVÝCH SEMIEN, RICÍNOVÝCH SEMIEN, SEZAMOVÝCH SEMIEN, HORČIČNÝCH SEMIEN A POŽLTOVÝCH SEMIEN)
1208 10 00MÚKA A KRUPICA ZO SÓJOVÝCH BÔBOV
1208 90 00MÚKA A KRUPICA Z OLEJNATÝCH SEMIEN ALEBO OLEJNATÝCH PLODOV (OKREM MÚKY A KRUPICE ZO SÓJE A HORČIČNÝCH SEMIEN)
1209 10 00SEMENÁ CUKROVEJ REPY, NA SIATIE
1209 21 00SEMENÁ LUCERNY (ALFALFA), NA SIATIE
1209 22 10SEMENÁ ĎATELINY LÚČNEJ (TRIFOLIUM PRATENSE L.), NA SIATIE
1209 22 80SEMENÁ ĎATELINY (TRIFOLIUM SPP.), NA SIATIE (OKREM SEMIEN ĎATELINY LÚČNEJ (TRIFOLIUM PRATENSE L.)
1209 23 11SEMENÁ KOSTRAVY LÚČNEJ, NA SIATIE
1209 23 15SEMENÁ KOSTRAVY ČERVENEJ, NA SIATIE
1209 23 80SEMENÁ KOSTRAVY, NA SIATIE (OKREM SEMIEN KOSTRAVY LÚČNEJ „FESTUCA PRATENSIS HUDS.“ A SEMIEN KOSTRAVY ČERVENEJ „FESTUCA RUBRA L.“)
1209 24 00SEMENÁ KENTUCKEJ LIPNICE, NA SIATIE
1209 25 10SEMENÁ MÄTONOHA TALIANSKEHO (LOLIUM MULTIFLORUM L.), NA SIATIE
1209 25 90SEMENÁ MÄTONOHA VIACROČNÉHO (LOLIUM PERENNE L.), NA SIATIE
1209 26 00SEMENÁ TIMOTEJKY, NA SIATIE
1209 29 10SEMENÁ VIKY; SEMENÁ RODU POA PALUSTRIS L. A POA TRIVIALIS L., REZNAČKY „DACTYLIS GLOMERATA L.“ A PSINČEKA „AGROSTIS“, NA SIATIE
1209 29 50SEMENÁ VLČIEHO BÔBU, NA SIATIE
1209 29 60SEMENÁ REPY, NA SIATIE (OKREM SEMIEN CUKROVEJ REPY)
1209 29 80SEMENÁ KRMOVÍN, NA SIATIE (OKREM PŠENICE, SEMIEN PŠENICE, SEMIEN LUCERNY, SEMIEN ĎATELINY „TRIFOLIUM SPP.“, SEMIEN KOSTRAVY, SEMIEN KENTUCKEJ LIPNICE „POA PRATENSIS L.“, SEMIEN MÄTONOHA „LOLIUM MULTIFLORUM LAM., LOLIUM PERENNE L.“, SEMIEN TIMOTEJKY)
1209 30 00SEMENÁ LISTNATÝCH RASTLÍN PESTOVANÝCH NAJMÄ PRE ICH KVETY, NA SIATIE
1209 91 10SEMENÁ KALERÁBU, NA SIATIE
1209 91 30SEMENÁ CVIKLY ALEBO
1209 91 90SEMENÁ ZELENINY, NA SIATIE (OKREM KALERÁBU)
1209 99 10SEMENÁ LESNÝCH STROMOV, NA SIATIE
1209 99 91SEMENÁ INÝCH AKO LISTNATÝCH RASTLÍN PESTOVANÝCH NAJMÄ PRE ICH KVETY,
NA SIATIE
1209 99 99SEMENÁ, PLODY A VÝTRUSY, NA SIATIE (OKREM STRUKOVÍN A KUKURICE, KÁVY, ČAJU, MATÉ A KORENIA, OBILNÍN, OLEJNATÝCH SEMIEN A OLEJNATÝCH PLODOV, REPY, KRMOVÍN, SEMIEN ZELENINY, SEMIEN LESNÝCH STROMOV)
1210 10 00CHMEĽOVÉ ŠIŠTIČKY, ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ (OKREM MLETÝCH, V PRÁŠKU ALEBO VO FORME PELIET)
1210 20 10CHMEĽOVÉ ŠIŠTIČKY, MLETÉ, V PRÁŠKU ALEBO VO FORME PELIET, S VYŠŠÍM OBSAHOM LUPULÍNU; LUPULÍN
1210 20 90CHMEĽOVÉ ŠIŠTIČKY, MLETÉ, V PRÁŠKU ALEBO VO FORME PELIET (OKREM ŠIŠTIČIEK S VYŠŠÍM OBSAHOM LUPULÍNU)
1211 90 97RASTLINY A ČASTI RASTLÍN
1212 10 10SVÄTOJÁNSKY CHLIEB, ČERSTVÝ ALEBO SUŠENÝ, TIEŽ MLETÝ
1212 10 91SEMENÁ SVÄTOJÁNSKEHO CHLEBA, ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ (OKREM VYLÚPANÝCH, DRVENÝCH ALEBO MLETÝCH)
1212 10 99SEMENÁ SVÄTOJÁNSKEHO CHLEBA, VYLÚPANÉ, DRVENÉ ALEBO MLETÉ, ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ
1212 30 00MARHUĽOVÉ, BROSKYŇOVÉ ALEBO SLIVKOVÉ KÔSTKY A JADRÁ
1212 91 20CUKROVÁ REPA, SUŠENÁ, TIEŽ MLETÁ
1212 91 80CUKROVÁ REPA, ČERSTVÁ, CHLADENÁ ALEBO MRAZENÁ
1212 99 20CUKROVÁ TRSTINA, ČERSTVÁ, CHLADENÁ, MRAZENÁ ALEBO SUŠENÁ, TIEŽ MLETÁ
1212 99 80KÔSTKY A JADRÁ PLODOV A INÉ RASTLINNÉ PRODUKTY, VRÁTANE NEPRAŽENÝCH KOREŇOV ČAKANKY ODRODY „CICHORIUM INTYBUS SATIVUM“ DRUHOV POUŽÍVANÝCH NAJMÄ NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU, I.N.
1213 00 00OBILNÁ SLAMA A PLEVY, NESPRACOVANÉ, TIEŽ REZANÉ, MLETÉ, LISOVANÉ ALEBO
VO FORME PELIET
1214 10 00MÚKA A PELETY Z LUCERNY (ALFALFA)
1214 90 10KVAKA, KŔMNA REPA, KŔMNE KORENE
1214 90 90SENO, LUCERNA (ALFALFA), ĎATELINA, HEDYSÁRUM
1214 90 91PELETY ZO SENA, ĎATELINY, HEDYSÁRA, KELU ZIMNÉHO (KUČERAVÉHO), VLČIEHO BÔBU, VIKY A PODOBNÝCH KRMOVINOVÝCH PRODUKTOV (OKREM KVAKY, KŔMNEJ REPY A KŔMNYCH KOREŇOV)
1214 90 99SENO, LUCERNA, ĎATELINA, HEDYSÁRUM, KEL ZIMNÝ (KUČERAVÝ), VLČÍ BÔB, VIKA
A PODOBNÉ KRMOVINOVÉ PRODUKTY (INÉ AKO VO FORME PELIET A OKREM KVAKY, KŔMNEJ REPY, KŔMNYCH KOREŇOV A MÚKY Z LUCERNY)
1301 10 00PRÍRODNÝ ŠELAK
1301 20 00PRÍRODNÁ ARABSKÁ GUMA
1301 90 10MASTIX „ŽIVIČNÝ VÝRON STROMU DRUHU PISTACIA LENTISCUS“
1301 90 90PRÍRODNÉ GUMY, ŽIVICE, GUMOŽIVICE A BALZAMY (OKREM ARABSKEJ GUMY A MASTIXU „ŽIVIČNÉHO VÝRONU STROMU DRUHU PISTACIA LENTISCUS“)
1302 11 00ÓPIUM
1302 19 05OLEJOŽIVICA VANILKY
1302 19 98RASTLINNÉ ŠŤAVY A VÝŤAŽKY (OKREM ŠTIAV A VÝŤAŽKOV ZO SLADKÉHO DRIEVKA, Z CHMEĽU, RIMBABY (PYRETHRUM), KOREŇOV RASTLÍN OBSAHUJÚCICH ROTENÓN, HORKOŇA (QUASSIA AMARA), ÓPIA, ALOE A MANNY, ZMESI RASTLINNÝCH VÝŤAŽKOV
NA VÝROBU NÁPOJOV ALEBO POTRAVINOVÝCH PRÍPRAVKOV A Z LIEČIVÝCH RASTLÍN)
1302 32 90SLIZY A ZAHUSŤOVADLÁ Z GUAROVÝCH SEMIEN, TIEŽ MODIFIKOVANÉ
1302 39 00SLIZY A ZAHUSŤOVADLÁ ZÍSKANÉ Z RASTLINNÝCH VÝROBKOV, TIEŽ MODIFIKOVANÉ (OKREM SLIZOV A ZAHUSŤOVADIEL ZO SVÄTOJÁNSKEHO CHLEBA, ZO SEMIEN SVÄTOJÁNSKEHO CHLEBA, Z GUAROVÝCH SEMIEN A Z AGAR–AGAR)
1501 00 11SADLO A INÝ PRASAČÍ TUK, VYŠKVARENÝ, ZÍSKANÝ TIEŽ LISOVANÍM ALEBO POMOCOU ROZPÚŠŤADIEL, NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM SADLA A TUKU NA VÝROBU POTRAVÍN)
1501 00 90HYDINOVÝ TUK, VYŠKVARENÝ, ZÍSKANÝ TIEŽ LISOVANÍM ALEBO POMOCOU ROZPÚŠŤADIEL
1502 00 10TUK Z HOVÄDZÍCH ZVIERAT, OVIEC ALEBO KÔZ, SUROVÝ ALEBO VYŠKVARENÝ, ZÍSKANÝ TIEŽ LISOVANÍM ALEBO POMOCOU ROZPÚŠŤADIEL, NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM TUKU NA VÝROBU POTRAVÍN)
1502 00 90TUK Z HOVÄDZÍCH ZVIERAT, OVIEC ALEBO KÔZ, SUROVÝ ALEBO VYŠKVARENÝ, ZÍSKANÝ TIEŽ LISOVANÍM ALEBO POMOCOU ROZPÚŠŤADIEL (OKREM TUKU NA PRIEMYSELNÉ/TECHNICKÉ ÚČELY)
1503 00 11STEARÍN ZO SADLA A OLEOSTEARÍN NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM EMULGOVANÝCH, ZMIEŠANÝCH ALEBO INAK UPRAVENÝCH)
1503 00 19STEARÍN ZO SADLA A OLEOSTEARÍN (OKREM STEARÍNU ZO SADLA A OLEOSTEARÍNU NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY A OKREM EMULGOVANÉHO, ZMIEŠANÉHO ALEBO INAK UPRAVENÉHO STEARÍNU ZO SADLA A OLEOSTEARÍNU)
1503 00 30LOJOVÝ OLEJ NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM LOJOVÉHO OLEJA NA VÝROBU POTRAVÍN A EMULGOVANÉHO, ZMIEŠANÉHO ALEBO INAK UPRAVENÉHO LOJOVÉHO OLEJA)
1503 00 90LOJOVÝ OLEJ, OLEOMARGARÍN A SADLOVÝ OLEJ (OKREM EMULGOVANÉHO, ZMIEŠANÉHO ALEBO INAK UPRAVENÉHO LOJOVÉHO OLEJA, OLEOMARGARÍNU
A SADLOVÉHO OLEJA A LOJOVÉHO OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY)
1504 10 10OLEJE Z RYBACEJ PEČENE A ICH FRAKCIE, S OBSAHOM VITAMÍNU A =< 2 500 MEDZINÁRODNÝCH JEDNOTIEK/G, TIEŽ RAFINOVANÉ (OKREM CHEMICKY MODIFIKOVANÝCH)
1504 10 91OLEJE Z RYBACEJ PEČENE A ICH FRAKCIE, Z HALIBUTA, TIEŽ RAFINOVANÉ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÉ (OKREM OLEJOV Z RYBACEJ PEČENE S OBSAHOM VITAMÍNU A NEPRESAHUJÚCIM 2 500 MEDZINÁRODNÝCH JEDNOTIEK/G)
1504 10 99OLEJE Z RYBACEJ PEČENE A ICH FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÉ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÉ (OKREM OLEJOV Z RYBACEJ PEČENE S OBSAHOM VITAMÍNU
A NEPRESAHUJÚCIM 2 500 MEDZINÁRODNÝCH JEDNOTIEK/G A OLEJOV Z HALIBUTA)
1504 20 10TUHÉ FRAKCIE TUKOV A OLEJOV Z RÝB, TIEŽ RAFINOVANÉ (OKREM CHEMICKY MODIFIKOVANÝCH OLEJOV A OLEJOV Z PEČENE)
1504 20 90TUKY A OLEJE Z RÝB A TEKUTÉ FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÉ (OKREM CHEMICKY MODIFIKOVANÝCH TUKOV A OLEJOV A TUKOV A OLEJOV Z PEČENE)
1504 30 10TUHÉ FRAKCIE TUKOV A OLEJOV Z MORSKÝCH CICAVCOV, TIEŽ RAFINOVANÉ (OKREM CHEMICKY MODIFIKOVANÝCH)
1504 30 90TUKY, OLEJE A ICH TEKUTÉ FRAKCIE Z MORSKÝCH CICAVCOV, TIEŽ RAFINOVANÉ (OKREM CHEMICKY MODIFIKOVANÝCH)
1507 10 10SUROVÝ SÓJOVÝ OLEJ, TIEŽ ODSLIZENÝ, NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM OLEJA
NA VÝROBU POTRAVÍN)
1507 10 90SUROVÝ SÓJOVÝ OLEJ, TIEŽ ODSLIZENÝ (OKREM OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY)
1507 90 10SÓJOVÝ OLEJ A JEHO FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM CHEMICKY MODIFIKOVANÉHO, SUROVÉHO OLEJA A OLEJA NA VÝROBU POTRAVÍN)
1507 90 90ARAŠIDOVÝ OLEJ A JEHO FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ (OKREM OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY, CHEMICKY MODIFIKOVANÉHO A SUROVÉHO OLEJA)
1508 10 10SUROVÝ ARAŠIDOVÝ OLEJ NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM OLEJA NA VÝROBU POTRAVÍN)
1508 90 10ARAŠIDOVÝ OLEJ A JEHO FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM CHEMICKY MODIFIKOVANÉHO, SUROVÉHO OLEJA A OLEJA NA VÝROBU POTRAVÍN)
1511 10 10SUROVÝ PALMOVÝ OLEJ NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM OLEJA NA VÝROBU POTRAVÍN)
1511 10 90SUROVÝ PALMOVÝ OLEJ (OKREM OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY)
1511 90 11TUHÉ FRAKCIE PALMOVÉHO OLEJA, TIEŽ RAFINOVANÉ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÉ, V OBALE =< 1 KG
1511 90 19TUHÉ FRAKCIE PALMOVÉHO OLEJA, TIEŽ RAFINOVANÉ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÉ, V OBALE > 1 KG
1511 90 91PALMOVÝ OLEJ A JEHO TEKUTÉ FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ, NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM OLEJA NA VÝROBU POTRAVÍN
A SUROVÉHO OLEJA)
1511 90 99PALMOVÝ OLEJ A JEHO TEKUTÉ FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ (OKREM OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY A SUROVÉHO OLEJA)
1512 11 10SUROVÝ SLNEČNICOVÝ ALEBO POŽLTOVÝ OLEJ, NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY
(OKREM OLEJA NA VÝROBU POTRAVÍN)
1512 11 91SUROVÝ SLNEČNICOVÝ OLEJ (OKREM OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY)
1512 11 99SUROVÝ POŽLTOVÝ OLEJ (OKREM OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY)
1512 19 10SLNEČNICOVÝ OLEJ ALEBO POŽLTOVÝ OLEJ A ICH FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÉ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÉ, NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM SUROVÉHO OLEJA
A OLEJA NA VÝROBU POTRAVÍN)
1512 19 90SLNEČNICOVÝ ALEBO POŽLTOVÝ
1512 19 91SLNEČNICOVÝ OLEJ A JEHO FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ (OKREM SUROVÉHO OLEJA A OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY)
1512 19 99POŽLTOVÝ OLEJ A JEHO FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ (OKREM SUROVÉHO OLEJA A OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY)
1512 21 10SUROVÝ BAVLNÍKOVÝ OLEJ, NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM OLEJA NA VÝROBU POTRAVÍN)
1512 21 90SUROVÝ BAVLNÍKOVÝ OLEJ (OKREM OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY)
1512 29 10BAVLNÍKOVÝ OLEJ A JEHO FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ, NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM SUROVÉHO OLEJA A OLEJA
NA VÝROBU POTRAVÍN)
1512 29 90BAVLNÍKOVÝ OLEJ A JEHO FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ (OKREM OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY A SUROVÉHO OLEJA)
1513 11 10SUROVÝ KOKOSOVÝ OLEJ, NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM OLEJA NA VÝROBU POTRAVÍN)
1513 11 91SUROVÝ KOKOSOVÝ OLEJ, V BEZPROSTREDNOM OBALE =< 1 KG (OKREM OLEJA
NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY)
1513 11 99SUROVÝ KOKOSOVÝ OLEJ, V BEZPROSTREDNOM OBALE > 1 KG (OKREM OLEJA
NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY)
1513 19 11TUHÉ FRAKCIE KOKOSOVÉHO OLEJA, TIEŽ RAFINOVANÉ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÉ, V BEZPROSTREDNOM OBALE =< 1 KG
1513 19 19TUHÉ FRAKCIE KOKOSOVÉHO OLEJA, TIEŽ RAFINOVANÉ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÉ, V BEZPROSTREDNOM OBALE > 1 KG
1513 19 30KOKOSOVÝ OLEJ A JEHO TEKUTÉ FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ, NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM OLEJA NA VÝROBU POTRAVÍN)
1513 19 91KOKOSOVÝ OLEJ A JEHO TEKUTÉ FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÉ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÉ, V BEZPROSTREDNOM OBALE =< 1 KG (OKREM OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY A SUROVÉHO OLEJA)
1513 19 99KOKOSOVÝ OLEJ A JEHO TEKUTÉ FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ, V BEZPROSTREDNOM OBALE > 1 KG (OKREM OLEJA
NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY A SUROVÉHO OLEJA)
1513 21 10SUROVÝ OLEJ Z PALMOVÝCH JADIER
1513 21 11SUROVÝ OLEJ Z PALMOVÝCH JADIER ALEBO BABASSOVÝ OLEJ, V BEZPROSTREDNOM OBALE =< 1 KG (OKREM OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY)
1513 21 19SUROVÝ BABASSOVÝ OLEJ NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM OLEJA NA VÝROBU POTRAVÍN)
1513 21 30SUROVÝ OLEJ Z PALMOVÝCH JADIER A BABASSOVÝ OLEJ, V BEZPROSTREDNOM OBALE =< 1 KG (OKREM OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY)
1513 21 90SUROVÝ OLEJ Z PALMOVÝCH JADIER A BABASSOVÝ OLEJ, V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM > 1 KG (OKREM OLEJA NA TECHNICKÉ ALEBO PRIEMYSELNÉ ÚČELY)
1513 29 11TUHÉ FRAKCIE OLEJA Z PALMOVÝCH JADIER A BABASSOVÉHO OLEJA, TIEŽ RAFINOVANÉ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÉ, V BEZPROSTREDNOM OBALE =< 1 KG
1513 29 19TUHÉ FRAKCIE OLEJA Z PALMOVÝCH JADIER A BABASSOVÉHO OLEJA, TIEŽ RAFINOVANÉ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÉ, V BEZPROSTREDNOM OBALE > 1 KG
1513 29 30OLEJ Z PALMOVÝCH JADIER A BABASSOVÝ OLEJ A ICH TEKUTÉ FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÉ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÉ, NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM OLEJA NA VÝROBU POTRAVÍN A SUROVÉHO OLEJA)
1513 29 50OLEJ Z PALMOVÝCH JADIER A BABASSOVÝ OLEJ A ICH TEKUTÉ FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÉ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÉ, V BEZPROSTREDNOM OBALE =< 1 KG (OKREM OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY A SUROVÉHO OLEJA)
1513 29 90SUROVÝ OLEJ Z PALMOVÝCH JADIER
1513 29 91OLEJ Z PALMOVÝCH JADIER A JEHO TEKUTÉ FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ, V BEZPROSTREDNOM OBALE > 1 KG (OKREM OLEJA
NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY A SUROVÉHO OLEJA)
1513 29 99BABASSOVÝ OLEJ A JEHO TEKUTÉ FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ, V BEZPROSTREDNOM OBALE > 1 KG (OKREM OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY A SUROVÉHO OLEJA)
1514 11 10OLEJ Z REPKY ALEBO REPKY OLEJNEJ S NÍZKYM OBSAHOM KYSELINY ERUKOVEJ
„S OBSAHOM STÁLYCH OLEJOV, KTORÉ MAJÚ OBSAH KYSELINY ERUKOVEJ < 2 %“, SUROVÝ, NA TECHNICKÉ ALEBO PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM OLEJA NA VÝROBU POTRAVÍN NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU)
1514 11 90OLEJ Z REPKY ALEBO REPKY OLEJNEJ S NÍZKYM OBSAHOM KYSELINY ERUKOVEJ
„S OBSAHOM STÁLYCH OLEJOV, KTORÉ MAJÚ OBSAH KYSELINY ERUKOVEJ < 2 %“, SUROVÝ (OKREM OLEJA NA TECHNICKÉ ALEBO PRIEMYSELNÉ ÚČELY)
1514 19 10OLEJ Z REPKY ALEBO REPKY OLEJNEJ S NÍZKYM OBSAHOM KYSELINY ERUKOVEJ
„S OBSAHOM STÁLYCH OLEJOV, KTORÉ MAJÚ OBSAH KYSELINY ERUKOVEJ < 2 %“, A JEHO FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ,
NA TECHNICKÉ ALEBO PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM OLEJA NA VÝROBU POTRAVÍN
NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU)
1514 19 90OLEJ Z REPKY ALEBO REPKY OLEJNEJ S NÍZKYM OBSAHOM KYSELINY ERUKOVEJ
„S OBSAHOM STÁLYCH OLEJOV, KTORÉ MAJÚ OBSAH KYSELINY ERUKOVEJ < 2 %“, A JEHO FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ (OKREM OLEJA NA TECHNICKÉ ALEBO PRIEMYSELNÉ ÚČELY A SUROVÉHO OLEJA)
1514 91 10OLEJ Z REPKY ALEBO REPKY OLEJNEJ S VYSOKÝM OBSAHOM KYSELINY ERUKOVEJ
„S OBSAHOM STÁLYCH OLEJOV, KTORÉ MAJÚ OBSAH KYSELINY ERUKOVEJ >= 2 %“,
A HORČICOVÝ OLEJ, SUROVÝ, NA TECHNICKÉ ALEBO PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM OLEJA NA VÝROBU POTRAVÍN NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU)
1514 91 90OLEJ Z REPKY ALEBO REPKY OLEJNEJ S VYSOKÝM OBSAHOM KYSELINY ERUKOVEJ
„S OBSAHOM STÁLYCH OLEJOV, KTORÉ MAJÚ OBSAH KYSELINY ERUKOVEJ >= 2 %“,
A HORČICOVÝ OLEJ, SUROVÝ (OKREM OLEJA NA TECHNICKÉ ALEBO PRIEMYSELNÉ ÚČELY)
1514 99 10OLEJ Z REPKY ALEBO REPKY OLEJNEJ S VYSOKÝM OBSAHOM KYSELINY ERUKOVEJ
„S OBSAHOM STÁLYCH OLEJOV, KTORÉ MAJÚ OBSAH KYSELINY ERUKOVEJ >= 2 %“,
A HORČICOVÝ OLEJ A ICH FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ, NA TECHNICKÉ ALEBO PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM OLEJA
NA VÝROBU POTRAVÍN)
1514 99 90OLEJ Z REPKY ALEBO REPKY OLEJNEJ S VYSOKÝM OBSAHOM KYSELINY ERUKOVEJ
„S OBSAHOM STÁLYCH OLEJOV, KTORÉ MAJÚ OBSAH KYSELINY ERUKOVEJ >= 2 %“,
A HORČICOVÝ OLEJ A ICH FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ (OKREM OLEJA NA TECHNICKÉ ALEBO PRIEMYSELNÉ ÚČELY A SUROVÉHO OLEJA)
1515 11 00SUROVÝ ĽANOVÝ OLEJ
1515 19 10ĽANOVÝ OLEJ A JEHO FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ, NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM SUROVÉHO OLEJA A OLEJA NA VÝROBU POTRAVÍN)
1515 19 90ĽANOVÝ OLEJ A JEHO FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ (OKREM OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY A SUROVÉHO OLEJA)
1515 21 10SUROVÝ KUKURIČNÝ OLEJ, NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM OLEJA NA VÝROBU POTRAVÍN)
1515 21 90SUROVÝ KUKURIČNÝ OLEJ (OKREM OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY)
1515 29 10KUKURIČNÝ OLEJ A JEHO FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ, NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM SUROVÉHO OLEJA A OLEJA
NA VÝROBU POTRAVÍN)
1515 29 90KUKURIČNÝ OLEJ A JEHO FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ (OKREM OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY A SUROVÉHO OLEJA)
1515 30 10RICÍNOVÝ OLEJ A JEHO FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ, NA VÝROBU AMINOUNDEKANOVEJ KYSELINY POUŽÍVANEJ
NA VÝROBU SYNTETICKÝCH TEXTILNÝCH VLÁKIEN ALEBO UMELÝCH PLASTICKÝCH MATERIÁLOV
1515 30 90RICÍNOVÝ OLEJ A JEHO FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ (OKREM OLEJA NA VÝROBU AMINOUNDEKANOVEJ KYSELINY POUŽÍVANEJ NA VÝROBU SYNTETICKÝCH TEXTILNÝCH VLÁKIEN ALEBO UMELÝCH PLASTICKÝCH MATERIÁLOV)
1515 40 00TUNGOVÝ OLEJ A JEHO FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ
1515 50 11SUROVÝ SEZAMOVÝ OLEJ, NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM OLEJA NA VÝROBU POTRAVÍN)
1515 50 19SUROVÝ SEZAMOVÝ OLEJ (OKREM OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY)
1515 50 91SEZAMOVÝ OLEJ A JEHO FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ, NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM SUROVÉHO OLEJA)
1515 50 99SEZAMOVÝ OLEJ A JEHO FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ (OKREM OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY A SUROVÉHO OLEJA)
1515 90 21SUROVÝ OLEJ Z TABAKOVÝCH SEMIEN, NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM OLEJA
NA VÝROBU POTRAVÍN)
1515 90 29SUROVÝ OLEJ Z TABAKOVÝCH SEMIEN (OKREM OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY)
1515 90 31OLEJ Z TABAKOVÝCH SEMIEN A JEHO FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ, NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM OLEJA NA VÝROBU POTRAVÍN
A SUROVÉHO OLEJA)
1515 90 39OLEJ Z TABAKOVÝCH SEMIEN A JEHO FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÝ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÝ (OKREM OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY A SUROVÉHO OLEJA)
1515 90 40SUROVÉ STÁLE RASTLINNÉ TUKY A OLEJE A ICH FRAKCIE, NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM OLEJOV NA VÝROBU POTRAVÍN, SÓJOVÉHO, ARAŠIDOVÉHO, OLIVOVÉHO, PALMOVÉHO, SLNEČNICOVÉHO, POŽLTOVÉHO, BAVLNÍKOVÉHO, KOKOSOVÉHO OLEJA, OLEJA Z PALMOVÝCH JADIER, BABASSOVÉHO OLEJA, OLEJA Z REPKY, REPKY OLEJNEJ A HORČICOVÉHO OLEJA)
1515 90 51TUHÉ SUROVÉ STÁLE RASTLINNÉ TUKY A OLEJE, V BEZPROSTREDNOM OBALE =< 1 KG (OKREM OLEJOV NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY A SÓJOVÉHO, ARAŠIDOVÉHO, OLIVOVÉHO, PALMOVÉHO, SLNEČNICOVÉHO, POŽLTOVÉHO, BAVLNÍKOVÉHO, KOKOSOVÉHO OLEJA, OLEJA Z PALMOVÝCH JADIER, BABASSOVÉHO OLEJA, OLEJA Z REPKY, REPKY OLEJNEJ, HORČICOVÉHO A ĽANOVÉHO OLEJA)
1515 90 59SUROVÉ STÁLE RASTLINNÉ TUKY A OLEJE, V BEZPROSTREDNOM OBALE S OBSAHOM > 1 KG, ALEBO SUROVÉ, TEKUTÉ (OKREM TUKOV A OLEJOV NA TECHNICKÉ ALEBO PRIEMYSELNÉ ÚČELY; SÓJOVÉHO, ARAŠIDOVÉHO, OLIVOVÉHO, PALMOVÉHO, SLNEČNICOVÉHO, POŽLTOVÉHO, BAVLNÍKOVÉHO, KOKOSOVÉHO OLEJA, OLEJA Z PALMOVÝCH JADIER, BABASSOVÉHO OLEJA, RUBSEN)
1515 90 60RASTLINNÉ TUKY A OLEJE A ICH FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÉ (OKREM CHEMICKY MODIFIKOVANÝCH), NA TECHNICKÉ ALEBO PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM TUKOV A OLEJOV NA VÝROBU POTRAVÍN); SUROVÉ TUKY A OLEJE; SÓJOVÝ, ARAŠIDOVÝ, OLIVOVÝ, PALMOVÝ, SLNEČNICOVÝ, POŽLTOVÝ
1515 90 91TUHÉ STÁLE RASTLINNÉ TUKY A OLEJE A ICH FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÉ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÉ, V BEZPROSTREDNOM OBALE =< 1 KG, I. N. (OKREM TUKOV A OLEJOV NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY A SUROVÝCH TUKOV A OLEJOV)
1515 90 99TUHÉ STÁLE RASTLINNÉ TUKY A OLEJE A ICH FRAKCIE, TIEŽ RAFINOVANÉ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÉ, V BEZPROSTREDNOM OBALE > 1 KG, I. N. (OKREM TUKOV A OLEJOV NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY A SUROVÝCH TUKOV A OLEJOV)
1516 10 10ŽIVOČÍŠNE TUKY, OLEJE A ICH FRAKCIE, ČIASTOČNE ALEBO ÚPLNE HYDROGENOVANÉ, INTERESTERIFIKOVANÉ, REESTERIFIKOVANÉ ALEBO ELAIDINIZOVANÉ, TIEŽ RAFINOVANÉ, ALE INAK NEUPRAVENÉ, V BEZPROSTREDNOM OBALE =< 1 KG
1516 10 90ŽIVOČÍŠNE TUKY, OLEJE A ICH FRAKCIE, ČIASTOČNE ALEBO ÚPLNE HYDROGENOVANÉ, INTERESTERIFIKOVANÉ, REESTERIFIKOVANÉ ALEBO ELAIDINIZOVANÉ, TIEŽ RAFINOVANÉ, ALE INAK NEUPRAVENÉ, V BEZPROSTREDNOM OBALE > 1 KG
1516 20 91RASTLINNÉ TUKY, OLEJE A ICH FRAKCIE, ČIASTOČNE ALEBO ÚPLNE HYDROGENOVANÉ, INTERESTERIFIKOVANÉ, REESTERIFIKOVANÉ ALEBO ELAIDINIZOVANÉ, TIEŽ RAFINOVANÉ, V BEZPROSTREDNOM OBALE =< 1 KG (OKREM „OPALWAX“ A INAK NEUPRAVENÝCH)
1516 20 95OLEJE ZO SEMIEN REPKY, ĽANU, REPKY OLEJNEJ, SLNEČNICE, ILIPE, KARITÉ, MAKORE, TOULOUOCUNA ALEBO BABASSU, ČIASTOČNE ALEBO ÚPLNE HYDROGENOVANÉ, INTERESTERIFIKOVANÉ, REESTERIFIKOVANÉ ALEBO ELAIDINIZOVANÉ, TIEŽ RAFINOVANÉ, NA TECHNICKÉ ALEBO NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY, V BEZPROSTREDNOM OBALE
1516 20 96OLEJE Z ARAŠIDOVÝCH ORIEŠKOV, BAVLNÍKOVÉHO SEMENA, SÓJOVÝCH BÔBOV ALEBO SLNEČNICOVÝCH SEMIEN (OKREM POLOŽKY 1516 20 95); OSTATNÉ OLEJE OBSAHUJÚCE MENEJ AKO 50 % HMOTNOSTI VOĽNÝCH MASTNÝCH KYSELÍN, V BEZPROSTREDNOM OBALE > 1 KG ALEBO V INEJ FORME (OKREM OLEJOV Z PALMOVÝCH JADIER, ILIPE, KOKOSOVÝCH ORECHOV, REPKY)
1516 20 98RASTLINNÉ TUKY A OLEJE A ICH FRAKCIE, ČIASTOČNE ALEBO ÚPLNE HYDROGENOVANÉ, INTERESTERIFIKOVANÉ, REESTERIFIKOVANÉ ALEBO ELAIDINIZOVANÉ, TIEŽ RAFINOVANÉ, V BEZPROSTREDNOM OBALE > 1 KG ALEBO V INEJ FORME (OKREM TUKOV A OLEJOV A ICH FRAKCIÍ)
1517 10 90MARGARÍN OBSAHUJÚCI =< 10 % HMOTNOSTI MLIEČNYCH TUKOV (OKREM TEKUTÉHO)
1517 90 91JEDLÉ STÁLE RASTLINNÉ OLEJE TEKUTÉ, MIEŠANÉ, OBSAHUJÚCE =< 10 % HMOTNOSTI MLIEČNYCH TUKOV (OKREM OLEJOV, ČIASTOČNE ALEBO ÚPLNE HYDROGENOVANÝCH, INTERESTERIFIKOVANÝCH, REESTERIFIKOVANÝCH ALEBO ELAIDINIZOVANÝCH, TIEŽ RAFINOVANÝCH, ALE INAK NEUPRAVENÝCH A ZMESÍ OLIVOVÝCH OLEJOV)
1517 90 99JEDLÉ ZMESI ALEBO PRÍPRAVKY ZO ŽIVOČÍŠNYCH ALEBO RASTLINNÝCH TUKOV ALEBO OLEJOV A JEDLÉ FRAKCIE RÔZNYCH TUKOV ALEBO OLEJOV, OBSAHUJÚCE =< 10 % HMOTNOSTI MLIEČNYCH TUKOV (OKREM STÁLYCH RASTLINNÝCH OLEJOV TEKUTÝCH, MIEŠANÝCH, JEDLÝCH ZMESÍ ALEBO PRÍPRAVKOV NA VYTIERANIE FORIEM)
1518 00 31SUROVÉ STÁLE RASTLINNÉ OLEJE TEKUTÉ, ZMIEŠANÉ, NEJEDLÉ, I. N., NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM OLEJOV NA VÝROBU POTRAVÍN)
1518 00 39STÁLE RASTLINNÉ OLEJE TEKUTÉ, ZMIEŠANÉ, NEJEDLÉ, I. N., NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY (OKREM SUROVÝCH OLEJOV A OLEJOV NA VÝROBU POTRAVÍN)
1522 00 31MYDLOVÉ KALY OBSAHUJÚCE OLEJ S CHARAKTERISTIKAMI OLIVOVÉHO OLEJA
1602 49 11UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ CHRBTY S KOSŤOU A ICH KÚSKY Z DOMÁCICH SVÍŇ, VRÁTANE ZMESÍ Z CHRBTOV A STEHIEN (OKREM KRKOVIČKY)
1602 49 15UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ ZMESI STEHNA, PLIECKA, CHRBTA, KRKOVIČKY
Z DOMÁCICH SVÍŇ A ICH ČASTI (OKREM ZMESÍ VÝLUČNE Z CHRBTOV A STEHIEN ALEBO VÝLUČNE Z KRKOVIČKY A PLIECKA)
1602 49 50UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ MÄSO, DROBY A ZMESI Z DOMÁCICH SVÍŇ, OBSAHUJÚCE < 40 % HMOTNOSTI MÄSA ALEBO DROBOV KAŽDÉHO DRUHU A TUKOV AKÉHOKOĽVEK DRUHU (OKREM PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV, HOMOGENIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV POLOŽKY 1602 10 00, PRÍPRAVKOV Z PEČENE
A VÝŤAŽKOV Z MÄSA)
1602 50 10UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ MÄSO ALEBO DROBY Z HOVÄDZÍCHJ ZVIERAT, TEPELNE NEUPRAVENÉ, VRÁTANE ZMESÍ VARENÉHO MÄSA ALEBO DROBOV A TEPELNE NEUPRAVENÉHO MÄSA ALEBO DROBOV (OKREM PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV
A PRÍPRAVKOV Z PEČENE)
1602 90 10PRÍPRAVKY Z KRVI AKÝCHKOĽVEK ZVIERAT (OKREM PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV)
1603 00 10VÝŤAŽKY A ŠŤAVY Z MÄSA, RÝB ALEBO Z KÔROVCOV, MÄKKÝŠOV ALEBO Z INÝCH VODNÝCH BEZSTAVOVCOV, V BEZPROSTREDNOM OBALE =< 1KG
1603 00 80VÝŤAŽKY A ŠŤAVY Z MÄSA, RÝB ALEBO Z KÔROVCOV, MÄKKÝŠOV ALEBO Z INÝCH VODNÝCH BEZSTAVOVCOV, V BEZPROSTREDNOM OBALE > 1KG ALEBO INAK UPRAVENÉ
1701 11 10SUROVÝ TRSTINOVÝ CUKOR, NA RAFINÁCIU (OKREM CUKRU OBSAHUJÚCEHO PRIDANÉ AROMATICKÉ PRÍDAVKY ALEBO FARBIVÁ)
1701 11 90SUROVÝ TRSTINOVÝ CUKOR (OKREM CUKRU NA RAFINÁCIU A CUKRU OBSAHUJÚCEHO PRIDANÉ AROMATICKÉ PRÍDAVKY ALEBO FARBIVÁ)
1701 12 10SUROVÝ REPNÝ CUKOR, NA RAFINÁCIU (OKREM CUKRU OBSAHUJÚCEHO PRIDANÉ AROMATICKÉ PRÍDAVKY ALEBO FARBIVÁ)
1701 12 90SUROVÝ REPNÝ CUKOR (OKREM CUKRU NA RAFINÁCIU A CUKRU OBSAHUJÚCEHO PRIDANÉ AROMATICKÉ PRÍDAVKY ALEBO FARBIVÁ)
1702 20 10JAVOROVÝ CUKOR V PEVNEJ FORME, OBSAHUJÚCI PRIDANÉ AROMATICKÉ PRÍDAVKY ALEBO FARBIVÁ
1702 30 10IZOGLUKÓZA V PEVNEJ FORME, NEOBSAHUJÚCA FRUKTÓZU ALEBO OBSAHUJÚCA
V SUCHOM STAVE < 20 % HMOTNOSTI FRUKTÓZY
1702 30 51GLUKÓZA „DEXTRÓZA“ VO FORME BIELEHO KRYŠTALICKÉHO PRÁŠKU, TIEŽ AGLOMEROVANÁ, NEOBSAHUJÚCA FRUKTÓZU ALEBO OBSAHUJÚCA V SUCHOM STAVE < 20 % HMOTNOSTI FRUKTÓZY A OBSAHUJÚCA V SUCHOM STAVE >= 99 % HMOTNOSTI GLUKÓZY (OKREM IZOGLUKÓZY)
1702 30 59GLUKÓZA V PEVNEJ FORME A GLUKÓZOVÝ SIRUP, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÉ OCHUCUJÚCE LÁTKY ALEBO FARBIVÁ A NEOBSAHUJÚCE FRUKTÓZU ALEBO OBSAHUJÚCE V SUCHOM STAVE < 20 % HMOTNOSTI FRUKTÓZY A OBSAHUJÚCE
V SUCHOM STAVE >= 99 % HMOTNOSTI GLUKÓZY
1702 30 91GLUKÓZA „DEXTRÓZA“ VO FORME BIELEHO KRYŠTALICKÉHO PRÁŠKU, TIEŽ AGLOMEROVANÁ, NEOBSAHUJÚCA FRUKTÓZU ALEBO OBSAHUJÚCA V SUCHOM STAVE < 20 % HMOTNOSTI FRUKTÓZY A OBSAHUJÚCA V SUCHOM STAVE < 99 % HMOTNOSTI GLUKÓZY (OKREM IZOGLUKÓZY)
1702 30 99GLUKÓZA V PEVNEJ FORME A GLUKÓZOVÝ SIRUP, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÉ OCHUCUJÚCE LÁTKY ALEBO FARBIVÁ A NEOBSAHUJÚCE FRUKTÓZU ALEBO OBSAHUJÚCE V SUCHOM STAVE < 20 % HMOTNOSTI FRUKTÓZY A < 99 % HMOTNOSTI GLUKÓZY (OKREM IZOGLUKÓZY A GLUKÓZY „DEXTRÓZY“)
1702 40 10IZOGLUKÓZA V PEVNEJ FORME, OBSAHUJÚCA V SUCHOM STAVE >= 20 % A < 50 % HMOTNOSTI FRUKTÓZY
1702 40 90IZOGLUKÓZA V PEVNEJ FORME A GLUKÓZOVÝ SIRUP, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÉ OCHUCUJÚCE LÁTKY ALEBO FARBIVÁ A OBSAHUJÚCA V SUCHOM STAVE >= 20 %
A < 50 % HMOTNOSTI FRUKTÓZY (OKREM IZOGLUKÓZY)
1702 60 10IZOGLUKÓZA V PEVNEJ FORME, OBSAHUJÚCA V SUCHOM STAVE > 50 % HMOTNOSTI FRUKTÓZY (OKREM CHEMICKY ČISTEJ FRUKTÓZY)
1702 60 80INULÍNOVÝ SIRUP, ZÍSKANÝ PRIAMO HYDROLÝZOU INULÍNU ALEBO OLIGOFRUKTÓZ, OBSAHUJÚCI V SUCHOM STAVE > 50 % HMOTNOSTI FRUKTÓZY VO VOĽNEJ FORME ALEBO VO FORME SACHARÓZY
1702 60 95FRUKTÓZA V PEVNEJ FORME A FRUKTÓZOVÝ SIRUP, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÉ OCHUCUJÚCE LÁTKY ALEBO FARBIVÁ A OBSAHUJÚCE V SUCHOM STAVE > 50 % HMOTNOSTI FRUKTÓZY (OKREM IZOGLUKÓZY, INULÍNOVÉHO SIRUPU A CHEMICKY ČISTEJ FRUKTÓZY)
1702 90 30IZOGLUKÓZA V PEVNEJ FORME, ZÍSKANÁ Z POLYMÉROV GLUKÓZY
1702 90 50MALTODEXTRÍN V PEVNEJ FORME A MALTODEXTRÍNOVÝ SIRUP (OKREM OBSAHUJÚCICH PRIDANÉ AROMATICKÉ PRÍDAVKY ALEBO FARBIVÁ)
1702 90 80INULÍNOVÝ SIRUP, ZÍSKANÝ PRIAMO HYDROLÝZOU INULÍNU ALEBO OLIGOFRUKTÓZ, OBSAHUJÚCI V SUCHOM STAVE >= 10 % A < 50 % HMOTNOSTI FRUKTÓZY, NEKOMBINOVANÝ ALEBO VO FORME SACHARÓZY
1702 90 99CUKOR, VRÁTANE INVERTNÉHO CUKRU, PEVNÝ A CUKROVÉ SIRUPY NEOBSAHUJÚCE PRIDANÉ OCHUCUJÚCE LÁTKY ALEBO FARBIVÁ (INÉ AKO TRSTINOVÝ A REPNÝ CUKOR, SACHARÓZA A MALTÓZA, CHEMICKY ČISTÁ LAKTÓZA, JAVOROVÝ SIRUP, GLUKÓZA, FRUKTÓZA A MALTODEXTRÍN)
1703 10 00TRSTINOVÁ MELASA ZÍSKANÁ EXTRAHOVANÍM ALEBO RAFINÁCIOU CUKRU
1703 90 00REPNÁ MELASA ZÍSKANÁ EXTRAHOVANÍM ALEBO RAFINÁCIOU CUKRU
1802 00 00KAKAOVÉ ŠKRUPINY, ŠUPKY, KOŽKY A OSTATNÉ KAKAOVÉ ODPADY
1902 20 30CESTOVINY, PLNENÉ MÄSOM ALEBO INÝMI PLNKAMI, TIEŽ VARENÉ ALEBO INAK UPRAVENÉ, OBSAHUJÚCE > 20 % HMOTNOSTI PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV, MÄSA, DROBOV A TUKOV AKÉHOKOĽVEK DRUHU
2001 90 85ČERVENÁ KAPUSTA UPRAVENÁ ALEBO KONZERVOVANÁ V OCTE ALEBO KYSELINE OCTOVEJ
2001 90 99ZELENINA, OVOCIE, ORECHY
2003 10 20HUBY RODU AGARICUS, DOČASNE KONZERVOVANÉ INAK AKO V OCTE ALEBO KYSELINE OCTOVEJ, CELKOM UVARENÉ
2003 10 30HUBY RODU AGARICUS, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ INAK AKO V OCTE ALEBO KYSELINE OCTOVEJ (OKREM CELKOM UVARENÝCH HÚB A DOČASNE KONZERVOVANÝCH HÚB)
2003 20 00HĽUZOVKY, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ INAK AKO V OCTE ALEBO KYSELINE OCTOVEJ
2003 90 00HUBY, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ INAK AKO V OCTE ALEBO KYSELINE OCTOVEJ (OKREM HÚB RODU „AGARICUS“)
2006 00 10ZÁZVOR, KONZERVOVANÝ CUKROM, MÁČANÍM, GLAZOVANÍM ALEBO KANDIZOVANÍM
2008 19 51KOKOSOVÉ ORECHY, ORECHY KEŠU, BRAZÍLSKE ORECHY, AREKOVÉ „BETELOVÉ“ ORECHY, ORECHY KOLA A MAKADAMOVÉ ORECHY, PRAŽENÉ, V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM <= 1 KG
2008 19 91KOKOSOVÉ ORECHY, ORECHY KEŠU, BRAZÍLSKE ORECHY, AREKOVÉ „BETELOVÉ“ ORECHY, ORECHY KOLA A MAKADAMOVÉ ORECHY, PRAŽENÉ, V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM <= 1 KG
2008 20 11ANANÁSY, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, S OBSAHOM CUKRU > 17 %, V OBALE > 1 KG
2008 20 31ANANÁSY, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, S OBSAHOM CUKRU > 19 %, V OBALE =< 1 KG
2008 20 39ANANÁSY, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, V OBALE =< 1 KG (OKREM ANANÁSOV S OBSAHOM CUKRU > 19 %)
2008 20 59ANANÁSY, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR, ALE NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, S OBSAHOM CUKRU =< 17 %, V OBALE > 1 KG
2008 20 79ANANÁSY, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR, ALE NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, S OBSAHOM CUKRU =< 19 %, V OBALE =< 1 KG
2008 20 90ANANÁSY, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, V OBALE >= 4,5 KG (OKREM ANANÁSOV OBSAHUJÚCICH PRIDANÝ CUKOR ALEBO ALKOHOL)
2008 20 91ANANÁSY, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, V OBALE >= 4,5 KG (OKREM ANANÁSOV OBSAHUJÚCICH PRIDANÝ CUKOR ALEBO ALKOHOL)
2008 40 90HRUŠKY, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ
2008 70 98BROSKYNE, VRÁTANE NEKTÁRINIEK
2008 80 90JAHODY, UPRAVENÉ
2008 92 16ZMESI Z GUAJAVY, MANGA, MANGOSTANOV, PAPÁJÍ, TAMARINDOV, JABĹČOK KEŠU, LIČI, JACKFRUIT, SLIVIEK SAPODILLO, PLODOV MUČENKY, CARAMBOLY A PITAHAYE, VRÁTANE ZMESÍ OBSAHUJÚCICH 50 % HMOTNOSTI ALEBO VIAC TROPICKÉHO OVOCIA
A TROPICKÝCH ORECHOV
2008 92 32ZMESI Z GUAJAVY, MANGA, MANGOSTANOV, PAPÁJÍ, TAMARINDOV, JABĹČOK KEŠU, LIČI, JACKFRUIT, SLIVIEK SAPODILLO, PLODOV MUČENKY, CARAMBOLY A PITAHAYE, VRÁTANE ZMESÍ OBSAHUJÚCICH 50 % HMOTNOSTI ALEBO VIAC TROPICKÉHO OVOCIA
A TROPICKÝCH ORECHOV
2008 92 34ZMESI Z OVOCIA ALEBO OSTATNÝCH JEDLÝCH ČASTÍ RASTLÍN, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, SO SKUTOČNÝM OBJEMOVÝM ALKOHOLICKÝM TITROM NEPRESAHUJÚCIM 11,85 % MAS (OKREM ZMESÍ S OBSAHOM CUKRU PRESAHUJÚCIM 9 % HMOTNOSTI A ZMESÍ ORECHOV A TROPICKÉHO OVOCIA)
2008 92 36ZMESI Z GUAJAVY, MANGA, MANGOSTANOV, PAPÁJÍ, TAMARINDOV, JABĹČOK KEŠU, LIČI, JACKFRUIT, SLIVIEK SAPODILLO, PLODOV MUČENKY, CARAMBOLY A PITAHAYE, VRÁTANE ZMESÍ OBSAHUJÚCICH 50 % HMOTNOSTI ALEBO VIAC TROPICKÉHO OVOCIA
A TROPICKÝCH ORECHOV
2008 92 51ZMESI Z GUAJAVY, MANGA, MANGOSTANOV, PAPÁJÍ, TAMARINDOV, JABĹČOK KEŠU, LIČI, JACKFRUIT, SLIVIEK SAPODILLO, PLODOV MUČENKY, CARAMBOLY A PITAHAYE, VRÁTANE ZMESÍ OBSAHUJÚCICH 50 % HMOTNOSTI ALEBO VIAC TROPICKÉHO OVOCIA
A TROPICKÝCH ORECHOV
2008 92 72ZMESI Z TROPICKÉHO OVOCIA DRUHU URČENÉHO V DOPLNKOVEJ POZNÁMKE Č. 7 KU KAPITOLE 20, VRÁTANE ZMESÍ OBSAHUJÚCICH 50 % HMOTNOSTI ALEBO VIAC TROPICKÝCH ORECHOV A TROPICKÉHO OVOCIA DRUHU URČENÉHO V DOPLNKOVÝCH POZNÁMKACH Č. 7 A 8 KU KAPITOLE 20, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ
2008 92 76ZMESI Z TROPICKÉHO OVOCIA DRUHU URČENÉHO V DOPLNKOVEJ POZNÁMKE Č. 7 KU KAPITOLE 20, VRÁTANE ZMESÍ OBSAHUJÚCICH 50 % HMOTNOSTI ALEBO VIAC TROPICKÝCH ORECHOV A TROPICKÉHO OVOCIA DRUHU URČENÉHO V DOPLNKOVÝCH POZNÁMKACH Č. 7 A 8 KU KAPITOLE 20, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ
2008 92 78ZMESI Z OVOCIA ALEBO OSTATNÝCH JEDLÝCH ČASTÍ RASTLÍN, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, ALE OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR, V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM NEPRESAHUJÚCIM 1 KG (OKREM ZMESÍ Z ORECHOV, TROPICKÉHO OVOCIA A ARAŠIDOVÝCH ORIEŠKOV)
2008 92 92ZMESI Z GUAJÁV, MÁNG, MANGOSTANOV, PAPÁJÍ, TAMARINDOV, JABĹČOK KEŠU, LIČI, JACKFRUIT, SLIVIEK SAPODILLO, PLODOV MUČENKY, CARAMBOLY A PITAHAYE, VRÁTANE ZMESÍ OBSAHUJÚCICH 50 % HMOTNOSTI ALEBO VIAC TROPICKÉHO OVOCIA A TROPICKÝCH ORECHOV
2008 92 93ZMESI Z OVOCIA ALEBO OSTATNÝCH JEDLÝCH ČASTÍ RASTLÍN, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL ALEBO CUKOR, V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM NIE MENŠÍM AKO 5 KG (OKREM ZMESÍ Z ORECHOV A TROPICKÉHO OVOCIA)
2008 92 94ZMESI Z GUAJÁV, MÁNG, MANGOSTANOV, PAPÁJÍ, TAMARINDOV, JABĹČOK KEŠU, LIČI, JACKFRUIT, SLIVIEK SAPODILLO, PLODOV MUČENKY, CARAMBOLY A PITAHAYE, VRÁTANE ZMESÍ OBSAHUJÚCICH 50 % HMOTNOSTI ALEBO VIAC TROPICKÉHO OVOCIA A TROPICKÝCH ORECHOV
2008 92 96ZMESI Z OVOCIA ALEBO OSTATNÝCH JEDLÝCH ČASTÍ RASTLÍN, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL ALEBO CUKOR, V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM MENŠÍM AKO 5 KG, ALE NIE MENŠÍM AKO 4,5 KG (OKREM ZMESÍ Z ORECHOV A TROPICKÉHO OVOCIA)
2008 92 97ZMESI Z GUAJÁV, MÁNG, MANGOSTANOV, PAPÁJÍ, TAMARINDOV, JABĹČOK KEŠU, LIČI, JACKFRUIT, SLIVIEK SAPODILLO, PLODOV MUČENKY, CARAMBOLY A PITAHAYE, VRÁTANE ZMESÍ OBSAHUJÚCICH 50 % HMOTNOSTI ALEBO VIAC TROPICKÉHO OVOCIA A TROPICKÝCH ORECHOV
2008 99 11ZÁZVOR, UPRAVENÝ ALEBO KONZERVOVANÝ, OBSAHUJÚCI PRIDANÝ ALKOHOL,
SO SKUTOČNÝM OBJEMOVÝM ALKOHOLICKÝM TITROM =< 11,85 % MAS
2008 99 26MANGÁ, MANGOSTANY, PAPÁJE, TAMARINDY, JABĹČKA KEŠU, LIČI, JACKFRUIT, SLIVKY SAPODILLO, CARAMBOLY A PITAHAYE, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, S OBSAHOM CUKRU PRESAHUJÚCIM 9 % HMOTNOSTI A SO SKUTOČNÝM OBJEMOVÝM ALKOHOLICKÝM TITROM
2008 99 32PLODY MUČENKY A GUAJAVY, S OBSAHOM CUKRU > 9 %, SO SKUTOČNÝM OBJEMOVÝM ALKOHOLICKÝM TITROM > 11,85 % MAS (INAK UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ V POLOŽKE 2006 A 2007)
2008 99 33MANGÁ, MANGOSTANY, PAPÁJE, TAMARINDY, JABĹČKA KEŠU, LIČI, JACKFRUIT, SLIVKY SAPODILLO, CARAMBOLY A PITAHAYE, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, S OBSAHOM CUKRU PRESAHUJÚCIM 9 % HMOTNOSTI
2008 99 34OVOCIE, S OBSAHOM CUKRU > 9 %, SO SKUTOČNÝM OBJEMOVÝM ALKOHOLICKÝM TITROM > 11,85 % MAS (OKREM POLOŽIEK 2008 11 10 AŽ 2008 99 32) (INAK UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ V POLOŽKÁCH 2006 A 2007)
2008 99 37OVOCIE A OSTATNÉ JEDLÉ ČASTI RASTLÍN, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, SO SKUTOČNÝM OBJEMOVÝM ALKOHOLICKÝM TITROM > 11,85 % MAS, I. N. (OKREM OVOCIA A OSTATNÝCH ČASTÍ RASTLÍN S OBSAHOM CUKRU PRESAHUJÚCIM 9 % HMOTNOSTI)
2008 99 38GUAJAVY, MANGÁ, MANGOSTANY, PAPÁJE, TAMARINDY, JABĹČKA KEŠU, LIČI, JACKFRUIT, SLIVKY SAPODILLO, PLODY MUČENKY, CARAMBOLY, PITAHAYE, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, SO SKUTOČNÝM OBJEMOVÝM ALKOHOLICKÝM TITROM PRESAHUJÚCIM 11,85 % MAS
2008 99 40OVOCIE A OSTATNÉ JEDLÉ ČASTI RASTLÍN, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, SO SKUTOČNÝM OBJEMOVÝM ALKOHOLICKÝM TITROM PRESAHUJÚCIM 11,85 % MAS, I. N. (OKREM OVOCIA A OSTATNÝCH ČASTÍ RASTLÍN S OBSAHOM CUKRU PRESAHUJÚCIM 9 % HMOTNOSTI)
2008 99 41ZÁZVOR, UPRAVENÝ ALEBO KONZERVOVANÝ, NEOBSAHUJÚCI PRIDANÝ ALKOHOL, ALE OBSAHUJÚCI PRIDANÝ CUKOR, V OBALE > 1 KG
2008 99 46PLODY MUČENKY, GUAJAVY A TAMARINDY, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR,
V OBALE > 1 KG (OKREM OBSAHUJÚCICH PRIDANÝ ALKOHOL), (INAK UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ V POLOŽKÁCH 2006 A 2007)
2008 99 47MANGÁ, MANGOSTANY, PAPÁJE, JABĹČKA KEŠU, LIČI, JACKFRUIT, SLIVKY SAPODILLO, CARAMBOLY A PITAHAYE, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, ALE OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR, V BEZPROSTREDNOM OBALE
S NETTO OBSAHOM PRESAHUJÚCIM 1 KG
2008 99 51ZÁZVOR, UPRAVENÝ ALEBO KONZERVOVANÝ, NEOBSAHUJÚCI PRIDANÝ ALKOHOL, ALE OBSAHUJÚCI PRIDANÝ CUKOR, V OBALE =< 1 KG
2008 99 61PLODY MUČENKY A GUAJAVY, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR, V OBALE =< 1 KG (OKREM OBSAHUJÚCICH PRIDANÝ ALKOHOL), (INAK UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ V POLOŽKÁCH 2006 A 2007)
2008 99 62MANGÁ, MANGOSTANY, PAPÁJE, TAMARINDY, JABĹČKA KEŠU, LIČI, JACKFRUIT, SLIVKY SAPODILLO, CARAMBOLY A PITAHAYE, UPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, ALE OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR, V BEZPROSTREDNOM OBALE
2008 99 67OVOCIE A OSTATNÉ JEDLÉ
2009 29 91GRAPEFRUITOVÁ ŠŤAVA, NEKVASENÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU > 20, ALE <= 67 PRI 20°C, V HODNOTE <= 30 EUR ZA 100 KG, OBSAHUJÚCA > 30 % PRIDANÉHO CUKRU (OKREM ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ ALKOHOL)
2009 31 11ŠŤAVA Z JEDNOTLIVÉHO CITRUSOVÉHO OVOCIA, NEKVASENÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU <= 20 PRI 20°C, V HODNOTE > 30 EUR ZA 100 KG, OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR (OKREM ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ ALKOHOL, ZMESÍ, POMARANČOVEJ ŠŤAVY A GRAPEFRUITOVEJ ŠŤAVY)
2009 39 11ŠŤAVA Z JEDNOTLIVÉHO CITRUSOVÉHO OVOCIA, NEKVASENÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU > 67 PRI 20°C, V HODNOTE <= 30 EUR ZA 100 KG, TIEŽ OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ (OKREM ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ ALKOHOL, ZMESÍ, POMARANČOVEJ ŠŤAVY A GRAPEFRUITOVEJ ŠŤAVY)
2009 39 31ŠŤAVA Z JEDNOTLIVÉHO CITRUSOVÉHO OVOCIA, NEKVASENÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU > 20, ALE <= 67 PRI 20°C, V HODNOTE > 30 EUR ZA 100 KG, OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR (OKREM ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ ALKOHOL, ZMESÍ, POMARANČOVEJ ŠŤAVY A GRAPEFRUITOVEJ ŠŤAVY)
2009 39 39ŠŤAVA Z JEDNOTLIVÉHO CITRUSOVÉHO OVOCIA, NEKVASENÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU > 20, ALE <= 67 PRI 20°C, V HODNOTE > 30 EUR ZA 100 KG (OKREM ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ PRIDANÝ CUKOR, OBSAHUJÚCEJ ALKOHOL, ZMESÍ, POMARANČOVEJ ŠŤAVY A GRAPEFRUITOVEJ ŠŤAVY)
2009 39 51CITRÓNOVÁ ŠŤAVA, NEKVASENÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU > 20, ALE <= 67 PRI 20°C,
V HODNOTE <= 30 EUR ZA 100 KG, OBSAHUJÚCA > 30 % PRIDANÉHO CUKRU (OKREM ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ ALKOHOL)
2009 39 55CITRÓNOVÁ ŠŤAVA, NEKVASENÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU > 20, ALE <= 67 PRI 20°C,
V HODNOTE <= 30 EUR ZA 100 KG, OBSAHUJÚCA <= 30 % PRIDANÉHO CUKRU (OKREM ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ ALKOHOL)
2009 39 59CITRÓNOVÁ ŠŤAVA, NEKVASENÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU > 20, ALE <= 67 PRI 20°C,
V HODNOTE <= 30 EUR ZA 100 KG (OKREM ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ ALKOHOL ALEBO PRIDANÝ CUKOR)
2009 39 91ŠŤAVA Z JEDNOTLIVÉHO CITRUSOVÉHO OVOCIA, NEKVASENÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU > 20, ALE <= 67 PRI 20°C, V HODNOTE <= 30 EUR ZA 100 KG, OBSAHUJÚCA > 30 % PRIDANÉHO CUKRU (OKREM ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ ALKOHOL, ZMESÍ, CITRÓNOVEJ, POMARANČOVEJ A GRAPEFRUITOVEJ ŠŤAVY)
2009 39 95ŠŤAVA Z JEDNOTLIVÉHO CITRUSOVÉHO OVOCIA, NEKVASENÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU > 20, ALE <= 67 PRI 20°C, V HODNOTE <= 30 EUR ZA 100 KG, OBSAHUJÚCA <= 30 % PRIDANÉHO CUKRU (OKREM ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ ALKOHOL, ZMESÍ, CITRÓNOVEJ, POMARANČOVEJ A GRAPEFRUITOVEJ ŠŤAVY)
2009 41 10ANANÁSOVÁ ŠŤAVA, NEKVASENÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU <= 20 PRI 20°C, V HODNOTE > 30 EUR ZA 100 KG, OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR (OKREM ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ ALKOHOL)
2009 41 91ANANÁSOVÁ ŠŤAVA, NEKVASENÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU <= 20 PRI 20°C, V HODNOTE <= 30 EUR ZA 100 KG, OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR (OKREM ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ ALKOHOL)
2009 49 11ANANÁSOVÁ ŠŤAVA, NEKVASENÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU > 67 PRI 20°C, V HODNOTE <= 30 EUR ZA 100 KG, TIEŽ OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ (OKREM ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ ALKOHOL)
2009 49 30ANANÁSOVÁ ŠŤAVA, NEKVASENÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU > 20, ALE <= 67 PRI 20°C,
V HODNOTE > 30 EUR ZA 100 KG, OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR (OKREM ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ ALKOHOL)
2009 49 91ANANÁSOVÁ ŠŤAVA, NEKVASENÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU > 20, ALE <= 67 PRI 20°C,
V HODNOTE <= 30 EUR ZA 100 KG, OBSAHUJÚCA > 30 % PRIDANÉHO CUKRU (OKREM ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ ALKOHOL)
2009 49 93ANANÁSOVÁ ŠŤAVA, NEKVASENÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU > 20, ALE <= 67 PRI 20°C,
V HODNOTE <= 30 EUR ZA 100 KG, OBSAHUJÚCA <= 30 % PRIDANÉHO CUKRU (OKREM ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ ALKOHOL)
2106 90 30OCHUTENÉ ALEBO FAREBNÉ IZOGLUKÓZOVÉ SIRUPY
2106 90 51OCHUTENÉ ALEBO FAREBNÉ LAKTÓZOVÉ SIRUPY
2106 90 55OCHUTENÉ ALEBO FAREBNÉ GLUKÓZOVÉ A MALTODEXTRÍNOVÉ SIRUPY
2106 90 59OCHUTENÉ ALEBO FAREBNÉ CUKROVÉ SIRUPY (OKREM IZOGLUKÓZOVÝCH, LAKTÓZOVÝCH, GLUKÓZOVÝCH A MALTODEXTRÍNOVÝCH SIRUPOV)
2206 00 10TERKELICA
2206 00 31JABLČNÉ A HRUŠKOVÉ NÁPOJE, ŠUMIVÉ
2206 00 51JABLČNÉ A HRUŠKOVÉ NÁPOJE, NEŠUMIVÉ, V NÁDOBÁCH S OBSAHOM =< 2 L
2301 10 00MÚČKA, KRUPICA A PELETY, Z MÄSA ALEBO DROBOV, NEVHODNÉ NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU; ŠKVARKY
2302 10 10OTRUBY, VEDĽAJŠIE MLYNÁRSKE VÝROBKY A OSTATNÉ ZVYŠKY Z KUKURICE, TIEŽ
VO FORME PELIET, VZNIKNUTÉ PREOSIEVANÍM, MLETÍM ALEBO INÝM SPRACOVANÍM, S OBSAHOM ŠKROBU =< 35 %
2302 10 90OTRUBY, VEDĽAJŠIE MLYNÁRSKE VÝROBKY A OSTATNÉ ZVYŠKY Z KUKURICE, TIEŽ
VO FORME PELIET, VZNIKNUTÉ PREOSIEVANÍM, MLETÍM ALEBO INÝM SPRACOVANÍM, S OBSAHOM ŠKROBU > 35 %
2302 20 10OTRUBY, VEDĽAJŠIE MLYNÁRSKE VÝROBKY A OSTATNÉ ZVYŠKY Z RYŽE, TIEŽ VO FORME PELIET, VZNIKNUTÉ PREOSIEVANÍM, MLETÍM ALEBO INÝM SPRACOVANÍM, S OBSAHOM ŠKROBU =< 35 %
2302 20 90OTRUBY, VEDĽAJŠIE MLYNÁRSKE VÝROBKY A OSTATNÉ ZVYŠKY Z RYŽE, TIEŽ VO FORME PELIET, VZNIKNUTÉ PREOSIEVANÍM, MLETÍM ALEBO INÝM SPRACOVANÍM, S OBSAHOM ŠKROBU > 35 %
2302 30 10OTRUBY, VEDĽAJŠIE MLYNÁRSKE VÝROBKY A OSTATNÉ ZVYŠKY, TIEŽ VO FORME PELIET, VZNIKNUTÉ PREOSIEVANÍM, MLETÍM ALEBO INÝM SPRACOVANÍM PŠENICE,
S OBSAHOM ŠKROBU <= 28 % HMOTNOSTI
2302 30 90OTRUBY, VEDĽAJŠIE MLYNÁRSKE VÝROBKY A OSTATNÉ ZVYŠKY Z PŠENICE, TIEŽ
VO FORME PELIET, VZNIKNUTÉ PREOSIEVANÍM, MLETÍM ALEBO INÝM SPRACOVANÍM (OKREM OTRÚB, VEDĽAJŠÍCH MLYNÁRSKYCH VÝROBKOV A OSTATNÝCH ZVYŠKOV S OBSAHOM ŠKROBU =< 28 %, AK PODIEL PREPADAJÚCI SITOM S OTVORMI
0,2 MM =< 10 %
2302 40 10OTRUBY, VEDĽAJŠIE MLYNÁRSKE VÝROBKY A OSTATNÉ ZVYŠKY, TIEŽ VO FORME PELIET, VZNIKNUTÉ PREOSIEVANÍM, MLETÍM ALEBO INÝM SPRACOVANÍM OBILIA,
S OBSAHOM ŠKROBU <= 28 % HMOTNOSTI, KTORÝCH PODIEL PREPADAJÚCI SITOM
S OTVORMI 0,2 MM <= 10 % HMOTNOSTI
2302 40 90OTRUBY, VEDĽAJŠIE MLYNÁRSKE VÝROBKY A OSTATNÉ ZVYŠKY Z OBILIA, TIEŽ VO FORME PELIET, VZNIKNUTÉ PREOSIEVANÍM, MLETÍM ALEBO INÝM SPRACOVANÍM (OKREM OTRÚB, VEDĽAJŠÍCH MLYNÁRSKYCH VÝROBKOV A OSTATNÝCH ZVYŠKOV S OBSAHOM ŠKROBU =< 28 %, AK PODIEL PREPADAJÚCI SITOM S OTVORMI
0,2 MM =< 10 %)
2302 50 00OTRUBY, VEDĽAJŠIE MLYNÁRSKE VÝROBKY A OSTATNÉ ZVYŠKY ZO STRUKOVÍN, TIEŽ VO FORME PELIET, VZNIKNUTÉ PREOSIEVANÍM, MLETÍM ALEBO INÝM SPRACOVANÍM
2303 10 11ZVYŠKY Z VÝROBY ŠKROBU Z KUKURICE, S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN POČÍTANÝM NA SUŠINU > 40 % (OKREM KONCENTROVANÝCH MÁČACÍCH LIKVOROV)
2303 10 19ZVYŠKY Z VÝROBY ŠKROBU Z KUKURICE, S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN POČÍTANÝM NA SUŠINU <= 40 % (OKREM KONCENTROVANÝCH MÁČACÍCH LIKVOROV)
2303 10 90ZVYŠKY Z VÝROBY ŠKROBU A PODOBNÉ ZVYŠKY (OKREM ZVYŠKOV Z KUKURICE)
2303 20 11REPNÉ REZKY S OBSAHOM SUŠINY >= 87 % HMOTNOSTI
2303 20 18REPNÉ REZKY S OBSAHOM SUŠINY < 87 % HMOTNOSTI
2303 20 90BAGASA A OSTATNÝ ODPAD Z VÝROBY CUKRU (OKREM REPNÝCH REZKOV)
2303 30 00PIVOVARNÍCKE ALEBO LIEHOVARNÍCKE MLÁTO A ODPAD
2304 00 00POKRUTINY A OSTATNÝ PEVNÝ ODPAD, TIEŽ DRVENÉ ALEBO VO FORME PELIET, VZNIKAJÚCE PRI EXTRAKCII SÓJOVÉHO OLEJA
2306 10 00POKRUTINY A OSTATNÝ PEVNÝ ODPAD, TIEŽ DRVENÉ ALEBO VO FORME PELIET, VZNIKAJÚCE PRI EXTRAKCII OLEJA Z BAVLNÍKOVÝCH SEMIEN
2306 20 00POKRUTINY A OSTATNÝ PEVNÝ ODPAD, TIEŽ DRVENÉ ALEBO VO FORME PELIET, VZNIKAJÚCE PRI EXTRAKCII OLEJA Z ĽANOVÝCH SEMIEN
2306 30 00POKRUTINY A OSTATNÝ PEVNÝ ODPAD, TIEŽ DRVENÉ ALEBO VO FORME PELIET, VZNIKAJÚCE PRI EXTRAKCII OLEJA ZO SLNEČNICOVÝCH SEMIEN
2306 41 00POKRUTINY A OSTATNÝ PEVNÝ ODPAD, TIEŽ DRVENÉ ALEBO VO FORME PELIET, VZNIKAJÚCE PRI EXTRAKCII OLEJA ZO SEMIEN REPKY ALEBO REPKY OLEJNEJ S NÍZKYM OBSAHOM KYSELINY ERUKOVEJ „S OBSAHOM STÁLYCH OLEJOV, KTORÉ MAJÚ OBSAH KYSELINY ERUKOVEJ < 2 %“
2306 49 00POKRUTINY A OSTATNÝ PEVNÝ ODPAD, TIEŽ DRVENÉ ALEBO VO FORME PELIET, VZNIKAJÚCE PRI EXTRAKCII OLEJA ZO SEMIEN REPKY ALEBO REPKY OLEJNEJ S VYSOKÝM OBSAHOM KYSELINY ERUKOVEJ „S OBSAHOM STÁLYCH OLEJOV, KTORÉ MAJÚ OBSAH KYSELINY ERUKOVEJ >= 2 %“
2306 50 00POKRUTINY A OSTATNÝ PEVNÝ ODPAD, TIEŽ DRVENÉ ALEBO VO FORME PELIET, VZNIKAJÚCE PRI EXTRAKCII OLEJA Z KOKOSOVÝCH ORECHOV ALEBO
2306 60 00POKRUTINY A OSTATNÝ PEVNÝ ODPAD, TIEŽ DRVENÉ ALEBO VO FORME PELIET, VZNIKAJÚCE PRI EXTRAKCII OLEJA Z PALMOVÝCH ORECHOV ALEBO Z JADIER
2306 70 00POKRUTINY A OSTATNÝ PEVNÝ ODPAD, TIEŽ DRVENÉ ALEBO VO FORME PELIET, VZNIKAJÚCE PRI EXTRAKCII RASTLINNÝCH TUKOV ALEBO OLEJOV Z KUKURIČNÝCH KLÍČKOV
2306 90 11POKRUTINY A OSTATNÝ PEVNÝ ODPAD VZNIKAJÚCE PRI EXTRAKCII OLIVOVÉHO OLEJA, TIEŽ DRVENÉ ALEBO VO FORME PELIET, S OBSAHOM =< 3 % OLIVOVÉHO OLEJA
2306 90 19POKRUTINY A OSTATNÝ PEVNÝ ODPAD VZNIKAJÚCE PRI EXTRAKCII OLIVOVÉHO OLEJA, TIEŽ DRVENÉ ALEBO VO FORME PELIET, S OBSAHOM > 3 % OLIVOVÉHO OLEJA
2306 90 90POKRUTINY A OSTATNÝ PEVNÝ ODPAD, TIEŽ DRVENÉ ALEBO VO FORME PELIET, VZNIKAJÚCE PRI EXTRAKCII RASTLINNÝCH TUKOV ALEBO OLEJOV (OKREM BAVLNÍKOVÉHO, ĽANOVÉHO, SLNEČNICOVÉHO OLEJA , OLEJA Z REPKY ALEBO REPKY OLEJNEJ, OLEJA Z KOKOSOVÝCH ORECHOV ALEBO Z KOPRY, Z PALMOVÝCH ORECHOV ALEBO Z JADIER)
2308 00 40ŽALUDE A KONSKÉ GAŠTANY; OVOCNÉ VÝLISKY, POUŽÍVANÉ AKO KRMIVO PRE ZVIERATÁ, TIEŽ VO FORME PELIET (OKREM HROZNOVÝCH VÝLISKOV)
2309 10 13VÝŽIVA PRE PSOV A MAČKY, V BALENÍ NA PREDAJ V MALOM, NEOBSAHUJÚCA ŠKROB ALEBO OBSAHUJÚCA =< 10 % ŠKROBU, OBSAHUJÚCA GLUKÓZU, GLUKÓZOVÝ SIRUP, MALTODEXTRÍN ALEBO MALTODEXTRÍNOVÝ SIRUP A S OBSAHOM MLIEČNYCH VÝROBKOV >= 10 %, ALE < 50 %
2309 10 19VÝŽIVA PRE PSOV A MAČKY, V BALENÍ NA PREDAJ V MALOM, NEOBSAHUJÚCA ŠKROB ALEBO OBSAHUJÚCA =< 10 % ŠKROBU, OBSAHUJÚCA GLUKÓZU, GLUKÓZOVÝ SIRUP, MALTODEXTRÍN ALEBO MALTODEXTRÍNOVÝ SIRUP A S OBSAHOM MLIEČNYCH VÝROBKOV >= 75 %
2309 10 33VÝŽIVA PRE PSOV A MAČKY, V BALENÍ NA PREDAJ V MALOM, OBSAHUJÚCA > 10 %, ALE =< 30 % ŠKROBU, OBSAHUJÚCA GLUKÓZU, GLUKÓZOVÝ SIRUP, MALTODEXTRÍN ALEBO MALTODEXTRÍNOVÝ SIRUP A S OBSAHOM MLIEČNYCH VÝROBKOV >= 10 %, ALE < 50 %
2309 10 39VÝŽIVA PRE PSOV A MAČKY, V BALENÍ NA PREDAJ V MALOM, OBSAHUJÚCA > 10 %, ALE =< 30 % ŠKROBU, OBSAHUJÚCA GLUKÓZU, GLUKÓZOVÝ SIRUP, MALTODEXTRÍN ALEBO MALTODEXTRÍNOVÝ SIRUP A S OBSAHOM MLIEČNYCH VÝROBKOV >= 50 %
2309 10 53VÝŽIVA PRE PSOV A MAČKY, V BALENÍ NA PREDAJ V MALOM, OBSAHUJÚCA > 30 % ŠKROBU, OBSAHUJÚCA GLUKÓZU, GLUKÓZOVÝ SIRUP, MALTODEXTRÍN ALEBO MALTODEXTRÍNOVÝ SIRUP A S OBSAHOM MLIEČNYCH VÝROBKOV >= 10 %, ALE < 50 %
2309 10 70VÝŽIVA PRE PSOV A MAČKY, V BALENÍ NA PREDAJ V MALOM, NEOBSAHUJÚCA ŠKROB, GLUKÓZU, MALTODEXTRÍN ALEBO ICH SIRUP, ALE OBSAHUJÚCA MLIEČNE VÝROBKY
2309 90 10ROZPUSTENÉ VÝROBKY („SOLUBLES“) Z RÝB ALEBO Z MORSKÝCH CICAVCOV, AKO NÁHRADA POTRAVÍN VYROBENÝCH V POĽNOHOSPODÁRSKOM SEKTORE
2309 90 20ZVYŠKY Z VÝROBY ŠKROBU Z KUKURICE, UVEDENÉ V DOPLNKOVEJ POZNÁMKE 5 KU KAPITOLE 23, DRUHOV POUŽÍVANÝCH AKO KRMIVO PRE ZVIERATÁ (OKREM VÝŽIVY PRE PSOV A MAČKY V BALENÍ NA PREDAJ V MALOM)
2309 90 31PRÍPRAVKY POUŽÍVANÉ AKO KRMIVO PRE ZVIERATÁ, NEOBSAHUJÚCE ŠKROB ALEBO OBSAHUJÚCE =< 10 % ŠKROBU, OBSAHUJÚCE GLUKÓZU, GLUKÓZOVÝ SIRUP, MALTODEXTRÍN ALEBO MALTODEXTRÍNOVÝ SIRUP A NEOBSAHUJÚCE MLIEČNE VÝROBKY ALEBO S OBSAHOM MLIEČNYCH VÝROBKOV < 10 % (OKREM VÝŽIVY PRE PSOV A MAČKY V BALENÍ NA PREDAJ V MALOM)
2309 90 33PRÍPRAVKY POUŽÍVANÉ AKO KRMIVO PRE ZVIERATÁ, NEOBSAHUJÚCE ŠKROB ALEBO OBSAHUJÚCE =< 10 % ŠKROBU, OBSAHUJÚCE GLUKÓZU, GLUKÓZOVÝ SIRUP, MALTODEXTRÍN ALEBO MALTODEXTRÍNOVÝ SIRUP A S OBSAHOM MLIEČNYCH VÝROBKOV >= 10 %, ALE < 50 % (OKREM VÝŽIVY PRE PSOV A MAČKY V BALENÍ NA PREDAJ V MALOM)
2309 90 43PRÍPRAVKY POUŽÍVANÉ AKO KRMIVO PRE ZVIERATÁ, OBSAHUJÚCE > 10 %, ALE =< 30 % ŠKROBU, OBSAHUJÚCE GLUKÓZU, GLUKÓZOVÝ SIRUP, MALTODEXTRÍN ALEBO MALTODEXTRÍNOVÝ SIRUP A S OBSAHOM MLIEČNYCH VÝROBKOV > 10 %, ALE =< 50 % (OKREM VÝŽIVY PRE PSOV A MAČKY V BALENÍ NA PREDAJ V MALOM)
2309 90 49PRÍPRAVKY POUŽÍVANÉ AKO KRMIVO PRE ZVIERATÁ, OBSAHUJÚCE > 10 %, ALE =< 30 % ŠKROBU, OBSAHUJÚCE GLUKÓZU, GLUKÓZOVÝ SIRUP, MALTODEXTRÍN ALEBO MALTODEXTRÍNOVÝ SIRUP A S OBSAHOM MLIEČNYCH VÝROBKOV >= 50 % (OKREM VÝŽIVY PRE PSOV A MAČKY V BALENÍ NA PREDAJ V MALOM)
2309 90 99PRÍPRAVKY DRUHOV
2401 10 10TABAK FLUE-CURED TYPU VIRGINIA (OKREM TABAKU ZBAVENÉHO LISTOVEJ STOPKY)
2401 10 20TABAK LIGHT AIR-CURED TYPU BURLEY, VRÁTANE HYBRIDOV BURLEY (OKREM TABAKU ZBAVENÉHO LISTOVEJ STOPKY)
2401 10 30TABAK LIGHT AIR-CURED TYPU MARYLAND (OKREM TABAKU ZBAVENÉHO LISTOVEJ STOPKY)
2401 10 41TABAK FIRE-CURED TYPU KENTUCKY (OKREM TABAKU ZBAVENÉHO LISTOVEJ STOPKY)
2401 10 49TABAK FIRE-CURED (OKREM TABAKU TYPU KENTUCKY A TABAKU ZBAVENÉHO LISTOVEJ STOPKY)
2401 10 50TABAK LIGHT AIR-CURED (OKREM TABAKU TYPU BURLEY A MARYLAND A TABAKU ZBAVENÉHO LISTOVEJ STOPKY)
2401 10 70TABAK SUŠENÝ BEZ DENNÉHO SVETLA „DARK AIR-CURED“ (OKREM TABAKU ZBAVENÉHO LISTOVEJ STOPKY)
2401 10 80TABAK FLUE-CURED (OKREM TABAKU TYPU VIRGINIA A TABAKU ZBAVENÉHO LISTOVEJ STOPKY)
2401 10 90TABAK (OKREM TABAKU ZBAVENÉHO LISTOVEJ STOPKY, FLUE-CURED, LIGHT AIR-CURED, FIRE-CURED, TABAKU SUŠENÉHO BEZ DENNÉHO SVETLA „DARK AIR-CURED“ A TABAKU ORIENTÁLNEHO TYPU SUŠENÉHO PRI DENNOM SVETLE „SUN-CURED“)
2401 20 10TABAK FLUE-CURED TYPU VIRGINIA, ČIASTOČNE ALEBO ÚPLNE ZBAVENÝ LISTOVEJ STOPKY, INAK NESPRACOVANÝ
2401 20 20TABAK LIGHT AIR-CURED TYPU BURLEY, ČIASTOČNE ALEBO ÚPLNE ZBAVENÝ LISTOVEJ STOPKY, VRÁTANE HYBRIDOV BURLEY, INAK NESPRACOVANÝ
2401 20 30TABAK LIGHT AIR-CURED TYPU MARYLAND, ČIASTOČNE ALEBO ÚPLNE ZBAVENÝ LISTOVEJ STOPKY, INAK NESPRACOVANÝ
2401 20 41TABAK FIRE-CURED TYPU KENTUCKY, ČIASTOČNE ALEBO ÚPLNE ZBAVENÝ LISTOVEJ STOPKY, INAK NESPRACOVANÝ
2401 20 49TABAK FIRE-CURED, ČIASTOČNE ALEBO ÚPLNE ZBAVENÝ LISTOVEJ STOPKY, INAK NESPRACOVANÝ (OKREM TYPU KENTUCKY)
2401 20 50TABAK LIGHT AIR-CURED, ČIASTOČNE ALEBO ÚPLNE ZBAVENÝ LISTOVEJ STOPKY, INAK NESPRACOVANÝ (OKREM TYPU BURLEY ALEBO MARYLAND)
2401 20 70TABAK SUŠENÝ BEZ DENNÉHO SVETLA „DARK AIR-CURED“, ČIASTOČNE ALEBO ÚPLNE ZBAVENÝ LISTOVEJ STOPKY, INAK NESPRACOVANÝ
2401 20 80TABAK FLUE-CURED, ČIASTOČNE ALEBO ÚPLNE ZBAVENÝ LISTOVEJ STOPKY, INAK NESPRACOVANÝ (OKREM TYPU VIRGINIA)
2401 20 90TABAK ČIASTOČNE ALEBO ÚPLNE ZBAVENÝ LISTOVEJ STOPKY, INAK NESPRACOVANÝ (OKREM TABAKU FLUE-CURED, LIGHT AIR-CURED, FIRE-CURED, TABAKU SUŠENÉHO BEZ DENNÉHO SVETLA „DARK AIR-CURED“ A TABAKU ORIENTÁLNEHO TYPU SUŠENÉHO PRI DENNOM SVETLE „SUN-CURED“)
2401 30 00TABAKOVÝ ZVYŠOK
3301 11 10TERPENICKÝ OLEJ BERGAMOTOVÝ, VRÁTANE PEVNÉHO A ABSOLÚTNEHO
3301 11 90DETERPÉNOVANÝ OLEJ BERGAMOTOVÝ, VRÁTANE PEVNÉHO A ABSOLÚTNEHO
3301 12 10TERPENICKÝ OLEJ ZO SLADKÝCH A HORKÝCH POMARANČOV, VRÁTANE PEVNÉHO A ABSOLÚTNEHO (OKREM OLEJA Z POMARANČOVÝCH KVETOV)
3301 12 90DETERPÉNOVANÝ OLEJ ZO SLADKÝCH A HORKÝCH POMARANČOV, VRÁTANE PEVNÉHO A ABSOLÚTNEHO (OKREM OLEJA Z POMARANČOVÝCH KVETOV)
3301 13 10TERPENTÍNOVÁ SILICA CITRÓNOVÁ, VRÁTANE PEVNEJ A ABSOLÚTNEJ
3301 13 90DETERPÉNOVANÝ OLEJ CITRÓNOVÝ, VRÁTANE PEVNÉHO A ABSOLÚTNEHO
3301 14 10TERPENICKÝ OLEJ LIMETOVÝ, VRÁTANE PEVNÉHO A ABSOLÚTNEHO
3301 14 90DETERPÉNOVANÝ OLEJ LIMETOVÝ, VRÁTANE PEVNÉHO A ABSOLÚTNEHO
3301 19 10TERPENICKÉ SILICE Z CITRUSOVÉHO OVOCIA, VRÁTANE PEVNÝCH A ABSOLÚTNYCH (OKREM BERGAMOTOVEJ SILICE, SILICE ZO SLADKÝCH A HORKÝCH POMARANČOV, CITRÓNOVEJ A LIMETOVEJ SILICE)
3301 19 90DETERPÉNOVANÉ SILICE Z CITRUSOVÉHO OVOCIA, VRÁTANE PEVNÝCH A ABSOLÚTNYCH (OKREM BERGAMOTOVEJ SILICE, SILICE ZO SLADKÝCH A HORKÝCH POMARANČOV, CITRÓNOVEJ A LIMETOVEJ SILICE)
3301 21 10TERPENICKÝ OLEJ GERANIOVÝ, VRÁTANE PEVNÉHO A ABSOLÚTNEHO
3301 21 90DETERPÉNOVANÝ OLEJ GERANIOVÝ, VRÁTANE PEVNÉHO A ABSOLÚTNEHO
3301 22 10TERPENICKÝ OLEJ JAZMÍNOVÝ, VRÁTANE PEVNÉHO A ABSOLÚTNEHO
3301 22 90DETERPÉNOVANÁ SILICA JAZMÍNOVÁ, VRÁTANE PEVNEJ A ABSOLÚTNEJ
3301 23 10TERPENICKÝ OLEJ LEVANDUĽOVÝ ALEBO LAVANDINOVÝ, VRÁTANE PEVNÉHO
A ABSOLÚTNEHO
3301 23 90DETERPÉNOVANÝ OLEJ LEVANDUĽOVÝ ALEBO LAVANDINOVÝ, VRÁTANE PEVNÉHO
A ABSOLÚTNEHO
3301 24 10TERPENICKÝ OLEJ Z MÄTY PIEPORNEJ „MENTHA PIPERITA“, VRÁTANE PEVNÉHO
A ABSOLÚTNEHO
3301 24 90DETERPÉNOVANÝ OLEJ Z MÄTY PIEPORNEJ „MENTHA PIPERITA“, VRÁTANE PEVNÉHO
A ABSOLÚTNEHO
3301 25 10TERPENICKÝ OLEJ Z MÄTY, VRÁTANE PEVNÉHO A ABSOLÚTNEHO (OKREM OLEJA
Z MÄTY PIEPORNEJ „MENTHA PIPERITA“)
3301 25 90DETERPÉNOVANÝ OLEJ Z MÄTY, VRÁTANE PEVNÉHO A ABSOLÚTNEHO (OKREM OLEJA
Z MÄTY PIEPORNEJ „MENTHA PIPERITA“)
3301 26 10TERPENICKÝ OLEJ VETIVEROVÝ, VRÁTANE PEVNÉHO A ABSOLÚTNEHO
3301 26 90DETERPÉNOVANÝ OLEJ VETIVEROVÝ, VRÁTANE PEVNÉHO A ABSOLÚTNEHO
3301 29 11TERPENICKÝ OLEJ KLINČEKOVÝ, NIAOULIOVÝ A YLAN–YLANGOVÝ, VRÁTANE PEVNÉHO A ABSOLÚTNEHO
3301 29 31DETERPÉNOVANÝ OLEJ KLINČEKOVÝ, NIAOULIOVÝ A YLAN–YLANGOVÝ, VRÁTANE PEVNÉHO A ABSOLÚTNEHO
3301 29 61SILICE, NEDETERPÉNOVANÉ, VRÁTANE PEVNÝCH A ABSOLÚTNYCH (OKREM SILÍC Z CITRUSOVÉHO OVOCIA, GERANIOVEJ, JAZMÍNOVEJ SILICE, LEVANDUĽOVEJ ALEBO LAVANDINOVEJ SILICE, SILICE Z MÄTY, VETIVEROVEJ, KLINČEKOVEJ, NIAOULIOVEJ
A YLAN–YLANGOVEJ SILICE)
3301 29 91DETERPÉNOVANÉ SILICE, VRÁTANE PEVNÝCH A ABSOLÚTNYCH (OKREM POLOŽIEK 3301 11 10 AŽ 3301 29 59)
3301 30 00REZINOIDY
3302 10 40ZMESI VONNÝCH LÁTOK A ZMESI, VRÁTANE ALKOHOLOVÝCH ROZTOKOV, NA ZÁKLADE JEDNEJ ALEBO NIEKOĽKÝCH TÝCHTO LÁTOK DRUHOV POUŽÍVANÝCH AKO SUROVINA V NÁPOJOVOM PRIEMYSLE A PRÍPRAVKY NA ZÁKLADE VONNÝCH LÁTOK
3302 10 90ZMESI VONNÝCH LÁTOK A ZMESI, VRÁTANE ALKOHOLOVÝCH ROZTOKOV, NA ZÁKLADE JEDNEJ ALEBO NIEKOĽKÝCH TÝCHTO LÁTOK DRUHOV POUŽÍVANÝCH AKO SUROVINA
V POTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE
3501 90 10KAZEÍNOVÉ GLEJE (OKREM GLEJOV V BALENÍ NA PREDAJ V MALOM A GLEJOV S HMOTNOSŤOU =< 1 KG)
3502 11 10VAJEČNÝ ALBUMÍN, SUŠENÝ „NAPR. VO FÓLIÁCH, VLOČKÁCH, V ŠUPINKÁCH, V PRÁŠKU“, NEVHODNÝ ALEBO NESPÔSOBILÝ NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU
3502 11 90VAJEČNÝ ALBUMÍN, SUŠENÝ „NAPR. VO FÓLIÁCH, VLOČKÁCH, V ŠUPINKÁCH, V PRÁŠKU“, VHODNÝ NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU
3502 19 10VAJEČNÝ ALBUMÍN, NEVHODNÝ ALEBO NESPÔSOBILÝ NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU [OKREM SUŠENÉHO (NAPR. VO FÓLIÁCH, VLOČKÁCH, V ŠUPINKÁCH, V PRÁŠKU)]
3502 19 90VAJEČNÝ ALBUMÍN, VHODNÝ NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU [OKREM SUŠENÉHO (NAPR.
VO FÓLIÁCH, VLOČKÁCH, V ŠUPINKÁCH, V PRÁŠKU)]
3502 20 10MLIEČNY ALBUMÍN „LAKTALBUMÍN“, VRÁTANE KONCENTRÁTOV DVOCH ALEBO VIACERÝCH SRVÁTKOVÝCH PROTEÍNOV, S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM SRVÁTKOVÝCH PROTEÍNOV POČÍTANÝCH NA SUŠINU > 80 %, NEVHODNÝ ALEBO NESPÔSOBILÝ
NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU
3502 20 91MLIEČNY ALBUMÍN „LAKTALBUMÍN“, VRÁTANE KONCENTRÁTOV DVOCH ALEBO VIACERÝCH SRVÁTKOVÝCH PROTEÍNOV, S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM SRVÁTKOVÝCH PROTEÍNOV POČÍTANÝCH NA SUŠINU > 80 %, VHODNÝ NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU, SUŠENÝ „NAPR. VO FÓLIÁCH, VLOČKÁCH, V ŠUPINKÁCH, V PRÁŠKU“
3502 20 99MLIEČNY ALBUMÍN „LAKTALBUMÍN“, VRÁTANE KONCENTRÁTOV DVOCH ALEBO VIACERÝCH SRVÁTKOVÝCH PROTEÍNOV, S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM SRVÁTKOVÝCH PROTEÍNOV POČÍTANÝCH NA SUŠINU > 80 %, VHODNÝ NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU [OKREM SUŠENÉHO (NAPR. VO FÓLIÁCH, VLOČKÁCH, V ŠUPINKÁCH, V PRÁŠKU)]
3502 90 20ALBUMÍNY, NEVHODNÉ ALEBO NESPÔSOBILÉ NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU [OKREM VAJEČNÉHO ALBUMÍNU A MLIEČNEHO ALBUMÍNU (VRÁTANE KONCENTRÁTOV DVOCH ALEBO VIACERÝCH SRVÁTKOVÝCH PROTEÍNOV, S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM SRVÁTKOVÝCH PROTEÍNOV POČÍTANÝCH NA SUŠINU > 80 %)]
3502 90 70ALBUMÍNY, VHODNÉ NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU (OKREM VAJEČNÉHO ALBUMÍNU
A MLIEČNEHO ALBUMÍNU „LAKTALBUMÍN“)
3502 90 90ALBUMÍNY A OSTATNÉ DERIVÁTY ALBUMÍNU
3503 00 10ŽELATÍNA, TIEŽ V ŠTVORCOVÝCH A OBDĹŽNIKOVÝCH FÓLIÁCH, TIEŽ POVRCHOVO UPRAVENÉ ALEBO FARBENÉ, A JEJ DERIVÁTY (OKREM ŽELATÍNY S OBSAHOM PRÍMESI)
3503 00 80ŽELATÍNA; OSTATNÉ GLEJE ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU (OKREM KAZEÍNOVÝCH GLEJOV POLOŽKY 3501)
3504 00 00PEPTÓNY A ICH DERIVÁTY; OSTATNÉ ALBUMÍNOVÉ LÁTKY A ICH DERIVÁTY I. N. KOŽNÝ PRÁŠOK, TIEŽ CHRÓMOVANÝ
3505 10 50ŠKROBY, ÉTERIFIKOVANÉ A ESTERIFIKOVANÉ (OKREM DEXTRÍNOV)
4101 20 10CELÉ SUROVÉ KOŽE A KOŽKY Z HOVÄDZÍCH ZVIERAT „VRÁTANE BYVOLOV“ ALEBO KOŇOVITÝCH ZVIERAT, TIEŽ ODCHLPENÉ ALEBO ŠTIEPANÉ, S JEDNOTKOVOU HMOTNOSŤOU <= 16 KG, ČERSTVÉ
4101 20 30CELÉ SUROVÉ KOŽE A KOŽKY Z HOVÄDZÍCH ZVIERAT „VRÁTANE BYVOLOV“ ALEBO KOŇOVITÝCH ZVIERAT, TIEŽ ODCHLPENÉ ALEBO ŠTIEPANÉ, S JEDNOTKOVOU HMOTNOSŤOU <= 16 KG, MOKROSOLENÉ
4101 20 50CELÉ SUROVÉ KOŽE A KOŽKY Z HOVÄDZÍCH ZVIERAT „VRÁTANE BYVOLOV“ ALEBO KOŇOVITÝCH ZVIERAT, TIEŽ ODCHLPENÉ ALEBO ŠTIEPANÉ, S JEDNOTKOVOU HMOTNOSŤOU <= 8 KG, AK SÚ SUŠENÉ JEDNODUCHÝM SPÔSOBOM, ALEBO <= 10 KG, AK SÚ SUCHOSOLENÉ
4101 20 90CELÉ SUROVÉ KOŽE A KOŽKY Z HOVÄDZÍCH ZVIERAT „VRÁTANE BYVOLOV“ ALEBO KOŇOVITÝCH ZVIERAT, TIEŽ ODCHLPENÉ ALEBO ŠTIEPANÉ, S JEDNOTKOVOU HMOTNOSŤOU <= 16 KG, VÁPNENÉ, PIKLOVANÉ ALEBO INAK KONZERVOVANÉ (OKREM ČERSTVÝCH ALEBO MOKROSOLENÝCH, SUŠENÝCH JEDNODUCHÝM SPÔSOBOM ALEBO SUCHOSOLENÝCH, VYČINENÝCH A SPRACOVANÝCH NA PERGAMEN)
4101 50 10CELÉ SUROVÉ KOŽE A KOŽKY Z HOVÄDZÍCH ZVIERAT „VRÁTANE BYVOLOV“ ALEBO KOŇOVITÝCH ZVIERAT, TIEŽ ODCHLPENÉ ALEBO ŠTIEPANÉ, S JEDNOTKOVOU HMOTNOSŤOU > 16 KG, ČERSTVÉ
4101 50 30CELÉ SUROVÉ KOŽE A KOŽKY Z HOVÄDZÍCH ZVIERAT „VRÁTANE BYVOLOV“ ALEBO KOŇOVITÝCH ZVIERAT, TIEŽ ODCHLPENÉ ALEBO ŠTIEPANÉ, S JEDNOTKOVOU HMOTNOSŤOU > 16 KG, MOKROSOLENÉ
4101 50 50CELÉ SUROVÉ KOŽE A KOŽKY Z HOVÄDZÍCH ZVIERAT „VRÁTANE BYVOLOV“ ALEBO KOŇOVITÝCH ZVIERAT, TIEŽ ODCHLPENÉ ALEBO ŠTIEPANÉ, S JEDNOTKOVOU HMOTNOSŤOU > 16 KG, SUCHÉ ALEBO SUCHOSOLENÉ
4101 50 90CELÉ SUROVÉ KOŽE A KOŽKY Z HOVÄDZÍCH ZVIERAT „VRÁTANE BYVOLOV“ ALEBO KOŇOVITÝCH ZVIERAT, TIEŽ ODCHLPENÉ ALEBO ŠTIEPANÉ, S JEDNOTKOVOU HMOTNOSŤOU > 16 KG, VÁPNENÉ, PIKLOVANÉ ALEBO INAK KONZERVOVANÉ (OKREM ČERSTVÝCH ALEBO MOKROSOLENÝCH, SUŠENÝCH JEDNODUCHÝM SPÔSOBOM ALEBO SUCHOSOLENÝCH, VYČINENÝCH A SPRACOVANÝCH NA PERGAMEN)
4101 90 00KRUPÓNY, POLOKRUPÓNY, KRAJINY A ŠTIEPANÉ SUROVÉ KOŽE A KOŽKY Z HOVÄDZÍCH ZVIERAT „VRÁTANE BYVOLOV“ ALEBO KOŇOVITÝCH ZVIERAT, TIEŽ ODCHLPENÉ , ČERSTVÉ ALEBO SOLENÉ, SUŠENÉ, VÁPNENÉ, PIKLOVANÉ ALEBO INAK KONZERVOVANÉ, A CELÉ SUROVÉ KOŽE A KOŽKY S JEDNOTKOVOU HMOTNOSŤOU > 8 KG
4102 10 10SUROVÉ KOŽE A KOŽKY Z JAHNIAT, S VLNOU, ČERSTVÉ ALEBO SOLENÉ, SUŠENÉ, VÁPNENÉ, PIKLOVANÉ ALEBO INAK KONZERVOVANÉ (OKREM KOŽÍ A KOŽIEK Z JAHNIAT NAZÝVANÝCH ASTRACHÁN, KARAKUL, PERZIÁN, BROADTAIL ALEBO PODOBNÝCH JAHNIAT A KOŽÍ A KOŽIEK Z JAHNIAT INDICKÝCH, ČÍNSKYCH, MONGOLSKÝCH ALEBO TIBETSKÝCH)
4102 10 90SUROVÉ KOŽE A KOŽKY Z OVIEC, S VLNOU, ČERSTVÉ ALEBO SOLENÉ, SUŠENÉ, VÁPNENÉ, PIKLOVANÉ ALEBO INAK KONZERVOVANÉ (OKREM KOŽÍ A KOŽIEK Z JAHNIAT)
4102 21 00SUROVÉ KOŽE A KOŽKY Z OVIEC A JAHNIAT, BEZ VLNY, PIKLOVANÉ, TIEŽ ŠTIEPANÉ
4102 29 00SUROVÉ KOŽE A KOŽKY Z OVIEC A JAHNIAT, BEZ VLNY, ČERSTVÉ ALEBO SOLENÉ, SUŠENÉ, VÁPNENÉ ALEBO INAK KONZERVOVANÉ, TIEŽ ŠTIEPANÉ (OKREM PIKLOVANÝCH ALEBO SPRACOVANÝCH NA PERGAMEN)
4103 10 20SUROVÉ KOŽE A KOŽKY Z KÔZ ALEBO KOZLIAT, ČERSTVÉ, TIEŽ ODCHLPENÉ ALEBO ŠTIEPANÉ (OKREM KOŽÍ A KOŽIEK Z JEMENSKÝCH, MONGOLSKÝCH ALEBO TIBETSKÝCH KÔZ A KOZLIAT S VLNOU)
4103 10 50SUROVÉ KOŽE A KOŽKY Z KÔZ ALEBO KOZLIAT, SOLENÉ ALEBO SUŠENÉ, TIEŽ ODCHLPENÉ ALEBO ŠTIEPANÉ (OKREM KOŽÍ A KOŽIEK Z JEMENSKÝCH, MONGOLSKÝCH ALEBO TIBETSKÝCH KÔZ A KOZLIAT S VLNOU)
4103 10 90SUROVÉ KOŽE A KOŽKY Z KÔZ ALEBO KOZLIAT, VÁPNENÉ, PIKLOVANÉ ALEBO INAK KONZERVOVANÉ, TIEŽ ODCHLPENÉ ALEBO ŠTIEPANÉ (OKREM ČERSTVÝCH, SOLENÝCH, SUŠENÝCH, SPRACOVANÝCH NA PERGAMEN A KOŽÍ A KOŽIEK Z JEMENSKÝCH, MONGOLSKÝCH ALEBO TIBETSKÝCH KÔZ A KOZLIAT S VLNOU)
4103 20 00SUROVÉ KOŽE A KOŽKY Z PLAZOV, ČERSTVÉ ALEBO SOLENÉ, SUŠENÉ, VÁPNENÉ, PIKLOVANÉ ALEBO INAK KONZERVOVANÉ (OKREM KOŽÍ A KOŽIEK SPRACOVANÝCH
NA PERGAMEN )
4103 30 00SUROVÉ KOŽE A KOŽKY ZO SVÍŇ, ČERSTVÉ ALEBO SOLENÉ, SUŠENÉ, VÁPNENÉ, PIKLOVANÉ ALEBO INAK KONZERVOVANÉ, TIEŽ ODCHLPENÉ ALEBO ŠTIEPANÉ (OKREM KOŽÍ A KOŽIEK SPRACOVANÝCH NA PERGAMEN )
4103 90 00SUROVÉ KOŽE A KOŽKY, ČERSTVÉ ALEBO SOLENÉ, SUŠENÉ, VÁPNENÉ, PIKLOVANÉ ALEBO INAK KONZERVOVANÉ, TIEŽ ODCHLPENÉ, VRÁTANE KOŽÍ VTÁKOV ALEBO ICH ČASTI POKRYTÉ PERÍM ALEBO PÁPERÍM (OKREM KOŽÍ A KOŽIEK SPRACOVANÝCH NA PERGAMEN, KOŽÍ A KOŽIEK Z HOVÄDZÍCH ZVIERAT „VRÁTANE BYVOLOV“ ALEBO KOŇOVITÝCH ZVIERAT)
4301 10 00SUROVÉ KOŽUŠINY Z NORIEK, CELÉ, TIEŽ BEZ HLÁV, CHVOSTOV ALEBO NÔŽOK
4301 30 00SUROVÉ KOŽUŠINY Z TÝCHTO DRUHOV JAHNIAT: ASTRACHÁN, KARAKUL, PERZIÁN, BROADTAIL A PODOBNÝCH JAHNIAT A KOŽÍ A KOŽIEK Z JAHNIAT INDICKÝCH, ČÍNSKYCH, MONGOLSKÝCH ALEBO TIBETSKÝCH A PODOBNÝCH, CELÉ, TIEŽ BEZ HLÁV, CHVOSTOV ALEBO NÔŽOK
4301 60 00SUROVÉ KOŽUŠINY Z LÍŠOK, TIEŽ BEZ HLÁV, CHVOSTOV ALEBO NÔŽOK
4301 70 10SUROVÉ KOŽUŠINY Z MLÁĎAT TULEŇOV GRÓNSKYCH ALEBO TULEŇOV KRÚŽKOVANÝCH, CELÉ, TIEŽ BEZ HLÁV, CHVOSTOV ALEBO NÔŽOK
4301 70 90SUROVÉ KOŽUŠINY Z TULEŇOV A UŠKATCOV, CELÉ, TIEŽ BEZ HLÁV, CHVOSTOV ALEBO NÔŽOK (OKREM KOŽUŠÍN Z MLÁĎAT TULEŇOV GRÓNSKYCH ALEBO TULEŇOV KRÚŽKOVANÝCH)
4301 80 10SUROVÉ KOŽUŠINY Z MORSKÝCH VYDIER ALEBO NUTRIÍ, CELÉ, TIEŽ BEZ HLÁV, CHVOSTOV ALEBO NÔŽOK
4301 80 30SUROVÉ KOŽUŠINY ZO SVIŠŤOV, CELÉ, TIEŽ BEZ HLÁV, CHVOSTOV ALEBO NÔŽOK
4301 80 50SUROVÉ KOŽUŠINY Z MAČKOVITÝCH ŠELIEM VŠETKÝCH DRUHOV, TIEŽ BEZ HLÁV, CHVOSTOV ALEBO NÔŽOK
4301 80 80SUROVÉ KOŽUŠINY, CELÉ, TIEŽ BEZ HLÁV, CHVOSTOV ALEBO NÔŽOK (OKREM KOŽUŠÍN Z NORIEK, JAHNIAT ASTRACHÁN, KARAKUL, PERZIÁN, BROADTAIL A PODOBNÝCH JAHNIAT A KOŽÍ A KOŽIEK Z JAHNIAT INDICKÝCH, ČÍNSKYCH, MONGOLSKÝCH ALEBO TIBETSKÝCH, Z LÍŠOK, TULEŇOV, MORSKÝCH VYDIER, NUTRIÍ „COYPU“, SVIŠŤOV A Z MAČKOVITÝCH ŠELIEM)
4301 80 95SUROVÉ KOŽUŠINY, CELÉ, TIEŽ BEZ HLÁV, CHVOSTOV ALEBO NÔŽOK (OKREM KOŽUŠÍN Z NORIEK, JAHNIAT ASTRACHÁN, KARAKUL, PERZIÁN, BROADTAIL A PODOBNÝCH JAHNIAT A KOŽÍ A KOŽIEK Z JAHNIAT INDICKÝCH, ČÍNSKYCH, MONGOLSKÝCH ALEBO TIBETSKÝCH, Z LÍŠOK, TULEŇOV, MORSKÝCH VYDIER, NUTRIÍ „COYPU“, SVIŠŤOV A Z MAČKOVITÝCH ŠELIEM)
4301 90 00HLAVY, CHVOSTY, NÔŽKY A OSTATNÉ KÚSKY ALEBO ODREZKY KOŽUŠÍN, VHODNÉ
NA POUŽITIE V KOŽUŠNÍCTVE
5001 00 00KOKÓNY PRIADKY MORUŠOVEJ SPÔSOBILÉ NA ZMOTÁVANIE
5002 00 00SUROVÝ HODVÁB, NESPRADENÝ A NESÚKANÝ
5003 10 00HODVÁBNY ODPAD, VRÁTANE KOKÓNOV NESPÔSOBILÝCH NA ZMOTÁVANIE, PRIADZOVÉHO ODPADU A TRHANÉHO MATERIÁLU, NEMYKANÝ A NEČESANÝ
5003 90 00HODVÁBNY ODPAD, VRÁTANE KOKÓNOV NESPÔSOBILÝCH NA ZMOTÁVANIE, PRIADZOVÉHO ODPADU A TRHANÉHO MATERIÁLU, MYKANÝ ALEBO ČESANÝ
5101 11 00POTNÁ STRIŽNÁ VLNA, VRÁTANE PRANEJ NA CHRBTE, NEMYKANÁ A NEČESANÁ
5101 19 00POTNÁ VLNA, VRÁTANE PRANEJ NA CHRBTE, NEMYKANÁ A NEČESANÁ (OKREM STRIŽNEJ VLNY)
5101 21 00STRIŽNÁ VLNA, ODTUČNENÁ, NEKARBONIZOVANÁ, NEMYKANÁ A NEČESANÁ
5101 29 00ODTUČNENÁ VLNA, NEKARBONIZOVANÁ, NEMYKANÁ A NEČESANÁ (OKREM STRIŽNEJ VLNY)
5101 30 00KARBONIZOVANÁ VLNA, NEMYKANÁ A NEČESANÁ
5102 11 00CHLPY Z KAŠMÍRSKYCH KÔZ, NEMYKANÉ A NEČESANÉ
5102 19 10CHLPY Z ANGORSKÉHO KRÁLIKA, NEMYKANÉ A NEČESANÉ
5102 19 30CHLPY Z ALPAKY, LAMY ALEBO VIKUNE, NEMYKANÉ A NEČESANÉ
5102 19 40CHLPY Z ŤAVY ALEBO JAKA, ALEBO ANGORSKÝCH, TIBETSKÝCH ALEBO PODOBNÝCH KÔZ, NEMYKANÉ A NEČESANÉ
5102 19 90CHLPY Z KRÁLIKA, ZAJACA, BOBRA, NUTRIE „COYPU“ ALEBO ONDATRY PIŽMOVEJ, NEMYKANÉ A NEČESANÉ (OKREM ANGORSKÉHO KRÁLIKA)
5102 20 00HRUBÉ CHLPY ZVIERAT, NEMYKANÉ A NEČESANÉ (OKREM VLNY, CHLPOV A ŠTETÍN POUŽÍVANÝCH NA VÝROBU METIEL A KIEF A CHLPOV Z HRIVY ALEBO CHVOSTA)
5103 10 10VÝČESKY Z VLNY ALEBO Z JEMNÝCH CHLPOV ZVIERAT, NEKARBONIZOVANÉ (OKREM TRHANÉHO MATERIÁLU)
5103 10 90VÝČESKY Z VLNY ALEBO Z JEMNÝCH CHLPOV ZVIERAT, KARBONIZOVANÉ (OKREM TRHANÉHO MATERIÁLU)
5103 20 10ODPAD Z VLNENEJ PRIADZE ALEBO Z JEMNÝCH CHLPOV ZVIERAT
5103 20 91ODPAD Z VLNY ALEBO Z JEMNÝCH CHLPOV ZVIERAT, NEKARBONIZOVANÉ (OKREM ODPADU Z PRIADZE A TRHANÉHO MATERIÁLU)
5103 20 99ODPAD Z VLNY ALEBO Z JEMNÝCH CHLPOV ZVIERAT, KARBONIZOVANÉ (OKREM ODPADU Z PRIADZE, VÝČESKOV A TRHANÉHO MATERIÁLU)
5103 30 00ODPAD Z HRUBÝCH CHLPOV ZVIERAT, VRÁTANE ODPADU Z PRIADZE (OKREM TRHANÉHO MATERIÁLU, ODPADU Z VLNY, CHLPOV A ŠTETÍN POUŽÍVANÝCH NA VÝROBU METIEL A KIEF A CHLPOV Z HRIVY ALEBO CHVOSTA)
5201 00 10BAVLNA, NEMYKANÁ A NEČESANÁ, ABSORBOVATEĽNÁ ALEBO BIELENÁ
5201 00 90BAVLNA, NEMYKANÁ A NEČESANÁ (OKREM ABSORBOVATEĽNEJ ALEBO BIELENEJ)
5202 10 00ODPAD Z PRIADZE BAVLNY
5202 91 00TRHANÝ MATERIÁL Z BAVLNY
5202 99 00ODPAD Z BAVLNY (OKREM ODPADU Z PRIADZE A TRHANÉHO MATERIÁLU)
5203 00 00BAVLNA, MYKANÁ ALEBO ČESANÁ
5301 10 00ĽAN, SUROVÝ ALEBO MÁČANÝ
5301 21 00ĽAN, LÁMANÝ ALEBO TREPANÝ
5301 29 00ĽAN, VYČESANÝ ALEBO INAK SPRACOVANÝ, ALE NESPRADENÝ (OKREM LÁMANÉHO, TREPANÉHO A MÁČANÉHO ĽANU)
5301 30 10ĽANOVÁ KÚDEĽ
5301 30 90ODPAD Z ĽANU, VRÁTANE ODPADU Z PRIADZE A TRHANÉHO MATERIÁLU
5302 10 00KONOPE „CANNABIS SATIVA L“, SUROVÉ ALEBO MÁČANÉ
5302 90 00KONOPE „CANNABIS SATIVA L“, SPRACOVANÉ, ALE NESPRADENÉ; ĽANOVÁ KÚDEĽ
A ĽANOVÝ ODPAD, VRÁTANE ODPADU Z PRIADZE A TRHANÉHO MATERIÁLU (OKREM MÁČANÉHO ĽANU)

PRÍLOHA II (b)

ALBÁNSKE COLNÉ KONCESIE PRE POĽNOHOSPODÁRSKE SUROVINY S PÔVODOM V SPOLOČENSTVE

Clá pre výrobky uvedené v tejto prílohe sa znížia a odstránia v súlade s týmto harmonogramom:

[ako je uvedené v článku 27 ods. 3 písm. b)]

- dňom nadobudnutia platnosti dohody sa dovozné clo zníži na 90 % základného cla

- 1. januára prvého roku po nadobudnutí platnosti dohody sa dovozné clo zníži na 80 % základného cla

- 1. januára druhého roku po nadobudnutí platnosti dohody sa dovozné clo zníži na 60 % základného cla

- 1. januára tretieho roku po nadobudnutí platnosti dohody sa dovozné clo zníži na 40 % základného cla

- 1. januára štvrtého roku po nadobudnutí platnosti dohody sa dovozné clo zníži na 0 % základného cla

Kód HS3)Opis tovaru
0101 90 11JATOČNÉ KONE
0101 90 19ŽIVÉ KONE (OKREM PLEMENNÝCH ČISTOKRVNÝCH A JATOČNÝCH)
0101 90 30ŽIVÉ SOMÁRE
0101 90 90ŽIVÉ MULY A MULICE
0206 10 91ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ JEDLÉ HOVÄDZIE PEČENE (OKREM VÝROBY FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV)
0206 10 95ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ JEDLÉ HOVÄDZIE HRUBÉ A TENKÉ BRÁNICE (OKREM VÝROBY FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV)
0206 10 99ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ JEDLÉ HOVÄDZIE DROBY (OKREM VÝROBY FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV, PEČENÍ A HRUBÝCH A TENKÝCH BRÁNIC)
0206 21 00MRAZENÉ JEDLÉ HOVÄDZE JAZYKY
0206 22 00MRAZENÉ JEDLÉ HOVÄDZE PEČENE
0206 29 91MRAZENÉ JEDLÉ HOVÄDZIE HRUBÉ A TENKÉ BRÁNICE (OKREM VÝROBY FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV)
0206 29 99MRAZENÉ JEDLÉ HOVÄDZIE DROBY (OKREM VÝROBY FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV, JAZYKOV, PEČENÍ A HRUBÝCH A TENKÝCH BRÁNIC)
0206 30 20ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ JEDLÉ PEČENE Z DOMÁCICH SVÍŇ
0206 30 30ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ JEDLÉ DROBY Z DOMÁCICH SVÍŇ (OKREM PEČENÍ)
0206 30 80ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ JEDLÉ DROBY Z INÝCH AKO DOMÁCICH SVÍŇ
0206 41 20MRAZENÉ JEDLÉ PEČENE Z DOMÁCICH SVÍŇ
0206 41 80MRAZENÉ JEDLÉ PEČENE Z INÝCH AKO DOMÁCICH SVÍŇ
0206 49 20MRAZENÉ JEDLÉ DROBY Z DOMÁCICH SVÍŇ (OKREM PEČENÍ)
0206 49 80MRAZENÉ JEDLÉ DROBY Z INÝCH AKO DOMÁCICH SVÍŇ (OKREM PEČENÍ)
0206 80 91ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ JEDLÉ DROBY Z KONÍ, SOMÁROV, MÚL A MULÍC (OKREM VÝROBY FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV)
0206 80 99ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ JEDLÉ DROBY Z OVIEC A KÔZ (OKREM VÝROBY FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV)
0206 90 91MRAZENÉ JEDLÉ DROBY Z KONÍ, SOMÁROV, MÚL A MULÍC (OKREM VÝROBY FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV)
0206 90 99MRAZENÉ JEDLÉ DROBY Z OVIEC A KÔZ (OKREM VÝROBY FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV)
0208 10 11ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ MÄSO A JEDLÉ MÄSOVÉ DROBY Z DOMÁCICH KRÁLIKOV
0208 10 19MRAZENÉ MÄSO A JEDLÉ MÄSOVÉ DROBY Z DOMÁCICH KRÁLIKOV
0208 10 90ČERSTVÉ, CHLADENÉ ALEBO MRAZENÉ MÄSO A JEDLÉ DROBY Z INÝCH AKO DOMÁCICH KRÁLIKOV A ZAJACOV
0208 20 00ČERSTVÉ, CHLADENÉ ALEBO MRAZENÉ ŽABACIE STEHIENKA
0208 40 10ČERSTVÉ, CHLADENÉ ALEBO MRAZENÉ MÄSO Z VEĽRÝB
0208 90 10ČERSTVÉ, CHLADENÉ ALEBO MRAZENÉ MÄSO Z DOMÁCICH HOLUBOV A JEDLÉ DROBY
0208 90 20ČERSTVÉ, CHLADENÉ ALEBO MRAZENÉ MÄSO A JEDLÉ MÄSOVÉ DROBY Z PREPELÍC
0208 90 40ČERSTVÉ, CHLADENÉ ALEBO MRAZENÉ MÄSO A JEDLÉ MÄSOVÉ DROBY ZO ZVERINY (OKREM KRÁLIKOV, ZAJACOV, PRASIAT A PREPELÍC)
0208 90 55ČERSTVÉ, CHLADENÉ ALEBO MRAZENÉ MÄSO Z TULEŇOV
0208 90 60ČERSTVÉ, CHLADENÉ ALEBO MRAZENÉ MÄSO ZO SOBOV A JEDLÉ DROBY Z NEHO
0208 90 95ČERSTVÉ, CHLADENÉ ALEBO MRAZENÉ MÄSO A JEDLÉ DROBY (OKREM HOVÄDZÍCH ZVIERAT, SVÍŇ, OVIEC, KÔZ, KONÍ, SOMÁROV, MULOV, MULÍC, HYDINY „HYDINA DRUHU GALLUS DOMESTICUS, KAČIEK, HUSÍ, MORIEK, PERLIČIEK“, KRÁLIKOV, ZAJACOV, PRIMÁTOV, VEĽRÝB)
0209 00 11ČERSTVÝ, CHLADENÝ ALEBO MRAZENÝ PODKOŽNÝ PRASAČÍ TUK, SOLENÝ ALEBO V SLANOM NÁLEVE
0209 00 19SUŠENÝ ALEBO ÚDENÝ PODKOŽNÝ PRASAČÍ TUK
0209 00 30INÝ PRASAČÍ TUK
0209 00 90INÝ HYDINOVÝ TUK
0403 90 11CMAR, KYSLÉ MLIEKO A SMOTANA, KEFÍR A OSTATNÉ FERMENTOVANÉ ALEBO ACIDOFILNÉ MLIEKO A SMOTANA, V PEVNEJ FORME, NESLADENÉ, S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU =< 1,5 % (OKREM JOGURTU OCHUTENÉHO ALEBO OBSAHUJÚCEHO PRIDANÉ OVOCIE, ORECHY ALEBO KAKAO)
0403 90 13CMAR, KYSLÉ MLIEKO A SMOTANA, KEFÍR A OSTATNÉ FERMENTOVANÉ ALEBO ACIDOFILNÉ MLIEKO A SMOTANA, V PEVNEJ FORME, NESLADENÉ, S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU > 1,5 %, ALE =< 27 % (OKREM JOGURTU OCHUTENÉHO ALEBO OBSAHUJÚCEHO PRIDANÉ OVOCIE, ORECHY ALEBO KAKAO)
0403 90 19CMAR, KYSLÉ MLIEKO A SMOTANA, KEFÍR A OSTATNÉ FERMENTOVANÉ ALEBO ACIDOFILNÉ MLIEKO A SMOTANA, V PEVNEJ FORME, NESLADENÉ, S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU > 27 % (OKREM JOGURTU OCHUTENÉHO ALEBO OBSAHUJÚCEHO PRIDANÉ OVOCIE, ORECHY ALEBO KAKAO)
0403 90 31CMAR, KYSLÉ MLIEKO A SMOTANA, KEFÍR A OSTATNÉ FERMENTOVANÉ ALEBO ACIDOFILNÉ MLIEKO A SMOTANA, V PEVNEJ FORME, SLADENÉ, S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU =< 1,5 % (OKREM JOGURTU OCHUTENÉHO ALEBO OBSAHUJÚCEHO PRIDANÉ OVOCIE, ORECHY ALEBO KAKAO)
0403 90 33CMAR, KYSLÉ MLIEKO A SMOTANA, KEFÍR A OSTATNÉ FERMENTOVANÉ ALEBO ACIDOFILNÉ MLIEKO A SMOTANA, V PEVNEJ FORME, SLADENÉ, S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU > 1,5 %, ALE =< 27 % (OKREM JOGURTU OCHUTENÉHO ALEBO OBSAHUJÚCEHO PRIDANÉ OVOCIE, ORECHY ALEBO KAKAO)
0403 90 39CMAR, KYSLÉ MLIEKO A SMOTANA, KEFÍR A OSTATNÉ FERMENTOVANÉ ALEBO ACIDOFILNÉ MLIEKO A SMOTANA, V PEVNEJ FORME, SLADENÉ, S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU > 27 % (OKREM JOGURTU OCHUTENÉHO ALEBO OBSAHUJÚCEHO PRIDANÉ OVOCIE, ORECHY ALEBO KAKAO)
0403 90 51CMAR, KYSLÉ MLIEKO A SMOTANA, KEFÍR A OSTATNÉ FERMENTOVANÉ ALEBO ACIDOFILNÉ MLIEKO A SMOTANA, TIEŽ KONCENTROVANÉ, NESLADENÉ, S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU =< 3 % (OKREM JOGURTU V PEVNEJ FORME, OCHUTENÉHO ALEBO OBSAHUJÚCEHO PRIDANÉ OVOCIE, ORECHY ALEBO KAKAO)
0403 90 53CMAR, KYSLÉ MLIEKO A SMOTANA, KEFÍR A OSTATNÉ FERMENTOVANÉ ALEBO ACIDOFILNÉ MLIEKO A SMOTANA, TIEŽ KONCENTROVANÉ, NESLADENÉ, S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU > 3 %, ALE =< 6 % (OKREM JOGURTU V PEVNEJ FORME, OCHUTENÉHO ALEBO OBSAHUJÚCEHO PRIDANÉ OVOCIE, ORECHY)
0403 90 59CMAR, KYSLÉ MLIEKO A SMOTANA, KEFÍR A OSTATNÉ FERMENTOVANÉ ALEBO ACIDOFILNÉ MLIEKO A SMOTANA, TIEŽ KONCENTROVANÉ, NESLADENÉ, S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU > 6 % (OKREM JOGURTU V PEVNEJ FORME, OCHUTENÉHO ALEBO OBSAHUJÚCEHO PRIDANÉ OVOCIE, ORECHY ALEBO KAKAO)
0403 90 61CMAR, KYSLÉ MLIEKO A SMOTANA, KEFÍR A OSTATNÉ FERMENTOVANÉ ALEBO ACIDOFILNÉ MLIEKO A SMOTANA, TIEŽ KONCENTROVANÉ, SLADENÉ, S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU =< 3 %, (OKREM JOGURTU V PEVNEJ FORME, OCHUTENÉHO ALEBO OBSAHUJÚCEHO PRIDANÉ OVOCIE, ORECHY ALEBO KAKAO)
0403 90 63CMAR, KYSLÉ MLIEKO A SMOTANA, JOGURT, KEFÍR A OSTATNÉ FERMENTOVANÉ ALEBO ACIDOFILNÉ MLIEKO A SMOTANA, TIEŽ KONCENTROVANÉ, SLADENÉ, S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU > 3 %, ALE =< 6 % (OKREM PEVNEJ FORMY, JOGURTU, OCHUTENÉHO ALEBO OBSAHUJÚCEHO PRIDANÉ OVOCIE, ORECHY)
0403 90 69CMAR, KYSLÉ MLIEKO A SMOTANA, KEFÍR A OSTATNÉ FERMENTOVANÉ ALEBO ACIDOFILNÉ MLIEKO A SMOTANA, TIEŽ KONCENTROVANÉ, SLADENÉ, S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU > 6 % (OKREM JOGURTU V PEVNEJ FORME, OCHUTENÉHO ALEBO OBSAHUJÚCEHO PRIDANÉ OVOCIE, ORECHY ALEBO KAKAO)
0404 10 26SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, V PRÁŠKU, ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ <= 15 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU
<= 1,5 %
0404 10 28SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, V PRÁŠKU, ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ <= 15 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU
> 1,5 % A <= 27 %
0404 10 32SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, V PRÁŠKU, ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ <= 15 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU > 27 %
0404 10 34SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, V PRÁŠKU, ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ > 15 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU
<= 1,5 %
0404 10 36SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, V PRÁŠKU, ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ > 15 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU > 1,5 % A <= 27 %
0404 10 38SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, V PRÁŠKU, ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ > 15 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU > 27 %
0404 10 48SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, TIEŽ KONCENTROVANÁ, ALE NIE V PRÁŠKU, ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, NEOBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ <= 15 %
0404 10 52SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, TIEŽ KONCENTROVANÁ, ALE NIE V PRÁŠKU, ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, NEOBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ <= 15 %
0404 10 54SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, TIEŽ KONCENTROVANÁ, ALE NIE V PRÁŠKU, ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, NEOBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ <= 15 %
0404 10 56SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, TIEŽ KONCENTROVANÁ, ALE NIE V PRÁŠKU, ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, NEOBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ > 15 %
0404 10 58SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, TIEŽ KONCENTROVANÁ, ALE NIE V PRÁŠKU, ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, NEOBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ > 15 %
0404 10 62SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, TIEŽ KONCENTROVANÁ, ALE NIE V PRÁŠKU, ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, NEOBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ > 15 %
0404 10 72SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, TIEŽ KONCENTROVANÁ, ALE NIE V PRÁŠKU, ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ <= 15 %
0404 10 74SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, TIEŽ KONCENTROVANÁ, ALE NIE V PRÁŠKU, ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ <= 15 %
0404 10 76SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, TIEŽ KONCENTROVANÁ, ALE NIE V PRÁŠKU, ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ <= 15 %
0404 10 78SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, TIEŽ KONCENTROVANÁ, ALE NIE V PRÁŠKU, ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ >= 15 %
0404 10 82SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, TIEŽ KONCENTROVANÁ, ALE NIE V PRÁŠKU, ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ >= 15 %
0404 10 84SRVÁTKA A UPRAVENÁ SRVÁTKA, TIEŽ KONCENTROVANÁ, ALE NIE V PRÁŠKU, ZRNÁCH ALEBO V INEJ PEVNEJ FORME, OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM BIELKOVÍN „OBSAH DUSÍKA × 6,38“ >= 15 %
0404 90 21VÝROBKY SKLADAJÚCE SA Z PRÍRODNÝCH ZLOŽIEK MLIEKA, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM „OBSAHOM TUKU “ <= 1,5 %, I.N.
0404 90 23VÝROBKY SKLADAJÚCE SA Z PRÍRODNÝCH ZLOŽIEK MLIEKA, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM „OBSAHOM TUKU “ > 1,5 %,
ALE <= 27 %, I.N.
0404 90 29VÝROBKY SKLADAJÚCE SA Z PRÍRODNÝCH ZLOŽIEK MLIEKA, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU > 27 %, I.N.
0404 90 81VÝROBKY SKLADAJÚCE SA Z PRÍRODNÝCH ZLOŽIEK MLIEKA, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU <= 1,5 %, I.N.
0404 90 83VÝROBKY SKLADAJÚCE SA Z PRÍRODNÝCH ZLOŽIEK MLIEKA, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU > 1,5 %,
ALE <= 27 %, I.N.
0404 90 89VÝROBKY SKLADAJÚCE SA Z PRÍRODNÝCH ZLOŽIEK MLIEKA, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU > 27 %, I.N.
0405 20 90MLIEČNE NÁTIERKY S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU > 75 %, ALE < 80 %
0405 90 10TUKY A OLEJE POCHÁDZAJÚCE Z MLIEKA S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU >= 99,3 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM VODY <= 0,5 %
0405 90 90TUKY A OLEJE POCHÁDZAJÚCE Z MLIEKA, DEHYDRATOVANÉ MASLO ALEBO GHEE (OKREM TUKOV A OLEJOV S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU >= 99,3 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM VODY <= 0,5 % A PRÍRODNÉHO MASLA, REKONŠTITUOVANÉHO MASLA A SRVÁTKOVÉHO MASLA)
0406 10 20ČERSTVÉ SYRY, T. J. NEVYZRETÉ ALEBO NEKONZERVOVANÉ, VRÁTANE SRVÁTKOVÉHO SYRA A TVAROHU S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU =< 40 %
0406 10 80ČERSTVÉ SYRY, T. J. NEVYZRETÉ ALEBO NEKONZERVOVANÉ, VRÁTANE SRVÁTKOVÉHO SYRA A TVAROHU S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU > 40 %
0406 20 10SYRY GLARUS S BYLINKAMI, STRÚHANÉ ALEBO PRÁŠKOVÉ
0406 20 90STRÚHANÉ ALEBO PRÁŠKOVÉ SYRY (OKREM SYROV GLARUS S BYLINKAMI)
0406 30 10TAVENÉ SYRY, INÉ AKO STRÚHANÉ ALEBO PRÁŠKOVÉ, PRI KTORÝCH VÝROBE NEBOLI POUŽITÉ INÉ SYRY AKO EMENTÁL, GRUYÉRE A APPENZELL A PRÍPADNE AKO PRÍSADA SYR GLARUS S BYLINKAMI „ZNÁMY AKO SCHABZIGER“; V BALENÍ NA PREDAJ V MALOM
0406 30 31TAVENÉ SYRY, INÉ AKO STRÚHANÉ ALEBO PRÁŠKOVÉ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU <= 36 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU V SUŠINE <= 48 % (OKREM ZMESÍ TAVENÝCH SYROV VYROBENÝCH ZO SYROV EMENTÁL, GRUYÉRE A APPENZELL)
0406 30 39TAVENÉ SYRY, INÉ AKO STRÚHANÉ ALEBO PRÁŠKOVÉ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU <= 36 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU V SUŠINE > 48 % (OKREM ZMESÍ TAVENÝCH SYROV VYROBENÝCH ZO SYROV EMENTÁL, GRUYÉRE A APPENZELL)
0406 30 90TAVENÉ SYRY, INÉ AKO STRÚHANÉ ALEBO PRÁŠKOVÉ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU > 36 % (OKREM ZMESÍ TAVENÝCH SYROV VYROBENÝCH ZO SYROV EMENTÁL, GRUYÉRE A APPENZELL A PRÍPADNE S PRÍSADOU SYRA GLARUS S BYLINKAMI, UPRAVENÉ NA PREDAJ V MALOM)
0406 40 10ROQUEFORT
0406 40 50GORGONZOLA
0406 40 90SYRY S MODROU PLESŇOU (OKREM ROQUEFORTU A GORGONZOLY)
0406 90 01SYRY NA ĎALŠIE SPRACOVANIE (OKREM ČERSTVÝCH SYROV, VRÁTANE SRVÁTKOVÉHO SYRA, NEFERMENTOVANÉHO, TVAROHU, TAVENÝCH SYROV, SYROV S MODROU PLESŇOU A STRÚHANÝCH ALEBO PRÁŠKOVÝCH SYROV)
0406 90 02EMENTÁL, GRUYÉRE, SBRINZ, BERGKÄSE A APPENZELL S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU V SUŠINE NAJMENEJ 45 %, ZRETÉ NAJMENEJ TRI MESIACE, CELÉ SYRY PODĽA DRUHU URČENÉHO V DOPLNKOVEJ POZNÁMKE Č. 2 KU KAPITOLE 4
0406 90 03EMENTÁL, GRUYÉRE, SBRINZ, BERGKÄSE A APPENZELL S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU V SUŠINE NAJMENEJ 45 %, ZRETÉ NAJMENEJ TRI MESIACE, CELÉ SYRY PODĽA DRUHU URČENÉHO V DOPLNKOVEJ POZNÁMKE Č. 2 KU KAPITOLE 4
0406 90 04EMENTÁL, GRUYÉRE, SBRINZ, BERGKÄSE A APPENZELL S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU V SUŠINE NAJMENEJ 45 %, ZRETÉ NAJMENEJ TRI MESIACE, CELÉ SYRY BALENÉ VO VÁKUU ALEBO V INERTNOM PLYNE, S KÔROU ASPOŇ NA JEDNEJ STRANE, S NETTO HMOTNOSŤOU 1 KG ALEBO VIAC
0406 90 05EMENTÁL, GRUYÉRE, SBRINZ, BERGKÄSE A APPENZELL S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU V SUŠINE NAJMENEJ 45 %, ZRETÉ NAJMENEJ TRI MESIACE, CELÉ SYRY BALENÉ VO VÁKUU ALEBO V INERTNOM PLYNE, S KÔROU ASPOŇ NA JEDNEJ STRANE, S NETTO HMOTNOSŤOU 1 KG ALEBO VIAC
0406 90 06EMENTÁL, GRUYÉRE, SBRINZ, BERGKÄSE A APPENZELL S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU V SUŠINE NAJMENEJ 45 %, ZRETÉ NAJMENEJ TRI MESIACE, CELÉ SYRY BEZ KÔRY, S NETTO HMOTNOSŤOU NEPRESAHUJÚCOU 450 G
0406 90 13EMENTÁL (OKREM STRÚHANÉHO ALEBO PRÁŠKOVÉHO SYRA, SYROV NA ĎALŠIE SPRACOVANIE A SYROV UVEDENÝCH V PODPOLOŽKÁCH 0406 90 02 AŽ 0406 90 06)
0406 90 15GRUYÉRE A SBRINZ (OKREM STRÚHANÉHO ALEBO PRÁŠKOVÉHO SYRA, SYROV NA ĎALŠIE SPRACOVANIE A SYROV UVEDENÝCH V PODPOLOŽKÁCH 0406 90 02 AŽ
0406 90 06)
0406 90 17BERGKÄSE A APPENZELL (OKREM STRÚHANÉHO ALEBO PRÁŠKOVÉHO SYRA, SYROV
NA ĎALŠIE SPRACOVANIE A SYROV UVEDENÝCH V PODPOLOŽKÁCH 0406 90 02 AŽ
0406 90 06)
0406 90 18FROMAGE FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D’OR A TETE DE MOINE (OKREM STRÚHANÝCH ALEBO PRÁŠKOVÝCH SYROV A SYROV NA ĎALŠIE SPRACOVANIE)
0406 90 19SYRY GLARUS S BYLINKAMI (OKREM STRÚHANÝCH ALEBO PRÁŠKOVÝCH SYROV A SYROV NA ĎALŠIE SPRACOVANIE)
0406 90 21CHEDDAR (OKREM STRÚHANÝCH ALEBO PRÁŠKOVÝCH SYROV A SYROV NA ĎALŠIE SPRACOVANIE)
0406 90 23EIDAM (OKREM STRÚHANÝCH ALEBO PRÁŠKOVÝCH SYROV A SYROV NA ĎALŠIE SPRACOVANIE)
0406 90 25TILSIT (OKREM STRÚHANÝCH ALEBO PRÁŠKOVÝCH SYROV A SYROV NA ĎALŠIE SPRACOVANIE)
0406 90 27BUTTERKÄSE (OKREM STRÚHANÝCH ALEBO PRÁŠKOVÝCH SYROV A SYROV NA ĎALŠIE SPRACOVANIE)
0406 90 29KASHKAVAL (OKREM STRÚHANÝCH ALEBO PRÁŠKOVÝCH SYROV A SYROV NA ĎALŠIE SPRACOVANIE)
0406 90 35KEFALO–TYRI (OKREM STRÚHANÝCH ALEBO PRÁŠKOVÝCH SYROV A SYROV NA ĎALŠIE SPRACOVANIE)
0406 90 37FINLANDIA (OKREM STRÚHANÝCH ALEBO PRÁŠKOVÝCH SYROV A SYROV NA ĎALŠIE SPRACOVANIE)
0406 90 39JARLSBERG (OKREM STRÚHANÝCH ALEBO PRÁŠKOVÝCH SYROV A SYROV NA ĎALŠIE SPRACOVANIE)
0406 90 50SYRY Z OVČIEHO ALEBO BYVOLIEHO MLIEKA, V NÁDOBÁCH OBSAHUJÚCICH SLANÝ NÁLEV ALEBO V MECHOCH Z OVČEJ ALEBO KOZEJ KOŽE (OKREM FETY)
0406 90 61GRANA PADANO, PARMIGIANO REGGIANO S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU =< 40 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM VODY V BEZTUKOVEJ HMOTE =< 47 % (OKREM STRÚHANÝCH ALEBO PRÁŠKOVÝCH SYROV A SYROV NA ĎALŠIE SPRACOVANIE)
0406 90 69SYRY S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU =< 40 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM VODY V BEZTUKOVEJ HMOTE =< 47 %, I.N.
0406 90 73PROVOLONE S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU =< 40 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM VODY V BEZTUKOVEJ HMOTE > 47 %, ALE =< 72 % (OKREM STRÚHANÝCH ALEBO PRÁŠKOVÝCH SYROV A SYROV NA ĎALŠIE SPRACOVANIE)
0406 90 75ASIAGO, CACIOCAVALLO, MONTASIO, RAGUSANO S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM
TUKU =< 40 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM VODY V BEZTUKOVEJ HMOTE > 47 %,
ALE =< 72 % (OKREM STRÚHANÝCH ALEBO PRÁŠKOVÝCH SYROV A SYROV NA ĎALŠIE SPRACOVANIE)
0406 90 76DANBO, FONTAL, FONTINA, FYNBO, HAVARTI, MARIBO A SAMSO S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU =< 40 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM VODY V BEZTUKOVEJ HMOTE > 47 %, ALE =< 72 % (OKREM STRÚHANÝCH ALEBO PRÁŠKOVÝCH SYROV A SYROV
NA ĎALŠIE SPRACOVANIE)
0406 90 78GOUDA S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU =< 40 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM VODY V BEZTUKOVEJ HMOTE > 47 %, ALE =< 72 % (OKREM STRÚHANÝCH ALEBO PRÁŠKOVÝCH SYROV A SYROV NA ĎALŠIE SPRACOVANIE)
0406 90 79ESROM, ITALICO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN, TALEGGIO S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU =< 40 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM VODY V BEZTUKOVEJ HMOTE > 47 %, ALE =< 72 % (OKREM STRÚHANÝCH ALEBO PRÁŠKOVÝCH SYROV A SYROV NA ĎALŠIE SPRACOVANIE)
0406 90 81CANTAL, CHESHIRE, WENSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY, MONTEREY S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU =< 40 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM VODY V BEZTUKOVEJ HMOTE > 47 %, ALE =< 72 % (OKREM STRÚHANÝCH ALEBO PRÁŠKOVÝCH SYROV A SYROV NA ĎALŠIE SPRACOVANIE)
0406 90 82CAMEMBERT S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU =< 40 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM VODY V BEZTUKOVEJ HMOTE > 47 %, ALE =< 72 % (OKREM STRÚHANÝCH ALEBO PRÁŠKOVÝCH SYROV A SYROV NA ĎALŠIE SPRACOVANIE)
0406 90 84BRIE S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU =< 40 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM VODY V BEZTUKOVEJ HMOTE > 47 %, ALE =< 72 % (OKREM STRÚHANÝCH ALEBO PRÁŠKOVÝCH SYROV A SYROV NA ĎALŠIE SPRACOVANIE)
0406 90 85KEFALOGRAVIERA A KASSERI (OKREM STRÚHANÝCH ALEBO PRÁŠKOVÝCH SYROV A SYROV NA ĎALŠIE SPRACOVANIE)
0406 90 86SYRY S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU =< 40 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM VODY V BEZTUKOVEJ HMOTE > 47 %, ALE =< 72 %, I.N.
0406 90 87SYRY S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU =< 40 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM VODY V BEZTUKOVEJ HMOTE > 52 %, ALE =< 62 %, I.N.
0406 90 88SYRY S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU =< 40 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM VODY V BEZTUKOVEJ HMOTE > 62 %, ALE =< 72 %, I.N.
0406 90 93SYRY S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU =< 40 % A S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM VODY V BEZTUKOVEJ HMOTE > 72 %, I.N.
0406 90 99SYRY S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU > 40 %, I.N.
0408 11 20VAJEČNÉ ŽĹTKY, SUŠENÉ, NEVHODNÉ NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU, TIEŽ OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ
0408 11 80VAJEČNÉ ŽĹTKY, SUŠENÉ, VHODNÉ NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU, TIEŽ OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ
0408 19 20VAJEČNÉ ŽĹTKY ČERSTVÉ, VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, TVAROVANÉ, MRAZENÉ ALEBO INAK KONZERVOVANÉ, TIEŽ OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ, NEVHODNÉ NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU (OKREM SUŠENÝCH)
0408 19 81VAJEČNÉ ŽĹTKY, TEKUTÉ, VHODNÉ NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU, TIEŽ OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ
0408 19 89VAJEČNÉ ŽĹTKY (INÉ AKO TEKUTÉ), MRAZENÉ ALEBO INAK KONZERVOVANÉ, VHODNÉ NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU, TIEŽ OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ (OKREM SUŠENÝCH)
0408 91 20SUŠENÉ VTÁČIE VAJCIA, BEZ ŠKRUPÍN, TIEŽ OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ, NEVHODNÉ NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU (OKREM VAJEČNÝCH ŽĹTKOV)
0408 91 80SUŠENÉ VTÁČIE VAJCIA, BEZ ŠKRUPÍN, TIEŽ OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ, VHODNÉ NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU (OKREM VAJEČNÝCH ŽĹTKOV)
0408 99 20VTÁČIE VAJCIA, BEZ ŠKRUPÍN, ČERSTVÉ, VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, TVAROVANÉ, MRAZENÉ ALEBO INAK KONZERVOVANÉ, TIEŽ OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ, NEVHODNÉ NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU (OKREM SUŠENÝCH VAJEC A VAJEČNÝCH ŽĹTKOV)
0408 99 80VTÁČIE VAJCIA, BEZ ŠKRUPÍN, ČERSTVÉ, VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, TVAROVANÉ, MRAZENÉ ALEBO INAK KONZERVOVANÉ, TIEŽ OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ, VHODNÉ NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU (OKREM SUŠENÝCH VAJEC A VAJEČNÝCH ŽĹTKOV)
0511 10 00BÝČIE SPERMIE
0511 99 10ŠĽACHY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU, ODREZKY A PODOBNÝ ODPAD ZO SUROVÝCH KOŽÍ ALEBO KOŽIEK
0511 99 90ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY, I.N.; MŔTVE ZVIERATÁ, NESPÔSOBILÉ NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU (OKREM RÝB, KÔROVCOV, MÄKKÝŠOV A OSTATNÝCH VODNÝCH BEZSTAVOVCOV)
0603 10 10ČERSTVÉ REZANÉ RUŽE A PUKY DRUHOV VHODNÝCH NA KYTICE ALEBO NA OKRASNÉ ÚČELY
0603 10 20ČERSTVÉ REZANÉ KLINČEKY A PUKY DRUHOV VHODNÝCH NA KYTICE ALEBO
NA OKRASNÉ ÚČELY
0603 10 30ČERSTVÉ REZANÉ ORCHIDEY A PUKY DRUHOV VHODNÝCH NA KYTICE ALEBO
NA OKRASNÉ ÚČELY
0603 10 40ČERSTVÉ REZANÉ GLADIOLY A PUKY DRUHOV VHODNÝCH NA KYTICE ALEBO
NA OKRASNÉ ÚČELY
0603 10 50ČERSTVÉ REZANÉ CHRYZANTÉMY A PUKY DRUHOV VHODNÝCH NA KYTICE ALEBO
NA OKRASNÉ ÚČELY
0603 10 80ČERSTVÉ REZANÉ KVETY A PUKY DRUHOV VHODNÝCH NA KYTICE ALEBO NA OKRASNÉ ÚČELY (OKREM RUŽÍ, KLINČEKOV, ORCHIDEÍ, GLADIOL A CHRYZANTÉM)
0603 90 00SUŠENÉ, FARBENÉ, BIELENÉ, NAPUSTENÉ ALEBO INAK UPRAVENÉ REZANÉ KVETY A PUKY DRUHOV VHODNÝCH NA KYTICE ALEBO NA OKRASNÉ ÚČELY
0604 10 10ČERSTVÝ, SUŠENÝ, FARBENÝ, BIELENÝ, NAPUSTENÝ ALEBO INAK UPRAVENÝ LIŠAJNÍK SOBÍ VHODNÝ NA KYTICE ALEBO NA OKRASNÉ ÚČELY
0604 91 41KONÁRE Z JEDLE NORDMANNOVEJ [ABIES NORDMANNIANA [STEV ] SPACH] A Z JEDLE UŠĽACHTILEJ [ABIES PROCERA REHD ]) NA OKRASNÉ ÚČELY
0701 90 10ZEMIAKY NA VÝROBU ŠKROBU, ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ
0701 90 90STARÉ ZEMIAKY, ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ (OKREM NOVÝCH ZEMIAKOV, SADBOVÝCH ZEMIAKOV A ZEMIAKOV NA VÝROBU ŠKROBU)
0703 10 90ŠALOTKA, ČERSTVÁ ALEBO CHLADENÁ
0703 90 00PÓR A OSTATNÁ CIBUĽOVITÁ ZELENINA, ČERSTVÁ ALEBO CHLADENÁ (OREM CIBULE, ŠALOTKY A CESNAKU)
0705 11 00ČERSTVÝ ALEBO CHLADENÝ HLÁVKOVÝ ŠALÁT
0705 19 00ČERSTVÝ ALEBO CHLADENÝ ŠALÁT (OKREM HLÁVKOVÉHO ŠALÁTU)
0705 29 00ČERSTVÁ ALEBO CHLADENÁ ČAKANKA (OKREM ČAKANKY ŠALÁTOVEJ)
0706 90 10ČERSTVÝ ALEBO CHLADENÝ ZELER „ZELER BUĽVOVÝ“
0706 90 90ČERSTVÁ ALEBO CHLADENÁ CVIKLA, KOZIA BRADA, REĎKEV A PODOBNÉ JEDLÉ KORENE (OKREM MRKVY, REPY, ZELERU A CHRENU)
0707 00 90ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ UHORKY NAKLADAČKY
0708 10 00ČERSTVÝ ALEBO CHLADENÝ HRACH „PISUM SATIVUM“, VYLÚPANÝ ALEBO NEVYLÚPANÝ
0708 90 00ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ STRUKOVINY, VYLÚPANÉ ALEBO NEVYLÚPANÉ (OKREM HRACHU „PISUM SATIVUM“ A FAZULE „VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP “)
0709 10 00ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ ARTIČOKY
0709 20 00ČERSTVÁ ALEBO CHLADENÁ ŠPARGĽA
0709 30 00ČERSTVÝ ALEBO CHLADENÝ BAKLAŽÁN
0709 40 00ČERSTVÝ ALEBO CHLADENÝ ZELER (OKREM BUĽVOVÉHO ZELERU)
0709 52 00ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ HĽUZOVKY
0709 60 10ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ SLADKÉ PAPRIKY
0709 60 91ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ PLODY RODU CAPSICUM NA PRIEMYSELNÚ VÝROBU KAPSICÍNU ALEBO KAPSIKUMOVÝCH OLEOREZÍNOVÝCH FARBÍV
0709 60 95ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ PLODY RODU CAPSICUM ALEBO RODU PIMENTA
NA PRIEMYSELNÚ VÝROBU ÉTERICKÝCH OLEJOV ALEBO REZINOIDOV
0709 60 99ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ PLODY RODU CAPSICUM ALEBO RODU PIMENTA
(OKREM URČENÝCH NA PRIEMYSELNÚ VÝROBU KAPSICÍNU ALEBO KAPSIKUMOVÝCH OLEOREZÍNOVÝCH FARBÍV, NA PRIEMYSELNÚ VÝROBU ÉTERICKÝCH OLEJOV ALEBO REZINOIDOV A SLADKEJ PAPRIKY)
0709 70 00ČERSTVÝ ALEBO CHLADENÝ ŠPENÁT, NOVOZÉLANDSKÝ ŠPENÁT A ZÁHRADNÝ ŠPENÁT
0709 90 10ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ ŠALÁTY (OKREM ŠALÁTU A ČAKANKY)
0709 90 20ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ KARDY „ARTIČOK KARDOVÝ JEDLÝ A STOPKY KARDY“ A KARDONY
0709 90 31ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ OLIVY (OKREM OLÍV NA VÝROBU OLEJA)
0709 90 39ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ OLIVY NA VÝROBU OLEJA
0709 90 40ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ KAPARY
0709 90 50ČERSTVÝ ALEBO CHLADENÝ FENIKEL
0709 90 60ČERSTVÁ ALEBO CHLADENÁ KUKURICA CUKROVÁ
0709 90 70ČERSTVÉ ALEBO CHLADENÉ CUKETY
0709 90 90ČERSTVÁ ALEBO CHLADENÁ ZELENINA INDE NEŠPECIFIKOVANÁ
0710 10 00ZEMIAKY, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÉ
0710 21 00VYLÚPANÝ ALEBO NEVYLÚPANÝ HRACH, TIEŽ VARENÝ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÝ
0710 22 00VYLÚPANÁ ALEBO NEVYLÚPANÁ FAZUĽA, TIEŽ VARENÁ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÁ
0710 29 00STRUKOVINY, VYLÚPANÉ ALEBO NEVYLÚPANÉ, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÉ (OKREM HRACHU A FAZULE)
0710 30 00ŠPENÁT, NOVOZÉLANDSKÝ ŠPENÁT A ZÁHRADNÝ ŠPENÁT, TIEŽ VARENÝ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÝ
0710 80 10OLIVY, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÉ
0710 80 51SLADKÁ PAPRIKA, TIEŽ VARENÁ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÁ
0710 80 59PLODY RODU CAPSICUM ALEBO RODU PIMENTA, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÉ (OKREM SLADKEJ PAPRIKY)
0710 80 61MRAZENÉ HUBY RODU AGARICUS, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE
0710 80 69MRAZENÉ HUBY, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE (OKREM HÚB RODU AGARICUS)
0710 80 70PARADAJKY, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÉ
0710 80 80ARTIČOKY, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÉ
0710 80 85ŠPARGĽA, TIEŽ VARENÁ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÁ
0710 80 95ZELENINA, TIEŽ VARENÁ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÁ (OKREM ZEMIAKOV, STRUKOVÍN, ŠPENÁTU, NOVOZÉLANDSKÉHO ŠPENÁTU, ZÁHRADNÉHO ŠPENÁTU, KUKURICE CUKROVEJ, OLÍV, PLODOV RODU CAPSICUM ALEBO RODU PIMENTA, HÚB, PARADAJOK)
0710 90 00ZELENINOVÉ ZMESI, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÉ
0711 20 10OLIVY DOČASNE KONZERVOVANÉ, ALE V TOMTO STAVE NEVHODNÉ
NA BEZPROSTREDNÚ KONZUMÁCIU (OKREM OLÍV NA VÝROBU OLEJA)
0711 20 90OLIVY DOČASNE KONZERVOVANÉ, ALE V TOMTO STAVE NEVHODNÉ
NA BEZPROSTREDNÚ KONZUMÁCIU, NA VÝROBU OLEJA
0711 30 00KAPARY DOČASNE KONZERVOVANÉ, ALE V TOMTO STAVE NEVHODNÉ
NA BEZPROSTREDNÚ KONZUMÁCIU
0711 40 00UHORKY ŠALÁTOVÉ A UHORKY NAKLADAČKY DOČASNE KONZERVOVANÉ, ALE V TOMTO STAVE NEVHODNÉ NA BEZPROSTREDNÚ KONZUMÁCIU
0711 59 00HUBY A HĽUZOVKY DOČASNE KONZERVOVANÉ, NAPR. PLYNNÝM OXIDOM SIRIČITÝM, V SLANOM NÁLEVE, SÍRNEJ VODE ALEBO V INÝCH KONZERVAČNÝCH ROZTOKOCH, ALE V TOMTO STAVE NEVHODNÉ NA BEZPROSTREDNÚ KONZUMÁCIU (OKREM HÚB RODU „AGARICUS“)
0711 90 90ZELENINOVÉ ZMESI DOČASNE KONZERVOVANÉ, ALE V TOMTO STAVE NEVHODNÉ
NA BEZPROSTREDNÚ KONZUMÁCIU
0712 20 00SUŠENÁ CIBUĽA, CELÁ, ROZREZANÁ, V PLÁTKOCH, DRVENÁ ALEBO V PRÁŠKU, ALE ĎALEJ NEUPRAVENÁ
0712 90 05SUŠENÉ ZEMIAKY, TIEŽ ROZREZANÉ ALEBO V PLÁTKOCH, ALE ĎALEJ NEUPRAVENÉ
0712 90 11SUŠENÁ KUKURICA CUKROVÁ, HYBRIDNÁ, NA SIATIE
0712 90 19SUŠENÁ KUKURICA CUKROVÁ, TIEŽ ROZREZANÁ ALEBO V PLÁTKOCH, ALE ĎALEJ NEUPRAVENÁ (OKREM HYBRIDOV NA SIATIE)
0712 90 30SUŠENÉ PARADAJKY, CELÉ, ROZREZANÉ, V PLÁTKOCH, DRVENÉ ALEBO V PRÁŠKU, ALE ĎALEJ NEUPRAVENÉ
0712 90 50SUŠENÁ MRKVA, CELÁ, ROZREZANÁ, V PLÁTKOCH, DRVENÁ ALEBO V PRÁŠKU, ALE ĎALEJ NEUPRAVENÁ
0712 90 90SUŠENÁ ZELENINA A ZELENINOVÉ ZMESI, CELÉ, ROZREZANÉ, V PLÁTKOCH, DRVENÉ ALEBO V PRÁŠKU, ALE ĎALEJ NEUPRAVENÉ (OKREM ZEMIAKOV, CIBULE, HÚB, HĽUZOVIEK, KUKURICE CUKROVEJ, PARADAJOK A MRKVY)
0713 10 90HRACH, „PISUM SATIVUM“, SUŠENÝ A VYLÚPANÝ, TIEŽ OŠÚPANÝ ALEBO LÁMANÝ (OKREM HRACHU NA SIATIE)
0713 20 00SUCHÝ, VYLÚPANÝ CÍCER „GARBANZOS“, TIEŽ OŠÚPANÝ ALEBO LÁMANÝ
0713 31 00SUŠENÁ, VYLÚPANÁ FAZUĽA DRUHOV „VIGNA MUNGO (L ) HEPPER“ ALEBO „VIGNA RADIATA (L ) WILCZEK“, TIEŽ OŠÚPANÁ ALEBO LÁMANÁ
0713 32 00SUŠENÁ, VYLÚPANÁ MALÁ ČERVENÁ FAZUĽA ADZUKI „PHASEOLUS“ ALEBO „VIGNA ANGULARIS“, TIEŽ OŠÚPANÁ ALEBO LÁMANÁ
0713 33 90SUŠENÁ VYLÚPANÁ FAZUĽA OBYČAJNÁ „PHASEOLUS VULGARIS“, TIEŽ OŠÚPANÁ ALEBO LÁMANÁ (OKREM FAZULE NA SIATIE)
0713 39 00SUŠENÁ VYLÚPANÁ FAZUĽA „VIGNA A PHASEOLUS“, TIEŽ OŠÚPANÁ ALEBO LÁMANÁ (OKREM FAZULE DRUHOV „VIGNA MUNGO (L ) HEPPER“ ALEBO „VIGNA RADIATA (L ) WILCZEK“, MALEJ ČERVENEJ FAZULE ADZUKI A FAZULE OBYČAJNEJ)
0801 11 00SUŠENÉ KOKOSOVÉ ORECHY
0801 19 00ČERSTVÉ KOKOSOVÉ ORECHY, TIEŽ VYLÚPANÉ ALEBO OBIELENÉ
0801 21 00ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ BRAZÍLSKE ORECHY, NEVYLÚPANÉ
0801 31 00ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ KEŠU ORECHY, NEVYLÚPANÉ
0801 32 00ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ KEŠU ORECHY, VYLÚPANÉ
0802 21 00ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ LIESKOVÉ ORIEŠKY, NEVYLÚPANÉ
0802 22 00ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ LIESKOVÉ ORIEŠKY, VYLÚPANÉ A OBIELENÉ
0802 31 00ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ VLAŠSKÉ ORECHY, NEVYLÚPANÉ
0802 32 00ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ VLAŠSKÉ ORECHY, VYLÚPANÉ A OBIELENÉ
0802 40 00ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ JEDLÉ GAŠTANY, TIEŽ VYLÚPANÉ ALEBO OBIELENÉ
0802 50 00ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ PISTÁCIE, TIEŽ VYLÚPANÉ ALEBO OBIELENÉ
0802 90 85ORECHY, ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ, TIEŽ VYLÚPANÉ ALEBO OBIELENÉ (OKREM KOKOSOVÝCH ORECHOV, BRAZÍLSKYCH ORECHOV, KEŠU ORECHOV, MANDLÍ, LIESKOVÝCH ORIEŠKOV, VLAŠSKÝCH ORECHOV, JEDLÝCH GAŠTANOV „CASTANIA SPP“, PISTÁCIÍ, PEKANOVÝCH ORECHOV, AREKOVÝCH „BETELOVÝCH“ ORECHOV, ORECHOV KOLA, PÍNIOVÝCH A MAKADAMOVÝCH ORECHOV)
0803 00 11PLANTAJNY, ČERSTVÉ
0803 00 19BANÁNY, ČERSTVÉ (OKREM PLANTAJNOV)
0804 20 10ČERSTVÉ FIGY
0804 30 00ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ ANANÁSY
0804 50 00ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ GUAJAVY, MANGÁ A MANGOSTANY
0805 10 10ČERSTVÉ KRVAVÉ A POLOKRVAVÉ POMARANČE
0805 10 30ČERSTVÉ DRUHY NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA A HAMLINS
0805 10 50ČERSTVÉ SLADKÉ POMARANČE (OKREM KRVAVÝCH A POLOKRVAVÝCH A DRUHOV NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA A HAMLINS)
0805 10 80ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ POMARANČE (OKREM ČERSTVÝCH SLADKÝCH POMARANČOV)
0805 20 10ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ KLEMENTÍNKY
0805 20 30ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ MONREALY A SATSUMY
0805 20 50ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ MANDARÍNKY A WILKINGY
0805 20 70ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ TANGERÍNY
0805 20 90ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ TANGELY, ORTANIKY, MALAKVINY A PODOBNÉ CITRUSOVÉ HYBRIDY (OKREM KLEMENTÍNOK, MONREALOV, SATSUMOV, MANDARÍNOK, WILKINGOV A TANGERÍNOV)
0805 50 10ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ CITRÓNY „CITRUS LIMON“, „CITRUS LIMONUM“
0805 50 90ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ LIMETY „CITRUS AURANTIFOLIA“, „CITRUS LATIFOLIA“
0806 10 10ČERSTVÉ STOLOVÉ HROZNO
0807 20 00ČERSTVÉ PAPÁJE
0808 10 10ČERSTVÉ MUŠTOVÉ JABLKÁ, VOĽNE LOŽENÉ, OD 16. SEPTEMBRA DO 15. DECEMBRA
0808 10 20ČERSTVÉ JABLKÁ DRUHU GOLDEN DELICIOUS
0808 10 50ČERSTVÉ JABLKÁ DRUHU GRANNY SMITH
0808 10 90ČERSTVÉ JABLKÁ (OKREM MUŠTOVÝCH JABĹK, VOĽNE LOŽENÝCH, OD 16. SEPTEMBRA DO 15. DECEMBRA A JABĹK DRUHOV GOLDEN DELICIOUS A GRANNY SMITH)
0808 20 10ČERSTVÉ MUŠTOVÉ HRUŠKY, VOĽNE LOŽENÉ, OD 1. AUGUSTA DO 31. DECEMBRA
0808 20 50ČERSTVÉ HRUŠKY (OKREM MUŠTOVÝCH HRUŠIEK, VOĽNE LOŽENÝCH, OD 1. AUGUSTA DO 31. DECEMBRA)
0808 20 90ČERSTVÉ DULE
0809 10 00ČERSTVÉ MARHULE
0809 20 05ČERSTVÉ VIŠNE „PRUNUS CERASUS“
0809 20 95ČERSTVÉ ČEREŠNE (OKREM VIŠNÍ „PRUNUS CERASUS“)
0809 30 10ČERSTVÉ NEKTÁRINKY
0809 30 90ČERSTVÉ BROSKYNE (OKREM NEKTÁRINIEK)
0809 40 05ČERSTVÉ SLIVKY
0809 40 90ČERSTVÉ TRNKY
0810 20 10ČERSTVÉ MALINY
0810 20 90ČERSTVÉ OSTRUŽINY, MORUŠE A OSTRUŽINOVÉ MALINY
0810 30 10ČERSTVÉ ČIERNE RÍBEZLE
0810 30 90ČERSTVÉ BIELE RÍBEZLE A EGREŠE
0810 40 30ČERSTVÉ PLODY DRUHU VACCINIUM MYRTILLUS
0810 40 50ČERSTVÉ PLODY DRUHU VACCINIUM MACROCARPUM A VACCINIUM CORYMBOSUM
0810 40 90ČERSTVÉ PLODY RODU VACCINIUM (OKREM BRUSNÍC PLODOV DRUHU VACCINIUM VITIS-IDAEAA A PLODOV DRUHU VACCINIUM MYRTILLUS, MACROCARPUM A CORYMBOSUM)
0810 50 00ČERSTVÉ KIWI
0810 90 30ČERSTVÉ TAMARINDY, JABĹČKA KEŠU, JACKFRUIT, LIČI A SLIVKY SAPODILLO
0810 90 40ČERSTVÉ PLODY MUČENKY, CARAMBOLY A PITAHAYE
0810 90 95ČERSTVÉ OVOCIE, JEDLÉ (OKREM ORECHOV, BANÁNOV, DATLÍ, FÍG, ANANÁSOV, AVOKÁD, GUAJAVY, MANGA, MANGOSTANOV, PAPÁJÍ, TAMARINDOV, JABĹČOK KEŠU, JACKFRUIT, LIČI, SLIVIEK SAPODILLO, PLODOV MUČENKY, CARAMBOLY, PITAHAYE, CITRUSOVÝCH PLODOV, HROZNA)
0811 10 11JAHODY, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, SLADENÉ, S OBSAHOM CUKRU > 13 % OBSAHU, MRAZENÉ
0811 10 19JAHODY, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, SLADENÉ, S OBSAHOM CUKRU =< 13 % OBSAHU, MRAZENÉ
0811 10 90JAHODY, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, NESLADENÉ, MRAZENÉ
0811 20 31MALINY, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÉ, NESLADENÉ
0811 20 51ČERVENÉ RÍBEZLE, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÉ, NESLADENÉ
0811 20 59OSTRUŽINY A MORUŠE, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÉ, NESLADENÉ
0811 20 90OSTRUŽINOVÉ MALINY, BIELE RÍBEZLE A EGREŠE, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÉ, NESLADENÉ
0811 90 19JEDLÉ OVOCIE A ORECHY, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÉ OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM CUKRU MENŠÍM AKO 13 % (OKREM JAHÔD, MALÍN, OSTRUŽÍN, MORUŠÍ, OSTRUŽINOVÝCH MALÍN)
0811 90 39JEDLÉ OVOCIE A ORECHY, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÉ OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM CUKRU 13 % ALEBO VÄČŠÍM (OKREM JAHÔD, MALÍN, OSTRUŽÍN, MORUŠÍ, OSTRUŽINOVÝCH MALÍN)
0811 90 50PLODY DRUHU VACCINIUM MYRTILLUS, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÉ, NESLADENÉ
0811 90 70PLODY DRUHU VACCINIUM MYRTILLOIDES A VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÉ, NESLADENÉ
0811 90 75VIŠNE „PRUNUS CERASUS“, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÉ NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ
0811 90 80ČEREŠNE, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÉ NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ (OKREM VIŠNÍ „PRUNUS CERASUS“)
0811 90 85GUAJAVY, MANGO, MANGOSTANY, PAPÁJE, TAMARINDY, JABĹČKA KEŠU, LIČI, JACKFRUIT, SLIVKY SAPODILLO, PLODY MUČENKY, CARAMBOLY, PITAHAYE, KOKOSOVÉ ORECHY, ORECHY KEŠU, BRAZÍLSKE ORECHY, AREKOVÉ „BETELOVÉ“ ORECHY, ORECHY KOLA A MAKADAMOVÉ ORECHY, TIEŽ VARENÉ
0811 90 95JEDLÉ OVOCIE A ORECHY, TIEŽ VARENÉ VO VODE ALEBO V PARE, MRAZENÉ NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ (OKREM JAHÔD, MALÍN, OSTRUŽÍN, MORUŠÍ, OSTRUŽINOVÝCH MALÍN, ČIERNYCH, BIELYCH ALEBO ČERVENÝCH RÍBEZLÍ, EGREŠOV)
0812 10 00ČEREŠNE, DOČASNE KONZERVOVANÉ, ALE V TOMTO STAVE NEVHODNÉ NA BEZPROSTREDNÚ KONZUMÁCIU
0812 90 20POMARANČE, DOČASNE KONZERVOVANÉ, ALE V TOMTO STAVE NEVHODNÉ NA BEZPROSTREDNÚ KONZUMÁCIU
0812 90 99OVOCIE A ORECHY, DOČASNE KONZERVOVANÉ, NAPR. PLYNNÝM OXIDOM SIRIČITÝM, V SLANOM NÁLEVE, SÍRNOU VODOU ALEBO V INÝCH KONZERVAČNÝCH ROZTOKOCH, ALE V TOMTO STAVE NEVHODNÉ NA BEZPROSTREDNÚ KONZUMÁCIU (OKREM ČEREŠNÍ, MARHÚĽ, POMARANČOV, PAPÁJÍ)
0813 10 00SUŠENÉ MARHULE
0813 20 00SUŠENÉ SLIVKY
0813 30 00SUŠENÉ JABLKÁ
0813 40 10SUŠENÉ BROSKYNE, VRÁTANE NEKTÁRINIEK
0813 40 30SUŠENÉ HRUŠKY
0813 40 50SUŠENÁ PAPÁJE
0813 40 60SUŠENÉ TAMARINDY
0813 40 70SUŠENÉ JABĹČKA KEŠU, JACKFRUIT, LIČI, SLIVKY SAPODILLO, PLODY MUČENKY, CARAMBOLY A PITAHAYE
0813 40 95SUŠENÉ JEDLÉ OVOCIE, I.N.
0813 50 12ZMESI ZO SUŠENÝCH PAPÁJÍ, TAMARINDOV, JABĹČOK KEŠU, LIČI, JACKFRUIT, SLIVIEK SAPODILLO, PLODOV MUČENKY, CARAMBOLY A PITAHAYE, NEOBSAHUJÚCE SLIVKY
0813 50 15ZMESI SUŠENÉHO OVOCIA, NEOBSAHUJÚCE SLIVKY (OKREM OVOCIA V POLOŽKÁCH 0801 AŽ 0806 A PAPÁJÍ, TAMARINDOV, JABĹČOK KEŠU, LIČI, JACKFRUIT, SLIVIEK SAPODILLO, PLODOV MUČENKY, CARAMBOLY A PITAHAYE)
0813 50 99ZMESI SUŠENÉHO OVOCIA, I.N.
0901 11 00KÁVA (OKREM PRAŽENEJ A DEKOFEÍNOVANEJ)
0901 12 00DEKOFEÍNOVANÁ KÁVA (OKREM PRAŽENEJ)
0901 21 00PRAŽENÁ KÁVA (OKREM DEKOFEÍNOVANEJ)
0901 22 00PRAŽENÁ, DEKOFEÍNOVANÁ KÁVA
0901 90 90KÁVOVÉ NÁHRADKY OBSAHUJÚCE KÁVU V AKOMKOĽVEK POMERE
0904 20 30SUŠENÉ PLODY RODU CAPSICUM ALEBO RODU PIMENTA, NEDRVENÉ ANI NEMLETÉ (OKREM SLADKEJ PAPRIKY)
0909 10 00SEMENÁ ANÍZU ALEBO BADIÁNU
0909 20 00SEMENÁ KORIANDRA
0909 30 00SEMENÁ RASCE
0909 40 00SEMENÁ KORENISTEJ RASCE
0909 50 00SEMENÁ FENIKLA; BOBUĽKY BORIEVKY
0910 10 00ZÁZVOR
0910 20 10ŠAFRAN (OKREM DRVENÉHO ALEBO MLETÉHO)
0910 20 90DRVENÝ ALEBO MLETÝ ŠAFRAN
0910 30 00KURKUMA
0910 40 11MATERINA DÚŠKA (OKREM DRVENEJ ALEBO MLETEJ)
0910 40 13TYMIÁN (OKREM DRVENEJ ALEBO MLETEJ MATERINEJ DÚŠKY)
0910 40 19DRVENÝ ALEBO MLETÝ TYMIÁN
0910 40 90BOBKOVÝ LIST
0910 50 00KARÍ
0910 91 10ZMESI RÔZNYCH DRUHOV KORENIA (OKREM DRVENÉHO ALEBO MLETÉHO)
0910 91 90DRVENÉ ALEBO MLETÉ ZMESI RÔZNYCH DRUHOV KORENIA
0910 99 10SEMENÁ SENOVKY GRÉCKEJ
0910 99 91KORENIE, I.N. (OKREM DRVENÉHO ALEBO MLETÉHO A ZMESÍ RÔZNYCH DRUHOV KORENIA)
0910 99 99DRVENÉ ALEBO MLETÉ KORENIE, I.N. (OKREM ZMESÍ RÔZNYCH DRUHOV KORENIA)
1102 10 00MÚKA Z RAŽE
1102 20 10MÚKA Z KUKURICE S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU =< 1,5 %
1102 20 90MÚKA Z KUKURICE S HMOTNOSTNÝM OBSAHOM TUKU > 1,5 %
1102 30 00MÚKA Z RYŽE
1102 90 10MÚKA Z JAČMEŇA
1102 90 90MÚKY Z OBILNÍN (OKREM PŠENICE, SÚRAŽE, RAŽE, KUKURICE, RYŽE, JAČMEŇA A OVSA)
1103 11 10KRUPIČKA A KRUPICA Z TVRDEJ PŠENICE
1103 11 90KRUPIČKA A KRUPICA ZO SÚRAŽE A ŠPALDY STREDNEJ KVALITY
1103 13 10KRUPIČKA A KRUPICA Z KUKURICE S OBSAHOM TUKU = < 1,5 % HMOTNOSTI
1103 13 90KRUPIČKA A KRUPICA Z KUKURICE S OBSAHOM TUKU > 1,5 % HMOTNOSTI
1103 19 90KRUPIČKA A KRUPICA Z OBILNÍN (OKREM PŠENICE, OVSA, KUKURICE, RYŽE, RAŽE A JAČMEŇA)
1104 12 90ZRNÁ OVSA VO VLOČKÁCH
1104 19 10ZRNÁ PŠENICE DRVENÉ ALEBO VO VLOČKÁCH
1104 19 50ZRNÁ KUKURICE DRVENÉ ALEBO VO VLOČKÁCH
1104 19 99OBILNÉ ZRNÁ DRVENÉ ALEBO VO VLOČKÁCH (OKREM JAČMEŇA, OVSA, PŠENICE, RAŽE, KUKURICE A RYŽE)
1104 23 10ŠÚPANÉ, REZANÉ ALEBO ŠROTOVANÉ ZRNÁ KUKURICE
1104 23 99OBILNÉ ZRNÁ KUKURICE (INÉ AKO ŠÚPANÉ, REZANÉ ALEBO ŠROTOVANÉ, PERLOVITÉ ALEBO INAK NESPRACOVANÉ AKO ŠROTOVANÉ)
1104 29 39PERLOVITÉ OBILNÉ ZRNÁ (OKREM JAČMEŇA, OVSA, KUKURICE, RYŽE, PŠENICE ALEBO RAŽE)
1104 29 89OBILNÉ ZRNÁ (INÉ AKO JAČMEŇA, OVSA, KUKURICE, PŠENICE ALEBO RAŽE, ŠÚPANÉ, REZANÉ ALEBO ŠROTOVANÉ, PERLOVITÉ ALEBO INAK NESPRACOVANÉ AKO ŠROTOVANÉ)
1104 30 90OBILNÉ KLÍČKY, CELÉ, DRVENÉ, VO VLOČKÁCH ALEBO MLETÉ (OKREM PŠENICE)
1108 11 00PŠENIČNÝ ŠKROB
1108 12 00KUKURIČNÝ ŠKROB
1108 13 00ZEMIAKOVÝ ŠKROB
1108 14 00MANIOKOVÝ ŠKROB
1108 19 90ŠKROB (OKREM PŠENIČNÉHO, KUKURIČNÉHO, ZEMIAKOVÉHO, MANIOKOVÉHO A RYŽOVÉHO)
1202 10 90ARAŠIDOVÉ ORIEŠKY NELÚPANÉ (OKREM PRAŽENÝCH ALEBO INAK TEPELNE UPRAVENÝCH A ARAŠIDOVÝCH ORIEŠKOV NA SIATIE)
1202 20 00ARAŠIDOVÉ ORIEŠKY LÚPANÉ, TIEŽ DRVENÉ (OKREM PRAŽENÝCH ALEBO INAK VARENÝCH)
1211 10 00KORENE SLADKÉHO DRIEVKA, ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ, TIEŽ ROZREZANÉ, DRVENÉ ALEBO V PRÁŠKU
1211 20 00KORENE ŽENŠENU, ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ, TIEŽ ROZREZANÉ, DRVENÉ ALEBO V PRÁŠKU
1211 30 00LISTY COCA, ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ, TIEŽ ROZREZANÉ, DRVENÉ ALEBO V PRÁŠKU
1211 40 00SLAMA MAKU, ČERSTVÁ ALEBO SUŠENÁ, TIEŽ ROZREZANÁ, DRVENÁ ALEBO V PRÁŠKU
1211 90 30TONKOVÉ FAZULE, ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ, TIEŽ ROZREZANÉ, DRVENÉ ALEBO V PRÁŠKU
1211 90 70MAJORÁN „ORIGANUM VULGARE“, „VÝHONKY, STOPKY A LISTY“, TIEŽ VCELKU, DRVENÉ ALEBO V PRÁŠKU
1211 90 75ŠALVIA LEKÁRSKA „SALVIA OFFICINALIS“, „LISTY A KVETY“, ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ, TIEŽ VCELKU, DRVENÉ ALEBO V PRÁŠKU
1211 90 98RASTLINY A ČASTI RASTLÍN, VRÁTANE SEMIEN A PLODOV, DRUHOV POUŽÍVANÝCH HLAVNE V PARFUMÉRII, VO FARMÁCII ALEBO NA INSEKTICÍDNE, FUNGICÍDNE ALEBO PODOBNÉ ÚČELY, ČERSTVÉ ALEBO SUŠENÉ, TIEŽ REZANÉ, DRVENÉ ALEBO V PRÁŠKU (OKREM KOREŇOV SLADKÉHO DRIEVKA A ŽENŠENU, LISTOV COCA)
1501 00 19SADLO A INÝ PRASAČÍ TUK ZÍSKANÝ TIEŽ LISOVANÍM ALEBO POMOCOU ROZPÚŠŤADIEL (OKREM SADLA A PRASAČIEHO TUKU NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY)
1508 10 90SUROVÝ ARAŠIDOVÝ OLEJ (OKREM SUROVÉHO ARAŠIDOVÉHO OLEJA NA PRIEMYSELNÉ ÚČELY)
1508 90 90ARAŠIDOVÝ OLEJ (OKREM SUROVÉHO), FRAKCIE (OKREM 1508 90 10), URČENÝ PRIMÁRNE NA ĽUDSKÚ KONZUMÁCIU
1510 00 10SUROVÉ OLIVOVÉ OLEJE A ZMESI, VRÁTANE ZMESÍ OLEJOV POLOŽKY 1509
1510 00 90OSTATNÉ OLEJE A ICH FRAKCIE ZÍSKANÉ VÝLUČNE Z OLÍV, TIEŽ RAFINOVANÉ, ALE CHEMICKY NEMODIFIKOVANÉ A ZMESI TÝCHTO OLEJOV ALEBO FRAKCIÍ S OLEJMI ALEBO FRAKCIAMI POLOŽKY 1509 (OKREM SUROVÝCH)
1522 00 39ZVYŠKY PO SPRACOVANÍ TUKOVÝCH LÁTOK OBSAHUJÚCE OLEJ S CHARAKTERISTIKAMI OLIVOVÉHO OLEJA (OKREM MYDLOVÝCH KALOV)
1522 00 91OLEJOVÉ ZVYŠKY A USADENINY; MYDLOVÉ KALY (OKREM TÝCH, KTORÉ OBSAHUJÚ OLEJ S CHARAKTERISTIKAMI OLIVOVÉHO OLEJA)
1522 00 99ZVYŠKY PO SPRACOVANÍ TUKOVÝCH LÁTOK ALEBO ŽIVOČÍŠNYCH ALEBO RASTLINNÝCH VOSKOV (OKREM TÝCH, KTORÉ OBSAHUJÚ OLEJ S CHARAKTERISTIKAMI OLIVOVÉHO OLEJA, OLEJOVÉ ZVYŠKY A USADENINY)
1602 10 00HOMOGENIZOVANÉ PRIPRAVENÉ MÄSO, DROBY ALEBO KRV BALENÉ NA PREDAJ V MALOM AKO DETSKÁ VÝŽIVA ALEBO NA DIETETICKÉ ÚČELY, V KONTAJNEROCH =< 250 G
1602 31 11PRÍPRAVKY OBSAHUJÚCE >= 57 % TEPELNE NEUPRAVENÉHO MORČACIEHO MÄSA (OKREM PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV)
1602 31 19PRÍPRAVKY OBSAHUJÚCE >= 57 % MORČACIEHO MÄSA ALEBO DROBOV (OKREM PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV), HOMOGENIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV POLOŽKY
1602 10 00, PRÍPRAVKOV Z PEČENE A VÝŤAŽKOV Z MÄSA)
1602 31 90PRÍPRAVKY OBSAHUJÚCE < 25 % MORČACIEHO MÄSA ALEBO DROBOV (OKREM PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV, HOMOGENIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV POLOŽKY 1602 10 00, PRÍPRAVKOV Z PEČENE A VÝŤAŽKOV A ŠTIAV Z MÄSA)
1602 32 11TEPELNE NEUPRAVENÉ, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ MÄSO ALEBO MÄSOVÉ DROBY Z HYDINY DRUHU GALLUS DOMESTICUS OBSAHUJÚCE >= 57 % MÄSA ALEBO DROBOV (OKREM PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV A PRÍPRAVKOV Z PEČENE)
1602 32 19VARENÉ, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ MÄSO ALEBO MÄSOVÉ DROBY Z HYDINY DRUHU GALLUS DOMESTICUS OBSAHUJÚCE >= 57 % MÄSA ALEBO DROBOV (OKREM PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV, HOMOGENIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV POLOŽKY
1602 10 00, PRÍPRAVKOV Z PEČENE A VÝŤAŽKOV Z MÄSA)
1602 32 90PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ MÄSO ALEBO MÄSOVÉ DROBY Z HYDINY DRUHU GALLUS DOMESTICUS (OKREM MÄSA OBSAHUJÚCEHO >= 25 % MÄSA ALEBO DROBOV, PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV, HOMOGENIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV POLOŽKY
1602 10 00, PRÍPRAVKOV Z PEČENE A VÝŤAŽKOV Z MÄSA)
1602 39 21TEPELNE NEUPRAVENÉ, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ MÄSO ALEBO MÄSOVÉ DROBY Z KAČIEK, HUSÍ A PERLIČIEK DRUHU DOMESTICUS, OBSAHUJÚCE >= 57 % MÄSA ALEBO DROBOV (OKREM PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV A PRÍPRAVKOV Z PEČENE)
1602 39 29VARENÉ, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ MÄSO ALEBO MÄSOVÉ DROBY Z KAČIEK, HUSÍ A PERLIČIEK DRUHU DOMESTICUS, OBSAHUJÚCE >= 57 % MÄSA ALEBO DROBOV (OKREM PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV, HOMOGENIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV POLOŽKY 1602 10 00, PRÍPRAVKOV Z PEČENE A VÝŤAŽKOV Z MÄSA)
1602 39 80PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ MÄSO ALEBO MÄSOVÉ DROBY Z KAČIEK, HUSÍ A PERLIČIEK DRUHU DOMESTICUS (OKREM MÄSA OBSAHUJÚCEHO >= 25 % MÄSA ALEBO DROBOV, PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV, HOMOGENIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV POLOŽKY 1602 10 00, PRÍPRAVKOV Z PEČENE A VÝŤAŽKOV Z MÄSA)
1602 41 10STEHNÁ A ICH ČASTI Z DOMÁCICH SVÍŇ, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ
1602 41 90STEHNÁ A ICH ČASTI ZO SVÍŇ, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ (OKREM DOMÁCICH)
1602 42 10PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ PLIECKA A ICH ČASTI Z DOMÁCICH SVÍŇ
1602 42 90PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ PLIECKA A ICH ČASTI ZO SVÍŇ (OKREM DOMÁCICH)
1602 49 13PRIPRAVENÁ ALEBO KONZERVOVANÁ KRKOVIČKA A JEJ KÚSKY Z DOMÁCICH SVÍŇ, VRÁTANE ZMESÍ Z KRKOVIČKY A PLIECKA
1602 49 19MÄSO ALEBO DROBY, VRÁTANE ZMESÍ Z DOMÁCICH SVÍŇ, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE >= 80 % HMOTNOSTI MÄSA ALEBO DROBOV KAŽDÉHO DRUHU, VRÁTANE PRASAČIEHO TUKU A TUKOV AKÉHOKOĽVEK DRUHU ALEBO PÔVODU (OKREM STEHNA, PLIECKA, CHRBTA S KOSŤOU, KRKOVIČKY A JEJ KÚSKOV, PÁRKOV)
1602 49 90PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ MÄSO, DROBY A ZMESI ZO SVÍŇ (OKREM DOMÁCICH SVÍŇ, STEHNA, PLIECKA A KUSY Z NEHO, PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV, HOMOGENIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV POLOŽKY 1602 10 00, PRÍPRAVKOV Z PEČENE A VÝŤAŽKOV A ŠTIAV Z MÄSA)
1602 50 31SOLENÉ HOVÄDZIE V HERMETICKY UZAVRETÝCH NÁDOBÁCH
1602 50 39MÄSO ALEBO DROBY Z HOVÄDZÍCH ZVIERAT, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, VARENÉ (OKREM MÄSA V HERMETICKY UZAVRETÝCH NÁDOBÁCH, PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV, HOMOGENIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV POLOŽKY 1602 10 00)
1602 50 80MÄSO ALEBO DROBY Z HOVÄDZÍCH ZVIERAT, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, VARENÉ (OKREM MÄSA ALEBO DROBOV V HERMETICKY UZAVRETÝCH NÁDOBÁCH, PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV A HOMOGENIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV POLOŽKY 1602 10 00)
1602 90 31PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ MÄSO ALEBO DROBY ZO ZVERINY ALEBO Z KRÁLIKOV (OKREM MÄSA Z DIVIAKOV, PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV, HOMOGENIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV POLOŽKY 1602 10 00, PRÍPRAVKOV Z PEČENE A VÝŤAŽKOV A ŠTIAV Z MÄSA)
1602 90 41PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ MÄSO ALEBO DROBY ZO SOBOV (OKREM PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV, HOMOGENIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV POLOŽKY 1602 10 00, PRÍPRAVKOV Z PEČENE A VÝŤAŽKOV A ŠTIAV Z MÄSA)
1602 90 51PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ MÄSO ALEBO DROBY OBSAHUJÚCE MÄSO ALEBO DROBY Z DOMÁCICH SVÍŇ (OKREM MÄSA Z HYDINY, HOVÄDZÍCH ZVIERAT, ZO ZVERINY ALEBO Z KRÁLIKOV, PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV, HOMOGENIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV POLOŽKY 1602 10 00, PRÍPRAVKOV Z PEČENE A VÝŤAŽKOV Z MÄSA)
1602 90 61PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ MÄSO ALEBO DROBY, TEPELNE NEUPRAVENÉ, OBSAHUJÚCE MÄSO ALEBO DROBY Z HOVÄDZÍCH ZVIERAT, VRÁTANE ZMESI VARENÉHO A TEPELNE NEUPRAVENÉHO MÄSA ALEBO DROBOV (OKREM MÄSA Z HYDINY, DOMÁCICH SVÍŇ, ZVERINY ALEBO KRÁLIKOV, PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV A PRÍPRAVKOV Z PEČENE)
1602 90 72PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ MÄSO ALEBO DROBY Z OVIEC, TEPELNE NEUPRAVENÉ, VRÁTANE ZMESÍ VARENÉHO A TEPELNE NEUPRAVENÉHO MÄSA ALEBO DROBOV (OKREM PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV A PRÍPRAVKOV Z PEČENE)
1602 90 74PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ MÄSO ALEBO DROBY Z KÔZ, TEPELNE NEUPRAVENÉ, VRÁTANE ZMESI VARENÉHO MÄSA A TEPELNE NEUPRAVENÉHO MÄSA ALEBO DROBOV (OKREM PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV A PRÍPRAVKOV Z PEČENE)
1602 90 76PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ MÄSO ALEBO DROBY Z OVIEC, VARENÉ (OKREM PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV, HOMOGENIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV POLOŽKY
1602 10 00, PRÍPRAVKOV Z PEČENE A VÝŤAŽKOV A ŠTIAV Z MÄSA)
1602 90 78PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ MÄSO ALEBO DROBY Z KÔZ, VARENÉ (OKREM PÁRKOV A PODOBNÝCH VÝROBKOV, HOMOGENIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV POLOŽKY
1602 10 00, PRÍPRAVKOV Z PEČENE A VÝŤAŽKOV A ŠTIAV Z MÄSA)
1701 91 00RAFINOVANÝ TRSTINOVÝ ALEBO REPNÝ CUKOR V TUHEJ FORME, OBSAHUJÚCI PRIDANÉ AROMATICKÉ PRÍDAVKY ALEBO FARBIVÁ
1701 99 10BIELY CUKOR OBSAHUJÚCI V SUCHOM STAVE >= 99,5 % SACHARÓZY (OKREM CUKRU OBSAHUJÚCEHO PRIDANÉ AROMATICKÉ PRÍDAVKY ALEBO FARBIVÁ)
1701 99 90TRSTINOVÝ ALEBO REPNÝ CUKOR A CHEMICKY ČISTÁ SACHARÓZA, V PEVNOM STAVE (OKREM TRSTINOVÉHO ALEBO REPNÉHO CUKRU OBSAHUJÚCEHO PRIDANÉ AROMATICKÉ PRÍDAVKY ALEBO FARBIVÁ, SUROVÉHO CUKRU A BIELEHO CUKRU)
1702 11 00LAKTÓZA V PEVNEJ FORME A LAKTÓZOVÝ SIRUP NEOBSAHUJÚCE PRIDANÉ AROMATICKÉ PRÍDAVKY ALEBO FARBIVÁ, OBSAHUJÚCE >= 99 % HMOTNOSTI LAKTÓZY, VYJADRENÉ AKO BEZVODÁ LAKTÓZA POČÍTANÉ NA SUCHÚ HMOTU
1702 19 00LAKTÓZA V PEVNEJ FORME A LAKTÓZOVÝ SIRUP NEOBSAHUJÚCE PRIDANÉ AROMATICKÉ PRÍDAVKY ALEBO FARBIVÁ, OBSAHUJÚCE < 99 % HMOTNOSTI LAKTÓZY, VYJADRENÉ AKO BEZVODÁ LAKTÓZA POČÍTANÉ NA SUCHÚ HMOTU
1702 20 90JAVOROVÝ CUKOR V PEVNEJ FORME A JAVOROVÝ SIRUP (OKREM JAVOROVÉHO CUKRU V PEVNEJ FORME A JAVOROVÉHO SIRUPU OBSAHUJÚCICH PRIDANÉ AROMATICKÉ PRÍDAVKY ALEBO FARBIVÁ)
1702 90 60UMELÝ MED, TIEŽ ZMIEŠANÝ S PRÍRODNÝM MEDOM
1702 90 71CUKOR A MELASY, KARAMELIZOVANÉ, OBSAHUJÚCE V SUCHOM STAVE >= 50 % HMOTNOSTI SACHARÓZY
1702 90 75CUKOR A MELASY, KARAMELIZOVANÉ, OBSAHUJÚCE V SUCHOM STAVE < 50 % HMOTNOSTI SACHARÓZY V PRÁŠKU, TIEŽ AGLOMEROVANÉ
1702 90 79CUKOR A MELASY, KARAMELIZOVANÉ, OBSAHUJÚCE V SUCHOM STAVE < 50 % HMOTNOSTI SACHARÓZY (OKREM CUKRU A MELASY V PRÁŠKU, TIEŽ AGLOMEROVANÝCH)
1801 00 00KAKAOVÉ BÔBY, CELÉ ALEBO LÁMANÉ, SUROVÉ ALEBO PRAŽENÉ
2002 10 10LÚPANÉ PARADAJKY, CELÉ ALEBO POKRÁJANÉ, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ (INAK AKO V OCTE ALEBO KYSELINE OCTOVEJ)
2002 10 90NELÚPANÉ PARADAJKY, CELÉ ALEBO POKRÁJANÉ, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ (INAK AKO V OCTE ALEBO KYSELINE OCTOVEJ)
2002 90 11PARADAJKY PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ INAK AKO V OCTE ALEBO KYSELINE OCTOVEJ, S OBSAHOM SUŠINY < 12 % HMOTNOSTI, V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM > 1 KG (OKREM PARADAJOK CELÝCH ALEBO POKRÁJANÝCH)
2002 90 19PARADAJKY PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ INAK AKO V OCTE ALEBO KYSELINE OCTOVEJ, S OBSAHOM SUŠINY < 12 % HMOTNOSTI, V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM =< 1 KG (OKREM PARADAJOK CELÝCH ALEBO POKRÁJANÝCH)
2002 90 31PARADAJKY PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ INAK AKO V OCTE ALEBO KYSELINE OCTOVEJ, S OBSAHOM SUŠINY < 12,30 % HMOTNOSTI, V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM > 1 KG (OKREM PARADAJOK CELÝCH ALEBO POKRÁJANÝCH)
2002 90 39PARADAJKY PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ INAK AKO V OCTE ALEBO KYSELINE OCTOVEJ, S OBSAHOM SUŠINY 12,30 % HMOTNOSTI, V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM =< 1 KG (OKREM PARADAJOK CELÝCH ALEBO POKRÁJANÝCH)
2002 90 91PARADAJKY PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ INAK AKO V OCTE ALEBO KYSELINE OCTOVEJ, S OBSAHOM SUŠINY > 30 % HMOTNOSTI, V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM > 1 KG (OKREM PARADAJOK CELÝCH ALEBO POKRÁJANÝCH)
2002 90 99PARADAJKY PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ INAK AKO V OCTE ALEBO KYSELINE OCTOVEJ, S OBSAHOM SUŠINY > 30 % HMOTNOSTI, V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM =< 1 KG (OKREM PARADAJOK CELÝCH ALEBO POKRÁJANÝCH)
2004 10 10VARENÉ ZEMIAKY, MRAZENÉ
2004 10 99ZEMIAKY, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ INAK AKO V OCTE ALEBO KYSELINE OCTOVEJ, MRAZENÉ (OKREM VARENÝCH LEN VO FORME MÚKY, KRUPICE ALEBO VLOČIEK)
2005 20 20ZEMIAKY, TENKÉ LUPIENKY, SMAŽENÉ ALEBO PEČENÉ, SOLENÉ ALEBO OCHUTENÉ, ALEBO NESOLENÉ ALEBO NEOCHUTENÉ, V HERMETICKY UZAVRETÝCH OBALOCH, VHODNÉ NA OKAMŽITÚ SPOTREBU, NEMRAZENÉ
2005 20 80ZEMIAKY, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ INAK AKO V OCTE ALEBO KYSELINE OCTOVEJ, NEMRAZENÉ (OKREM ZEMIAKOV VO FORME MÚKY, KRUPICE ALEBO VLOČIEK A TENKÝCH LUPIENKOV, SMAŽENÝCH ALEBO PEČENÝCH, SOLENÝCH ALEBO OCHUTENÝCH, ALEBO NESOLENÝCH ALEBO NEOCHUTENÝCH, V HERMETICKY UZAVRETÝCH OBALOCH)
2008 11 92ARAŠIDOVÉ ORIEŠKY, PRAŽENÉ, V OBALE S NETTO OBSAHOM > 1 KG
2008 11 94ARAŠIDOVÉ ORIEŠKY, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM > 1 KG, I.N. (OKREM PRAŽENÝCH A ARAŠIDOVÉHO MASLA)
2008 11 96ARAŠIDOVÉ ORIEŠKY, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM NEPRESAHUJÚCIM 1 KG
2008 11 98ARAŠIDOVÉ ORIEŠKY, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM PRESAHUJÚCIM 1 KG (OKREM PRAŽENÝCH A ARAŠIDOVÉHO MASLA)
2008 19 11KOKOSOVÉ ORECHY, ORECHY KEŠU, BRAZÍLSKE ORECHY, AREKOVÉ „BETELOVÉ“ ORECHY, ORECHY KOLA A MAKADAMOVÉ ORECHY, VRÁTANE ZMESÍ OBSAHUJÚCICH
50 % ALEBO VIAC HMOTNOSTI TROPICKÉHO OVOCIA A TROPICKÝCH ORECHOV DRUHU URČENÉHO V DOPLNKOVÝCH POZNÁMKACH Č. 7 A 8 KU KAPITOLE 20, V BEZPROSTREDNOM OBALE
2008 19 13PRAŽENÉ MANDLE A PISTÁCIE, V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM PRESAHUJÚCIM 1 KG
2008 19 19ORECHY A OSTATNÉ SEMENÁ, VRÁTANE ZMESÍ PRIPRAVENÝCH ALEBO KONZERVOVANÝCH, V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM PRESAHUJÚCIM 1 KG (OKREM ARAŠIDOVÉHO MASLA ALEBO ARAŠIDOVÝCH ORIEŠKOV INAK PRIPRAVENÝCH ALEBO KONZERVOVANÝCH, PRAŽENÝCH MANDLÍ A PISTÁCIÍ A TROPICKÝCH ORECHOV)
2008 19 59KOKOSOVÉ ORECHY, ORECHY KEŠU, BRAZÍLSKE ORECHY, AREKOVÉ „BETELOVÉ“ ORECHY, ORECHY KOLA A MAKADAMOVÉ ORECHY, VRÁTANE ZMESÍ OBSAHUJÚCICH >= 50 % HMOTNOSTI TROPICKÉHO OVOCIA A TROPICKÝCH ORECHOV DRUHU URČENÉHO V DOPLNKOVÝCH POZNÁMKACH Č. 7 A 8 KU KAPITOLE 20, V BEZPROSTREDNOM OBALE
2008 19 93PRAŽENÉ MANDLE A PISTÁCIE, V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM NEPRESAHUJÚCIM 1 KG
2008 19 95PRAŽENÉ ORECHY, V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM NEPRESAHUJÚCIM 1 KG (OKREM ARAŠIDOVÝCH ORIEŠKOV, MANDLÍ, PISTÁCIÍ, KOKOSOVÝCH ORECHOV, ORECHOV KEŠU, BRAZÍLSKYCH ORECHOV, AREKOVÝCH „BETELOVÝCH“ ORECHOV, ORECHOV KOLA A MAKADAMOVÝCH ORECHOV)
2008 19 99ORECHY A OSTATNÉ SEMENÁ, VRÁTANE ZMESÍ, PRIPRAVENÝCH ALEBO KONZERVOVANÝCH, V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM NEPRESAHUJÚCIM 1 KG (OKREM ARAŠIDOVÉHO MASLA ALEBO ARAŠIDOVÝCH ORIEŠKOV INAK PRIPRAVENÝCH ALEBO KONZERVOVANÝCH, PRAŽENÝCH ORECHOV, KOKOSOVÝCH ORECHOV, ORECHOV KEŠU, BRAZÍLSKYCH ORECHOV, AREKOVÝCH „BETELOVÝCH“ ORECHOV)
2008 20 19ANANÁSY, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, V OBALE S OBSAHOM > 1 KG (OKREM ANANÁSOV S OBSAHOM CUKRU > 17 % HMOTNOSTI)
2008 20 51ANANÁSY, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR, ALE NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, S OBSAHOM CUKRU > 17 % HMOTNOSTI, V OBALE S OBSAHOM > 1 KG
2008 20 71ANANÁSY, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR, ALE NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, S OBSAHOM CUKRU > 19 % HMOTNOSTI, V OBALE S OBSAHOM =< 1 KG
2008 20 99ANANÁSY, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, V OBALE S OBSAHOM < 4,5 KG (OKREM ANANÁSOV OBSAHUJÚCICH PRIDANÝ CUKOR ALEBO ALKOHOL)
2008 30 11CITRUSOVÉ OVOCIE, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, S OBSAHOM CUKRU > 9 % HMOTNOSTI A SKUTOČNÝM OBJEMOVÝM ALKOHOLOMETRICKÝM TITROM =< 11,85 % MAS
2008 30 51GRAPEFRUITY V KÚSKOCH, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR, ALE NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, V OBALE
S OBSAHOM > 1 KG
2008 30 71GRAPEFRUITY V KÚSKOCH, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR, ALE NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, V OBALE
S OBSAHOM =< 1 KG
2008 30 75MANDARÍNKY, VRÁTANE TANGERÍNOK A SATSUMAS, KLEMENTÍNOK, WILKINGOV A PODOBNÝCH CITRUSOVÝCH HYBRIDOV, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR, ALE NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, V OBALE S OBSAHOM =< 1 KG
2008 30 90CITRUSOVÉ OVOCIE, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ (OKREM OVOCIA OBSAHUJÚCEHO PRIDANÝ CUKOR ALEBO ALKOHOL)
2008 40 11HRUŠKY, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL,
S OBSAHOM CUKRU > 13 % HMOTNOSTI A SKUTOČNÝM OBJEMOVÝM ALKOHOLOMETRICKÝM TITROM =< 11,85 % MAS, V OBALE S OBSAHOM > 1 KG
2008 40 21HRUŠKY, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, SO SKUTOČNÝM OBJEMOVÝM ALKOHOLOMETRICKÝM TITROM =< 11,85 % MAS, V OBALE S OBSAHOM > 1 KG (OKREM HRUŠIEK S OBSAHOM CUKRU > 13 % HMOTNOSTI)
2008 40 31HRUŠKY, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, S OBSAHOM CUKRU > 15 % HMOTNOSTI, V OBALE S OBSAHOM =
2008 40 51HRUŠKY, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, ALE OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR, S OBSAHOM CUKRU > 13 % HMOTNOSTI, V OBALE S OBSAHOM > 1 KG
2008 40 71HRUŠKY, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, ALE OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR, S OBSAHOM CUKRU > 15 % HMOTNOSTI, V OBALE S OBSAHOM =< 1 KG
2008 40 79HRUŠKY, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, ALE OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR, S OBSAHOM CUKRU =< 15 % HMOTNOSTI, V OBALE S OBSAHOM =< 1 KG
2008 50 11MARHULE, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL,
S OBSAHOM CUKRU > 13 % HMOTNOSTI A SKUTOČNÝM OBJEMOVÝM ALKOHOLOMETRICKÝM TITROM =< 11,85 % MAS, V OBALE S OBSAHOM > 1 KG
2008 50 31MARHULE, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, SO SKUTOČNÝM OBJEMOVÝM ALKOHOLOMETRICKÝM TITROM =< 11,85 % MAS, V OBALE S OBSAHOM > 1 KG (OKREM MARHÚĽ S OBSAHOM CUKRU > 13 % HMOTNOSTI)
2008 50 39MARHULE, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, SO SKUTOČNÝM OBJEMOVÝM ALKOHOLOMETRICKÝM TITROM > 11,85 % MAS, V OBALE S OBSAHOM > 1 KG (OKREM MARHÚĽ S OBSAHOM CUKRU > 13 % HMOTNOSTI)
2008 50 69MARHULE, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, ALE OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR, S OBSAHOM CUKRU =< 13 % HMOTNOSTI, V OBALE S OBSAHOM > 1 KG
2008 50 94MARHULE, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL ALEBO PRIDANÝ CUKOR, V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM 4,5 KG ALEBO VÄČŠÍM, ALE MENŠÍM AKO 5 KG
2008 50 99MARHULE, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, V OBALE S OBSAHOM < 4,5 KG (OKREM MARHÚĽ OBSAHUJÚCICH PRIDANÝ ALKOHOL ALEBO CUKOR)
2008 60 31ČEREŠNE, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, SO SKUTOČNÝM OBJEMOVÝM ALKOHOLOMETRICKÝM TITROM =< 11,85 % MAS (OKREM ČEREŠNÍ S OBSAHOM CUKRU > 9 % HMOTNOSTI)
2008 60 51VIŠNE, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, ALE OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR, V OBALE S OBSAHOM > 1 KG
2008 60 59ČEREŠNE, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, ALE OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR, V OBALE S OBSAHOM > 1 KG (OKREM VIŠNÍ)
2008 60 71VIŠNE, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, V OBALE S OBSAHOM >= 4,5 KG (OKREM VIŠNÍ OBSAHUJÚCICH PRIDANÝ ALKOHOL ALEBO CUKOR)
2008 60 79ČEREŠNE, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, V OBALE S OBSAHOM >= 4,5 KG (OKREM ČEREŠNÍ OBSAHUJÚCICH PRIDANÝ ALKOHOL ALEBO CUKOR A VIŠNÍ)
2008 60 91VIŠNE, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, V OBALE S OBSAHOM < 4,5 KG (OKREM VIŠNÍ OBSAHUJÚCICH PRIDANÝ ALKOHOL ALEBO CUKOR)
2008 70 94BROSKYNE, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL ALEBO PRIDANÝ CUKOR, V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM 4,5 KG ALEBO VÄČŠÍM, ALE MENŠÍM AKO 5 KG
2008 80 11JAHODY, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL,
S OBSAHOM CUKRU > 9 % HMOTNOSTI A SKUTOČNÝM OBJEMOVÝM ALKOHOLOMETRICKÝM TITROM =< 11,85 % MAS
2008 80 19JAHODY, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL,
S OBSAHOM CUKRU > 9 % HMOTNOSTI A SKUTOČNÝM OBJEMOVÝM ALKOHOLOMETRICKÝM TITROM > 11,85 % MAS
2008 80 31JAHODY, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, OBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, SO SKUTOČNÝM OBJEMOVÝM ALKOHOLOMETRICKÝM TITROM =< 11,85 % MAS (OKREM JAHÔD S OBSAHOM CUKRU > 9 % HMOTNOSTI)
2008 80 50JAHODY, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, ALE OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR, V OBALE S OBSAHOM > 1 KG
2008 99 45SLIVKY, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, ALE OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR, V OBALE S OBSAHOM > 1 KG
2008 99 55SLIVKY, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL, ALE OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR, V OBALE S OBSAHOM =< 1 KG
2008 99 72SLIVKY, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL ALEBO PRIDANÝ CUKOR, V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM MENŠÍM AKO 5 KG
2008 99 78SLIVKY, PRIPRAVENÉ ALEBO KONZERVOVANÉ, NEOBSAHUJÚCE PRIDANÝ ALKOHOL ALEBO PRIDANÝ CUKOR, V BEZPROSTREDNOM OBALE S NETTO OBSAHOM < 5 KG
2009 11 11MRAZENÁ POMARANČOVÁ ŠŤAVA, S HUSTOTOU PRI 20 °C > 1,33 G/CM3 V HODNOTE =< 30 € ZA 100 KG, TIEŽ OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ (OKREM FERMENTOVANEJ ALEBO OBSAHUJÚCEJ PRIDANÝ ALKOHOL)
2009 11 19MRAZENÁ POMARANČOVÁ ŠŤAVA, S HUSTOTOU PRI 20 °C > 1,33 G/CM3 V HODNOTE
> 30
€ ZA 100 KG, TIEŽ OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ (OKREM FERMENTOVANEJ ALEBO OBSAHUJÚCEJ PRIDANÝ ALKOHOL)
2009 11 91MRAZENÁ POMARANČOVÁ ŠŤAVA, S HUSTOTOU PRI 20 °C =< 1,33 G/CM3 V HODNOTE =< 30 € ZA 100 KG, S OBSAHOM PRIDANÉHO CUKRU > 30 % HMOTNOSTI (OKREM FERMENTOVANEJ ALEBO OBSAHUJÚCEJ PRIDANÝ ALKOHOL)
2009 11 99MRAZENÁ POMARANČOVÁ ŠŤAVA, S HUSTOTOU PRI 20 °C =< 1,33 G/CM3, TIEŽ OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ (OKREM FERMENTOVANEJ ALEBO OBSAHUJÚCEJ PRIDANÝ ALKOHOL, V HODNOTE =< 30 € ZA 100 KG A S OBSAHOM PRIDANÉHO CUKRU > 30 % HMOTNOSTI)
2009 19 98POMARANČOVÁ ŠŤAVA, NEFERMENTOVANÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU > 20, ALE <= 67 PRI 20 °C, TIEŽ OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ (OKREM POMARANČOVEJ ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ PRIDANÝ ALKOHOL A MRAZENEJ, V HODNOTE =< 30 € ZA 100 KG A S OBSAHOM PRIDANÉHO CUKRU > 30 % HMOTNOSTI)
2009 69 11HROZNOVÁ ŠŤAVA, VRÁTANE HROZNOVÉHO MUŠTU, NEFERMENTOVANÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU > 67 PRI 20 °C, V HODNOTE <= 22 € ZA 100 KG, TIEŽ OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ (OKREM HROZNOVEJ ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ PRIDANÝ ALKOHOL)
2009 69 51KONCENTROVANÁ HROZNOVÁ ŠŤAVA, VRÁTANE HROZNOVÉHO MUŠTU, NEFERMENTOVANÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU > 30, ALE <= 67 PRI 20 °C, V HODNOTE > 18 € ZA 100 KG, TIEŽ OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ (OKREM KONCENTROVANEJ HROZNOVEJ ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ PRIDANÝ ALKOHOL)
2009 69 71KONCENTROVANÁ HROZNOVÁ ŠŤAVA, VRÁTANE HROZNOVÉHO MUŠTU, NEFERMENTOVANÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU > 30, ALE <= 67 PRI 20 °C, V HODNOTE
<= 18 € ZA 100 KG, S OBSAHOM PRIDANÉHO CUKRU > 30 % HMOTNOSTI (OKREM KONCENTROVANEJ HROZNOVEJ ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ PRIDANÝ ALKOHOL)
2009 69 79HROZNOVÁ ŠŤAVA, VRÁTANE HROZNOVÉHO MUŠTU, NEFERMENTOVANÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU > 30, ALE <= 67 PRI 20 °C, V HODNOTE <= 18 € ZA 100 KG, S OBSAHOM PRIDANÉHO CUKRU > 30 % HMOTNOSTI (OKREM KONCENTROVANEJ HROZNOVEJ ŠŤAVY ALEBO HROZNOVEJ ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ PRIDANÝ ALKOHOL)
2009 79 11JABLKOVÁ ŠŤAVA, NEFERMENTOVANÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU > 67 PRI 20 °C, V HODNOTE =< 22 € ZA 100 KG, TIEŽ OBSAHUJÚCA PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ (OKREM JABLKOVEJ ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ PRIDANÝ ALKOHOL)
2009 79 91JABLKOVÁ ŠŤAVA, NEFERMENTOVANÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU > 20, ALE <= 67
PRI 20 °C, V HODNOTE <= 18 € ZA 100 KG, S OBSAHOM PRIDANÉHO CUKRU > 30 % HMOTNOSTI (OKREM JABLKOVEJ ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ PRIDANÝ ALKOHOL)
2009 79 99JABLKOVÁ ŠŤAVA, NEFERMENTOVANÁ, S BRIXOVOU HODNOTOU > 20, ALE <= 67 PRI
20 °C (OKREM JABLKOVEJ ŠŤAVY OBSAHUJÚCEJ PRIDANÝ CUKOR ALEBO ALKOHOL)
2009 90 11ZMESI JABLKOVEJ A HRUŠKOVEJ ŠŤAVY, S HUSTOTOU PRI 20 °C > 1,33 G/CM3,
V HODNOTE =< 22 € ZA 100 KG, TIEŽ OBSAHUJÚCE PRIDANÝ CUKOR ALEBO OSTATNÉ SLADIDLÁ (OKREM ZMESÍ FERMENTOVANÝCH ALEBO OBSAHUJÚCICH PRIDANÝ ALKOHOL)
2009 90 13ZMESI JABLKOVEJ A HRUŠKOVEJ ŠŤAVY
2009 90 31ZMESI JABLKOVEJ A HRUŠKOVEJ ŠŤAVY, S HUSTOTOU PRI 20 °C =< 1,33 G/CM3,
V HODNOTE =< 18 € ZA 100 KG, S OBSAHOM PRIDANÉHO CUKRU > 30 % HMOTNOSTI (OKREM ZMESÍ FERMENTOVANÝCH ALEBO OBSAHUJÚCICH PRIDANÝ ALKOHOL)
2009 90 41ZMESI CITRUSOVEJ A ANANÁSOVEJ ŠŤAVY, S HUSTOTOU PRI 20 °C =< 1,33 G/CM3,
V HODNOTE > 30 € ZA 100 KG, S OBSAHOM PRIDANÉHO CUKRU (OKREM ZMESÍ FERMENTOVANÝCH ALEBO OBSAHUJÚCICH PRIDANÝ ALKOHOL)
2009 90 79ZMESI CITRUSOVEJ A ANANÁSOVEJ ŠŤAVY, S HUSTOTOU PRI 20 °C =< 1,33 G/CM3,
V HODNOTE =< 30 € ZA 100 KG (OKREM ZMESÍ OBSAHUJÚCICH PRIDANÝ CUKOR, FERMENTOVANÝCH ALEBO OBSAHUJÚCICH PRIDANÝ ALKOHOL)
2305 00 00POKRUTINY A OSTATNÝ PEVNÝ ODPAD, TIEŽ ROZDRVENÉ ALEBO VO FORME PELIET, VZNIKAJÚCE PRI EXTRAKCII ARAŠIDOVÉHO OLEJA
2307 00 11VÍNNY KAL S CELKOVÝM HMOTNOSTNÝM ALKOHOLOMETRICKÝM TITROM <= 7,9 % MAS A OBSAHOM SUŠINY >= 25 % HMOTNOSTI
2307 00 19VÍNNY KAL (OKREM VÍNNEHO KALU S CELKOVÝM HMOTNOSTNÝM ALKOHOLOMETRICKÝM TITROM <= 7,9 % MAS A OBSAHOM SUŠINY >= 25 % HMOTNOSTI)
2307 00 90SUROVÝ VÍNNY KAMEŇ
2308 00 11HROZNOVÉ VÝLISKY, DRUHOV POUŽÍVANÝCH AKO KRMIVO PRE ZVIERATÁ, TIEŽ VO FORME PELIET, S CELKOVÝM HMOTNOSTNÝM ALKOHOLOMETRICKÝM
TITROM <= 4,3 % MAS A OBSAHOM SUŠINY <= 40 % HMOTNOSTI
2308 00 19HROZNOVÉ VÝLISKY, DRUHOV POUŽÍVANÝCH AKO KRMIVO PRE ZVIERATÁ, TIEŽ VO FORME PELIET (OKREM HROZNOVÝCH VÝLISKOV S CELKOVÝM HMOTNOSTNÝM ALKOHOLOMETRICKÝM TITROM <= 4,3 % MAS A OBSAHOM SUŠINY <= 40 % HMOTNOSTI)
2308 00 90KUKURIČNÉ STONKY, KUKURIČNÉ LISTY, ŠUPY PLODOV A INÉ RASTLINNÉ MATERIÁLY A RASTLINNÝ ODPAD, RASTLINNÉ ZVYŠKY A VEDĽAJŠIE PRODUKTY, TIEŽ VO FORME PELIET, DRUHOV POUŽÍVANÝCH AKO KRMIVO PRE ZVIERATÁ, I.N. (OKREM ŽALUĎOV, KONSKÝCH GAŠTANOV A OVOCNÝCH VÝLISKOV)
2309 90 35PRÍPRAVKY POUŽÍVANÉ AKO KRMIVO PRE ZVIERATÁ, NEOBSAHUJÚCE ŠKROB
ALEBO =< 10 % ŠKROBU, S OBSAHOM GLUKÓZY, GLUKÓZOVÉHO SIRUPU, MALTODEXTRÍNU ALEBO MALTODEXTRÍNOVÉHO SIRUPU A OBSAHUJÚCE >= 50 %, ALE < 75 % HMOTNOSTI MLIEČNYCH VÝROBKOV (OKREM VÝŽIVY PRE PSOV A MAČKY, V BALENÍ NA PREDAJ V MALOM)
2309 90 39PRÍPRAVKY POUŽÍVANÉ AKO KRMIVO PRE ZVIERATÁ, NEOBSAHUJÚCE ŠKROB
ALEBO =< 10 % ŠKROBU, S OBSAHOM GLUKÓZY, GLUKÓZOVÉHO SIRUPU, MALTODEXTRÍNU ALEBO MALTODEXTRÍNOVÉHO SIRUPU A OBSAHUJÚCE >= 75 % HMOTNOSTI MLIEČNYCH VÝROBKOV (OKREM VÝŽIVY PRE PSOV A MAČKY, V BALENÍ NA PREDAJ V MALOM)
2309 90 41PRÍPRAVKY POUŽÍVANÉ AKO KRMIVO PRE ZVIERATÁ, OBSAHUJÚCE > 10 %, ALE =< 30 % ŠKROBU, S OBSAHOM GLUKÓZY, GLUKÓZOVÉHO SIRUPU, MALTODEXTRÍNU ALEBO MALTODEXTRÍNOVÉHO SIRUPU A NEOBSAHUJÚCE ALEBO OBSAHUJÚCE < 10 % HMOTNOSTI MLIEČNYCH VÝROBKOV (OKREM VÝŽIVY PRE PSOV A MAČKY, V BALENÍ
NA PREDAJ V MALOM)
2309 90 51PRÍPRAVKY POUŽÍVANÉ AKO KRMIVO PRE ZVIERATÁ, OBSAHUJÚCE > 30 % ŠKROBU,
S OBSAHOM GLUKÓZY, GLUKÓZOVÉHO SIRUPU, MALTODEXTRÍNU ALEBO MALTODEXTRÍNOVÉHO SIRUPU A NEOBSAHUJÚCE ALEBO OBSAHUJÚCE < 10 % HMOTNOSTI MLIEČNYCH VÝROBKOV (OKREM VÝŽIVY PRE PSOV A MAČKY, V BALENÍ
NA PREDAJ V MALOM)
2309 90 53PRÍPRAVKY POUŽÍVANÉ AKO KRMIVO PRE ZVIERATÁ, OBSAHUJÚCE > 30 % ŠKROBU,
S OBSAHOM GLUKÓZY, GLUKÓZOVÉHO SIRUPU, MALTODEXTRÍNU ALEBO MALTODEXTRÍNOVÉHO SIRUPU A OBSAHUJÚCE >= 10 %, ALE < 50 % HMOTNOSTI MLIEČNYCH VÝROBKOV (OKREM VÝŽIVY PRE PSOV A MAČKY, V BALENÍ NA PREDAJ V MALOM)
2309 90 59PRÍPRAVKY POUŽÍVANÉ AKO KRMIVO PRE ZVIERATÁ, OBSAHUJÚCE > 30 % ŠKROBU,
S OBSAHOM GLUKÓZY, GLUKÓZOVÉHO SIRUPU, MALTODEXTRÍNU ALEBO MALTODEXTRÍNOVÉHO SIRUPU A OBSAHUJÚCE >= 50 % HMOTNOSTI MLIEČNYCH VÝROBKOV (OKREM VÝŽIVY PRE PSOV A MAČKY, V BALENÍ NA PREDAJ V MALOM)
2309 90 70PRÍPRAVKY POUŽÍVANÉ AKO KRMIVO PRE ZVIERATÁ, NEOBSAHUJÚCE ŠKROB, GLUKÓZU, MALTODEXTRÍN ALEBO JEHO SIRUPY, ALE OBSAHUJÚCE MLIEČNE VÝROBKY (OKREM VÝŽIVY PRE PSOV A MAČKY, V BALENÍ NA PREDAJ V MALOM)
2309 90 91REPNÉ REZKY S PRIDANOU MELASOU DRUHOV POUŽÍVANÝCH AKO KRMIVO PRE ZVIERATÁ
2309 90 93PREMIXY DRUHOV POUŽÍVANÝCH AKO KRMIVO PRE ZVIERATÁ, OBSAHUJÚCE ŠKROB, GLUKÓZU, GLUKÓZOVÝ SIRUP, MALTODEXTRÍN, MALTODEXTRÍNOVÝ SIRUP ALEBO MLIEČNE VÝROBKY
2309 90 95PRÍPRAVKY DRUHOV POUŽÍVANÝCH AKO KRMIVO PRE ZVIERATÁ, OBSAHUJÚCE >= 49 % HMOTNOSTI CHOLÍNCHLORIDU, NA ORGANICKOM ALEBO ANORGANICKOM ZÁKLADE
2309 90 97PRÍPRAVKY DRUHOV POUŽÍVANÝCH AKO KRMIVO PRE ZVIERATÁ, NEOBSAHUJÚCE ŠKROB, GLUKÓZU, GLUKÓZOVÝ SIRUP, MALTODEXTRÍN, MALTODEXTRÍNOVÝ SIRUP ANI MLIEČNE VÝROBKY (OKREM VÝŽIVY PRE PSOV A MAČKY, V BALENÍ NA PREDAJ V MALOM, ROZPUSTNÉ VÝROBKY Z RÝB ALEBO Z MORSKÝCH CICAVCOV)

PRÍLOHA II (c)

ALBÁNSKE COLNÉ KONCESIE PRE POĽNOHOSPODÁRSKE PRIMÁRNE VÝROBKY S PÔVODOM V SPOLOČENSTVE

Bez cla v rámci kvóty odo dňa nadobudnutia platnosti dohody
[uvedené v článku 27 ods. 3 písm. c)]
Kód HS4)OpisKvóta
(v tonách)
1001.90.91MÄKKÁ PŠENICA A SÚRAŽ NA SIATIE20 000
1001.90.99ŠPALDA, MÄKKÁ PŠENICA A SÚRAŽ (OKREM SÚRAŽE NA SIATIE)

PRÍLOHA III

KONCESIE ES PRE ALBÁNSKE RYBY A RYBIE VÝROBKY

Dovoz týchto výrobkov s pôvodom v Albánsku do Spoločenstva podlieha ďalej uvedeným koncesiám:

Kód KNOpisNadobudnutie
platnosti dohody
(celá čiastka
v prvom roku)
1. január
prvého roku
po nadobudnutí platnosti dohody
1. január
druhého roku
po nadobudnutí platnosti dohody a nasledujúce rok
y
0301 91 10
0301 91 90
0302 11 10
0302 11 20
0302 11 80
0303 21 10
0303 21 20
0303 21 80
0304 10 15
0304 10 17
ex 0304 10 19
ex 0304 10 91
0304 20 15
0304 20 17
ex 0304 20 19
ex 0304 90 10
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
0305 49 45
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80
Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster): živé; čerstvé alebo chladené; mrazené; sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; filé a iné rybie mäso; múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu
CK: 50 ton za 0 %
Nad CK:
90 % cla MFN
CK: 50 ton za 0 %
Nad CK:
80 % cla MFN
CK: 50 ton za 0 %
Nad CK:
70 % cla MFN
0301 93 00
0302 69 11
0303 79 11
ex 0304 10 19
ex 0304 10 91
ex 0304 20 19
ex 0304 90 10
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80
Kapry: živé; čerstvé alebo chladené; mrazené; sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; filé a iné rybie mäso; múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciuCK: 20 ton za 0 %
Nad CK:
90 % cla MFN
CK: 20 ton za 0 %
Nad CK:
80 % cla MFN
CK: 20 ton za 0 %
Nad CK:
70 % cla MFN
ex 0301 99 90
0302 69 61
0303 79 71
ex 0304 10 38
ex 0304 10 98
ex 0304 20 94
ex 0304 90 97
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80
Morské pražmy (Dentex dentex a Pagellus spp.): živé; čerstvé alebo chladené; mrazené; sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; filé a iné rybie mäso; múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciuCK: 20 ton za 0 %
Nad CK:
80 % cla MFN
CK: 20 ton za 0 %
Nad CK:
55 % cla MFN
CK: 20 ton za 0 %
Nad CK:
30 % cla MFN
ex 0301 99 90
0302 69 94
ex 0303 77 00
ex 0304 10 38
ex 0304 10 98
ex 0304 20 94
ex 0304 90 97
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80
Ryby druhu (Dicentrarchus labrax): živé; čerstvé alebo chladené; mrazené; sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; filé a iné rybie mäso; múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciuCK: 20 ton za 0 %
Nad CK:
80 % cla MFN
CK: 20 ton za 0 %
Nad CK:
55 % cla MFN
CK: 20 ton za 0 %
Nad CK:
30 % cla MFN
Kód KNOpisObjem počiatočnej kvótySadzba cla
1604 13 11
1604 13 19
ex 1604 20 50
Upravené alebo konzervované sardinky100 ton6 %1)
1604 16 00
1604 20 40
Upravené alebo konzervované ančovičky1 000 ton2)0 %1)

Sadzba cla uplatniteľná na všetky výrobky položky HS 1604, okrem upravených alebo konzervovaných sardiniek a ančovičiek, sa zníži takto:

RokNadobudnutie
platnosti dohody
(clo v %)
1. január prvého roku
po nadobudnutí platnosti dohody

1. január druhého roku
po nadobudnutí platnosti
dohody a nasledujúce roky
Clo80 % cla MFN65 % cla MFN50 % cla MFN

PRÍLOHA IV

USADENIE SA: FINANČNÉ SLUŽBY

(uvedené v hlave V, kapitole II)

Finančné Služby: Definície

Finančná služba je akákoľvek služba finančnej povahy, ktorú ponúka poskytovateľ finančnej služby zmluvnej strany.

Medzi finančné služby patria tieto činnosti:

A. Všetky poistenia a služby týkajúce sa poistenia:

1. priame poistenie (vrátane pripoistenia):

(i) poistenie osôb,

(ii) poistenie majetku;

2. zaistenie a opätovné postúpenie;

3. sprostredkovanie poistenia, ako napríklad maklérstvo a sprostredkovateľské služby;

4. pomocné služby súvisiace s poistením, ako napríklad poradenské služby, akturiál (poistná matematika), hodnotenie rizika a služby spojené s likvidáciou poistných nárokov.

B. Bankové služby a iné finančné služby (okrem poistenia):

1. príjem vkladov a iných splatných finančných prostriedkov od verejnosti;

2. pôžičky všetkých druhov vrátane okrem iného spotrebných úverov, hypotekárnych úverov, faktoringu a financovania obchodných transakcií;

3. finančný lízing;

4. všetky služby týkajúce sa platobných a peňažných prevodov vrátane debetných a kreditných kariet, cestovných šekov a bankových zmeniek;

5. záruky a záväzky;

6. obchodovanie na vlastný účet alebo na účet zákazníkov buď na burze, OTC trhu alebo iným spôsobom, a to s

a) nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové listy atď.),

b) devízami,

c) derivátnymi produktmi vrátane termínovaných obchodov a opcií,

d) kurzovými a úrokovými nástrojmi vrátane produktov, ako sú swapy, termínové úrokové dohody a podobne,

e) prevoditeľnými cennými papiermi,

f) ostatnými prevoditeľnými nástrojmi a finančnými aktívami vrátane drahých kovov;

7. účasť na emisiách všetkých druhov cenných papierov vrátane upisovania a investovania ako zástupca (či už verejne alebo súkromne) a poskytovanie služieb súvisiacich s takýmito emisiami;

8. činnosti peňažného maklérstva;

9. správa aktív, predovšetkým správa hotovosti alebo portfólia, všetky formy správy kolektívneho investovania, správa penzijných fondov, správcovské, depozitné a poručnícke služby;

10. zúčtovanie a klíringové služby v oblasti finančných aktív zahŕňajúce cenné papiere, derivátne produkty a ostatné prevoditeľné cenné papiere;

11. poskytovanie a prenos finančných informácií, aktivít súvisiacich so spracovaním finančných údajov a dodávanie špecializovaného softvéru poskytovateľmi iných finančných služieb;

12. poradenské, sprostredkovateľské a iné pomocné finančné služby pre všetky činnosti uvedené v bodoch 1 až 11 vrátane úverových referencií a analýz, investičného a portfóliového prieskumu a poradenstva, poradenstva pri akvizíciách a v otázkach reštrukturalizácie a stratégie spoločností.

Z definície finančných služieb sa vylučujú tieto činnosti:

a) činnosti vykonávané centrálnymi bankami alebo inými verejnými inštitúciami v rámci politík vzťahujúcich sa na menovú a devízovú politiku;

b) činnosti vykonávané centrálnymi bankami, vládnymi agentúrami alebo úradmi alebo verejnými inštitúciami na účet vlády alebo s vládnou zárukou s výnimkou prípadov, keď takéto činnosti môžu vykonávať poskytovatelia finančných služieb v rámci súťaže s takýmito verejnými subjektmi;

c) činnosti tvoriace súčasť zákonného systému sociálneho zabezpečenia alebo plánov dôchodkového zabezpečenia s výnimkou prípadov, keď tieto činnosti môžu vykonávať poskytovatelia finančných služieb v rámci súťaže s takýmito verejnými subjektmi alebo súkromnými inštitúciami.

PRÍLOHA V

PRÁVA DUŠEVNÉHO, PRIEMYSELNÉHO A OBCHODNÉHO VLASTNÍCTVA

(uvedené v článku 73)

1. Článok 73 ods. 3 sa týka týchto mnohostranných dohovorov, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty alebo ktoré sa de facto uplatňujú v členských štátoch:

– Zmluva WIPO o autorskom práve (Ženeva, 1996);

– Dohovor o ochrane výrobcov zvukových záznamov proti nedovolenému kopírovaniu ich zvukových záznamov (Ženeva, 1971);

– Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín (UPOV, Ženevský akt, 1991).

Stabilizačná a asociačná rada môže rozhodnúť o tom, že článok 73 ods. 3 sa uplatňuje na ostatné mnohostranné dohovory.

2. Zmluvné strany potvrdzujú dôležitosť záväzkov, ktoré vyplývajú z týchto mnohostranných dohovorov:

– Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií (Rím, 1961);

– Parížsky dohovor o ochrane priemyselného vlastníctva (Štokholmský akt, 1967, zmenený a doplnený v roku 1979);

– Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (Parížsky akt, 1971);

– Zmluva WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch (Ženeva, 1996);

– Madridská dohoda o medzinárodnej registrácii ochranných známok (Štokholmský akt, 1967, zmenený a doplnený v roku 1979);

– Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní ukladania mikroorganizmov na účely patentového riadenia (1977, upravená v roku 1980);

– Protokol týkajúci sa Madridskej dohody o medzinárodnej registrácii ochranných známok (Madrid, 1989);

– Zmluva o patentovej spolupráci (Washington, 1970, zmenená a doplnená v roku 1979 a upravená v roku 1984);

– Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok (Ženeva, 1977, zmenená a doplnená v roku 1979);

– Európsky patentový dohovor;

– Dohovor o patentovom práve (PLT) (WIPO);

– Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS).

3. Od nadobudnutia platnosti tejto dohody Albánsko zaručuje spoločnostiam a štátnym príslušníkom Spoločenstva v oblasti uznávania a ochrany duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva aspoň také priaznivé zaobchádzanie, aké zaručuje akejkoľvek tretej krajine na základe dvojstranných dohôd.

PROTOKOL 1

o výrobkoch zo železa a z ocele

Článok 1

Tento protokol sa vzťahuje na výrobky uvedené v kapitolách 72 a 73 kombinovanej nomenklatúry. Tiež sa vzťahuje na ostatné hotové výrobky zo železa a z ocele v rámci uvedených kapitol, ktoré môžu mať v budúcnosti pôvod v Albánsku.

Článok 2

Clá, ktoré sú uplatniteľné v Spoločenstve na dovoz výrobkov zo železa a z ocele s pôvodom v Albánsku, sa dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody zrušujú.

Článok 3

1. Po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa clá uplatniteľné v Albánsku na dovoz výrobkov zo železa a z ocele s pôvodom v Spoločenstve, ktoré sú uvedené v článku 19 a v prílohe I k tejto dohode, sa postupne znižujú v súlade s harmonogramom v uvedenom článku.

2. Po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa clá uplatniteľné v Albánsku na dovoz všetkých ostatných výrobkov zo železa a z ocele s pôvodom v Spoločenstve zrušia.

Článok 4

1. Množstvové obmedzenia na dovoz výrobkov zo železa a z ocele s pôvodom v Albánsku do Spoločenstva, ako aj opatrenia majúce rovnaký účinok, sa zrušujú dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

2. Množstvové obmedzenia na dovoz výrobkov zo železa a z ocele s pôvodom v Spoločenstve do Albánska, ako aj opatrenia majúce rovnaký účinok, sa zrušujú dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Článok 5

1. Z hľadiska pravidiel ustanovených v článku 71 tejto dohody zmluvné strany uznávajú, že je potrebné a naliehavé, aby každá strana okamžite riešila akýkoľvek štrukturálny nedostatok svojho železiarskeho a oceliarskeho odvetvia s cieľom zaistiť globálnu konkurencieschopnosť svojho priemyselného odvetvia. Albánsko preto do troch rokov zavedie potrebný reštrukturalizačný a konverzný program pre svoj železiarsky a oceliarsky priemysel s cieľom dosiahnuť životaschopnosť tohto odvetvia v bežných trhových podmienkach. Na dosiahnutie tohto cieľa Spoločenstvo na požiadanie poskytne Albánsku príslušné odborné poradenstvo.

2. Okrem pravidiel ustanovených v článku 71 tejto dohody sa akákoľvek postupy, ktoré sú v protiklade s týmto článkom, posudzujú na základe osobitných kritérií vyplývajúcich z uplatňovania pravidiel o štátnej pomoci v Spoločenstve vrátane jeho sekundárnych právnych predpisov a akýchkoľvek špecifických predpisov týkajúcich sa kontroly štátnej pomoci a platných v oblasti železiarskeho a oceliarskeho odvetvia po uplynutí platnosti Zmluvy ESUO.

3. S cieľom uplatňovať ustanovenia článku 77 ods.1 bodu (iii) tejto dohody, pokiaľ ide o výrobky zo železa a z ocele, Spoločenstvo uznáva, že počas piatich rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody môže Albánsko výnimočne poskytnúť štátu pomoc na účely reštrukturalizácie za predpokladu, že

– pomoc má za následok životaschopnosť prijímajúcich firiem v bežných trhových podmienkach na konci obdobia reštrukturalizácie a

– suma a intenzita takejto pomoci sú prísne obmedzené na úroveň, ktorá je absolútne nevyhnutná na obnovenie takejto životaschopnosti, a postupne sa znižujú a

– reštrukturalizačný program je spojený s celkovou racionalizáciou a kompenzačnými opatreniami proti deformačným vplyvom štátnej pomoci poskytnutej v Albánsku.

4. Každá strana zabezpečuje úplnú transparentnosť realizácie potrebného reštrukturalizačného a konverzného programu prostredníctvom úplnej a nepretržitej výmeny informácií s druhou zmluvnou stranou vrátane podrobností o reštrukturalizačnom pláne, ako aj o výške, intenzite a účele každej štátnej pomoci poskytnutej na základe odsekov 2 a 3 tohto článku.

5. Stabilizačná a asociačná rada monitoruje implementáciu požiadaviek stanovených v uvedených odsekoch 1 až 4.

6. Ak sa jedna zo strán domnieva, že určitý postup druhej strany nie je zlučiteľný s podmienkami tohto článku a ak táto metóda spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí poškodenie záujmov prvej strany alebo značnú ujmu jej domácemu priemyselnému odvetviu, môže táto strana po konzultácii v rámci kontaktnej skupiny uvedenej v článku 7 alebo po uplynutí tridsiatich pracovných dní po predložení žiadosti o takúto konzultáciu prijať vhodné opatrenia.

Článok 6

Ustanovenia článkov 20, 21 a 22 tejto dohody sa vzťahujú na obchod s výrobkami z ocele medzi zmluvnými stranami.

Článok 7

Zmluvné strany súhlasia, že na sledovanie a preskúmavanie riadneho vykonávania tohto protokolu sa v súlade s článkom 120 dohody zriadi kontaktná skupina.

PROTOKOL 2

o obchode medzi Albánskou republikou a Spoločenstvom v sektore spracovaných poľnohospodárskych výrobkov

Článok 1

1. Spoločenstvo a Albánska republika uplatňujú na spracované poľnohospodárske výrobky clá, ktoré sú uvedené v prílohe I a v prílohe II písm. a), prílohe II písm. b), prílohe II písm. c), prílohe II písm. d) v súlade s uvedenými podmienkami, či sú obmedzené colnými kvótami alebo nie.

2. Stabilizačná a asociačná rada rozhodne o

– rozšírení zoznamu spracovaných poľnohospodárskych výrobkov na základe tohto protokolu,

– zmenách a doplneniach ciel uvedených v prílohe I a prílohe II písm. b), prílohe II písm. c), prílohe II písm. d),

– zvýšeniach alebo zrušeniach colných kvót.

Článok 2

Clá uplatňované podľa článku 1 možno znížiť rozhodnutím Stabilizačnej a asociačnej rady

– keď v obchode medzi Spoločenstvom a Albánskou republikou sa clá uplatňované na základné výrobky znížia alebo

– prostredníctvom zníženia vyplývajúceho zo vzájomných koncesií na spracované poľnohospodárske výrobky.

Zníženie stanovené v prvej zarážke sa vypočíta z časti cla stanoveného ako poľnohospodárska zložka, ktorá zodpovedá poľnohospodárskym výrobkom skutočne používaným vo výrobe dotknutých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov, a odpočítané z ciel uplatňovaných na tieto základné poľnohospodárske výrobky.

Článok 3

Spoločenstvo a Albánska republika si navzájom poskytnú informácie o administratívnych opatreniach prijatých na výrobky zahrnuté v tomto protokole. Týmito opatreniami by sa malo zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pre všetky zainteresované strany a mali by byť čo najjednoduchšie a najflexibilnejšie.

PRÍLOHA I

Clá uplatniteľné na dovoz spracovaných poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Albánskej republike do Spoločenstva

Spracované poľnohospodárske výrobky pri dovoze s pôvodom v Albánskej republike do Spoločenstva, ako sa ďalej uvádza, sa dovážajú bez cla.

Kód KNOpis tovaru
(1)(2)
0403Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:
0403 10- Jogurt:
--Ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:
---V prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:
0403 10 51----Nepresahujúcim 1,5 %
0403 10 53----Presahujúcim 1,5 % , ale nepresahujúcim 27 %
0403 10 59----Presahujúcim 27 %
---Ostatné, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:
0403 10 91----Nepresahujúcim 3 %
0403 10 93----Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %
0403 10 99----Presahujúcim 6 %
0403 90-Ostatné:
--Ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:
---V prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:
0403 90 71----Nepresahujúcim 1,5 %
0403 90 73----Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %
0403 90 79----Presahujúcim 27 %
---Ostatné, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:
0403 90 91----Nepresahujúcim 3 %
0403 90 93----Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %
0403 90 99----Presahujúcim 6 %
0405Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky:
0405 20-Mliečne nátierky:
0405 20 10--S hmotnostným obsahom tuku 39 % alebo viac, ale menej ako 60 %
0405 20 30--S hmotnostným obsahom tuku 60 % alebo viac, ale nepresahujúcim 75 %
0501 00 00Ľudské vlasy, nespracované, tiež prané alebo čistené; odpad z ľudských vlasov
0502Svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy; jazvečie chlpy a ostatné chlpy na výrobu kief alebo štetcov; odpad z takýchto štetín alebo chlpov:
0502 10 00-Svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy a odpad z nich
0502 90 00-Ostatné
0503 00 00Konské vlásie a odpad z konského vlásia, tiež uložené vo vrstvách, s podložkou alebo bez podložky
0505Koža a ostatné časti vtáčieho tela, s perím alebo páperím, vtáčie perie a časti vtáčieho peria (tiež pristrihnuté) a páperie, inak neopracované ako čistené, dezinfikované alebo pripravené na konzerváciu; prášok a odpad z vtáčieho peria alebo jeho časti:
0505 10-Perie z druhov používaných na vypchávanie; páperie:
0505 10 10--Surové
0505 10 90--Ostatné
0505 90 00-Ostatné
0506Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoducho upravené (ale neprirezané do tvaru), upravené kyselinou alebo odželatinizované; prach a odpad z týchto produktov:
0506 10 00-Oseín a kosti upravené kyselinou
0506 90 00-Ostatné
0507Slonovina, korytnačina, kostice a fúzy veľrýb, rohy, parohy, kopytá, paznechty, pazúry a zobáky neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru; prach a odpad z týchto produktov:
0507 10 00-Slonovina; slonovinový prach a odpad
0507 90 00-Ostatné
0508 00 00Koraly a podobné materiály neopracované alebo jednoducho upravené, ale nie inak spracované; panciere mäkkýšov, kôrovcov alebo ostnokožcov a sépiové kosti, neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru, prach a odpad z neho
0509 00Prírodné špongie živočíšneho pôvodu:
0509 00 10-Surové
0509 00 90-Ostatné
0510 00 00Ambra, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žlč, tiež sušená; žľazy a ostatné živočíšne produkty používané na prípravu farmaceutických výrobkov, čerstvé, chladené, mrazené alebo inak dočasne konzervované
0710Zelenina (tiež varená vo vode alebo v pare), mrazená:
0710 40 00-Kukurica cukrová
0711Zelenina dočasne konzervovaná (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, v sírenej vode alebo v iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu:
0711 90-Ostatná zelenina; zeleninové zmesi:
--Zelenina:
0711 90 30---Kukurica cukrová
0903 00 00Maté
1212Svätojánsky chlieb, morské riasy a ostatné riasy, cukrová repa a cukrová trstina, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež mleté; kôstky a jadrá plodov a iné rastlinné produkty (vrátane nepražených koreňov čakanky odrody Cichorium intybus sativum) druhov používaných na ľudskú konzumáciu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
1212 20 00-Morské riasy a ostatné riasy
1302Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov:
-Rastlinné šťavy a výťažky:
1302 12 00--Zo sladkého drievka
1302 13 00--Z chmeľu
1302 14 00--Z rimbaby (Pyrethrum) alebo z koreňov rastlín obsahujúcich rotenón
1302 19--Ostatné:
1302 19 90---Ostatné
1302 20-Pektínové látky, pektináty a pektáty:
1302 20 10--V suchom stave
1302 20 90--Ostatné
-Slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov:
1302 31 00--Agar-agar
1302 32--Slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované získané zo svätojánskeho chleba, zo semien svätojánskeho chleba alebo z guarových semien:
1302 32 10---Zo svätojánskeho chleba alebo zo semien svätojánskeho chleba
1401Rastlinné materiály druhov používaných hlavne na pletenie (napr. bambus, rotang, trstina, sitina, šáchor, vŕbové prútie, rafia, obilná slama čistená, bielená alebo farbená a lipová kôra):
1401 10 00-Bambus
1401 20 00-Rotang
1401 90 00-Ostatné
1402 00 00Rastlinné materiály, druhov používaných hlavne na vypchávanie (napríklad kapok, rastlinné vlákna a morská tráva), tiež vrstvené na podložkách alebo bez podporného materiálu
1403 00 00Rastlinné materiály druhov používaných hlavne na výrobu metiel alebo kief (napr. cirok, piasava, fúzovec, istle), tiež v pradenách alebo vo zväzkoch
1404Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
1404 10 00-Rastlinné suroviny druhov používaných hlavne na farbenie alebo na činenie
1404 20 00-Bavlna linters
1404 90 00-Ostatné
1505Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu):
1505 00 10-Tuk z ovčej vlny, surový
1505 00 90-Ostatné
1506 00 00Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
1515Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového oleja) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované:
1515 90 15-- Jojobový a oiticicový olej; myrtový vosk a japonský vosk; ich frakcie
1516Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené:
1516 20-Rastlinné tuky a oleje a ich frakcie:
1516 20 10--Hydrogenovaný ricínový olej, takzvaný „opalwax“
1517Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky a oleje a ich frakcie položky 1516:
1517 10-Margarín, okrem tekutého margarínu:
1517 10 10--Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov
1517 90-Ostatné:
1517 90 10--Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov
--Ostatné:
1517 90 93---Jedlé zmesi alebo potravinárske prípravky druhov používaných ako prípravky na vytieranie foriem
1518 00Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516; nejedlé zmesi alebo prípravky živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
1518 00 10-Linoxyn
-Ostatné:
1518 00 91--Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516
--Ostatné:
1518 00 95---Nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo živočíšnych a rastlinných tukov a olejov a ich frakcie
1518 00 99---Ostatné
1520 00 00Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy
1521Rastlinné vosky (iné ako triglyceridy), včelí vosk a ostatné hmyzie vosky a spermacet, tiež rafinované alebo farbené:
1521 10 00- Rastlinné vosky
1521 90-Ostatné:
1521 90 10--Spermacet, tiež rafinovaný alebo farbený
--Včelí vosk a iné hmyzie vosky, tiež rafinované alebo farbené:
1521 90 91---Surové
1521 90 99---Ostatné
1522 00Degras; zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov:
1522 00 10-Degras
1704Cukrovinky (vrátane bielej čokolády) neobsahujúce kakao:
1704 10-Žuvacia guma, tiež obalená cukrom:
--S obsahom menej ako 60 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného v sacharóze):
1704 10 11---Žuvacia guma v tvare pásika
1704 10 19---Ostatné
--S obsahom 60 % alebo viac hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného v sacharóze):
1704 10 91---Žuvacia guma v tvare pásika
1704 10 99---Ostatné
1704 90-Ostatné:
1704 90 10--Výťažky zo sladkého drievka s obsahom viac ako 10 % hmotnosti sacharózy, ale neobsahujúce ostatné pridané látky
1704 90 30--Biela čokoláda
--Ostatné:
1704 90 51---Cestá, vrátane marcipánového, v bezprostrednom obale s netto obsahom 1 kg alebo viac
1704 90 55---Zdravotné pastilky a bonbóny proti kašľu
1704 90 61---Cukrom potiahnuté výrobky
---Ostatné:
1704 90 65----Želé a želatínové cukrovinky, vrátane ovocných pást vo forme cukroviniek
1704 90 71----Tvrdé bonbóny, tiež plnené
1704 90 75----Karamely a podobné bonbóny
----Ostatné:
1704 90 81-----Lisované tabletky
1704 90 99-----Ostatné
1803Kakaová hmota, tiež odtučnená:
1803 10 00-Neodtučnená
1803 20 00-Celkom alebo čiastočne odtučnená
1804 00 00Kakaové maslo, tuk a olej
1805 00 00Kakaový prášok, neobsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá
1806Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao:
1806 10-Kakaový prášok obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá:
1806 10 15--Neobsahujúci sacharózu alebo obsahujúci menej ako 5 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej tiež ako sacharóza
1806 10 20--Obsahujúce 5 % alebo viac, ale menej ako 65 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej tiež ako sacharóza
1806 10 30--Obsahujúce 65 % alebo viac, ale menej ako 80 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej tiež ako sacharóza
1806 10 90--Obsahujúce 80 % alebo viac hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej tiež ako sacharóza
1806 20-Ostatné prípravky v blokoch, doskách alebo v tyčinkách vážiace viac ako 2 kg alebo v roztoku, paste, v prášku, granulované alebo v ostatných tvaroch v nádobách alebo v bezprostrednom obale, s hmotnosťou obsahu nepresahujúcou 2 kg:
1806 20 10--Obsahujúce 31 % alebo viac hmotnosti kakaového masla alebo obsahujúce 31 % alebo viac hmotnosti kombinácie kakaového masla a mliečneho tuku
1806 20 30--Obsahujúce 25 % alebo viac, ale menej ako 31 % hmotnosti kakaového masla a mliečneho tuku
--Ostatné:
1806 20 50---Obsahujúce 18 % alebo viac hmotnosti kakaového masla
1806 20 70---Prípravky nazývané „čokoládové mliečne drobky“ (chocolate milk crumb)
1806 20 80---Čokoládové polevy
1806 20 95---Ostatné
-Ostatné, v blokoch, tabuľkách alebo tyčinkách:
1806 31 00--Plnené
1806 32--Neplnené
1806 32 10---S pridaným obilím, ovocím alebo orechmi
1806 32 90---Ostatné
1806 90-Ostatné:
--Čokoláda a čokoládové výrobky:
---Čokolády, plnené alebo neplnené:
1806 90 11----Obsahujúce alkohol
1806 90 19----Ostatné
---Ostatné:
1806 90 31----Plnené
1806 90 39----Neplnené
1806 90 50--Cukrovinky a ich náhradky vyrobené z náhradiek cukru obsahujúce kakao
1806 90 60--Nátierky obsahujúce kakao
1806 90 70--Prípravky na výrobu nápojov obsahujúce kakao
1806 90 90--Ostatné
1901Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krupičky, krupice, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
1901 10 00-Prípravky na detskú výživu, v balení na predaj v malom
1901 20 00-Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905
1901 90-Ostatné:
--Sladový výťažok:
1901 90 11---S obsahom suchého výťažku 90 % alebo viac hmotnosti
1901 90 19---Ostatné
--Ostatné:
1901 90 91---Neobsahujúce žiadne mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy (vrátane invertného cukru) alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu, okrem potravinových prípravkov v prášku, okrem potravinových prípravkov v prášku tovaru položiek 0401 až 0404
1901 90 99---Ostatné
1902Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canneloni; kuskus, tiež pripravený:
-Cestoviny nevarené, neplnené ani inak nepripravené:
1902 11 00--Vaječné
1902 19--Ostatné:
1902 19 10---Neobsahujúce múku z mäkkej pšenice
1902 19 90---Ostatné
1902 20-Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené:
--Ostatné:
1902 20 91---Varené
1902 20 99---Ostatné
1902 30-Ostatné cestoviny:
1902 30 10--Sušené
1902 30 90--Ostatné
1902 40-Kuskus:
1902 40 10--Nepripravený
1902 40 90--Ostatné
1903 00 00Tapioka a jej náhradky zo škrobu, vo forme vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek a v podobných formách
1904Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov [napr. pražené kukuričné vločky (corn flakes)]; obilie (iné ako kukuričné zrná) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky, krupice a krupičky), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
1904 10-Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilnín alebo obilných produktov:
1904 10 10--Získané z kukurice
1904 10 30--Získané z ryže
1904 10 90--Ostatné:
1904 20-Pripravené potraviny získané z nepražených obilných vločiek alebo zo zmesí nepražených obilných vločiek a pražených obilných vločiek a napučaných obilnín:
1904 20 10--Prípravky typu „Müsli“ na základe nepražených obilných vločiek
--Ostatné:
1904 20 91---Získané z kukurice
1904 20 95---Získané z ryže
1904 20 99---Ostatné
1904 30 00 Pšenica bulgur (napučaná a tepelne predpripravená pšenica)
1904 90-Ostatné:
1904 90 10--Ryža
1904 90 80--Ostatné
1905Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžové cesto a podobné výrobky:
1905 10 00-Chrumkavý chlieb
1905 20-Medovník a podobné:
1905 20 10--Obsahujúce menej ako 30 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza)
1905 20 30--Obsahujúce 30 % alebo viac, ale menej ako 50 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza)
1905 20 90--Obsahujúce 50 % alebo viac hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza)
-Sladké sušienky; wafle a oblátky:
1905 31--Sladké sušienky:
---Celkom alebo čiastočne poliate čokoládou alebo inými prípravkami obsahujúcimi čokoládu:
1905 31 11----V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 85 g
1905 31 19----Ostatné
---Ostatné:
1905 31 30----Obsahujúce 8 % alebo viac hmotnosti mliečnych tukov
----Ostatné:
1905 31 91-----Dvojité sušienky
1905 31 99-----Ostatné
1905 32--Wafle a oblátky:
1905 32 05--- S obsahom vody presahujúcim 10 % celkovej hmotnosti
--- Ostatné
---- Celkom alebo čiastočne poliate čokoládou alebo inými prípravkami obsahujúcimi čokoládu:
1905 32 11----- V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 85 g
1905 32 19----- Ostatné
---- Ostatné:
1905 32 91----- Solené, plnené alebo neplnené
1905 32 99----- Ostatné
1905 40-Sucháre, opekaný chlieb a podobné opekané výrobky:
1905 40 10--Sucháre
1905 40 90--Ostatné
1905 90-Ostatné:
1905 90 10--Macesy
1905 90 20--Hostie, prázdne oblátky druhov používaných na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžové „papierové“ cesto a podobné výrobky
--Ostatné:
1905 90 30---Chlieb neobsahujúci med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v hmotnosti v suchom stave nie viac ako 5 % cukrov a nie viac ako 5 % tuku
1905 90 45---Sušienky
1905 90 55---Výrobky extrudované alebo expandované, ochutené alebo solené
---Ostatné:
1905 90 60----S pridanými sladiacimi látkami
1905 90 90----Ostatné
2001Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej:
2001 90-Ostatné:
2001 90 30--Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40--Jamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu
2001 90 60--Palmové jadrá
2004Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky položky 2006
2004 10-Zemiaky:
--Ostatné
2004 10 91---Vo forme múky, krupice alebo vločiek
2004 90-Ostatná zelenina a zeleninové zmesi:
2004 90 10--Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)
2005Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006
2005 20-Zemiaky:
2005 20 10--Vo forme múky, krupice alebo vločiek
2005 80 00-Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)
2008Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
-Orechy, arašidové oriešky a ostatné semená, tiež spolu zmiešané:
2008 11--Arašidové oriešky:
2008 11 10---Arašidové maslo
-Ostatné, vrátane iných zmesí ako podpoložky 2008 19:
2008 91 00--Palmové jadrá
2008 99--Ostatné:
---Neobsahujúce pridaný alkohol:
----Neobsahujúce pridaný cukor:
2008 99 85-----Kukurica, iná ako cukrová kukurica (Zea mays var. saccharata)
2008 99 91-----Jamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu
2101Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich:
-Výťažky, esencie a koncentráty z kávy a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov alebo na základe kávy:
2101 11--Výťažky, esencie a koncentráty:
2101 11 11---S obsahom kávovej sušiny v hmotnosti 95 % alebo väčším
2101 11 19---Ostatné
2101 12--Prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov alebo na základe kávy:
2101 12 92---Prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov kávy
2101 12 98---Ostatné
2101 20-Výťažky, esencie a koncentráty, z čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov alebo na základe čaju alebo maté:
2101 20 20--Výťažky, esencie a koncentráty
--Prípravky:
2101 20 92---Na základe výťažkov, esencií alebo koncentrátov z čaju alebo maté
2101 20 98---Ostatné
2101 30-Čakanka pražená a ostatné pražené náhradky kávy a výťažky, esencie a koncentráty z nich:
--Čakanka pražená a ostatné pražené kávové náhradky:
2101 30 11---Čakanka pražená
2101 30 19---Ostatné
--Výťažky, esencie a koncentráty z praženej čakanky a z ostatných pražených kávových náhradiek:
2101 30 91---Z praženej čakanky
2101 30 99---Ostatné
2102Kvasinky (aktívne alebo neaktívne); ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve (okrem očkovacích látok položky 3002); pripravené prášky do pečiva:
2102 10-Aktívne kvasinky:
2102 10 10--Kvasinkové kultúry
--Pekárske kvasinky:
2102 10 31---Sušené
2102 10 39---Ostatné
2102 10 90--Ostatné
2102 20-Neaktívne kvasinky; ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve:
--Neaktívne kvasinky:
2102 20 11---V tabletkách, kockách alebo podobných tvaroch alebo v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg.
2102 20 19---Ostatné
2102 20 90--Ostatné
2102 30 00-Pripravené prášky do pečiva
2103Omáčky a prípravky na omáčky; zmesi korenín a zmesi prísad na ochutenie; horčičná múka a krupica a pripravená horčica:
2103 10 00-Sójová omáčka
2103 20 00-Paradajkový kečup a ostatné paradajkové omáčky
2103 30-Horčičná múčka a krupica a pripravená horčica:
2103 30 10--Horčičná múka a krupica
2103 30 90--Pripravená horčica
2103 90-Ostatné:
2103 90 10--„Chutney“ mangové, tekuté
2103 90 30--Aromatické horké prípravky s objemovým alkoholometrickým titrom 44,2 až 49,2 % vol obsahujúce 1,5 až 6 % hmotnosti horca, korenín a rozmanitých prísad a 4 až 10 % hmotnosti cukru, v nádobách s objemom 0,5 litra alebo menším
2103 90 90--Ostatné
2104Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky:
2104 10-Polievky a bujóny a prípravky na ne:
2104 10 10--Sušené
2104 10 90--Ostatné
2104 20 00-Homogenizované zložené potravinové prípravky
2105 00Zmrzlina a podobné výrobky, tiež obsahujúce kakao:
2105 00 10-Neobsahujúce mliečne tuky alebo obsahujúce menej ako 3 % hmotnosti takýchto tukov
-S hmotnostným obsahom mliečnych tukov:
2105 00 91--3 % alebo viac, ale menej ako 7 %
2105 00 99--7 % hmotnosti alebo väčším
2106Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
2106 10-Bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky:
2106 10 20--Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu
2106 10 80--Ostatné
2106 90-Ostatné:
2106 90 10-- Syrové fondues
2106 90 20--Zložené alkoholické prípravky, iné ako založené na vonných látkach, druhov používaných na výrobu nápojov
--Ostatné:
2106 90 92---Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu:
2106 90 98---Ostatné
2201Vody, vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtené vody, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá ani ochucujúce látky; ľad a sneh:
2201 10-Minerálne vody a sýtené vody:
--Prírodné minerálne vody:
2201 10 11---Bez oxidu uhličitého
2201 10 19---Ostatné
2201 10 90--Ostatné:
2201 90 00-Ostatné
2202Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných a zeleninových štiav položky 2009:
2202 10 00-Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky
2202 90-Ostatné:
2202 90 10--Neobsahujúce produkty položiek 0401 až 0404 alebo tuky získané z produktov položiek 0401 až 0404
--Ostatné s obsahom hmotnosti tukov získaných z produktov položiek 0401 až 0404:
2202 90 91---Menším ako 0,2 %
2202 90 95---0, 2 % alebo viac, ale menej ako 2 %
2202 90 99---2 % hmotnosti alebo väčším
2203 00Pivo vyrobené zo sladu:
-V nádobách s obsahom 10 litrov alebo menším:
2203 00 01--Vo fľašiach
2203 00 09--Ostatné
2203 00 10-V nádobách s obsahom väčším ako 10 litrov
2205Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené bylinami alebo aromatickými látkami:
2205 10-V nádobách s obsahom 2 litre alebo menším:
2205 10 10--So skutočným objemovým alkoholickým titrom 18 % vol alebo menším
2205 10 90--So skutočným objemovým alkoholickým titrom presahujúcim 18 % vol
2205 90-Ostatné:
2205 90 10--So skutočným objemovým alkoholickým titrom 18 % vol alebo menším
2205 90 90--So skutočným objemovým alkoholickým titrom presahujúcim 18 % vol
2207Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo vyšším; etylalkohol a ostatné liehoviny, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom:
2207 10 00-Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo vyšším
2207 20 00-Etylalkohol a ostatné liehoviny, denaturované, s akýmkoľvek objemovým alkoholometrickým titrom
2208Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol; liehoviny, likéry a ostatné liehové nápoje:
2208 20-Liehoviny získané destilovaním hroznového vína alebo hroznových výliskov:
--V nádobách s obsahom 2 litre alebo menším:
2208 20 12---Cognac
2208 20 14---Armagnac
2208 20 26---Grappa
2208 20 27---Brandy de Jerez
2208 20 29---Ostatné
--V nádobách s obsahom väčším ako 2 litre:
2208 20 40---Surové destiláty
---Ostatné:
2208 20 62----Cognac:
2208 20 64----Armagnac
2208 20 86----Grappa
2208 20 87----Brandy de Jerez
2208 20 89----Ostatné
2208 30-Whisky:
--Whisky „Bourbon“ v nádobách s obsahom:
2208 30 11---2 litre alebo menším
2208 30 19---Väčším ako 2 litre
--Škótska whisky:
---Sladová whisky v nádobách s obsahom:
2208 30 32----2 litre alebo menším
2208 30 38----Väčším ako 2 litre
---Miešaná whisky v nádobách s obsahom:
2208 30 52----2 litre alebo menším
2208 30 58----Väčším ako 2 litre
---Ostatná whisky v nádobách s obsahom:
2208 30 72----2 litre alebo menším
2208 30 78----Väčším ako 2 litre
--Ostatná whisky v nádobách s obsahom:
2208 30 82---2 litre alebo menším
2208 30 88---Väčším ako 2 litre
2208 40-Rum a tafia:
--V nádobách s obsahom 2 litre alebo menším
2208 40 11---Rum s obsahom prchavých látok iných ako etylalkohol a metylalkohol, rovnajúcim sa alebo väčším ako 225 gramov na hektoliter čistého alkoholu (s toleranciou 10 %)
---Ostatné:
2208 40 31----S cenou presahujúcou 7,9 EUR za liter čistého alkoholu
2208 40 39----Ostatné
--V nádobách s obsahom väčším ako 2 litre:
2208 40 51---Rum s obsahom prchavých látok iných ako etylalkohol a metylalkohol, rovnajúcim sa alebo väčším ako 225 gramov na hektoliter čistého alkoholu (s toleranciou 10 %)
--Ostatné:
2208 40 91----S cenou presahujúcou 2 eurá za liter čistého alkoholu
2208 40 99----Ostatné
2208 50-Gin a borovička:
--Gin v nádobách s obsahom:
2208 50 11---2 litre alebo menším
2208 50 19---Väčším ako 2 litre
--Borovička v nádobách s obsahom:
2208 50 91---2 litre alebo menším
2208 50 99---Väčším ako 2 litre
2208 60-Vodka:
--S objemovým alkoholometrickým titrom 45,4 % vol alebo menším, v nádobách s obsahom:
2208 60 11---2 litre alebo menším
2208 60 19---Väčším ako 2 litre
--S objemovým alkoholometrickým titrom väčším ako 45,4 % vol, v nádobách s obsahom:
2208 60 91---2 litre alebo menším
2208 60 99---Väčším ako 2 litre
2208 70-Likéry a kordialy:
2208 70 10--V nádobách s obsahom 2 litre alebo menším
2208 70 90--V nádobách s obsahom väčším ako 2 litre
2208 90-Ostatné:
--Arak v nádobách s obsahom:
2208 90 11---2 litre alebo menším
2208 90 19---Väčším ako 2 litre
--Slivovica, hruškovica alebo čerešňovica (okrem likérov) v nádobách s obsahom:
2208 90 33---2 litre alebo menším:
2208 90 38---Väčším ako 2 litre:
--Ostatné destiláty a iné alkoholické nápoje v nádobách s obsahom:
---2 litre alebo menším:
2208 90 41----Ouzo
----Ostatné:
-----Destiláty (okrem likérov):
------Destilované z ovocia:
2208 90 45-------Kalvados
2208 90 48-------Ostatné
------Ostatné:
2208 90 52-------Korn
2208 90 54-------- Tequila
2208 90 56-------- Ostatné
2208 90 69-----Ostatné alkoholické nápoje
---Väčším ako 2 litre:
----Destiláty (okrem likérov):
2208 90 71-----Destilované z ovocia
2208 90 75-----Tequila
2208 90 77----- Ostatné
2208 90 78----Ostatné alkoholické nápoje
--Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol v nádobách s obsahom:
2208 90 91---2 litre alebo menším
2208 90 99---Väčším ako 2 litre
2402Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek:
2402 10 00-Cigary, cigary s odrezanými koncami a cigarky, obsahujúce tabak
2402 20-Cigarety obsahujúce tabak:
2402 20 10--Cigarety obsahujúce klinčeky
2402 20 90--Ostatné
2402 90 00-Ostatné
2403Ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; „homogenizovaný“ alebo „rekonštituovaný“ tabak; tabakové výťažky a esencie:
2403 10-Tabak na fajčenie, tiež obsahujúci tabakové náhradky v akomkoľvek pomere:
2403 10 10--V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 500 g
2403 10 90--Ostatné
-Ostatné:
2403 91 00--„Homogenizovaný“ alebo „rekonštituovaný“ tabak
2403 99--Ostatné:
2403 99 10---Žuvací a šnupací tabak
2403 99 90---Ostatné
2905Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:
-Ostatné viacsýtne alkoholy:
2905 43 00--Manitol
2905 44--D-glucitol (sorbitol):
---Vo vodnom roztoku:
2905 44 11----Obsahujúci 2 % hmotnosti alebo menej D-manitolu, počítané na obsah D-glucitolu
2905 44 19----Ostatné
---Ostatné:
2905 44 91----Obsahujúci 2 % hmotnosti alebo menej D-manitolu, počítané na obsah D-glucitolu
2905 44 99----Ostatné
2905 45 00--Glycerol
3301Silice (tiež deterpénované), vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; extrahované oleorezíny; koncentráty silíc v tukoch v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobné, získané napustením týchto výrobkov vonnou esenciou alebo maceráciou; terpenické vedľajšie produkty vznikajúce pri deterpenácii silíc; vodné destiláty a vodné roztoky silíc;
3301 90-Ostatné:
3301 90 10--Terpenické vedľajšie produkty vznikajúce pri deterpenácii silíc
--Extrahované olejoživice
3301 90 21--- Zo sladkého drievka a chmeľu
3301 90 30--- Ostatné
3301 90 90-- Ostatné
3302Zmesi vonných látok a zmesi (vrátane alkoholových roztokov) na základe jednej alebo niekoľkých týchto látok, druhov používaných ako surovina v priemysle; ostatné prípravky na základe vonných látok, druhov používaných na výrobu nápojov:
3302 10-Druhy používané v potravinárskom alebo nápojovom priemysle
--Druhy používané v nápojovom priemysle:
---Preparáty obsahujúce všetky ochucujúce činidlá charakterizujúce nápoj:
3302 10 10----So skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 0,5 %
----Ostatné:
3302 10 21-----Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu
3302 10 29-----Ostatné
3501Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje:
3501 10-Kazeín:
3501 10 10--Na výrobu regenerovaných textilných vlákien
3501 10 50--Na priemyselné použitie iné ako na výrobu potravín alebo krmív
3501 10 90--Ostatné
3501 90 -Ostatné:
3501 90 90--Ostatné
3505Dextríny a ostatné modifikované škroby (napr. predželatinizované alebo esterifikované škroby); gleje na báze škrobu alebo dextrínu alebo ostatných modifikovaných škrobov:
3505 10-Dextríny a ostatné modifikované škroby:
3505 10 10--Dextríny
--Ostatné modifikované škroby:
3505 10 90---Ostatné
3505 20-Gleje:
3505 20 10--Obsahujúce menej ako 25 % hmotnosti škrobov alebo dextrínov, alebo ostatných modifikovaných škrobov
3505 20 30--Obsahujúce 25 % hmotnosti alebo viac, ale menej ako 55 % hmotnosti škrobov alebo dextrínov, alebo ostatných modifikovaných škrobov
3505 20 50--Obsahujúce 55 % hmotnosti alebo viac, ale menej ako 80 % hmotnosti škrobov alebo dextrínov, alebo ostatných modifikovaných škrobov
3505 20 90--Obsahujúce 80 % alebo viac hmotnosti škrobov alebo dextrínov alebo ostatných modifikovaných škrobov
3809Prípravky na úpravu povrchu, nosiče farbív urýchľujúce farbenie alebo upevňujúce farbiace látky a iné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridlá), druhov používaných v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté:
3809 10-Na báze škrobových látok:
3809 10 10--Obsahujúce menej ako 55 % hmotnosti takýchto látok
3809 10 30--Obsahujúce 55 % alebo viac, ale menej ako 70 % hmotnosti takýchto látok
3809 10 50--Obsahujúce 70 % alebo viac, ale menej ako 83 % hmotnosti takýchto látok
3809 10 90--Obsahujúce 83 % hmotnosti alebo viac takýchto látok
3823Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín; technické mastné alkoholy:
-Technické monokarboxylové mastné kyseliny, oleje z rafinácie kyselín:
3823 11 00--Kyselina stearová
3823 12 00--Kyselina olejová
3823 13 00--Mastné kyseliny z tallového oleja
3823 19--Ostatné:
3823 19 10---Destilované mastné kyseliny
3823 19 30---Destiláty mastných kyselín
3823 19 90---Ostatné
3823 70 00-Technické mastné alkoholy
3824Pripravené spojivá pre odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných produktov), inde nešpecifikované alebo nezahrnuté: zvyškové produkty chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví inde nešpecifikované alebo nezahrnuté:
3824 60-Sorbitol, iný ako podpoložky 2905 44:
--Vo vodných roztokoch:
3824 60 11---Obsahujúci 2 % hmotnosti alebo menej D-manitolu počítaného na obsah D-glucitolu
3824 60 19---Ostatné
--Ostatné:
3824 60 91---Obsahujúci 2 % hmotnosti alebo menej D-manitolu počítaného na obsah D-glucitolu
3824 60 99---Ostatné

Príloha II písm. a)

Clá uplatniteľné na dovoz spracovaných poľnohospodárskych výrobkov do Albánska s pôvodom v Spoločenstve

Dňom nadobudnutia platnosti dohody sa tovar do Albánska s pôvodom v Spoločenstve, ako sa ďalej uvádza, dováža bez cla.

Kód HS5) Opis tovaru
0501 00 00Ľudské vlasy, nespracované, tiež prané alebo čistené; odpad z ľudských vlasov
0502Svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy; jazvečie chlpy a ostatné chlpy na výrobu kief alebo štetcov; odpad z takýchto štetín alebo chlpov:
0502 10 00-Svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy a odpad z nich
0502 90 00-Ostatné
0503 00 00Konské vlásie a odpad z konského vlásia, tiež uložené vo vrstvách, s podložkou alebo bez podložky
0505Koža a ostatné časti vtáčieho tela, s perím alebo páperím, vtáčie perie a časti vtáčieho peria (tiež pristrihnuté) a páperie, inak neopracované ako čistené, dezinfikované alebo pripravené na konzerváciu; prášok a odpad z vtáčieho peria alebo jeho časti:
0505 10-Perie z druhov používaných na vypchávanie; páperie:
0505 10 10--Surové
0505 10 90--Ostatné
0505 90 00-Ostatné
0506Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoducho upravené (ale neprirezané do tvaru), upravené kyselinou alebo odželatinizované; prach a odpad z týchto produktov:
0506 10 00-Oseín a kosti upravené kyselinou
0506 90 00-Ostatné
0507Slonovina, korytnačina, kostice a fúzy veľrýb, rohy, parohy, kopytá, paznechty, pazúry a zobáky neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru; prach a odpad z týchto produktov:
0507 10 00-Slonovina; slonovinový prach a odpad
0507 90 00-Ostatné
0508 00 00Koraly a podobné materiály, neopracované alebo jednoducho upravené, ale nie inak opracované; panciere mäkkýšov, kôrovcov alebo ostnokožcov a sépiové kosti, neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do varu, prach a odpad z nich
0509 00Prírodné špongie živočíšneho pôvodu:
0509 00 10-Surové
0509 00 90-Ostatné
0510 00 00Ambra, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žlč, tiež sušená; žľazy a ostatné živočíšne produkty používané na prípravu farmaceutických výrobkov, čerstvé, chladené, mrazené alebo inak dočasne konzervované
0903 00 00Maté
1302Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov:
-Rastlinné šťavy a výťažky:
1302 12 00--Zo sladkého drievka
1302 13 00--Z chmeľu
1302 14 00--Z rimbaby (Pyrethrum) alebo z koreňov rastlín obsahujúcich rotenón
1302 19--Ostatné:
1302 19 90---Ostatné
1302 20-Pektínové látky, pektináty a pektáty:
1302 20 10--V suchom stave
1302 20 90--Ostatné
-Slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov:
1302 31 00--Agar-agar
1302 32--Slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované získané zo svätojánskeho chleba, zo semien svätojánskeho chleba alebo z guarových semien:
1302 32 10---Zo svätojánskeho chleba alebo zo semien svätojánskeho chleba
1401Rastlinné materiály druhov používaných hlavne na pletenie, napr. bambus, rotang, trstina, sitina, šáchor, vŕbové prútie, rafia, obilná slama čistená, bielená alebo farbená a lipová kôra):
1401 10 00-Bambus
1401 20 00-Rotang
1401 90 00-Ostatné
1402 00 00Rastlinné materiály, druhov používaných hlavne na vypchávanie (napríklad kapok, rastlinné vlákna a morská tráva), tiež vrstvené na podložkách alebo bez podporného materiálu
1403 00 00Rastlinné materiály druhov používaných hlavne na výrobu metiel alebo kief (napr. cirok, piasava, fúzovec, istle), tiež v pradenách alebo vo zväzkoch
1404Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
1404 10 00-Rastlinné suroviny druhov používaných hlavne na farbenie alebo na činenie
1404 20 00-Bavlna linters
1404 90 00-Ostatné
1505Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu):
1505 00 10-Tuk z ovčej vlny, surový
1505 00 90-Ostatné
1506 00 00Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
1515Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového oleja) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované:
1515 90 15-- Jojobový a oiticicový olej; myrtový vosk a japonský vosk; ich frakcie
1516Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené:
1516 20-Rastlinné tuky a oleje a ich frakcie:
1516 20 10--Hydrogenovaný ricínový olej, takzvaný „opalwax“
1517Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky a oleje a ich frakcie položky 1516:
1517 10-Margarín, okrem tekutého margarínu:
1517 10 10--Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov
1517 90-Ostatné:
1517 90 10--Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov
--Ostatné:
1517 90 93---Jedlé zmesi alebo potravinárske prípravky druhov používaných ako prípravky na vytieranie foriem
1518 00Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516; nejedlé zmesi alebo prípravky živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
1518 00 10-Linoxyn
-Ostatné:
1518 00 91--Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516
--Ostatné:
1518 00 95---Nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo živočíšnych a rastlinných tukov a olejov a ich frakcie
1518 00 99---Ostatné
1520 00 00Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy
1521Rastlinné vosky (iné ako triglyceridy), včelí vosk a ostatné hmyzie vosky a spermacet, tiež rafinované alebo farbené:
1521 10 00- Rastlinné vosky
1521 90-Ostatné:
1521 90 10--Spermacet, tiež rafinovaný alebo farbený
--Včelí vosk a iné hmyzie vosky, tiež rafinované alebo farbené:
1521 90 91---Surové
1521 90 99---Ostatné
1522 00Degras; zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov:
1522 00 10-Degras
1702Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce látky alebo farbivá; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel:
1702 50 00-Chemicky čistá fruktóza
1702 90-Ostatné, vrátane invertného cukru a ostatné cukry a zmesi cukrových sirupov obsahujúce v suchom stave 50 % hmotnosti fruktózy
1702 90 10--Chemicky čistá maltóza
1704Cukrovinky (vrátane bielej čokolády) neobsahujúce kakao:
1704 10-Žuvacia guma, tiež obalená cukrom:
--S obsahom menej ako 60 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného v sacharóze):
1704 10 11---Žuvacia guma v tvare pásika
1704 10 19---Ostatné
--S obsahom 60 % alebo viac hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného v sacharóze):
1704 10 91---Žuvacia guma v tvare pásika
1704 10 99---Ostatné
1704 90-Ostatné:
1704 90 10--Výťažky zo sladkého drievka s obsahom viac ako 10 % hmotnosti sacharózy, ale neobsahujúce ostatné pridané látky
1704 90 30--Biela čokoláda
--Ostatné:
1704 90 51---Cestá, vrátane marcipánového, v bezprostrednom obale s netto obsahom 1 kg alebo viac
1704 90 55---Zdravotné pastilky a bonbóny proti kašľu
1704 90 61---Cukrom potiahnuté výrobky
---Ostatné:
1704 90 65----Želé a želatínové cukrovinky, vrátane ovocných pást vo forme cukroviniek
1704 90 71----Tvrdé bonbóny, tiež plnené
1704 90 75----Karamely a podobné bonbóny
----Ostatné:
1704 90 81-----Lisované tabletky
1704 90 99-----Ostatné
1803Kakaová hmota, tiež odtučnená:
1803 10 00-Neodtučnená
1803 20 00-Celkom alebo čiastočne odtučnená
1804 00 00Kakaové maslo, tuk a olej
1805 00 00Kakaový prášok, neobsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá
1903 00 00Tapioka a jej náhradky zo škrobu vo forme vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek a v podobných formách
1905Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžové cesto a podobné výrobky:
1905 10 00-Chrumkavý chlieb
1905 20-Medovník a podobné:
1905 20 10--Obsahujúce menej ako 30 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza)
1905 20 30--Obsahujúce 30 % alebo viac, ale menej ako 50 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza)
1905 20 90--Obsahujúce 50 % alebo viac hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza)
-Sladké sušienky; wafle a oblátky:
1905 31--Sladké sušienky:
---Celkom alebo čiastočne poliate čokoládou alebo inými prípravkami obsahujúcimi čokoládu:
1905 31 11---V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 85 g
1905 31 19----Ostatné
---Ostatné:
1905 31 30----Obsahujúce 8 % alebo viac hmotnosti mliečnych tukov
----Ostatné:
1905 31 91-----Dvojité sušienky
1905 31 99-----Ostatné
1905 32---Wafle a oblátky:
1905 32 05--- S obsahom vody presahujúcim 10 % celkovej hmotnosti
--- Ostatné
---- Celkom alebo čiastočne poliate čokoládou alebo inými prípravkami obsahujúcimi čokoládu:
1905 32 11----- V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 85 g
1905 32 19-----Ostatné
---- Ostatné:
1905 32 91----- Solené, plnené alebo neplnené
1905 32 99----- Ostatné
1905 40-Sucháre, opekaný chlieb a podobné opekané výrobky:
1905 40 10--Sucháre
1905 40 90--Ostatné
1905 90-Ostatné:
1905 90 10--Macesy
1905 90 20--Hostie, prázdne oblátky druhov používaných na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžové „papierové“ cesto a podobné výrobky
--Ostatné:
1905 90 30---Chlieb neobsahujúci med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v hmotnosti v suchom stave nie viac ako 5 % cukrov a nie viac ako 5 % tuku
1905 90 45---Sušienky
1905 90 55---Výrobky extrudované alebo expandované, ochutené alebo solené
---Ostatné:
1905 90 60----S pridanými sladiacimi látkami
1905 90 90----Ostatné
2101Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky, a výťažky, esencie a koncentráty z nich:
2101 20-Výťažky, esencie a koncentráty z čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov, alebo na základe čaju alebo maté:
--Prípravky:
2101 20 92--Na základe výťažkov, esencií alebo koncentrátov z čaju alebo maté
2103Omáčky a prípravky na omáčky; zmesi korenín a zmesi prísad na ochutenie; horčičná múka a krupica a pripravená horčica:
2103 30-Horčičná múčka a krupica a pripravená horčica:
2103 30 10--Horčičná múka a krupica
2103 30 90--Pripravená horčica
2103 90-Ostatné:
2103 90 10--„Chutney“ mangové, tekuté
2103 90 30--Aromatické horké prípravky s objemovým alkoholometrickým titrom 44,2 až 49,2 % vol obsahujúce 1,5 až 6 % hmotnosti horca, korenín a rozmanitých prísad a 4 až 10 % hmotnosti cukru, v nádobách s objemom 0,5 litra alebo menším
2104Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky:
2104 10-Polievky a bujóny a prípravky na ne:
2104 10 10--Sušené
2104 10 90--Ostatné
2104 20 00-Homogenizované zložené potravinové prípravky
2106Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
2106 10-Bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky:
2106 10 20--Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob, alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu
2106 10 80--Ostatné
2106 90-Ostatné:
2106 90 10-- Syrové fondues
2106 90 20--Zložené alkoholické prípravky, iné ako založené na vonných látkach, druhov používaných na výrobu nápojov
--Ostatné:
2106 90 92---Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob, alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu:
2106 90 98---Ostatné
2403Ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; „homogenizovaný“ alebo „rekonštituovaný“ tabak; tabakové výťažky a esencie:
2403 10-Tabak na fajčenie, tiež obsahujúci tabakové náhradky v akomkoľvek pomere:
2403 10 90--Ostatné
2905Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:
-Ostatné viacsýtne alkoholy:
2905 43 00--Manitol
2905 44--D-glucitol (sorbitol):
---Vo vodnom roztoku:
2905 44 11----Obsahujúci 2 % hmotnosti alebo menej D-manitolu, počítané na obsah D-glucitolu
2905 44 19----Ostatné
---Ostatné:
2905 44 91----Obsahujúci 2 % hmotnosti alebo menej D-manitolu, počítané na obsah D-glucitolu
2905 44 99----Ostatné
2905 45 00--Glycerol
3301Silice (tiež deterpénované), vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; extrahované oleorezíny; koncentráty silíc v tukoch v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobné, získané napustením týchto výrobkov vonnou esenciou alebo maceráciou; terpenické vedľajšie produkty vznikajúce pri deterpenácii silíc; vodné destiláty a vodné roztoky silíc:
3301 90-Ostatné:
3301 90 10--Terpenické vedľajšie produkty vznikajúce pri deterpenácii silíc
--Extrahované olejoživice
3301 90 21--- Zo sladkého drievka a chmeľu
3301 90 30--- Ostatné
3301 90 90-- Ostatné
3302Zmesi vonných látok a zmesi (vrátane alkoholových roztokov) na základe jednej alebo niekoľkých týchto látok, druhov používaných ako surovina v priemysle; ostatné prípravky na základe vonných látok, druhov používaných na výrobu nápojov:
3302 10-Druhy používané v potravinárskom alebo nápojovom priemysle
--Druhy používané v nápojovom priemysle:
---Preparáty obsahujúce všetky ochucujúce činidlá charakterizujúce nápoj:
3302 10 10----So skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 0,5 %
----Ostatné:
3302 10 21-----Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob, alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu
3302 10 29-----Ostatné
3501Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje:
3501 10-Kazeín:
3501 10 10--Na výrobu regenerovaných textilných vlákien
3501 10 50--Na priemyselné použitie iné ako na výrobu potravín alebo krmív
3501 10 90--Ostatné
3501 90 -Ostatné:
3501 90 90--Ostatné
3505Dextríny a ostatné modifikované škroby (napr. predželatinizované alebo esterifikované škroby); gleje na báze škrobu alebo dextrínu alebo ostatných modifikovaných škrobov:
3505 10-Dextríny a ostatné modifikované škroby:
3505 10 10--Dextríny
--Ostatné modifikované škroby:
3505 10 90---Ostatné
3505 20-Gleje:
3505 20 10--Obsahujúce menej ako 25 % hmotnosti škrobov alebo dextrínov, alebo ostatných modifikovaných škrobov
3505 20 30--Obsahujúce 25 % hmotnosti alebo viac, ale menej ako 55 % hmotnosti škrobov alebo dextrínov, alebo ostatných modifikovaných škrobov
3505 20 50--Obsahujúce 55 % hmotnosti alebo viac, ale menej ako 55 % hmotnosti škrobov alebo dextrínov, alebo ostatných modifikovaných škrobov
3505 20 90--Obsahujúce 80 % alebo viac hmotnosti škrobov alebo dextrínov alebo ostatných modifikovaných škrobov
3809Prípravky na úpravu povrchu, nosiče farbív urýchľujúce farbenie alebo upevňujúce farbiace látky a iné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridlá), druhov používaných v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté:
3809 10-Na báze škrobových látok:
3809 10 10--Obsahujúce menej ako 55 % hmotnosti takýchto látok
3809 10 30--Obsahujúce 55 % alebo viac, ale menej ako 70 % hmotnosti takýchto látok
3809 10 50--Obsahujúce 70 % alebo viac, ale menej ako 83 % hmotnosti takýchto látok
3809 10 90--Obsahujúce 83 % hmotnosti alebo viac takýchto látok
3823Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín; technické mastné alkoholy:
-Technické monokarboxylové mastné kyseliny, oleje z rafinácie kyselín:
3823 11 00--Kyselina stearová
3823 12 00--Kyselina olejová
3823 13 00--Mastné kyseliny z tallového oleja
3823 19--Ostatné:
3823 19 10---Destilované mastné kyseliny
3823 19 30---Destiláty mastných kyselín
3823 19 90---Ostatné
3823 70 00-Technické mastné alkoholy
3824Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných produktov), inde nešpecifikované alebo nezahrnuté; zvyškové produkty chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví inde nešpecifikované alebo nezahrnuté:
3824 60-Sorbitol, iný ako podpoložky 2905 44:
--Vo vodných roztokoch: Pripravené spojivá pre odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných produktov), inde nešpecifikované alebo nezahrnuté: zvyškové produkty chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví inde nešpecifikované alebo nezahrnuté:
3824 60 11---Obsahujúci 2 % hmotnosti alebo menej D-manitolu počítaného na obsah D-glucitolu
3824 60 19---Ostatné
--Ostatné:
3824 60 91---Obsahujúci 2 % hmotnosti alebo menej D-manitolu počítaného na obsah D-glucitolu
3824 60 99---Ostatné

Príloha II písm. b)

Albánske colné koncesie na spracované poľnohospodárske výrobky s pôvodom v Spoločenstve

Clá na výrobky uvedené v tejto prílohe sa zrušia dňom nadobudnutia platnosti dohody

Kód HS6)Opis výrobku
2205Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené bylinami alebo aromatickými látkami:
2205 10-V nádobách s obsahom 2 litre alebo menším:
2205 10 10--So skutočným objemovým alkoholickým titrom 18 % vol alebo menším
2205 10 90--So skutočným objemovým alkoholickým titrom presahujúcim 18 % vol
2205 90 10--So skutočným objemovým alkoholickým titrom 18 % vol alebo menším
2205 90 90--So skutočným objemovým alkoholickým titrom presahujúcim 18 % vol
2207Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo vyšším; etylalkohol a ostatné liehoviny, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom:
2207 10 00-Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo vyšším
2207 20 00-Etylalkohol a ostatné liehoviny, denaturované, s akýmkoľvek objemovým alkoholometrickým titrom
2208Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol; liehoviny, likéry a ostatné liehové nápoje:
2208 20-Liehoviny získané destilovaním hroznového vína alebo hroznových výliskov:
--V nádobách s obsahom 2 litre alebo menším:
2208 20 12---Cognac
2208 20 14---Armagnac
2208 20 26---Grappa
2208 20 27---Brandy de Jerez
2208 20 29---Ostatné
--V nádobách s obsahom väčším ako 2 litre:
2208 20 40---Surové destiláty
---Ostatné:
2208 20 62----Cognac:
2208 20 64----Armagnac
2208 20 86----Grappa
2208 20 87----Brandy de Jerez
2208 20 89----Ostatné
2208 30-Whisky:
--Whisky „Bourbon“ v nádobách s obsahom:
2208 30 11---2 litre alebo menším
2208 30 19---Väčším ako 2 litre
--Škótska whisky:
---Sladová whisky v nádobách s obsahom:
2208 30 32----2 litre alebo menším
2208 30 38----Väčším ako 2 litre
---Miešaná whisky v nádobách s obsahom:
2208 30 52----2 litre alebo menším
2208 30 58----Väčším ako 2 litre
---Ostatná v nádobách s obsahom:
2208 30 72----2 litre alebo menším
2208 30 78----Väčším ako 2 litre
--Ostatná v nádobách s obsahom:
2208 30 82---2 litre alebo menším
2208 30 88---Väčším ako 2 litre
2208 40-Rum a tafia:
--V nádobách s obsahom 2 litre alebo menším
2208 40 11---Rum s obsahom prchavých látok iných ako etylalkohol a metylalkohol, rovnajúcim sa alebo väčším ako 225 gramov na hektoliter čistého alkoholu (s toleranciou 10 %)
---Ostatné:
2208 40 31----S cenou presahujúcou 7,9 eura za liter čistého alkoholu
2208 40 39----Ostatné
--V nádobách s obsahom väčším ako 2 litre:
2208 40 51---Rum s obsahom prchavých látok iných ako etylalkohol a metylalkohol, rovnajúcim sa alebo väčším ako 225 gramov na hektoliter čistého alkoholu (s toleranciou 10 %)
--Ostatné:
2208 40 91----S cenou presahujúcou 2 eurá za liter čistého alkoholu
2208 40 99----Ostatné
2208 50-Gin a borovička:
--Gin v nádobách s obsahom:
2208 50 11---2 litre alebo menším
2208 50 19---Väčším ako 2 litre
--Borovička v nádobách s obsahom:
2208 50 91----2 litre alebo menším
2208 50 99---Väčším ako 2 litre
2208 60-Vodka:
--S objemovým alkoholometrickým titrom 45,4 % vol alebo menším, v nádobách s obsahom:
2208 60 11---2 litre alebo menším
2208 60 19---Väčším ako 2 litre
--S objemovým alkoholometrickým titrom väčším ako 45,4 % vol, v nádobách s obsahom:
2208 60 91---2 litre alebo menším
2208 60 99---Väčším ako 2 litre
2208 70-Likéry a kordialy:
2208 70 10--V nádobách s obsahom 2 litre alebo menším:
2208 70 90--V nádobách s obsahom väčším ako 2 litre
2208 90-Ostatné:
--Arak v nádobách s obsahom:
2208 90 11---2 litre alebo menším
2208 90 19---Väčším ako 2 litre
--Slivovica, hruškovica alebo čerešňovica (okrem likérov) v nádobách s obsahom:
2208 90 33---2 litre alebo menším:
2208 90 38---Väčším ako 2 litre:
--Ostatné destiláty a iné alkoholické nápoje v nádobách s obsahom:
---2 litre alebo menším:
2208 90 41----Ouzo
----Ostatné:
-----Destiláty (okrem likérov):
-----Destilované z ovocia:
2208 90 45-------Kalvados
2208 90 48-------Ostatné
------Ostatné:
2208 90 52-------Korn
2208 90 54-------- Tequila
2208 90 56-------- Ostatné
2208 90 69-----Ostatné alkoholické nápoje
---Väčším ako 2 litre:
----Destiláty (okrem likérov):
2208 90 71-----Destilované z ovocia
2208 90 75-----Tequila
2208 90 77----- Ostatné
2208 90 78----Ostatné alkoholické nápoje
--Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol v nádobách s obsahom:
2208 90 91---2 litre alebo menším
2208 90 99---Väčším ako 2 litre

Príloha II písm. c)

Colné koncesie Albánska na spracované poľnohospodárske výrobky s pôvodom v Spoločenstve

Clá na tovar uvedený v tejto prílohe sa znížia a zrušia v súlade s nasledujúcim harmonogramom:

– dňom nadobudnutia platnosti dohody sa dovozné clo zníži na 90 % základného cla

– 1. januára prvého roku po nadobudnutí platnosti dohody sa dovozné clo zníži na 80 % základného cla;

– 1. januára druhého roku po nadobudnutí platnosti dohody sa dovozné clo zníži na 60 % základného cla;

– 1. januára tretieho roku po nadobudnutí platnosti dohody sa dovozné clo zníži na 40 % základného cla;

– 1. januára piateho roku po nadobudnutí platnosti dohody sa zvyšné dovozné clá rušia.

Kód HS7)Opis
0710Zelenina (tiež varená vo vode alebo v pare), mrazená:
0710 40 00-Kukurica cukrová
0711Zelenina dočasne konzervovaná (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, v sírenej vode alebo v iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu:
0711 90-Ostatná zelenina; zeleninové zmesi:
--Zelenina:
0711 90 30---Kukurica cukrová
1806Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao:
1806 10-Kakaový prášok obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá:
1806 10 15--Neobsahujúci sacharózu alebo obsahujúci menej ako 5 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej tiež ako sacharóza
1806 10 20--Obsahujúce 5 % alebo viac, ale menej ako 65 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej tiež ako sacharóza
1806 10 30--Obsahujúce 65 % alebo viac, ale menej ako 80 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej tiež ako sacharóza
1806 10 90--Obsahujúce 80 % alebo viac hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej tiež ako sacharóza
1806 20-Ostatné prípravky v blokoch, doskách alebo v tyčinkách vážiace viac ako 2 kg alebo v roztoku, paste, v prášku, granulované alebo v ostatných tvaroch v nádobách alebo v bezprostrednom obale, s hmotnosťou obsahu nepresahujúcou 2 kg:
1806 20 10--Obsahujúce 31 % alebo viac hmotnosti kakaového masla alebo obsahujúce 31 % alebo viac hmotnosti kombinácie kakaového masla a mliečneho tuku
1806 20 30--Obsahujúce 25 % alebo viac, ale menej ako 31 % hmotnosti kakaového masla a mliečneho tuku
--Ostatné:
1806 20 50---Obsahujúce 18 % alebo viac hmotnosti kakaového masla
1806 20 70---Prípravky nazývané „čokoládové mliečne drobky“ (chocolate milk crumb)
1806 20 80----Čokoládové polevy
1806 20 95---Ostatné
-Ostatné, v blokoch, tabuľkách alebo tyčinkách:
1806 31 00--Plnené
1806 32--Neplnené
1806 32 10---S pridaným obilím, ovocím alebo orechmi
1806 32 90---Ostatné
1806 90-Ostatné:
--Čokoláda a čokoládové výrobky:
---Čokolády, plnené alebo neplnené:
1806 90 11----Obsahujúce alkohol
1806 90 19----Ostatné
---Ostatné:
1806 90 31----Plnené
1806 90 39----Neplnené
1806 90 50--Cukrovinky a ich náhradky vyrobené z náhradiek cukru, obsahujúce kakao
1806 90 60--Nátierky obsahujúce kakao
1806 90 70--Prípravky na výrobu nápojov obsahujúce kakao
1806 90 90--Ostatné
1901Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krupičky, krupice, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
1901 10 00-Prípravky na detskú výživu, v balení na predaj v malom
1901 20 00-Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905
1901 90-Ostatné:
--Sladový výťažok:
1901 90 11---S obsahom suchého výťažku 90 % alebo viac hmotnosti
1901 90 19---Ostatné
1901 20 00-Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905
1901 90 11---S obsahom suchého výťažku 90 % alebo viac hmotnosti
1901 90 19---Ostatné
1901 90 91---Neobsahujúce žiadne mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy (vrátane invertného cukru) alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu, okrem potravinových prípravkov v prášku z tovaru položiek 0401 až 0404
1901 90 99---Ostatné
1902Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canneloni; kuskus, tiež pripravený:
-Cestoviny nevarené, neplnené ani inak nepripravené:
1902 11 00--Vaječné
1902 19--Ostatné:
1902 19 10---Neobsahujúce múku z mäkkej pšenice
1902 19 90---Ostatné
1902 20-Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené:
--Ostatné:
1902 20 91---Varené
1902 20 99---Ostatné
1902 30-Ostatné cestoviny:
1902 30 10--Sušené
1902 30 90--Ostatné
1902 40-Kuskus:
1902 40 10--Nepripravený
1902 40 90--Ostatné
1904Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov (napr. pražené kukuričné vločky [corn flakes]); obilie (iné ako kukuričné zrná) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky, krupice a krupičky), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté:
1904 10 10--Získané z kukurice
1904 10 30--Získané z ryže
1904 10 90--Ostatné:
1904 20-Pripravené potraviny získané z nepražených obilných vločiek alebo zo zmesí nepražených obilných vločiek a pražených obilných vločiek a napučaných obilnín:
1904 20 10--Prípravky typu „Müsli“ na základe nepražených obilných vločiek
--Ostatné:
1904 20 91---Získané z kukurice
1904 20 95---Získané z ryže
1904 20 99---Ostatné
1904 30 00Pšenica bulgur (napučaná a tepelne predpripravená pšenica)
1904 90-Ostatné:
1904 90 10--Ryža
1904 90 80--Ostatné
2001Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej:
2001 90-Ostatné:
2001 90 30--Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40--Jamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu
2001 90 60--Palmové jadrá
2004Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky položky 2006
2004 10-Zemiaky:
--Ostatné
2004 10 91---Vo forme múky, krupice alebo vločiek
2004 90-Ostatná zelenina a zeleninové zmesi:
2004 90 10--Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)
2005Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006
2005 20-Zemiaky:
2005 20 10--Vo forme múky, krupice alebo vločiek
2005 80 00-Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)
2008Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
-Orechy, arašidové oriešky a ostatné semená, tiež spolu zmiešané:
2008 11--Arašidové oriešky:
2008 11 10---Arašidové maslo
-Ostatné, vrátane iných zmesí ako podpoložky 2008 19:
2008 91 00--Palmové jadrá
2008 99--Ostatné:
---Neobsahujúce pridaný alkohol:
----Neobsahujúce pridaný cukor:
2008 99 85----Kukurica, iná ako cukrová kukurica (Zea mays var. saccharata)
2008 99 91-----Jamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín, obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu
2101Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich:
-Výťažky, esencie a koncentráty z kávy a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov alebo na základe kávy:
2101 11--Výťažky, esencie a koncentráty:
2101 11 11---S obsahom kávovej sušiny v hmotnosti 95 % alebo väčším
2101 11 19---Ostatné
2101 12--Prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov alebo na základe kávy:
2101 12 92---Prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov kávy
2101 12 98---Ostatné
2101 20-Výťažky, esencie a koncentráty, z čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov alebo na základe čaju alebo maté:
2101 20 20--Výťažky, esencie a koncentráty
--Prípravky:
2101 20 98---Ostatné
2101 30-Čakanka pražená a ostatné pražené náhradky kávy a výťažky, esencie a koncentráty z nich:
--Čakanka pražená a ostatné pražené kávové náhradky:
2101 30 11---Čakanka pražená
2101 30 19---Ostatné
--Výťažky, esencie a koncentráty z praženej čakanky a z ostatných pražených kávových náhradiek:
2101 30 91---Z praženej čakanky
2101 30 99---Ostatné
2102Kvasinky (aktívne alebo neaktívne); ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve (okrem očkovacích látok položky 3002); pripravené prášky do pečiva:
2102 10-Aktívne kvasinky:
2102 10 10--Kvasinkové kultúry
--Pekárske kvasinky:
2102 10 31---Sušené
2102 10 39---Ostatné
2102 10 90--Ostatné
2102 20-Neaktívne kvasinky; ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve:
--Neaktívne kvasinky:
2102 20 11---V tabletkách, kockách alebo podobných tvaroch alebo v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg
2102 20 19---Ostatné
2102 20 90--Ostatné
2102 30 00-Pripravené prášky do pečiva
2103Omáčky a prípravky na omáčky; zmesi korenín a zmesi prísad na ochutenie; horčičná múka a krupica a pripravená horčica:
2103 10 00-Sójová omáčka
2103 90-Ostatné:
2103 90 90--Ostatné
2105 00Zmrzlina a podobné výrobky, tiež obsahujúce kakao:
2105 00 10-Neobsahujúce mliečne tuky alebo obsahujúce menej ako 3 % hmotnosti takýchto tukov
2105 00 91--3 % alebo viac, ale menej ako 7 %
2105 00 99--7 % hmotnosti alebo väčším
2201Vody, vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtené vody, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá ani ochucujúce látky; ľad a sneh:
2201 10 11---Bez oxidu uhličitého
2201 10 19---Ostatné
2201 10 90--Ostatné
2201 90 00-Ostatné
2202Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných a zeleninových štiav položky 2009:
2202 10 00-Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky
2202 90 10--Neobsahujúce produkty položiek 0401 až 0404 alebo tuky získané z produktov položiek 0401 až 0404
2202 90 91---Menším ako 0,2 %
2202 90 95---0,2 % alebo viac, ale menej ako 2 %
2202 90 99---2 % hmotnosti alebo väčším
2203 00*Pivo vyrobené zo sladu
2402Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek:
2402 10 00-Cigary, cigary s odrezanými koncami a cigarky obsahujúce tabak
2402 20-Cigarety obsahujúce tabak:
2402 20 10--Cigarety obsahujúce klinčeky
2402 20 90Ostatné
2402 90 00-Ostatné
2403Ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; „homogenizovaný“ alebo „rekonštituovaný“ tabak; tabakové výťažky a esencie:
2403 10-Tabak na fajčenie, tiež obsahujúci tabakové náhradky v akomkoľvek pomere:
2403 10 10--V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 500 g
-Ostatné:
2403 91 00--„Homogenizovaný“ alebo „rekonštituovaný“ tabak
2403 99--Ostatné:
2403 99 10---Žuvací a šnupací tabak
2403 99 90---Ostatné

Príloha II písm. d)

Na spracované poľnohospodárske výrobky uvedené v tejto prílohe sa naďalej vzťahujú clá MFN dňom nadobudnutia platnosti dohody

Kód HS8)Opis tovaru
0403Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:
0403 10-Jogurt:
--Ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:
---V prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:
0403 10 51----Nepresahujúcim 1,5 %
0403 10 53----Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %
0403 10 59----Presahujúcim 27 %
---Ostatné, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:
0403 10 91----Nepresahujúcim 3 %
0403 10 93----Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %
0403 10 99----Presahujúcim 6 %
0403 90-Ostatné:
--Ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:
---V prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:
0403 90 71----Nepresahujúcim 1,5 %
0403 90 73----Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %
0403 90 79----Presahujúcim 27 %
---Ostatné, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:
0403 90 91----Nepresahujúcim 3 %
0403 90 93----Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %
0403 90 99----Presahujúcim 6 %
0405Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky:
0405 20-Mliečne nátierky:
0405 20 10--S hmotnostným obsahom tuku 39 % alebo viac, ale menej ako 60 %
0405 20 30--S hmotnostným obsahom tuku 60 % alebo viac, ale nepresahujúcim 75 %
2103Omáčky a prípravky na omáčky; zmesi korenín a zmesi prísad na ochutenie; horčičná múka a krupica a pripravená horčica:
2103 20 00-Paradajkový kečup a ostatné paradajkové omáčky

PROTOKOL 3

o vzájomných preferenčných úľavách na určité vína a o vzájomnom uznávaní, ochrane a kontrole názvov vín, liehovín a aromatizovaných vín

ČLÁNOK 1

Protokol obsahuje:

(1) Dohodu o vzájomných preferenčných obchodných úľavách na určité vína (príloha I k tomuto protokolu).

(2) Dohodu o vzájomnom uznávaní, ochrane a kontrole názvov vín, liehovín a aromatizovaných vín (príloha II k tomuto protokolu).

ČLÁNOK 2

Tieto dohody sa uplatňujú na vína, ktoré patria pod položku č. 22.04, na liehoviny, ktoré patria pod položku č. 22.08, a na aromatizované vína, ktoré patria pod položku č. 22.05 harmonizovaného systému Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu a kódovania tovaru, ktorý bol podpísaný v Bruseli 14. júna 1983.

Tieto dohody sa vzťahujú na tieto výrobky:

(1) Vína vyrobené z čerstvého hrozna a

a) pochádzajúce zo Spoločenstva, ktoré boli vyrobené v súlade s pravidlami, ktoré upravujú enologické postupy a procesy uvedené v hlave V nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom,9) zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 1622/2000 z 24. júla 2000 ustanovujúcim niektoré podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom a ustanovujúcim Zákonník spoločenstva pre vinárske (enologické) postupy a procesy10) v znení zmien a doplnení;

b) pochádzajúce z Albánska, ktoré boli vyrobené v súlade s pravidlami, ktoré upravujú enologické postupy a procesy v zhode s právnymi predpismi Albánska. Uvedené enologické pravidlá sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

(2) Liehoviny podľa tejto definície:

a) v prípade Spoločenstva v nariadení Rady (EHS) č. 1576/89 z 29. mája 1989 stanovujúcom všeobecné pravidlá na definovanie, opis a uvádzanie liehovín na trh,11) zmenenom a doplnenom nariadením Komisie (EHS) č. 1014/90 z 24. apríla 1990 stanovujúcim podrobné vykonávacie pravidlá pre definovanie, opis a prezentáciu liehovín12) v znení zmien a doplnení;

b) v prípade Albánska vo vyhláške ministerstva č. 2 zo 6. 1. 2003 o schválení nariadenia „O vymedzení, opise a prezentácii liehovín“, ktoré sa zakladá na zákone č. 8443 z 21. 1. 1999 „O vinohradníctve, víne a vedľajších výrobkoch z hrozna“.

(3) Aromatizované vína, aromatizované nápoje na báze vína, aromatizované kokteily z vínnych produktov (ďalej len „aromatizované vína“) podľa vymedzenia:

a) v prípade Spoločenstva v nariadení Rady (EHS) č. 1601/91 z 10. júna 1991, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá definície, opisu a ponuky aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínnych produktov13) v znení zmien a doplnení;

b) v prípade Albánska v zákone č. 8443 z 21. 1. 1999 „O vinohradníctve, víne a vedľajších výrobkoch z hrozna“.

PRÍLOHA I

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o vzájomných preferenčných obchodných úľavách na určité vína

1. Dovoz nasledujúcich vín s pôvodom v Albánsku do Spoločenstva podlieha týmto úľavám:

Číselný znak KNOpis [v súlade s článkom 2
ods. 1 písm. b) protokolu 3]
Uplatniteľné cloMnožstvá
(hl)
Zvláštne
ustanovenia
ex 2204 10
ex 2204 21
Akostné šumivé víno
Víno z čerstvého hrozna
oslobodené5 000(1)
ex 2204 29Víno z čerstvého hroznaoslobodené2 000(1)

(1) Na žiadosť jednej zo zmluvných strán je pre prispôsobenie kvót prostredníctvom prenosu množstiev z kvóty pre položku ex 2204 29 do kvóty pre položky ex 2204 10 a ex 2204 21 možné uskutočniť konzultácie.

2. Spoločenstvo uplatní nulové preferenčné clo v rámci tarifných kvót uvedených v bode 1 pod podmienkou, že Albánsko neposkytne žiadne vývozné dotácie na vývoz týchto množstiev.

3. Dovoz nasledujúcich vín s pôvodom v Spoločenstve do Albánska podlieha týmto úľavám:

Albánsky colný sadzobníkOpis [v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. a) protokolu 3]Platné cloMnožstvá (hl)
ex 2204 10
ex 2204 21
Akostné šumivé víno
Víno z čerstvého hrozna
oslobodené10 000

4. Albánsko uplatní nulové preferenčné clo v rámci tarifných kvót uvedených v bode 3 pod podmienkou, že Spoločenstvo neposkytne žiadne vývozné dotácie na vývoz týchto množstiev.

5. Pravidlá pôvodu platné v zmysle tejto dohody sa uvádzajú v protokole 4 stabilizačnej a asociačnej dohody.

6. Dovoz vína v rámci úľav, ktoré sa uvádzajú v tejto dohode, je podmienený predložením osvedčenia a sprievodného dokumentu v súlade s nariadením Rady (ES) č. 883/2001 z 24. apríla 2001 ustanovujúcim podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999, pokiaľ ide o obchod s tretími krajinami s výrobkami v sektore vína,14) a vydaným vzájomne uznaným orgánom uvedeným na spoločne vypracovaných zoznamoch, z ktorých vyplýva, že predmetné víno spĺňa požiadavky podľa protokolu 3 čl. 2 ods. 1.

7. Najneskôr v prvom štvrťroku 2008 zmluvné strany preskúmajú možnosť vzájomného poskytnutia ďalších úľav, pričom zohľadnia vývoj vzájomného obchodu s vínom.

8. Zmluvné strany zabezpečia, že vzájomne poskytnuté výhody nie sú spochybnené inými opatreniami.

9. Na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán sa o akomkoľvek probléme, ktorý sa týka spôsobu fungovania tejto dohody, uskutočnia konzultácie.

PRÍLOHA II

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o vzájomnom uznávaní, ochrane a kontrole názvov vín, liehovín a aromatizovaných vín

ČLÁNOK 1

CIELE

1. Zmluvné strany súhlasia s tým, že budú na základe nediskriminácie a reciprocity uznávať, chrániť a kontrolovať názvy vín, liehovín a aromatizovaných vín pochádzajúcich z ich územia za podmienok ustanovených v tejto dohode.

2. Zmluvné strany prijmú všetky všeobecné a zvláštne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody, ako aj cieľov v nej uvedených.

ČLÁNOK 2

VYMEDZENIE POJMOV

Na účely tohto oddielu, a ak nie je výslovne uvedené inak, sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) výraz „s pôvodom“ alebo „pochádzajúci“, ak sa používa v súvislosti s názvom zmluvnej strany, znamená, že

1. víno je vyrobené výhradne na území príslušnej zmluvnej strany z hrozna, ktoré bolo celé obraté na území tejto zmluvnej strany,

2. liehovina alebo aromatizované víno je vyrobené na území zmluvnej strany;

b) „zemepisné označenie“ uvedené v dodatku 1 znamená označenie podľa článku 22 ods. 1 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (ďalej len „dohoda TRIPS“),

c) „tradičný výraz“ znamená tradične používaný názov uvedený v dodatku 2, ktorý sa vzťahuje najmä na spôsob výroby alebo kvalitu, farbu, typ alebo miesto, alebo na určitú udalosť, ktorá sa viaže k histórii príslušného vína a ktorý je uznaný zákonmi a predpismi zmluvnej strany na účely opisu a prezentácie takého vína pochádzajúceho z územia tejto zmluvnej strany;

d) „rovnako znejúci“ znamená rovnaké zemepisné označenie alebo rovnaký tradičný výraz, ktorý sa používa na označenie odlišných miest, postupov alebo vecí, alebo pojem, ktorý je natoľko podobný, že môže vyvolať zámenu;

e) „opis“ znamená slová, ktoré opisujú víno, liehovinu alebo aromatizované víno na etikete alebo na dokumentoch, ktoré sú sprievodnými dokumentmi pri preprave vína, liehoviny alebo aromatizovaného vína, na obchodných dokumentoch, akými sú najmä faktúry a oznámenia o doručení, a na reklamných materiáloch;

f) „etiketa“ znamená všetky opisy a iné odkazy, znaky, vyobrazenia, zemepisné označenia alebo ochranné známky, ktorými sa rozlišujú vína, liehoviny alebo aromatizované vína a ktoré sa nachádzajú na tej istej nádobe vrátane uzáveru alebo štítku, ktoré sú pripevnené k nádobe a k obalu, ktorý pokrýva hrdlo fliaš;

g) „prezentácia“ znamená všetky pojmy, zmienky, atď., ktoré sa vzťahujú na víno, liehovinu alebo aromatizované víno a ktoré boli použité na etikete, balení, nádobe, uzávere a pri reklame a (alebo) propagácii predaja akéhokoľvek druhu;

h) „balenie“ znamená ochranný baliaci materiál, napríklad papier, akékoľvek slamené obaly fliaš, kartónové obaly a debny, ktoré sa používajú pri preprave jednej alebo viacerých nádob alebo pri predaji pre konečného zákazníka;

i) „vyrobený“ znamená celý proces výroby vína, liehoviny a aromatizovaného vína;

j) „víno“ znamená výhradne nápoj, ktorý pochádza z úplného alebo z čiastočného alkoholického kvasenia čerstvého hrozna odrôd viniča, ktoré sú uvedené v tejto dohode, bez ohľadu na to, či je alebo nie je lisované, alebo z jeho muštu;

k) „odrody viniča“ znamenajú odrody rastliny Vitis vinifera bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek právne predpisy, ktoré zmluvná strana môže uplatňovať na použitie rôznych odrôd viniča vo víne vyrobenom na jej území;

l) „dohoda WTO“ znamená Dohodu o založení Svetovej obchodnej organizácie, ktorá bola podpísaná 15. apríla 1994 v Marakéši.

ČLÁNOK 3

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA DOVOZU A UVÁDZANIA NA TRH

Ak sa v tejto dohode neustanovuje inak, dovoz a uvádzanie vín, liehovín a aromatizovaných vín na trh sa vykonáva podľa zákonov a predpisov platných na území zmluvnej strany.

HLAVA I

VZÁJOMNÁ OCHRANA NÁZVOV VÍN, LIEHOVÍN A AROMATIZOVANÝCH VÍN

ČLÁNOK 4

CHRÁNENÉ NÁZVY

Nasledujúce názvy sú chránené v rozsahu podľa článkov 5, 6 a 7:

a) pokiaľ ide o vína, liehoviny a aromatizované vína s pôvodom v Spoločenstve:

– odkazy na názov členského štátu, z územia ktorého víno, liehovina a aromatizované víno pochádza, alebo iné názvy, ktoré majú za cieľ označiť členský štát,

– zemepisné označenia uvedené v dodatku 1 časti A písm. a) pre vína, písm. b) pre liehoviny a písm. c) pre aromatizované vína,

– tradičné výrazy uvedené v dodatku 2,

b) pokiaľ ide o vína, liehoviny a aromatizované vína s pôvodom v Albánsku:

– odkazy na názov „Albánsko“ alebo iné názvy označujúce túto krajinu,

– zemepisné označenia uvedené v dodatku 1 časti B písm. a) pre vína, písm. b) pre liehoviny a písm. c) pre aromatizované vína.

ČLÁNOK 5

OCHRANA NÁZVOV, KTORÉ SA VZAHUJÚ NA ČLENSKÉ ŠTÁTY SPOLOČENSTVA A NA ALBÁNSKO

1. V Albánsku sú odkazy na členské štáty Spoločenstva a iné názvy, ktoré sa na účely určenia pôvodu vína, liehoviny a aromatizovaného vína používajú na označenie členského štátu:

a) sú vyhradené pre vína, liehoviny a aromatizované vína s pôvodom v príslušnom členskom štáte a

b) nemôžu byť Spoločenstvom použité inak ako za podmienok stanovených zákonmi a predpismi Spoločenstva.

2. V Spoločenstve sú odkazy na Albánsko a iné názvy, ktoré sa na účely určenia pôvodu vína, liehoviny a aromatizovaného vína používajú na označenie Albánska:

a) vyhradené pre vína, liehoviny a aromatizované vína s pôvodom v Albánsku a

b) Albánsko ich nemôže použiť inak ako za podmienok stanovených zákonmi a predpismi Spoločenstva.

ČLÁNOK 6

OCHRANA ZEMEPISNÝCH OZNAČENÍ

1. V Albánsku sú zemepisné označenia Spoločenstva uvedené v dodatku 1 časti A:

a) chránené pre vína, liehoviny a aromatizované vína s pôvodom v Spoločenstve a

b) nemôžu byť Spoločenstvom použité inak ako za podmienok stanovených zákonmi a predpismi Spoločenstva.

2. V Spoločenstve sú zemepisné označenia Albánska, ktoré sú uvedené v dodatku 1 časti B:

a) chránené pre vína, liehoviny a aromatizované vína s pôvodom v Albánsku a

b) Albánsko ich nemôže použiť inak, ako za podmienok stanovených zákonmi a predpismi Albánska.

3. Zmluvné strany prijmú v súlade s touto dohodou všetky opatrenia nevyhnutné na vzájomnú ochranu názvov uvedených v článku 4 a ktoré sa používajú na opis a prezentáciu vín, liehovín a aromatizovaných vín pochádzajúcich z ich územia. Na tento účel každá zmluvná strana použije náležité právne prostriedky uvedené v článku 23 dohody TRIPS Svetovej obchodnej organizácie, aby zabezpečila účinnú ochranu a zabránila používaniu zemepisných označení na označovanie vín, liehovín a aromatizovaných vín, na ktoré sa nevzťahujú príslušné označenia alebo opisy.

4. Zemepisné názvy uvedené v článku 4 sú vyhradené výlučne pre výrobky s pôvodom na území tej zúčastnenej strany, na ktoré sa uplatňujú, a môžu byť použité iba za podmienok ustanovených v zákonoch a predpisoch tejto zmluvnej strany.

5. Ochrana, ktorá je ustanovená v tomto dohovore, zakazuje najmä akékoľvek použitie chránených názvov vín, liehovín a aromatizovaných vín nepochádzajúcich z uvedenej zemepisnej oblasti alebo z miesta, kde sa výraz tradične používa, a uplatňuje sa aj v prípade, ak

– je uvedený skutočný pôvod vína, liehoviny alebo aromatizovaného vína,

– sa predmetné zemepisné označenie použije v preklade,

– je názov sprevádzaný výrazmi ako „druh“, „typ“, „štýl“, „imitácia“, „spôsob“ alebo inými výrazmi tohto druhu.

6. Ak sú zemepisné označenia uvedené v dodatku 1 rovnako znejúce, poskytne sa ochrana každému označeniu za predpokladu, že sa použilo v dobrej viere. Zmluvné strany spoločne stanovia praktické podmienky používania, na základe ktorých sa rovnako znejúce zemepisné označenia navzájom odlíšia, pričom sa zohľadní potreba zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie s príslušnými výrobcami a ochrániť spotrebiteľov pred tým, aby boli uvádzaní do omylu.

7. Ak je zemepisné označenie uvedené v dodatku 1 rovnako znejúce ako zemepisné označenie pre tretiu krajinu, uplatňuje sa článok 23 ods. 3 dohody TRIPS.

8. Touto dohodou nie sú nijakým spôsobom dotknuté práva akejkoľvek osoby používať počas obchodnej činnosti svoje meno alebo meno svojho predchodcu v podnikaní okrem prípadov, ak sa takéto meno používa spôsobom, ktorý uvádza spotrebiteľov do omylu.

9. Žiadne ustanovenie v tejto dohode nezaväzuje zmluvnú stranu chrániť zemepisné označenie druhej zmluvnej strany uvedené v dodatku 1, ktoré nie je alebo prestalo byť chránené vo svojej krajine pôvodu alebo ktoré sa prestalo v tejto krajine používať.

10. Pri nadobudnutí platnosti tejto dohody zmluvné strany nepovažujú chránené zemepisné označenia uvedené v dodatku 1 za bežné názvy pre vína, liehoviny a aromatizované vína zaužívané v bežnej reči zmluvných strán, ako sa uvádza v článku 24 ods. 6 dohody TRIPS.

ČLÁNOK 7

OCHRANA TRADIČNÝCH VÝRAZOV

1. Tradičné výrazy používané v Spoločenstve, ktoré sú uvedené v dodatku 2, sa v Albánsku:

a) nepoužívajú na opis a prezentáciu vína s pôvodom v Albánsku; a

b) nemôžu používať na opis a prezentáciu vína s pôvodom v Spoločenstve iným spôsobom ako vo vzťahu k vínam s pôvodom, kategórie a v jazyku podľa dodatku 2 a v súlade s podmienkami ustanovenými v zákonoch a predpisoch Spoločenstva.

2. Albánsko prijme v súlade s touto dohodou všetky opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na ochranu tradičných výrazov uvedených v článku 4 a používaných na opis a prezentáciu vín pochádzajúcich z územia Spoločenstva. Na tento účel Albánsko zabezpečí náležité právne prostriedky na zabezpečenie účinnej ochrany a na zabránenie tomu, aby sa tradičné výrazy používali na opis vín, ktoré nie sú oprávnené na tieto tradičné výrazy, a to aj v tých prípadoch, keď sa tradičné výrazy použijú spolu s takými výrazmi, ako sú „druh“, „typ“, „štýl“, „imitácia“, „spôsob“ alebo podobné výrazy.

3. Ochrana tradičných výrazov sa uplatňuje len na:

a) jazyk alebo jazyky, v ktorých je uvedený v dodatku 2, a nie na jeho preklad; a

b) kategóriu výrobku, ktorá podlieha ochrane v Spoločenstve podľa dodatku 2.

4. Ochranou ustanovenou v odseku 3 nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.

ČLÁNOK 8

OCHRANNÉ ZNÁMKY

1. Zodpovedné vnútroštátne a regionálne orgány zmluvných strán odmietnu registráciu ochrannej značky pre víno, liehovinu alebo aromatizované víno, ktorá je identická alebo podobná, alebo obsahuje odkaz na zemepisné označenie, ktoré je chránené v zmysle hlavy 1 čl. 4 tejto dohody, ak takéto víno, liehovina alebo aromatizované víno nemá takýto pôvod alebo nespĺňa príslušné pravidlá, ktoré upravujú jeho použitie.

2. Zodpovedné vnútroštátne a regionálne orgány zmluvných strán odmietnu registráciu ochrannej známky pre víno, ktorá obsahuje alebo sa skladá z tradičného výrazu, ktorý je chránený podľa tejto dohody, v prípade, že predmetné víno nie je to, pre ktoré je tradičný výraz vyhradený podľa dodatku 2.

3. Konajúc v rámci svojich kompetencií a s cieľom dosiahnuť ciele dohodnuté medzi zmluvnými stranami vláda Albánska prijme opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zmenu ochranných známok Amantia (Grappa) a Gjergj Kastrioti Skenderbeu Konjak, aby boli do 31. decembra 2007 úplne odstránené všetky odkazy na zemepisné označenia chránené podľa Hlavy 1 čl. 1 tejto dohody.

ČLÁNOK 9

VÝVOZ

Zmluvné strany príjmu všetky opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, že ak sa vína, liehoviny a aromatizované vína pochádzajúce z územia jednej zo zmluvných strán vyvážajú a uvádzajú na trh mimo územia tejto zmluvnej strany, chránené zemepisné označenia uvedené v článku 4 písm. a) zarážke 2 a v článku 4 písm. b) zarážke 2 a v prípade vín tradičné výrazy uvedené v článku 4 písm. a) zarážke 3 sa nepoužijú na opis a prezentáciu takýchto výrobkov, ktoré pochádzajú z územia druhej zmluvnej strany.

HLAVA II

PRESADZOVANIE A VZÁJOMNÁ POMOC MEDZI PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMI A SPRAVOVANIE DOHODY

ČLÁNOK 10

PRACOVNÁ SKUPINA

1. V súlade s článkom 121 Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Albánskom a Spoločenstvom sa pri podvýbore pre poľnohospodárstvo zriadi pracovná skupina.

2. Pracovná skupina bude dohliadať na riadne fungovanie tejto dohody a preskúma všetky otázky, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s jej vykonávaním.

3. Pracovná skupina môže odporúčať, rokovať a robiť návrhy v akejkoľvek záležitosti, ktorá sa týka spoločného záujmu v oblasti vín, liehovín a aromatizovaných vín s cieľom prispieť k uskutočňovaniu cieľov tejto dohody. Stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán striedavo v Spoločenstve a v Albánsku. Miesto, čas a spôsob stretnutia sa určí po vzájomnej dohode zmluvných strán.

ČLÁNOK 11

ÚLOHY ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zmluvné strany sa dohodnú na všetkých otázkach týkajúcich sa vykonávania a fungovania tejto dohody priamo alebo prostredníctvom pracovnej skupiny uvedenej v článku 10.

2. Albánsko menuje ministerstvo poľnohospodárstva a výživy za svoj zastupiteľský orgán. Európske spoločenstvo menuje Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie za svoj zastupiteľský orgán. Zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane zmenu svojho zastupiteľského orgánu.

3. Zastupiteľský orgán zabezpečí koordináciu aktivít všetkých orgánov, ktoré sú zodpovedné za presadzovanie tejto dohody.

4. Zmluvné strany:

a) spoločne menia a dopĺňajú zoznamy uvedené v článku 4 tejto dohody prostredníctvom rozhodnutia stabilizačného a asociačného výboru s cieľom zohľadniť akékoľvek zmeny a doplnenia zákonov a predpisov zmluvných strán;

b) prostredníctvom rozhodnutia stabilizačného a asociačného výboru spoločne rozhodujú o zmene a doplnení dodatkov tejto dohody. Dodatky sa podľa potreby považujú za zmenené od dátumu zaznamenaného vo výmene listov medzi zmluvnými stranami alebo od dátumu rozhodnutia pracovnej skupiny;

c) spoločne určia praktické podmienky uvedené v článku 6 ods. 6.

d) vzájomne sa informujú o zámere prijať nové právne úpravy alebo zmeny a doplnenia právnych predpisov upravujúcich oblasti verejného záujmu, akými sú zdravotníctvo alebo ochrana spotrebiteľa, ktoré majú dosah na odvetvie vín, liehovín a aromatizovaných vín;

e) vzájomne sa informovať o akýchkoľvek právnych, administratívnych a súdnych rozhodnutiach, ktoré sa týkajú vykonávania tejto dohody, ako aj a opatreniach prijatých na základe takýchto rozhodnutí.

ČLÁNOK 12

UPLATOVANIE A FUNGOVANIE DOHODY

Zmluvné strany poveria kontaktné miesta uvedené v dodatku 3 zodpovednosťou za uplatňovanie a fungovanie tejto dohody.

ČLÁNOK 13

PRESADZOVANIE A VZÁJOMNÁ POMOC MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI

1. Ak je opis alebo prezentácia vína, liehoviny alebo aromatizovaného vína najmä na etikete, v úradných, obchodných dokumentoch alebo v reklame v rozpore s touto dohodou, uplatnia zmluvné strany nevyhnutné správne opatrenia a (alebo) iniciujú súdne konanie s cieľom bojovať proti nekalej súťaži alebo zabrániť akémukoľvek inému neoprávnenému použitiu chráneného názvu.

2. Opatrenia a konania uvedené v odseku 1 sa iniciujú najmä:

a) ak sa opisy alebo ich preklady, názvy, nápisy alebo ilustrácie týkajúce sa vín, liehovín alebo nápojov z aromatizovaného vína, ktorých názvy sú chránené podľa tejto dohody, používajú priamo alebo nepriamo tak, že klamlivo alebo zavádzajúco informujú o pôvode, charaktere alebo kvalite vína, liehoviny alebo aromatizovaného vína;

b) ak sa použije balenie alebo nádoby, ktoré zavádzajúco informujú o pôvode vína.

3. Ak má jedna zo zmluvných strán dôvodné podozrenie, že:

a) víno, liehovina alebo aromatizované víno podľa vymedzenia v článku 2, s ktorým sa obchoduje alebo s ktorým sa obchodovalo v Albánsku a v Spoločenstve, nie je v súlade s pravidlami, ktoré upravujú odvetvie vín, liehovín a aromatizovaných vín v Spoločenstve, alebo v Albánsku alebo v tejto dohode; a

b) tento nesúlad je predmetom osobitného záujmu druhej zmluvnej strany a mohol by mať za následok správne opatrenia a (alebo) súdne konanie,

okamžite informuje zastupiteľský orgán druhej zmluvnej strany.

4. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s odsekom 3, obsahujú podrobnosti o nesúlade s pravidlami, ktoré upravujú odvetvie vín, liehovín a aromatizovaných vín zmluvnej strany, a (alebo) s touto dohodou a sú sprevádzané úradnými, obchodnými a inými náležitými dokumentmi a podrobnými údajmi o akýchkoľvek správnych opatreniach a súdnych konaniach, ktoré je v prípade potreby možné uskutočniť.

ČLÁNOK 14

KONZULTÁCIE

1. Zmluvné strany uskutočnia konzultácie, ak sa jedna zo zmluvných strán domnieva, že druhá zmluvná strana si nesplnila záväzky vyplývajúce z tejto dohody.

2. Zmluvná strana, ktorá požiada o konzultácie, poskytne druhej zmluvnej strane všetky informácie nevyhnutné na podrobné preskúmanie predmetného prípadu.

3. Ak by akékoľvek oneskorenie mohlo ohroziť ľudské zdravie alebo oslabiť opatrenia zamerané na kontrolu podvodov, môžu sa prijať náležité ochranné opatrenia bez predošlých konzultácií za predpokladu, že konzultácie sa uskutočnia ihneď po prijatí týchto opatrení.

4. Ak po konzultáciách ustanovených v odsekoch 1 a 3 zmluvné strany nedosiahnu dohodu, zmluvná strana, ktorá požiadala o konzultácie alebo ktorá prijala opatrenia uvedené v odseku 3, môže prijať náležité opatrenia v súlade s článkom 126 stabilizačnej a asociačnej dohody na riadne uplatnenie tejto dohody.

HLAVA III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 15

TRANZIT MALÝCH MNOŽSTIEV

1. Táto dohoda sa neuplatňuje na vína, liehoviny a aromatizované vína, ktoré:

a) sú prepravované cez územie jednej zo zmluvných strán alebo

b) pochádzajú z územia jednej zo zmluvných strán a sú zasielané v malých množstvách medzi týmito zmluvnými stranami v súlade s podmienkami a postupmi ustanovenými v odseku 2.

2. Za malé sa považujú nasledujúce množstvá vín, liehovín a aromatizovaných vín:

a) množstvá v nádobách označených etiketou s objemom menej ako 5 litrov, s uzáverom, ktorý sa nedá opätovne použiť, pričom celkový prepravovaný objem, bez ohľadu na to, či je alebo nie je tvorený samostatnými zásielkami, nepresahuje 50 litrov;

b) (i) množstvá, ktoré sa nachádzajú v osobnej batožine cestujúceho a nepresahujú 30 litrov;

(ii) množstvá, ktoré sú zasielané súkromnou osobou inej súkromnej osobe a nepresahujú 30 litrov;

(iii) množstvá tvoriace súčasť osobného majetku súkromných osôb, ktoré sa sťahujú;

(iv) množstvá, ktoré sa dovážajú na účely vedeckých alebo technických pokusov a nepresahujú 1 hektoliter;

(v) množstvá, ktoré sú dovážané pre diplomatické, konzulárne zastupiteľstvá a podobné subjekty ako súčasť bezcolných kvót;

(vi) množstvá, ktoré tvoria palubné zásoby medzinárodných dopravných prostriedkov.

Výnimka uvedená v písmene a) sa nemôže kombinovať s jednou alebo viacerými výnimkami uvedenými v písmene b).

ČLÁNOK 16

UVÁDZANIE UŽ EXISTUJÚCICH ZÁSOB NA TRH

1. Vína, liehoviny alebo aromatizované vína, ktoré boli vyrobené, pripravené, opísané a prezentované v súlade s vnútornými zákonmi a predpismi zmluvných strán pred nadobudnutím platnosti tohto dohovoru, ale ktoré sú zakázané podľa tejto dohody, sa môžu predávať do úplného vyčerpania zásob.

2. Ak táto dohoda neustanovuje inak, vína, liehoviny alebo aromatizované vína, ktoré boli vyrobené, pripravené, opísané a prezentované v súlade s touto dohodou, ale ktorých výroba, príprava, opis a prezentácia prestane byť v súlade s touto dohodou v dôsledku zmeny a doplnenia, sa môžu uvádzať na trh do úplného vyčerpania zásob.

DODATOK 1

ZOZNAM CHRÁNENÝCH NÁZVOV

(uvedených v článkoch 4 a 6 prílohy II k protokolu 3)

ČASŤ A: V SPOLOČENSTVE

a) VÍNA S PÔVODOM V SPOLOČENSTVE

RAKÚSKO

1. Akostné vína produkované v určenej oblasti

Určené oblasti
Burgenland
Carnuntum
Donauland
Kamptal
Kärnten
Kremstal
Mittelburgenland
Neusiedlersee
Neusiedlersee-Hügelland
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Südburgenland
Süd-Oststeiermark
Südsteiermark
Thermenregion
Tirol
Traisental
Vorarlberg
Wachau

Weinviertel
Weststeiermark
Wien

2. Stolové vína so zemepisným označením

Určené oblasti
Bergland
Steirerland
Weinland
Wien

BELGICKO

1. Akostné vína produkované v určenej oblasti

Názvy určených oblastí
Côtes de Sambre et Meuse
Hagelandse Wijn
Haspengouwse Wijn

2. Stolové vína so zemepisným označením

Vin de pays des jardins de Wallonie

CYPRUS

1. Akostné vína produkované v určenej oblasti

V gréčtineV angličtine
Určené oblasti Podoblasti
(bez ohľadu na to, či je
pred nimi názov
určenej oblasti)
Určené oblastiPodoblasti
(bez ohľadu na to, či je
pred nimi názov
určenej oblasti)
Κουμανδαρία
Λαόνα Ακάμα
Βουνί Παναγιάς Αμπελίτης
Πιτσιλιά
Κρασοχώρια Λεμεσού……
Αφάμης alebo Λαόνα
Commandaria
Laona Akama
Vouni Panayia – Ambelitis
Pitsilia
Krasohoria Lemesou………
Afames alebo Laona

2. Stolové vína so zemepisným označením

V gréčtineV angličtine
Λεμεσός
Πάφος
Λευκωσία
Λάρνακα
Lemesos
Pafos
Lefkosia
Larnaka

ČESKÁ REPUBLIKA

1. Akostné vína produkované v určenej oblasti

Určené oblasti
(bez ohľadu na to, či za nimi nasleduje názov
podoblasti)
Podoblasti
(bez ohľadu na to, či za nimi nasleduje
názov vinohradnícko-vinárskej obce a
(alebo) názov vinohradníckeho honu)
Čechy……………………………………

Morava…………………………………

litoměřická
mělnická
mikulovská
slovácká
velkopavlovická
znojemská

2. Stolové vína so zemepisným označením

české zemské víno

moravské zemské víno

FRANCÚZSKO

1. Akostné vína produkované v určenej oblasti

Alsace Grand Cru, za ktorým nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Alsace, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Alsace alebo Vin dAlsace, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje „Edelzwicker“ alebo názov odrody viniča a (alebo) názov menšieho zemepisného celku

Ajaccio

Aloxe-Corton

Anjou, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Val de Loire alebo Coteaux de la Loire, alebo Villages Brissac

Alsace, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje „Gamay“, „Mousseux“ alebo „Villages“

Arbois

Arbois Pupillin

Auxey-Duresses alebo Auxey-Duresses Côte de Beaune, alebo Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages

Bandol

Banyuls

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn alebo Béarn Bellocq

Beaujolais Supérieur

Beaujolais, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Beaujolais-Villages

Beaumes-de-Venise, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje „Muscat de“

Beaune

Bellet alebo Vin de Bellet

Bergerac

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blanc Fumé de Pouilly

Blanquette de Limoux

Blaye

Bonnes Mares

Bonnezeaux

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bordeaux, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje „Clairet“ alebo „Supérieur“, alebo „Rosé“ alebo „mousseux“

Bourg

Bourgeais

Bourgogne, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje „Clairet“ alebo „Rosé“ alebo názov menšieho zemepisného celku

Bourgogne Aligoté

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Buzet

Cabardes

Cabernet dۥAnjou

Cabernet de Saumur

Cadillac

Cahors

Canon-Fronsac

Cap Corse, ktorému predchádza „Muscat de“

Cassis

Cérons

Chablis Grand Cru, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Chablis, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Chambertin

Chambertin Clos de Beze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet alebo Chassagne-Montrachet Côte de Beaune, alebo Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Château Châlon

Château Grillet

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune alebo Chorey-les-Beaune Côte de Beaune, alebo Chorey-les-Beaune Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette du Languedoc, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Clos Vougeot

Collioure

Condrieu

Corbieres, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Boutenac

Cornas

Corton

Corton-Charlemagne

Costieres de Nîmes

Côte de Beaune, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits

Côte Roannaise

Côte Rôtie

Coteaux Champenois, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Coteaux dۥAix-en-Provence

Coteaux dۥAncenis, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov odrody viniča

Coteaux de Die

Coteaux de lۥAubance

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Coteaux du Layon alebo Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Layon, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Coteaux du Loir

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois

Coteaux Varois

Côte-de-Nuits-Villages

Côtes Canon-Fronsac

Côtes dAuvergne, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Côtes de Beaune, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Bourg

Côtes de Brulhois

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de la Malepere

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Sainte Victoire

Côtes de Saint-Mont

Côtes de Toul

Côtes du Frontonnais, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Fronton alebo Villaudric

Côtes du Jura

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov obcí Caramany alebo Latour de France, alebo Les Aspres, alebo Lesquerde, alebo Tautavel

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny

Crémant dۥAlsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots Bâtard-Montrachet

Crozes Ermitage

Crozes-Hermitage

Echezeaux

Entre-Deux-Mers alebo Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Ermitage

Faugeres

Fiefs Vendéens, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje „lieu dits“ Mareuil alebo Brem, alebo Vix, alebo Pissotte

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan

Gaillac

Gaillac Premieres Côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon

Grands Echezeaux

Graves

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Hermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnieres

Julienas

Jurançon

L’Etoile

La Grande Rue

Ladoix alebo Ladoix Côte de Beaune, alebo Ladoix Côte de Beaune-Villages

Lalande de Pomerol

Languedoc, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Latricieres-Chambertin

Les-Baux-de-Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lunel, bez ohľadu na to, či mu predchádza „Muscat de“

Lussac Saint-Émilion

Mâcon alebo Pinot-Chardonnay-Macôn

Mâcon, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Mâcon-Villages

Macvin du Jura

Madiran

Maranges Côte de Beaune alebo Maranges Côtes de Beaune-Villages

Maranges, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Marcillac

Margaux

Marsannay

Maury

Mazis-Chambertin

Mazoyeres-Chambertin

Médoc

Menetou Salon, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Mercurey

Meursault alebo Meursault Côte de Beaune alebo Meursault Côte de Beaune-Villages

Minervois

Minervois-la-Liviniere

Mireval

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie alebo Monthélie Côte de Beaune alebo Monthélie Côte de Beaune-Villages

Montlouis, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje „mousseux“ alebo „pétillant“

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-a-Vent

Moulis

Moulis-en-Médoc

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Côtes de Grandlieu

Muscadet Sevre-et-Maine

Musigny

Néac

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Orléans

Orléans-Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses alebo Pernand-Vergelesses Côte de Beaune, alebo Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages

Pessac-Léognan

Petit Chablis, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Pineau des Charentes

Pinot-Chardonnay-Macôn

Pomerol

Pommard

Pouilly Fumé

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire

Pouilly-Vinzelles

Premieres Côtes de Blaye

Premieres Côtes de Bordeaux, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Puisseguin Saint-Émilion

Puligny-Montrachet alebo Puligny-Montrachet Côte de Beaune, alebo Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Quarts-de-Chaume

Quincy

Rasteau

Rasteau Rancio

Régnié

Reuilly

Richebourg

Rivesaltes, bez ohľadu na to, či mu predchádza „Muscat de“

Rivesaltes Rancio

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Roussette du Bugey, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Julien

Saint-Amour

Saint-Aubin alebo Saint-Aubin Côte de Beaune, alebo Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages

Saint-Bris

Saint-Chinian

Sainte-Croix-du-Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Émilion

Saint-Emilion Grand Cru

Saint-Estčphe

Saint-Georges Saint-Émilion

Saint-Jean-de-Minervois, bez ohľadu na to, či mu predchádza „Muscat de“

Saint-Joseph

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saint-Péray

Saint-Pourçain

Saint-Romain alebo Saint-Romain Côte de Beaune, alebo Saint-Romain Côte de Beaune-Villages

Saint-Véran

Sancerre

Santenay alebo Santenay Côte de Beaune, alebo Santenay Côte de Beaune-Villages

Saumur Champigny

Saussignac

Sauternes

Savennieres

Savennieres-Coulée-de-Serrant

Savennieres-Roche-aux-Moines

Savigny alebo Savigny-les-Beaune

Seyssel

Tâche (La)

Tavel

Thouarsais

Touraine Amboise

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Mesland

Touraine Noble Joue

Touraine, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje „mousseux“ alebo „pétillant“

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Corse, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Vin de Lavilledieu

Vin de Savoie alebo Vin de Savoie-Ayze, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Vin du Bugey, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov menšieho zemepisného celku

Vin Fin de la Côte de Nuits

Viré Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

Vouvray, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje „mousseux“ alebo „pétillant“

2. Stolové vína so zemepisným označením

Vin de pays de l’Agenais

Vin de pays d’Aigues

Vin de pays de l’Ain

Vin de pays de l’Allier

Vin de pays d’Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l’Ardeche

Vin de pays d’Argens

Vin de pays de l’Ariege

Vin de pays de l’Aude

Vin de pays de l’Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays du Calvados

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Cathare

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Mont Bouquet

Vin de pays Charentais, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Ile de Ré alebo Ile d’Oléron alebo Saint-Sornin

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la Cité de Carcassonne

Vin de pays des Collines de la Moure

Vin de pays des Collines rhodaniennes

Vin de pays du Comté de Grignan

Vin de pays du Comté tolosan

Vin de pays des Comtés rhodaniens

Vin de pays de la Correze

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d’Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Ceze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux Flaviens

Vin de pays des coteaux de Fontcaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l’Ardeche

Vin de pays des coteaux de l’Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Montélimar

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux des Baronnies

Vin de pays des coteaux du Cher et de l’Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du Littoral Audois

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux de Tannay

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes catalanes

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays de la Creuse

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays des Deux-Sevres

Vin de pays de la Dordogne

Vin de pays du Doubs

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays Duché d’Uzes

Vin de pays de Franche-Comté, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Coteaux de Champlitte

Vin de pays du Gard

Vin de pays du Gers

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d’Hauterive, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Val d’Orbieu alebo Coteaux du Termenes, alebo Côtes de Lézignan

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la Haute vallée de l’Aude

Vin de pays de la Haute vallée de l’Orb

Vin de pays des Hauts de Badens

Vin de pays de l’Hérault

Vin de pays de l’Ile de Beauté

Vin de pays de l’Indre et Loire

Vin de pays de l’Indre

Vin de pays de l’Isere

Vin de pays du Jardin de la France, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Marches de Bretagne alebo Pays de Retz

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Mayenne

Vin de pays de Meurthe-et-Moselle

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caume

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nievre

Vin de pays d’Oc

Vin de pays du Périgord, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Vin de Domme

Vin de pays de la Petite Crau

Vin de pays des Portes de Méditerranée

Vin de pays de la Principauté d’Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

Vin de pays de la Sainte Baume

Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Coteaux de Chalosse alebo Côtes de L’Adour, alebo Sables Fauves, alebo Sables de l’Océan

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d’Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la Vallée du Paradis

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l’Yonne

NEMECKO

1. Akostné vína produkované v určenej oblasti

Názvy určených oblastí
(bez ohľadu na to, či za nimi nasleduje názov
podoblasti)
Podoblasti
Ahr………………………………………………
Baden……………………………………………
Franken………………………………………….


Hessische Bergstraße……………………………

Mittelrhein……………………………………….

Mosel-Saar-Ruwer alebo Mosel, alebo Saar, alebo Ruwer….


Nahe……………………………………………..
Pfalz……………………………………………...

Rheingau…………………………………………

Rheinhessen………………………………………


Saale-Unstrut…………………………………….


Sachsen…………………………………………..

Württemberg……………………………………..
Walporzheim alebo Ahrtal
Badische Bergstraße (Bergstrasse)
Bodensee
Breisgau
Kaiserstuhl
Kraichgau
Markgräflerland
Ortenau
Tauberfranken
Tuniberg
Maindreieck
Mainviereck
Steigerwald
Starkenburg
Umstadt
Loreley
Siebengebirge
Bernkastel
Burg Cochem
Moseltor
Obermosel
Ruwertal
Saar
Nahetal
Mittelhaardt Deutsche Weinstraße (Weinstrasse)
Südliche Weinstraße (Weinstrasse)
Johannisberg

Bingen
Nierstein
Wonnegau
Mansfelder Seen
Schloß Neuenburg (Schloss Neuenburg)
Thüringen
Elsterstal
Meißen (Meissen)
Bayerischer Bodensee
Kocher-Jagst-Tauber
Oberer Neckar
Remstal-Stuttgart
Württembergisch Unterland
Württembergischer Bodensee

2. Stolové vína so zemepisným označením

LandweinTafelwein
Ahrtaler Landwein
Badischer Landwein
Bayerischer Bodensee-Landwein
Fränkischer Landwein
Landwein der Mosel
Landwein der Ruwer
Landwein der Saar
Mecklenburger Landwein
Mitteldeutscher Landwein
Nahegauer Landwein
Pfälzer Landwein
Regensburger Landwein
Rheinburgen-Landwein
Rheingauer Landwein
Rheinischer Landwein
Saarländischer Landwein der Mosel
Sächsischer Landwein
Schwäbischer Landwein
Starkenburger Landwein
Taubertäler Landwein
Albrechtsburg
Bayern
Burgengau
Donau
Lindau
Main
Mecklenburger
Neckar
Oberrhein
Rhein
Rhein-Mosel
Römertor
Stargarder Land

GRÉCKO

1. Akostné vína produkované v určenej oblasti

Určené oblasti
V gréčtine:V angličtine:
Σάμος
Μοσχάτος Πατρών
Μοσχάτος Ρίου – Πατρών
Μοσχάτος Κεφαλληνίας
Μοσχάτος Λήμνου
Μοσχάτος Ρόδου
Μαυροδάφνη Πατρών
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας
Σητεία
Νεμέα
Σαντορίνη
Δαφνές
Ρόδος
Νάουσα
Ρομπόλα Κεφαλληνίας
Ραψάνη
Μαντινεία
Μεσενικόλα
Πεζά
Αρχάνες
Πάτρα
Ζίτσα
Αμύνταιο
Γουμένισσα
Πάρος
Λήμνος
Αγχίαλος
Πλαγιές Μελίτωνα
Samos
Moschatos Patra
Moschatos Riou Patra
Moschatos Kephalinia
Moschatos Lemnos
Moschatos Rhodos
Mavrodafni Patra
Mavrodafni Kephalinia
Sitia
Nemea
Santorini
Dafnes
Rhodos
Naoussa
Robola Kephalinia
Rapsani
Mantinia
Mesenicola
Peza
Archanes
Patra
Zitsa
Amynteon
Goumenissa
Paros
Lemnos
Anchialos
Slopes of Melitona

2. Stolové vína so zemepisným označením

V gréčtine:V angličtine:
Ρετσίνα Μεσογείων, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Αττικής
Ρετσίνα Κρωπίας alebo Ρετσίνα Κορωπίου, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Αττικής
Ρετσίνα Μαρκοπούλου, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Αττικής
Ρετσίνα Μεγάρων, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Αττικής
Ρετσίνα Παιανίας alebo Ρετσίνα Λιοπεσίου, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Αττικής
Ρετσίνα Παλλήνης, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Αττικής
Ρετσίνα Πικερμίου, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Αττικής
Ρετσίνα Σπάτων, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Αττικής
Ρετσίνα Θηβών, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Βοιωτίας
Ρετσίνα Γιάλτρων, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Ευβοίας
Ρετσίνα Καρύστου, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Ευβοίας
Ρετσίνα Χαλκίδας, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Ευβοίας
Βερντεα Ζακύνθου
Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος
Τοπικός Οίνος Αναβύσσου
Αττικός Τοπικός Οίνος
Τοπικός Οίνος Βιλίτσας
Τοπικός Οίνος Γρεβενών
Τοπικός Οίνος Δράμας
Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος
Τοπικός Οίνος Επανομής
Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος
Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος
Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος
Τοπικός Οίνος Κισσάμου
Τοπικός Οίνος Κρανιάς
Κρητικός Τοπικός Οίνος
Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος
Μακεδονικός Τοπικός Οίνος
Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος
Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος
Παιανίτικος Τοπικός Οίνος
Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος
Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα
Κορινθιακός Τοπικός Οίνος
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας
Τοπικός Οίνος Πυλίας
Τοπικός Οίνος Τριφυλίας
Τοπικός Οίνος Τυρνάβου
Σιατιστινός Τοπικός Οίνος
Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδος
Τοπικός Οίνος Λετρίνων
Τοπικός Οίνος Σπάτων
Τοπικός Οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού
Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος
Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου
Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου
Τοπικός Οίνος Τεγέας
Τοπικός Οίνος Ανδριανής
Τοπικός Οίνος Χαλικούνας
Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής
Καρυστινός Τοπικός Οίνος
Τοπικός Οίνος Πέλλας
Τοπικός Οίνος Σερρών
Συριανός Τοπικός Οίνος
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού
Τοπικός Οίνος Γερανείων
Τοπικός Οίνος Οπουντίας Λοκρίδος
Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδος
Τοπικός Οίνος Αγοράς
Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης
Τοπικός Οίνος Αρκαδίας
Παγγαιορείτικος Τοπικός Οίνος
Τοπικός Οίνος Μεταξάτων
Τοπικός Οίνος Ημαθίας
Τοπικός Οίνος Κλημέντι
Τοπικός Οίνος Κέρκυρας
Τοπικός Οίνος Σιθωνίας
Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων
Ισμαρικός Τοπικός Οίνος
Τοπικός Οίνος Αβδήρων
Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας
Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου
Θρακικός Τοπικός Οίνος alebo Τοπικός Οίνος Θράκης
Τοπικός Οίνος Ιλίου
Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος
Τοπικός Οίνος Κορωπίου
Τοπικός Οίνος Φλώρινας
Τοπικός Οίνος Θαψανών
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος
Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος
Τοπικός Οίνος Πισάτιδος
Τοπικός Οίνος Λευκάδας
Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος
Τοπικός Οίνος Βελβεντού
Λακωνικός Τοπικός Οίνος
Tοπικός Οίνος Μαρτίνου
Aχαϊκός Tοπικός Οίνος
Τοπικός Οίνος Ηλιείας
Retsina of Mesogia, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Attika
Retsina of Kropia alebo Retsina Koropi, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Attika
Retsina of Markopoulou, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Attika
Retsina of Megara, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Attika
Retsina of Peania alebo Retsina of Liopesi, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Attika
Retsina of Pallini, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Attika
Retsina of Pikermi, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Attika
Retsina of Spata, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Attika
Retsina of Thebes, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Viotias
Retsina of Gialtra, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Evvia
Retsina of Karystos, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Evvia
Retsina of Halkida, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Evvia
Verntea Zakynthou
Regional wine of Mount Athos Agioritikos
Regional wine of Anavyssos
Regional wine of Attiki-Attikos
Regional wine of Vilitsas
Regional wine of Grevena
Regional wine of Drama
Regional wine of Dodekanese - Dodekanissiakos
Regional wine of Epanomi
Regional wine of Heraklion - Herakliotikos
Regional wine of Thessalia - Thessalikos
Regional wine of Thebes - Thivaikos
Regional wine of Kissamos
Regional wine of Krania
Regional wine of Crete - Kritikos
Regional wine of Lasithi - Lassithiotikos
Regional wine of Macedonia - Macedonikos
Regional wine of Nea Messimvria
Regional wine of Messinia - Messiniakos
Regional wine of Peanea
Regional wine of Pallini - Palliniotikos
Regional wine of Peloponnese - Peloponnisiakos
Regional wine of Slopes of Ambelos
Regional wine of Slopes of Vertiskos
Regional wine of Slopes of Kitherona
Regional wine of Korinthos - Korinthiakos
Regional wine of Slopes of Parnitha
Regional wine of Pylia
Regional wine of Trifilia
Regional wine of Tyrnavos
Regional wine of Siastista - Siatistinos
Regional wine of Ritsona Avlidas
Regional wine of Letrines
Regional wine of Spata
Regional wine of Slopes of Penteliko
Regional wine of Aegean Sea
Regional wine of Lilantio Pedio
Regional wine of Markopoulo
Regional wine of Tegea
Regional wine of Adriana
Regional wine of Halikouna
Regional wine of Halkidiki
Regional wine of Karystos - Karystinos
Regional wine of Pella
Regional wine of Serres
Regional wine of Syros - Syrianos
Regional wine of Slopes of Petroto
Regional wine of Gerania
Regional wine of Opountias Lokridos
Regional wine of Sterea Ellada
Regional wine of Agora
Regional wine of Valley of Atalanti
Regional wine of Arkadia
Regional wine of Pangeon - Pangeoritikos
Regional wine of Metaxata
Regional wine of Imathia
Regional wine of Klimenti
Regional wine of Corfu
Regional wine of Sithonia
Regional wine of Mantzavinata
Regional wine of Ismaros - Ismarikos
Regional wine of Avdira
Regional wine of Ioannina
Regional wine of Slopes of Egialia
Regional wine of Enos
Regional wine of Thrace - Thrakikos alebo Regional wine of Thrakis
Regional wine of Ilion
Regional wine of Metsovo - Metsovitikos
Regional wine of Koropi
Regional wine of Florina
Regional wine of Thapsana
Regional wine of Slopes of Knimida
Regional wine of Epirus - Epirotikos
Regional wine of Pisatis
Regional wine of Lefkada
Regional wine of Monemvasia - Monemvasios
Regional wine of Velvendos
Regional wine of Lakonia – Lakonikos
Regional wine of Martino
Regional wine of Achaia
Regional wine of Ilia

MAĎARSKO

1. Akostné vína produkované v určenej oblasti

Určené oblastiPodoblasti
(bez ohľadu na to, či im predchádza
názov určenej oblasti)
Ászár-Neszmély(-i)...............................................................Ászár(-i) Neszmély(-i)
Badacsony(-i)
Balatonboglár(-i)....................................................................Balatonlelle(-i) Marcali
Balatonfelvidék(-i)..................................................................Balatonederics-Lesence(-i)
Cserszeg(-i)
Kál(-i)
Balatonfúred-Csopak(-i)........................................................Zánka(-i)
Balatonmelléke alebo Balatonmelléki......................................Muravidéki
Bükkalja(-i)Klstelek(-i)
Csongrád(-i)..........................................................................Mórahalom alebo Mórahalmi
Pusztamérges(-i)
Debrő(-i), bez ohľadu na to, či za ním nasleduje
Eger alebo Egri....................................................................Andornaktálya(-i) alebo Demjén(-i), alebo Egerbakta(-i), alebo Egerszalók(-i), alebo Egerszólát(-i), alebo Felsőtárkány(-i), alebo Kerecsend(-i), alebo Maklár(-i), alebo Nagytálya(-i), alebo Noszvaj(-i), alebo Novaj(-i), alebo Ostoros(-i), alebo Szomolya(-i), alebo Aldebrő(-i), alebo Feldebrő(-i), alebo Tófalu(-i), alebo Verpelét(-i), alebo Kompolt(-i), alebo Tarnaszentmária(-i)
Etyek-Buda(-i).....................................................................Buda(-i) Etyek(-i)
Hajós-Baja(-i) KőszegiVelence(-i)
Kunság(-i)............................................................................Bácska(-i)
Cegléd(-i)
Duna mente alebo Duna menti
Izsák(-i)
Jászság(-i)
Kecskemét-Kiskunfélegyháza alebo Kecskemét-Kiskunfélegyházi
Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)
Klskőrös(-i)
Monor(-i)
Tisza mente alebo Tisza menti
Mátra(-i)
Mór(-i)
Pannonhalma (Pannonhalmi)
Pécs(-i).................................................................................... Versend(-i)
Szigetvár(-i)
Kapos(-i)
Szekszárd(-i)
Somló(-i)...............................................................................Kissomlyó-Sághegyi
Sopron(-i).............................................................................Köszeg(-i)
Tokaj(-i)..............................................................................Abaújszántó(-i) alebo Bekecs(-i), alebo Bodrogkeresztúr(-i), alebo Bodrogkisfalud(-i), alebo Bodrogolaszi, alebo Erdőbénye(-i), alebo Erdőhorváti, alebo Golop(-i), alebo Hercegkút(-i), alebo Legyesbénye(-i), alebo Makkoshotyka(-i), alebo Mád(-i), alebo Mezőzombor(-i), alebo Monok(-i), alebo Olaszliszka(-i), alebo Rátka(-i), alebo Sárazsadány(-i), alebo Sárospatak(-i), alebo Sátoraljaújhely(-i), alebo Szegi, alebo Szegilong(-i), alebo Szerencs(-i), alebo Tarcal(-i),
Tolna(-i)...............................................................................alebo Tállya(-i), alebo Tolcsva(-i), alebo Vámosújfalu(-i)
Villány(-i)............................................................................Tamási
Völgység(-i)
Siklós(-i), bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Kisharsány(-i) alebo Nagyharsány(-i), alebo Palkonya(-i), alebo Villánykövesd(-i), alebo Bisse(-i), alebo Csarnóta(-i), alebo Diósviszló(-i), alebo Harkány(-i), alebo Hegyszentmárton(-i), alebo Kistótfalu(-i), alebo Márfa(-i), alebo Nagytótfalu(-i), alebo Szava(-i), alebo Túrony(-i), alebo Vokány(-i)

TALIANSKO

1. Akostné vína produkované v určenej oblasti

D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)

Albana di Romagna

Asti alebo Moscato d’Asti alebo Asti Spumante

Barbaresco

Bardolino superiore

Barolo

Brachetto d’Acqui alebo Acqui

Brunello di Montalcino

Carmignano

Chianti, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Colli Aretini alebo Colli Fiorentini, alebo Colline Pisane,

alebo Colli Senesi, alebo Montalbano, alebo Montespertoli,

alebo Rufina

Chianti Classico

Fiano di Avellino

Forgiano

Franciacorta

Gattinara

Gavi alebo Cortese di Gavi

Ghemme

Greco di Tufo

Montefalco Sagrantino

Montepulciano d’Abruzzo Colline Tramane

Ramandolo

Recioto di Soave

Sforzato di Valtellina alebo Sfursat di Valtellina

Soave superiore

Taurasi

Valtellina Superiore, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Grumello alebo Inferno, alebo Maroggia, alebo Sassella,

alebo Stagafassli, alebo Vagella

Vermentino di Gallura alebo Sardegna Vermentino di Gallura

Vernaccia di San Gimignano

Vino Nobile di Montepulciano

D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)

Aglianico del Taburno alebo Taburno

Aglianico del Vulture

Albugnano

Alcamo alebo Alcamo classico

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero alebo Sardegna Alghero

Alta Langa

Alto Adige alebo dell’Alto Adige (Südtirol alebo Südtiroler), bez ohľadu na to, či za ním nasleduje:

– Colli di Bolzano (Bozner Leiten),

– Meranese di Collina alebo Meranese (Meraner Hugel,

alebo Meraner),

– Santa Maddalena (St.Magdalener),

– Terlano (Terlaner),

– Valle Isarco (Eisacktal alebo Eisacktaler),

– Valle Venosta (Vinschgau)

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea alebo Sardegna Arborea

Arcole

Assisi

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra alebo Bagnoli

Barbera d’Asti

Barbera del Monferrato

Barbera d’Alba

Barco Reale di Carmignano alebo Rosato di Carmignano, alebo Vin Santo di Carmignano,

alebo Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice

Bardolino

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di S. Torpe

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri e Bolgheri Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Cacc’e mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Caldaro (Kalterer) alebo Lago di Caldaro (Kalterersee), bez ohľadu na to, či za ním nasleduje „Classico“

Campi Flegrei

Campidano di Terralba alebo Terralba, alebo Sardegna Campidano di Terralba, alebo Sardegna Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Capo Ferrato alebo Oliena, alebo Nepente di Oliena Jerzu

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis alebo Sardegna Carignano del Sulcis

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Cesanese di Affile alebo Affile

Cesanese di Olevano Romano alebo Olevano Romano

Cilento

Cinque Terre alebo Cinque Terre Sciacchetrŕ, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Costa de sera alebo Costa de Campu, alebo Costa da Posa

Circeo

Ciro

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Berici, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje „Barbarano“

Colli Bolognesi, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Colline di Riposto alebo Colline Marconiane, alebo Zola Predona, alebo Monte San Pietro, alebo Colline di Oliveto, alebo Terre di Montebudello, alebo Serravalle

Colli Bolognesi Classico-Pignoletto

Colli del Trasimeno alebo Trasimeno

Colli della Sabina

Colli delľEtruria Centrale

Colli di Conegliano, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Refrontolo alebo Torchiato di Fregona

Colli di Faenza

Colli di Luni (Regione Liguria)

Colli di Luni (Regione Toscana)

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli ďImola

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Todi

Colli Orientali del Friuli, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Cialla alebo Rosazzo

Colli Perugini

Colli Pesaresi, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Focara alebo Roncaglia

Colli Piacentini, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Vigoleno alebo Gutturnio, alebo Monterosso Val dArda, alebo Trebbianino Val Trebbia, alebo Val Nure

Colli Romagna Centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano alebo Collio

Conegliano-Valdobbiadene, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Cartizze

Conero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dellAlto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Furore alebo Ravello, alebo Tramonti

Coste della Sesia

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba alebo Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani superior alebo Dogliani

Dolcetto di Ovada

Donnici

Elba

Eloro, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Pachino

Erbaluce di Caluso alebo Caluso

Erice

Esino

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani alebo Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Frascati

Freisa dAsti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo alebo Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda (Regione Lombardia)

Garda (Regione Veneto)

Garda Colli Mantovani

Genazzano

Gioia del Colle

Giro di Cagliari alebo Sardegna Giro di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi o Guardiolo

I Terreni di Sanseverino

Ischia

Lacrima di Morro alebo Lacrima di Morro ďAlba

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Oltrepo Mantovano alebo Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana (Regione Veneto)

Lugana (Regione Lombardia)

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa alebo Sardegna Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari alebo Sardegna Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo ďAsti

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mandrolisai alebo Sardegna Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina alebo Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Feudo alebo Fiori alebo Bonera

Merlara

Molise

Monferrato, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Casalese

Monica di Cagliari alebo Sardegna Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri Colonna alebo Montecompatri alebo Colonna

Montecucco

Montefalco

Montello e Colli Asolani

Montepulciano ďAbruzzo

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini alebo Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari alebo Sardegna Moscato di Cagliari

Moscato di Noto

Moscato di Pantelleria alebo Passito di Pantelleria alebo Pantelleria

Moscato di Sardegna, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje: Gallura alebo Tempio Pausania, alebo Tempio

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori alebo Moscato di Sorso, alebo Moscato di Sennori, alebo Sardegna Moscato di Sorso-Sennori, alebo Sardegna Moscato di Sorso, alebo Sardegna Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardo

Nasco di Cagliari alebo Sardegna Nasco di Cagliari

Nebiolo d’Alba

Nettuno

Nuragus di Cagliari alebo Sardegna Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepo Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto (Regione Umbria)

Orvieto (Regione Lazio)

Ostuni

Pagadebit di Romagna, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Gragnano alebo Lettere, alebo Sorrento

Pentro di Isernia, alebo Pentro

Piemonte

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio alebo Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano alebo Garda Bresciano

Riviera Ligure di Ponente, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje: Riviera dei Fiori alebo Albenga o Albenganese, alebo Finale, alebo Finalese, alebo Ormeasco

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua alebo Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa alebo Rosso Canosa Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano alebo Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruche di Castagnole Monferrato

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro alebo San Colombano

San Gimignano

San Martino della Battaglia (Regione Veneto)

San Martino della Battaglia (Regione Lombardia)

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant’Agata de Goti

Santa Margherita di Belice

SanťAnna di Isola di Capo Rizzuto

SanťAntimo

Sardegna Semidano, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Mogoro

Savuto

Scanzo alebo Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Rayana

Serrapetrona

Sizzano

Soave

Solopaca

Sovana

Squinzano

Tarquinia

Teroldego Rotaliano

Terre di Franciacorta

Torgiano

Trebbiano ďAbruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Sorni alebo Isera, alebo d’Isera, alebo Ziresi, alebo dei Ziresi

Trento

Val ďArbia

Val di Cornia, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Suvereto

Val Polcevera, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Coronata

Valcalepio

Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige)

Valdadige (Etschtaler), bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Terra dei Forti (Regione Veneto)

Valdichiana

Valle d’Aosta alebo Vallée d’Aoste, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje: Arnad-Montjovet alebo Donnas, alebo

Enfer d’Arvier, alebo Torrette, alebo Blanc de Morgex et de la Salle, alebo Chambave, alebo Nus

Valpolicella, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Valpantena

Valsusa

Valtellina

Valtellina superiore, bez ohľadu na to, či za ním nasleduje Grumello alebo Inferno, alebo Maroggia, alebo Sassella, alebo Vagella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga alebo Verduno

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano alebo Sardegna Vernaccia di Oristano

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave alebo Piave

Zagarolo

2. Stolové vína so zemepisným označením:

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza (Regione Veneto)

Alto Livenza (Regione Friuli Venezia Giula)

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghilla

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella ďAgliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Ericini

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline del Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese alebo Histonium

Delle Venezie (Regione Veneto)

Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia)

Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige)

Dugenta

Emilia alebo dell’Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlě

Fortana del Taro

Frusinate alebo del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia alebo Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Irpinia

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma toscana

Marmilla

Mitterberg alebo Mitterberg tra Cauria e Tel, alebo Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena alebo Provincia di Modena

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco alebo Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona alebo Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Sillaro alebo Bianco del Sillaro

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Tharros

Toscana alebo Toscano

Trexenta

Umbria

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valdamato

Vallagarina (Regione Trentino – Alto Adige)

Vallagarina (Regione Veneto)

Valle Belice

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle ďItria

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti alebo Weinberg Dolomiten (Regione Trentino – Alto Adige)

Vigneti delle Dolomiti alebo Weinberg Dolomiten (Regione Veneto)

LUXEMBURSKO

Akostné vína produkované v určenej oblasti

Určené oblasti
(bez ohľadu na to, či za ním nasleduje názov
oblasti alebo častí oblasti)
Názvy oblastí alebo častí oblastí
Moselle Luxembourgeoise……………………….
Ahn
Assel
Bech-Kleinmacher
Born
Bous
Burmerange
Canach
Ehnen
Ellingen
Elvange
Erpeldingen
Gostingen
Greiveldingen
Grevenmacher
Lenningen
Machtum
Mertert
Moersdorf
Mondorf
Niederdonven
Oberdonven
Oberwormeldingen
Remerschen
Remich
Rolling
Rosport
Schengen
Schwebsingen
Stadtbredimus
Trintingen
Wasserbillig
Wellenstein
Wintringen
Wormeldingen

MALTA

1. Akostné vína produkované v určenej oblasti

Určené oblasti
(bez ohľadu na to, či za ním nasleduje
názov podoblasti)
Podoblasti
Island of Malta…………………………………..Rabat
Mdina alebo Medina
Marsaxlokk
Marnisi
Mgarr
Ta‘ Qali
Siggiewi
Gozo……………………………………………..Ramla
Marsalforn
Nadur
Victoria Heights

2. Stolové vína so zemepisným označením

V maltčine V angličtine
Gzejjer MaltinMaltese Islands

PORTUGALSKO

1. Akostné vína produkované v určenej oblasti

Určené oblasti
(bez ohľadu na to, či za ním nasleduje
názov podoblasti)
Podoblasti
Alenquer
Alentejo…………………………………………..Arruda
Bairrada
Beira Interior……………………………………...


Biscoitos
Bucelas
Carcavelos
Chaves
Colares
Dão……………………………………………….


Douro, bez ohľadu na to, či mu predchádza Vinho do alebo Moscatel do………………..Encostas d’Aire…………………………………...

Graciosa
Lafões
Lagoa
Lagos
Lourinhã
Madeira alebo Madère alebo Madera alebo Vinho da Madeira alebo Madeira Weine alebo Madeira Wine alebo
Vin de Madère alebo Vino di Madera alebo Madera Wijn
Óbidos
Palmela
Pico
Planalto Mirandês
Portimão
Port alebo Porto alebo Oporto alebo Portwein alebo Portvin alebo Portwijn alebo Vin de Porto alebo Port Wine
Ribatejo……………………………………………..

Setúbal
Tavira
Távora-Vorosa
Torres Vedras
Valpaços
Vinho Verde………………………………………

Borba
Évora
Granja-Amareleja
Moura
Portalegre
Redondo
Reguengos
Vidigueira


Castelo Rodrigo
Cova da Beira
Pinhel

Alva
Besteiros
Castendo
Serra da Estrela
Silgueiros
Terras de Azurara
Terras de Senhorim

Baixo Corgo
Cima Corgo
Douro Superior
Alcobaça
Ourém


Almeirim
Cartaxo
Chamusca
Coruche
Santarém
Tomar
Amarante
Ave
Baião

Basto
Cávado
Lima
Monção
Paiva
Sousa

2. Stolové vína so zemepisným označením

Určené oblasti
(bez ohľadu na to, či im predchádza
názov podoblasti)
Podoblasti
Açores
Alentejano
Algarve
Beiras…………………………………………….


Estremadura………………………………………

Minho
Ribatejano
Terras do Sado
Trás-os-Montes……………………………………Beira Alta
Beira Litoral
Terras de Sicó
Alta Estremadura
Palhete de OurémTerras Durienses

SLOVENSKO

Akostné vína produkované v určenej oblasti

Určené oblasti
(za ktorými nasleduje výraz
„vinohradnícka oblasť“)
Podoblasti
(bez ohľadu na to, či za nimi nasleduje
názov určenej oblasti)

(za ktorými nasleduje výraz
„vinohradnícký rajón“)
Južnoslovenská………………………………
Malokarpatská………………………………
Nitrianska……………………………………

Stredoslovenská………………………………Tokaj / -ská / -ský / -ské ……………………Východoslovenská……………………………
Dunajskostredský
Galantský
Hurbanovský
Komárňanský
Palárikovský
Šamorínsky
Strekovský
Štúrovský

Bratislavský
Doľanský
Hlohovecký
Modranský
Orešanský
Pezinský
Senecký
Skalický
Stupavský
Trnavský
Vrbovský
Záhorský

Nitriansky
Pukanecký
Radošinský
Šintavský
Tekovský
Vrábeľský
Želiezovský
Žitavský
Zlatomoravecký

Fiľakovský
Gemerský
Hontiansky
Ipeľský
Modrokamenecký
Tornaľský
Vinický

Čerhov
Černochov
Malá Tŕňa
Slovenské Nové Mesto
Veľká Bara
Veľká Tŕňa
Viničky

Kráľovskochlmecký
Michalovský
Moldavský
Sobranecký

SLOVINSKO

1. Akostné vína produkované v určenej oblasti

Určené oblasti
(bez ohľadu na to, či za nimi nasleduje názov vinohradnícko-vinárskej obce a (alebo)
názov vinohradníckeho honu)
Bela krajina alebo Belokranjec
Bizeljsko-Sremič alebo Sremič-Bizeljsko
Dolenjska
Dolenjska, cviček
Goriška Brda alebo Brda
Haloze alebo Haložan
Koper alebo Koprčan
Kras
Kras, teran
Ljutomer-Ormož alebo Ormož-Ljutomer
Maribor alebo Mariborčan
Radgona-Kapela alebo Kapela Radgona
Prekmurje alebo Prekmurčan
Šmarje-Virštanj alebo Virštanj-Šmarje
Srednje Slovenske gorice
Vipavska dolina alebo Vipavec alebo Vipavčan

2. Stolové vína so zemepisným označením

Podravje

Posavje

Primorska

ŠPANIELSKO

1. Akostné vína produkované v určenej oblasti

Určené oblasti
(bez ohľadu na to, či za nimi nasleduje názov podoblasti)
Podoblasti
Abona
Alella
Alicante……………………………………………………….
Almansa
Ampurdán-Costa Brava
Arabako Txakolina-Txakolí de Alava alebo Chacolí de Álava
Arlanza
Arribes
Bierzo
Binissalem-Mallorca
Bullas
Calatayud
Campo de Borja
Cariñena
Cataluña
Cava
Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina
Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina
Cigales
Conca de Barberá
Condado de Huelva
Costers del Segre……………………………………………...
Dominio de Valdepusa
El Hierro
Guijoso
Jerez-Xérès-Sherry alebo Jerez, alebo Xérès, alebo Sherry
Jumilla
La Mancha
La Palma………………………………………………………Lanzarote
Málaga
Manchuela
Manzanilla
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
Méntrida
Mondéjar
Monterrei…………………………………………………
Montilla-Moriles
Montsant

Navarra……………………………………………………
Penedés
Pla de Bages
Pla i Llevant
Priorato
Rías Baixas……………………………………………
Ribeira Sacra………………………………………….

Ribeiro
Ribera del Duero
Ribera del Guardiana…………………………………

Ribera del Júcar
Rioja……………………………………………………..


Rueda
Sierras de Málaga………………………………………
Somontano
Tacoronte-Acentejo……………………………………
Tarragona
Terra Alta
Tierra de León
Tierra del Vino de Zamora
Toro
Utiel-Requena
Valdeorras
Valdepeñas
Valencia………………………………………………….Valle de Güímar
Valle de la Orotava
Valles de Benavente (Los)
Vinos de Madrid..………………………………………..


Ycoden-Daute-Isora
Yecla


Marina Alta
Raimat
Artesa
Valls de Riu Corb
Les Garrigues

Hoyo de Mazo
Fuencaliente
Norte de la Palma
Ladera de Monterrei
Val de Monterrei


Baja Montaña
Ribera Alta
Ribera Baja
Tierra Estella
Valdizarbe
Condado do Tea
O Rosal
Ribera do Ulla
Soutomaior
Val do Salnés
Amandi
Chantada
Quiroga-Bibei
Ribeiras do Miño
Ribeiras do SilCañamero
Matanegra
Montánchez
Ribera Alta
Ribera Baja
Tierra de Barros

Alavesa
Alta
Baja

Serranía de Ronda

Anaga
Alto Turia
Clariano
Moscatel de Valencia
ValentinoArganda
Navalcarnero
San Martín de Valdeiglesias

TABULKA_36

2. Stolové vína so zemepisným označením

Vino de la Tierra de Abanilla

Vino de la Tierra de Bailén

Vino de la Tierra de Bajo Aragón

Vino de la Tierra de Betanzos

Vino de la Tierra de Cádiz

Vino de la Tierra de Campo de Belchite

Vino de la Tierra de Campo de Cartagena

Vino de la Tierra de Cangas

Vino de la Terra de Castelló

Vino de la Tierra de Castilla

Vino de la Tierra de Castilla y León

Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra

Vino de la Tierra de Córdoba

Vino de la Tierra de Desierto de Almería

Vino de la Tierra de Extremadura

Vino de la Tierra Formentera

Vino de la Tierra de Gálvez

Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste

Vino de la Tierra de Ibiza

Vino de la Tierra de Illes Balears

Vino de la Tierra de Isla de Menorca

Vino de la Tierra de La Gomera

Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra

Vino de la Tierra de Los Palacios

Vino de la Tierra de Norte de Granada

Vino de la Tierra Norte de Sevilla

Vino de la Tierra de Pozohondo

Vino de la Tierra de Ribera del Andarax

Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza

Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas

Vino de la Tierra de Ribera del Queiles

Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord

Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz

Vino de la Tierra de Valdejalón

Vino de la Tierra de Valle del Cinca

Vino de la Tierra de Valle del Jiloca

Vino de la Tierra del Valle del Mio-Ourense

Vino de la Tierra Valles de Sadacia

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

1. Akostné vína produkované v určenej oblasti

English Vineyards

Welsh Vineyards

2. Stolové vína so zemepisným označením

England alebo Cornwall

Devon

Dorset

East Anglia

Gloucestershire

Hampshire

Herefordshire

Isle of Wight

Isles of Scilly

Kent

Lincolnshire

Oxfordshire

Shropshire

Somerset

Surrey

Sussex

Worcestershire

Yorkshire

Wales alebo Cardiff

Cardiganshire

Carmarthenshire

Denbighshire

Gwynedd

Monmouthshire

Newport

Pembrokeshire

Rhondda Cynon Taf

Swansea

The Vale of Glamorgan

Wrexham

b) LIEHOVINY S PÔVODOM V SPOLOČENSTVE

1. Rum

Rhum de la Martinique / Rhum de la Martinique traditionnel

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion traditionnel

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane traditionnel

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2. a) Whisky

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky espanol

(Tieto označenia môžu byť doplnené výrazmi „malt“ alebo „grain“)

2. b) Whiskey

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(Tieto označenia môžu byť doplnené výrazom „Pot Still“)

3. Obilný destilát

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4. Vínny destilát

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(Označenie „Cognac“ môže byť doplnené týmito výrazmi:

- Fine

- Grande Fine Champagne

- Grande Champagne

- Petite Champagne

- Petite Fine Champagne

- Fine Champagne

- Borderies

- Fins Bois

- Bons Bois)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarese

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Eau-de-vie de Faugeres / Faugeres

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

5. Brandy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedés

Brandy italiano

Brandy ÁττιΚής /Brandy of Attica

Brandy Πελλoπovήσoυ / Brandy of the Peloponnese

Brandy Kεvτρiκής Eλλάδας / Brandy of Central Greece

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand

Weinbrand Dürnstein

Karpatské brandy špeciál

6. Destilát z hroznových výliskov

Eau-de-vie de marc de Champagne alebo

Marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d’Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc dAlsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese / Grappa del Piemonte

Grappa lombarda / Grappa di Lombardia

Grappa trentina / Grappa del Trentino

Grappa friulana / Grappa del Friuli

Grappa veneta / Grappa del Veneto

Südtiroler Grappa / Grappa dellAlto Adige

Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete

Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro of Macedonia

Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly

Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Ζιβανία / Zivania

Pálinka

7. Ovocný destilát

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d’Alsace

Quetsch d’Alsace

Framboise d’Alsace

Mirabelle d’Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams / Williams dellAlto Adige

Südtiroler Aprikot / Südtiroler

Marille / Aprikot dell’Alto Adige / Marille dell’Alto Adige

Südtiroler Kirsch / Kirsch dell’Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell’Alto Adige

Südtiroler Obstler / Obstler dell’Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell’Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell’Alto Adige

Williams friulano / Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino

Williams trentino / Williams del Trentino

Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino

Aprikot trentino / Aprikot del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buςaco

Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano

Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino

Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto

Aguardente de pera da Lousa

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

Bošácka Slivovica

Szatmári Szilvapálinka

Kecskeméti Barackpálinka

Békési Szilvapálinka

Szabolcsi Almapálinka

Slivovice

Pálinka

8. Destilát z jablčného muštu a destilát z hruškového muštu

Calvados

Calvados du Pays d’Auge

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Horcový destilát

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian / Genzians dell’Alto Adige

Genziana trentina / Genziana del Trentino

10. Ovocné liehoviny

Pacharán

Pacharán navarro

11. Liehoviny aromatizované borievkami

Ostfriesischer Korngenever

Genievre Flandres Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

Vilniaus Džinas

Spišská Borovička

Slovenská Borovička Juniperus

Slovenská Borovička

Inovecká Borovička

Liptovská Borovička

12. Liehoviny aromatizované rascou

Dansk Akvavit / Dansk Aquavit

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit

13. Liehoviny aromatizované anízom

Anis espanol

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Oύζο / Ouzo

14. Likér

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis portugues

Finnish berry / Finnish fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör

Jägertee / Jagertee / Jagatee

Allažu Kimelis

Čepkelių

Demänovka Bylinný Likér

Polish Cherry

Karlovarská Hořká

15. Liehoviny

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk Punsch / Swedish Punch

Slivovice

16. Vodka

Svensk Vodka / Swedish Vodka

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

Polska Wódka/ Polish Vodka

Laugarício Vodka

Originali Lietuvika Degtin

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Herbal Vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass

Latvijas Dzidrais

Rigas Degvins

LB Degvns

LB Vodka

17. Liehoviny s horkou chuťou

Rigas melnais Balzams / Riga Black Balsam

Demänovka bylinná horká

c) AROMATIZOVANÉ VÍNA S PÔVODOM V SPOLOČENSTVE

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

ČASŤ B: V ALBÁNSKU

a) VÍNA S PÔVODOM V ALBÁNSKU

Názov určenej oblasti podľa rozhodnutia Rady ministrov č. 505 z 21. 9. 2000 schváleného albánskou vládou.

I. Prvá zóna, ktorá zahŕňa nížiny a pobrežné oblasti krajiny

Nasledujúce určené oblasti bez ohľadu na to, či za nimi nasleduje názov vinohradnícko-vinárskej obce a (alebo) názov vinohradníckeho honu

1. Delvinë

2. Sarandä

3. Vlorë

4. Fier

5. Lushnjë

6. Peqin

7. Kavajë

8. Durrës

9. Krujë

10. Kurbin

11. Lezhe

12. Shkodër

13. Koplik

II. Druhá zóna, ktorá zahŕňa centrálne oblasti krajiny

Nasledujúce určené oblasti bez ohľadu na to, či za nimi nasleduje názov vinohradnícko-vinárskej obce a (alebo) názov vinohradníckeho honu

1. Mirdite

2. Mat

3. Tiranë

4. Elbasan

5. Berat

6. Kuçovë

7. Gramsh

8. Mallakastr

9. Tepelen

10. Përmet

11. Gjirokastër

III. Tretia zóna, ktorá zahŕňa východné oblasti krajiny charakterizované studenými zimami a chladnými letami

Nasledujúce určené oblasti bez ohľadu na to, či za nimi nasleduje názov vinohradnícko-vinárskej obce a (alebo) názov vinohradníckeho honu

1. Tropojë

2. Pukë

3. Has

4. Kukës

5. Dibër

6. Bulqizë

7. Librazhd

8. Pogradec

9. Skrapar

10. Devoll

11. Korçë

12. Kolonjë

Poznámka: Text napísaný kurzívou je určený výhradne na informačné účely.

DODATOK 2

ZOZNAM TRADIČNÝCH VÝRAZOV A POJMOV OZNAČUJÚCICH KVALITU VÍNA V SPOLOČENSTVE

(uvedených v článkoch 4 a 7 prílohy II k protokolu 3)

Tradičné výrazyPríslušné vínaKategória vínaJazyk
ČESKÁ REPUBLIKA
pozdní sběrVšetkyAkostné víno V.O.V.P.český
archivní vínovšetkyAkostné víno V.O.V.P.český
panenské vínovšetkyAkostné víno V.O.V.P.český
NEMECKO
QualitätsweinvšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
Qualitätswein garantierten Ursprungs/ Q.g.UvšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
Qualitätswein mit Prädikät / at/ Q.b.A.m.Pr / PrädikatsweinvšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.UvšetkyAkostné šumivé víno V.O.V.P.nemecký
AuslesevšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
BeerenauslesevšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
EisweinvšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
KabinettvšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
SpätlesevšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
TrockenbeerenauslesevšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
LandweinvšetkyStolové víno so zemepisným označením 
AffentalerAltschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-BadenAkostné víno V.O.V.P.nemecký
Badisch RotgoldBadenAkostné víno V.O.V.P.nemecký
EhrentrudisBadenAkostné víno V.O.V.P.nemecký
HockRhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, RheingauStolové víno so zemepisným označením,
akostné víno V.O.V.P.
nemecký
Klassik / ClassicvšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
Liebfrau(en)milchNahe, Rheinhessen, Pfalz, RheingauAkostné víno V.O.V.P.nemecký
MoseltalerMosel-Saar-RuwerAkostné víno V.O.V.P.nemecký
Riesling-HochgewächsvšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
SchillerweinWürttembergAkostné víno V.O.V.P.nemecký
WeißherbstvšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
WinzersektvšetkyAkostné šumivé víno V.O.V.P.nemecký
GRÉCKO
Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d’origine controlée)všetkyAkostné víno V.O.V.P.grécky
Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d’origine de qualité supérieure)všetkyAkostné víno V.O.V.P.grécky
Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)Akostné likérové víno V.O.V.P.grécky
Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux)Vins de paille : Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος(de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)Akostné víno V.O.V.P.grécky
Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)všetkyStolové víno so zemepisným označenímgrécky
Τοπικός Οίνος (vins de pays)všetkyStolové víno so zemepisným označenímgrécky
Αγρέπαυλη (Agrepavlis)všetkyAkostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímgrécky
Αμπέλι (Ampeli)všetkyAkostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímgrécky
Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)všetkyAkostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímgrécky
Aρχοντικό (Archontiko)všetkyAkostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímgrécky
Κάβα 15) (Cava)
 
všetkyStolové víno so zemepisným označenímgrécky
Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)Akostné likérové víno V.O.V.P.grécky
Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)všetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P.grécky
Κάστρο (Kastro)všetkyAkostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímgrécky
Κτήμα (Ktima)všetkyAkostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímgrécky
Λιαστός (Liastos)všetkyAkostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímgrécky
Μετόχι (Metochi)všetkyAkostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímgrécky
Μοναστήρι (Monastiri)všetkyAkostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímgrécky
Νάμα (Nama)všetkyAkostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímgrécky
Νυχτέρι (Nychteri)        ΣαντορίνηAkostné víno V.O.V.P.grécky
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)všetkyAkostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímgrécky
Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)všetkyAkostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímgrécky
Πύργος (Pyrgos)všetkyAkostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímgrécky
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)všetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P.grécky
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)všetkyAkostné likérové víno V.O.V.P.grécky
Βερντέα (Verntea)         ΖάκυνθοςStolové víno so zemepisným označenímgrécky
Vinsanto        Σαντορίνη
 
Akostné víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P.grécky
ŠPANIELSKO
Denominacion de origen (DO)všetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P., akostné perlivé víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P.španielsky
Denominacion de origen calificada (DOCa)všetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P., akostné perlivé víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P.španielsky
Vino dulce naturalvšetkyAkostné likérové víno V.O.V.P.španielsky
Vino generoso16)Akostné likérové víno V.O.V.P.španielsky
Vino generoso de licor17) Akostné likérové víno V.O.V.P.španielsky
Vino de la TierravšetkyStolové víno so zemepisným označením 
AloqueDO ValdepeńasAkostné víno V.O.V.P.španielsky
AmontilladoDDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda
DO Montilla Moriles
Akostné likérové víno V.O.V.P.španielsky
Añejovšetky
 
Akostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímšpanielsky
AñejoDO MalagaAkostné likérové víno V.O.V.P.španielsky
Chacoli / TxakolinaDO Chacoli de Bizkaia
DO Chacoli de Getaria
DO Chacoli de Alava
Akostné víno V.O.V.P.španielsky
ClásicoDO Abona
DO El Hierro
DO Lanzarote
DO La Palma
DO Tacoronte-Acentejo
DO Tarragona
DO Valle de Güimar
DO Valle de la Orotava
DO Ycoden-Daute-Isora
Akostné víno V.O.V.P.španielsky
CreamDDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda
DO Montilla Moriles
DO Málaga
DO Condado de Huelva
Akostné likérové víno V.O.V.P.anglický
CriaderaDDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda
DO Montilla Moriles
DO Málaga
DO Condado de Huelva
Akostné likérové víno V.O.V.P.španielsky
Criaderas y SolerasDDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda
DO Montilla Moriles
DO Málaga
DO Condado de Huelva
Akostné likérové víno V.O.V.P.španielsky
CrianzavšetkyAkostné víno V.O.V.P.španielsky
DoradoDO Rueda
DO Malaga
Akostné likérové víno V.O.V.P.španielsky
FinoDO Montilla Moriles
DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda
Akostné likérové víno V.O.V.P.španielsky
FondillonDO AlicanteAkostné víno V.O.V.P.španielsky
Gran ReservaVšetky akostné vína V.O.V.P.
Cava
Akostné víno V.O.V.P.
Akostné šumivé víno V.O.V.P.
španielsky
LágrimaDO MálagaAkostné likérové víno V.O.V.P.španielsky
NoblevšetkyAkostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímšpanielsky
NobleDO MalagaAkostné likérové víno V.O.V.P.španielsky
OlorosoDDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda
DO Montilla- Moriles
Akostné likérové víno V.O.V.P.španielsky
PajareteDO MálagaAkostné likérové víno V.O.V.P.španielsky
PálidoDO Condado de Huelva
DO Rueda
DO Málaga
Akostné likérové víno V.O.V.P.španielsky
Palo CortadoDDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda
DO Montilla- Moriles
Akostné likérové víno V.O.V.P.španielsky
Primero de cosechaDO ValenciaAkostné víno V.O.V.P.španielsky
Ranciovšetky
 
Akostné víno V.O.V.P.,
Akostné likérové víno V.O.V.P.
španielsky
RayaDO Montilla- MorilesAkostné likérové víno V.O.V.P.španielsky
ReservavšetkyAkostné víno V.O.V.P.španielsky
SobremadreDO vinos de MadridAkostné víno V.O.V.P.španielsky
SoleraDDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda
DO Montilla Moeiles
DO Málaga
DO Condado de Huelva
Akostné likérové víno V.O.V.P.španielsky
SuperiorvšetkyAkostné víno V.O.V.P.španielsky
TrasañejoDO MálagaAkostné likérové víno V.O.V.P.španielsky
Vino MaestroDO MálagaAkostné likérové víno V.O.V.P.španielsky
Vendimia inicialDO Utiel-RequenaAkostné víno V.O.V.P.španielsky
Viejovšetky
 
Akostné víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímšpanielsky
Vino de teaDO La PalmaAkostné víno V.O.V.P.španielsky
FRANCÚZSKO
Appellation d’origine contrôléevšetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P., akostné perlivé víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P.francúzsky
Appellation contrôléevšetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P., akostné perlivé víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P. 
Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieurevšetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P., akostné perlivé víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P.francúzsky
Vin doux naturelAOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, RivesaltesAkostné víno V.O.V.P.francúzsky
Vin de paysvšetkyStolové víno so zemepisným označenímfrancúzsky
AmbrévšetkyAkostné likérové víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímfrancúzsky
ChâteauvšetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P.francúzsky
ClairetAOC Bourgogne AOC BordeauxAkostné víno V.O.V.P.francúzsky
ClaretAOC BordeauxAkostné víno V.O.V.P.francúzsky
ClosvšetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P.francúzsky
Cru ArtisanAOCMédoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St EstèpheAkostné víno V.O.V.P.francúzsky
Cru BourgeoisAOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St EstèpheAkostné víno V.O.V.P.francúzsky
Cru Classé,
ktorému poprípade predchádza:
Grand,
Premier Grand,
Deuxième,
Troisième,
Quatrième,
Cinquième.
AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, BarsacAkostné víno V.O.V.P.francúzsky
EdelzwickerAOC AlsaceAkostné víno V.O.V.P.nemecký
Grand CruAOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, , Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St EmilionAkostné víno V.O.V.P.francúzsky
Grand CruChampagneAkostné šumivé víno V.O.V.P.francúzsky
Hors d’âgeAOC RivesaltesAkostné likérové víno V.O.V.P.francúzsky
Passe-tout-grainsAOC BourgogneAkostné víno V.O.V.P.francúzsky
Premier CruAOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, , Côtes de Brouilly, , Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, , Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune,St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-RomanéeAkostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P.francúzsky
PrimeurvšetkyAkostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímfrancúzsky
RancioAOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, RasteauAkostné likérové víno V.O.V.P.francúzsky
Sélection de grains noblesAOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l’Aubance, CadillacAkostné víno V.O.V.P.francúzsky
Sur LieAOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d’Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du LionAkostné víno V.O.V.P.,
Stolové víno so zemepisným označením
francúzsky
TuiléAOC RivesaltesAkostné likérové víno V.O.V.P.francúzsky
Vendanges tardivesAOC Alsace, JurançonAkostné víno V.O.V.P.francúzsky
VillagesAOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, MâconAkostné víno V.O.V.P.francúzsky
Vin de pailleAOC Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, HermitageAkostné víno V.O.V.P.francúzsky
Vin jauneAOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Château-Châlon)Akostné víno V.O.V.P.francúzsky
TALIANSKO
Denominazione di Origine Controllata / D.O.C.všetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P., akostné perlivé víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P., čiastočne vykvasené hroznové mušty so zemepisným označenímtaliansky
Denominazione di Origine Controllata e Garantita / D.O.C.G.všetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P., akostné perlivé víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P., čiastočne vykvasené hroznové mušty so zemepisným označenímtaliansky
Vino Dolce NaturalevšetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P.taliansky
Inticazione geografica tipica (IGT)všetkyStolové víno, „vin de pays“, víno z prezretého hrozna a čiastočne vykvasený hroznový mušt so zemepisným označenímtaliansky
Landweinvíno so zemepisným označením autonómnej provincie BolzanoStolové víno, „vin de pays“, víno z prezretého hrozna a čiastočne vykvasený hroznový mušt so zemepisným označenímnemecký
Vin de paysvíno so zemepisným označením oblasti AostaStolové víno, „vin de pays“, víno z prezretého hrozna a čiastočne vykvasený hroznový mušt so zemepisným označenímfrancúzsky
Alberata o vigneti ad alberataDOC AversaAkostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P.taliansky
AmaroneDOC ValpolicellaAkostné víno V.O.V.P.taliansky
AmbraDOC MarsalaAkostné víno V.O.V.P.taliansky
AmbratoDOC Malvasia delle Lipari
DOC Vernaccia di Oristano
Akostné víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P.taliansky
AnnosoDOC ControguerraAkostné víno V.O.V.P.taliansky
ApianumDOC Fiano di AvellinoAkostné víno V.O.V.P.latinský
AusleseDOC Caldaro e Caldaro classico- Alto AdigeAkostné víno V.O.V.P.nemecký
Barco RealeDOC Barco Reale di CarmignanoAkostné víno V.O.V.P.taliansky
BrunelloDOC Brunello di MontalcinoAkostné víno V.O.V.P.taliansky
ButtafuocoDOC Oltrepò PaveseAkostné víno V.O.V.P., akostné perlivé víno V.O.V.P.taliansky
Cacc’e mitteDOC Cacc’e Mitte di LuceraAkostné víno V.O.V.P.taliansky
CagninaDOC Cagnina di RomagnaAkostné víno V.O.V.P.taliansky
CannellinoDOC FrascatiAkostné víno V.O.V.P.taliansky
CerasuoloDOC Cerasuolo di Vittoria
DOC Montepulciano d’Abruzzo
Akostné víno V.O.V.P.taliansky
ChiarettovšetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímtaliansky
CiaretDOC MonferratoAkostné víno V.O.V.P.taliansky
ChâteauDOC de la région Valle d’AostaAkostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P., akostné perlivé víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P.francúzsky
ClassicovšetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné perlivé víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P.taliansky
DunkelDOC Alto Adige
DOC Trentino
Akostné víno V.O.V.P.nemecký
Est !Est ! !Est ! ! !DOC Est !Est ! !Est ! ! ! di MontefiasconeAkostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P.latinský
FalernoDOC Falerno del MassicoAkostné víno V.O.V.P.taliansky
FineDOC MarsalaAkostné likérové víno V.O.V.P.taliansky
Fior d’ArancioDOC Colli EuganeiAkostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P.
Stolové víno so zemepisným označením
taliansky
FalerioDOC Falerio dei colli AscolaniAkostné víno V.O.V.P.taliansky
FlétriDOC Valle d’Aosta o Vallée d’AosteAkostné víno V.O.V.P.taliansky
Garibaldi Dolce (alebo GD)DOC MarsalaAkostné likérové víno V.O.V.P.taliansky
Governo all’uso toscanoDOCG Chianti / Chianti Classico
IGT Colli della Toscana Centrale
Akostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímtaliansky
GutturnioDOC Colli PiacentiniAkostné víno V.O.V.P., akostné perlivé víno V.O.V.P.taliansky
Italia Particolare (alebo IP)DOC MarsalaAkostné likérové víno V.O.V.P.taliansky
Klassisch / Klassisches UrsprungsgebietDOC Caldaro
DOC Alto Adige (s názvom Santa Maddalena e Terlano)
Akostné víno V.O.V.P.nemecký
KretzerDOC Alto Adige
DOC Trentino
DOC Teroldego Rotaliano
Akostné víno V.O.V.P.nemecký
LacrimaDOC Lacrima di Morro d’AlbaAkostné víno V.O.V.P.taliansky
Lacryma ChristiDOC Vesuvioakostné víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P.taliansky
LambiccatoDOC Castel San LorenzoAkostné víno V.O.V.P.taliansky
London Particolar (alebo LP alebo Inghilterra)DOC MarsalaAkostné likérové víno V.O.V.P.taliansky
MorellinoDOC Morellino di ScansanoAkostné víno V.O.V.P.taliansky

Occhio di Pernice
DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant’Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di MontepulcianoAkostné víno V.O.V.P.taliansky
OroDOC MarsalaAkostné likérové víno V.O.V.P.taliansky
PagadebitDOC pagadebit di RomagnaAkostné víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P.taliansky
PassitovšetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímtaliansky
RamieDOC PineroleseAkostné víno V.O.V.P.taliansky
RebolaDOC Colli di RiminiAkostné víno V.O.V.P.taliansky
ReciotoDOC Valpolicella
DOC Gambellara
DOCG Recioto di Soave
Akostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P.taliansky
RiservavšetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P., akostné perlivé víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P.taliansky
RubinoDOC Garda Colli Mantovani
DOC Rubino di Cantavenna
DOC Teroldego Rotaliano
DOC Trentino
Akostné víno V.O.V.P.taliansky
RubinoDOC MarsalaAkostné likérové víno V.O.V.P.taliansky
Sangue di GiudaDOC Oltrepò PaveseAkostné víno V.O.V.P., akostné perlivé víno V.O.V.P.taliansky
SceltovšetkyAkostné víno V.O.V.P.taliansky
SciacchetràDOC Cinque TerreAkostné víno V.O.V.P.taliansky
Sciac-tràDOC Pornassio o Ormeasco di PornassioAkostné víno V.O.V.P.taliansky
Sforzato, SfursàtDO ValtellinaAkostné víno V.O.V.P.taliansky
SpätleseDOC / IGT de BolzanoAkostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímnemecký
SolerasDOC MarsalaAkostné likérové víno V.O.V.P.taliansky
StravecchioDOC MarsalaAkostné likérové víno V.O.V.P.taliansky
StrohweinDOC / IGT de BolzanoAkostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímnemecký
SuperiorevšetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P., akostné perlivé víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P.taliansky
Superiore Old Marsala (alebo SOM)DOC MarsalaAkostné likérové víno V.O.V.P.taliansky
TorchiatoDOC Colli di ConeglianoAkostné víno V.O.V.P.taliansky
TorcolatoDOC BreganzeAkostné víno V.O.V.P.taliansky
VecchioDOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del MassicoAkostné víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P.taliansky
Vendemmia TardivavšetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné perlivé víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímtaliansky
VerdolinovšetkyAkostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímtaliansky
VergineDOC Marsala
DOC Val di Chiana
Akostné víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P.taliansky
VermiglioDOC Colli dell Etruria CentraleAkostné likérové víno V.O.V.P.taliansky
Vino FiorevšetkyAkostné víno V.O.V.P.taliansky
Vino NobileVino Nobile di MontepulcianoAkostné víno V.O.V.P.taliansky
Vino Novello alebo NovellovšetkyAkostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímtaliansky
Vin santo / Vino Santo / Vinsanto DOC et DOCG Bianco dell’Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San’Antimo, Val d’Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, TrentinoAkostné víno V.O.V.P.taliansky
VivacevšetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímtaliansky
CYPRUS
Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας ΠροέλευσηςvšetkyAkostné víno V.O.V.P.grécky
Τοπικός ΟίνοςvšetkyStolové víno so zemepisným označenímgrécky
Μοναστήρι (Monastiri)všetkyAkostné víno V.O.V.P. a stolové víno so zemepisným označenímgrécky
Κτήμα (Ktima)všetkyAkostné víno V.O.V.P. a stolové víno so zemepisným označenímgrécky
LUXEMBURSKO
Marque nationalevšetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P.francúzsky
Appellation contrôléevšetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P.francúzsky
Appellation d’origine controléevšetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P.francúzsky
Vin de paysvšetkyStolové víno so zemepisným označenímfrancúzsky
Grand premier cruvšetkyAkostné víno V.O.V.P.francúzsky
Premier cruvšetkyAkostné víno V.O.V.P.francúzsky
Vin classévšetkyAkostné víno V.O.V.P.francúzsky
ChâteauvšetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P.francúzsky
MAĎARSKO
minőségi borvšetkyAkostné víno V.O.V.P.maďarský
különleges minőségű borvšetkyAkostné víno V.O.V.P.maďarský
fordításTokaj / -iAkostné víno V.O.V.P.maďarský
máslásTokaj / -iAkostné víno V.O.V.P.maďarský
szamorodniTokaj / -iAkostné víno V.O.V.P.maďarský
aszú … puttonyos, doplnené číslami 3-6Tokaj / -iAkostné víno V.O.V.P.maďarský
aszúeszenciaTokaj / -iAkostné víno V.O.V.P.maďarský
eszenciaTokaj / -iAkostné víno V.O.V.P.maďarský
tájborvšetkyStolové víno so zemepisným označenímmaďarský
bikavérEger, SzekszárdAkostné víno V.O.V.P.maďarský
késői szüretelésű borvšetkyAkostné víno V.O.V.P.maďarský
válogatott szüretelésű borvšetkyAkostné víno V.O.V.P.maďarský
muzeális borvšetkyAkostné víno V.O.V.P.maďarský
SillervšetkyStolové víno so zemepisným označením a akostné víno V.O.V.P.maďarský
RAKÚSKO
QualitätsweinvšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart / PrädikatsweinvšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
Qualitätswein mit staatlicher PrüfnummervšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
Ausbruch / AusbruchweinvšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
Auslese / AusleseweinvšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
Beerenauslese (wein)všetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
EisweinvšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
Kabinett / KabinettweinvšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
SchilfweinvšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
Spätlese / SpätleseweinvšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
StrohweinvšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
TrockenbeerenauslesevšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
LandweinvšetkyStolové víno so zemepisným označením 
AusstichvšetkyAkostné víno V.O.V.P. a stolové víno so zemepisným označenímnemecký
AuswahlvšetkyAkostné víno V.O.V.P. a stolové víno so zemepisným označenímnemecký
BergweinvšetkyAkostné víno V.O.V.P. a stolové víno so zemepisným označenímnemecký
Klassik / ClassicvšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
Erste WahlvšetkyAkostné víno V.O.V.P. a stolové víno so zemepisným označenímnemecký
HausmarkevšetkyAkostné víno V.O.V.P. a stolové víno so zemepisným označenímnemecký
HeurigervšetkyAkostné víno V.O.V.P. a stolové víno so zemepisným označenímnemecký
JubiläumsweinvšetkyAkostné víno V.O.V.P. a stolové víno so zemepisným označenímnemecký
ReservevšetkyAkostné víno V.O.V.P.nemecký
SchilcherSteiermarkAkostné víno V.O.V.P. a stolové víno so zemepisným označenímnemecký
SturmvšetkyČiastočne vykvasený hroznový mušt so zemepisným označenímnemecký
PORTUGALSKO
Denominação de origem (DO)všetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P., akostné perlivé víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P.portugalský
Denominaçăo de origem controlada (DOC)všetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P., akostné perlivé víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P.portugalský
Indicaçăo de proveniencia regulamentada (IPR)všetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P., akostné perlivé víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P.portugalský
Vinho doce naturalvšetkyAkostné likérové víno V.O.V.P.portugalský
Vino generosoDO Porto, Madeira, Moscatel de Setubal, CarcavelosAkostné likérové víno V.O.V.P.portugalský
Vinho regionalvšetkyStolové víno so zemepisným označenímportugalský
CanteiroDO MadeiraAkostné likérové víno V.O.V.P.portugalský
Colheita SeleccionadavšetkyAkostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímportugalský
Crusted/CrustingDO PortoAkostné likérové víno V.O.V.P.anglický
EscolhavšetkyAkostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímportugalský
EscuroDO MadeiraAkostné likérové víno V.O.V.P.portugalský
FinoDO Porto
DO Madeira
Akostné likérové víno V.O.V.P.portugalský
FrasqueiraDO MadeiraAkostné likérové víno V.O.V.P.portugalský
GarrafeiravšetkyAkostné víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označením
Akostné likérové víno V.O.V.P.
portugalský
LágrimaDO PortoAkostné likérové víno V.O.V.P.portugalský
LeveStolové víno so zemepisným označením Estremadura a Ribatejano
DO Madeira, DO Porto
Stolové víno so zemepisným označením
Akostné likérové víno V.O.V.P.
portugalský
NobreDO DăoAkostné víno V.O.V.P.portugalský
ReservavšetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P., akostné šumivé víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímportugalský
Reserva velha (alebo grande reserva)DO MadeiraAkostné šumivé víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P.portugalský
RubyDO PortoAkostné likérové víno V.O.V.P.anglický
SoleraDO MadeiraAkostné likérové víno V.O.V.P.portugalský
Super reservavšetkyAkostné šumivé víno V.O.V.P.portugalský
SuperiorvšetkyAkostné víno V.O.V.P., akostné likérové víno V.O.V.P., stolové víno so zemepisným označenímportugalský
TawnyDO PortoAkostné likérové víno V.O.V.P.anglický
Vintage doplnený výrazom Late Bottle (LBV) alebo CharacterDO PortoAkostné likérové víno V.O.V.P.anglický
VintageDO PortoAkostné likérové víno V.O.V.P.anglický
SLOVINSKO
PeninavšetkyAkostné šumivé víno V.O.V.P.slovinský
pozna trgatevvšetkyAkostné víno V.O.V.P.slovinský
izborvšetkyAkostné víno V.O.V.P.slovinský
jagodni izborvšetkyAkostné víno V.O.V.P.slovinský
suhi jagodni izborvšetkyAkostné víno V.O.V.P.slovinský
ledeno vinovšetkyAkostné víno V.O.V.P.slovinský
arhivsko vinovšetkyAkostné víno V.O.V.P.slovinský
mlado vinovšetkyAkostné víno V.O.V.P.slovinský
CvičekDolenjskaAkostné víno V.O.V.P.slovinský
TeranKrasAkostné víno V.O.V.P.slovinský
SLOVENSKO
fordítášTokaj / -ská / -ský / -skéAkostné víno V.O.V.P.slovenský
mášlášTokaj / -ská / -ský / -skéAkostné víno V.O.V.P.slovenský
samorodnéTokaj / -ská / -ský / -skéAkostné víno V.O.V.P.slovenský
výber … putňový, doplnené číslami 3-6Tokaj / -ská / -ský / -skéAkostné víno V.O.V.P.slovenský
výberová esenciaTokaj / -ská / -ský / -skéAkostné víno V.O.V.P.slovenský
esenciaTokaj / -ská / -ský / -skéAkostné víno V.O.V.P.slovenský

DODATOK 3

ZOZNAM KONTAKTNÝCH MIEST

(ako sú uvedené v článku 12 prílohy II k protokolu 3)

(a) Albánsko

Mrs. Brunilda Stamo, Director

Directorate of Production Policies

Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection

Sheshi Skenderbej Nr.2

Tirana

Albania

Telefón/fax: +355 4 225872

E-mail: bstamo@albnet.net

(b) Spoločenstvo

European Commission

Directorate-General for Agriculture and Rural Development

Directorate B International Affairs II

Head of Unit B.2 Enlargement

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

Telefón: +32 2 299 11 11

Fax: +32 2 296 62 92

PROTOKOL 4

TÝKAJÚCI SA VYMEDZENIA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“ A METÓD ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE

OBSAH

HLAVA I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 Vymedzenie pojmov

HLAVA II VYMEDZENIE POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 2 Všeobecné požiadavky

Článok 3 Dvojstranná kumulácia v Spoločenstve

Článok 4 Dvojstranná kumulácia v Albánsku

Článok 5 Úplne získané výrobky

Článok 6 Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

Článok 7 Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

Článok 8 Kvalifikačná jednotka

Článok 9 Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje

Článok 10 Súpravy

Článok 11 Neutrálne prvky

HLAVA III ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12 Územný princíp

Článok 13 Priama doprava

Článok 14 Výstavy

HLAVA IV VRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 15 Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

HLAVA V DÔKAZ O PÔVODE

Článok 16 Všeobecné požiadavky

Článok 17 Postup vydávania sprievodného osvedčenia EUR.1

Článok 18 Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydané dodatočne

Článok 19 Vydávanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1

Článok 20 Vydávanie sprievodného osvedčenia EUR.1 na základe dôkazu o pôvode už vydaného alebo vyhotoveného

Článok 21 Podmienky vyhotovenia fakturačného vyhlásenia

Článok 22 Schválený vývozca

Článok 23 Platnosť dôkazu o pôvode

Článok 24 Predloženie dôkazu o pôvode

Článok 25 Dovoz po častiach

Článok 26 Oslobodenie od dôkazu o pôvode

Článok 27 Sprievodné doklady

Článok 28 Uchovanie dôkazu o pôvode a sprievodných dokladov

Článok 29 Nezrovnalosti a formálne chyby

Článok 30 Sumy vyjadrené v eurách

HLAVA VI ÚPRAVY ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE

Článok 31 Vzájomná pomoc

Článok 32 Overovanie dôkazov o pôvode

Článok 33 Riešenie sporov

Článok 34 Sankcie

Článok 35 Slobodné colné pásma

HLAVA VII CEUTA A MELILLA

Článok 36 Uplatňovanie protokolu

Článok 37 Osobitné podmienky

HLAVA VIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 38 Zmeny a doplnenia protokolu

Zoznam príloh

Príloha I: Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II

Príloha II: Zoznam opracovania alebo spracovania, ktoré sa má vykonať na nepôvodných materiáloch, aby mohol vyrobený výrobok získať štatút pôvodu

Príloha III: Vzory sprievodného osvedčenia EUR.1 a žiadosť o sprievodné osvedčenie EUR.1

Príloha IV: Znenie fakturačného vyhlásenia

Spoločné vyhlásenia

Spoločné vyhlásenie týkajúce sa Andorrského kniežatstva

Spoločné vyhlásenie týkajúce sa Sanmarínskej republiky

HLAVA I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto protokolu:

a) „výroba“ znamená každý druh opracovania alebo spracovania vrátane montáže alebo osobitných operácií;

b) „materiál“ znamená každú prísadu, surovinu, zložku alebo časť atď., použitú pri výrobe výrobku;

c) „výrobok“ znamená vyrábaný výrobok, aj keď je určený na ďalšiu výrobnú operáciu;

d) „tovar“ znamená materiál aj výrobky;

e) „colná hodnota“ znamená hodnotu určenú v súlade s Dohodou o implementácii článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode (Dohoda WTO o colnej hodnote) z roku 1994;

f) „cena zo závodu“ znamená cenu zaplatenú za výrobok zo závodu výrobcovi v Spoločenstve alebo v Albánsku, v ktorého podniku sa vykonalo posledné opracovanie alebo spracovanie, ak cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov s odrátaním akýchkoľvek vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť nahradené, ak sa získaný výrobok vyvezie;

g) „hodnota materiálov“ znamená colnú hodnotu v čase dovozu použitých nepôvodných materiálov alebo, ak nie je známa a nie je možné ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu materiálu zaplatenú v Spoločenstve alebo v Albánsku;

h) „hodnota pôvodných materiálov“ znamená hodnotu materiálov, ktoré sú definované v písmene g), ktorá sa uplatňuje mutatis mutandis;

i) „pridaná hodnota“ je cena zo závodu mínus colná hodnota každého z použitých materiálov s pôvodom v inej zmluvnej strane alebo, ak nie je známa colná hodnota alebo ju nie je možné zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za materiály v Spoločenstve alebo v Albánsku;

j) „kapitoly“ a „položky“ znamenajú kapitoly a položky (štvorciferné kódy) používané v nomenklatúre, z ktorej pozostáva harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru, na ktorý sa odvoláva tento protokol ako na „harmonizovaný systém“ alebo „HS“;

k) „zatriedený“ odkazuje na zatriedenie výrobku alebo materiálu do určitej položky;

l) „zásielka“ znamená výrobky, ktoré sú buď zaslané súčasne od jedného vývozcu jednému príjemcovi, alebo sa na ne vzťahuje jednotný prepravný doklad, ktorý zahŕňa ich prepravu od vývozcu k príjemcovi, alebo, ak taký doklad chýba, jednotná faktúra;

m) „územia“ zahŕňajú teritoriálne vody.

HLAVA II
VYMEDZENIE POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 2

Všeobecné požiadavky

1. Na účely implementácie tejto dohody sa za výrobky s pôvodom v Spoločenstve považujú tieto výrobky:

a) výrobky úplne získané v Spoločenstve v zmysle článku 5;

b) výrobky získané v Spoločenstve, v ktorých sú použité materiály, ktoré neboli úplne získané v Spoločenstve, ak boli takéto materiály podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v Spoločenstve v zmysle článku 6;

2. Na účely implementácie tejto dohody sa za výrobky s pôvodom v Albánsku považujú tieto výrobky:

a) výrobky úplne získané v Albánsku v zmysle článku 5;

b) výrobky získané v Albánsku, v ktorých sú použité materiály, ktoré neboli úplne získané v Albánsku, ak boli takéto materiály podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v Spoločenstve v zmysle článku 6.

Článok 3

Dvojstranná kumulácia v Spoločenstve

Materiály s pôvodom v Albánsku sa považujú za materiály s pôvodom v Spoločenstve, ak sú použité vo výrobku získanom v Spoločenstve. Nie je nevyhnutné, aby takéto materiály prešli dostatočným opracovaním alebo spracovaním za predpokladu, že prešli opracovaním alebo spracovaním nad rámec operácií uvedených v článku 7.

Článok 4

Dvojstranná kumulácia v Albánsku

Materiály s pôvodom v Spoločenstve sa považujú za materiály s pôvodom v Albánsku, ak sú použité vo výrobku získanom v Albánsku. Nie je nevyhnutné, aby takéto materiály prešli dostatočným opracovaním alebo spracovaním za predpokladu, že prešli opracovaním alebo spracovaním nad rámec operácií uvedených v článku 7.

Článok 5

Úplne získané výrobky

1. Tieto výrobky sa považujú za úplne získané v Spoločenstve alebo v Albánsku:

a) nerastné výrobky vyťažené z pôdy alebo morského dna;

b) zozbierané rastlinné výrobky;

c) narodené a chované živé zvieratá;

d) výrobky z chovaných živých zvierat;

e) výrobky získané lovom alebo rybolovom;

f) produkty rybolovu a iné produkty ulovené plavidlami Spoločenstva alebo Albánska mimo ich teritoriálnych vôd;

g) výrobky vyrobené na palube ich továrenských lodí výlučne z produktov uvedených v písm. f);

h) zozbierané použité články, ktoré sú vhodné len na obnovu surovín, vrátane použitých pneumatík vhodných len na protektorovanie alebo ako odpad;

i) odpad a šrot vzniknuté pri vykonaných výrobných operáciách;

j) produkty vyťažené z morskej pôdy alebo z morského podložia mimo ich teritoriálnych vôd, ak majú výlučné práva využívať túto pôdu alebo podložie;

k) tovar vyrobený výlučne z produktov uvedených v písm. a) až j).

2. Pojmy „ich plavidlá“ a „ich továrenské lode“ v odseku 1 písm. f) a g) sa uplatňujú iba na plavidlá a továrenské lode:

a) ktoré sú registrované alebo zapísané v členskom štáte Spoločenstva alebo v Albánsku;

b) ktoré sa plavia pod vlajkou členského štátu Spoločenstva alebo Albánska;

c) ktorých aspoň 50 % vlastnia občania členského štátu Spoločenstva alebo Albánska, alebo spoločnosť s hlavným sídlom v jednom z týchto štátov, ktorej riaditeľ alebo riaditelia, predseda predstavenstva alebo dozornej rady a väčšina členov týchto orgánov sú občanmi členského štátu Spoločenstva alebo Albánska, a v ktorých aspoň polovica imania, v prípade partnerstva alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, patrí týmto štátom alebo verejným orgánom, alebo občanom uvedených štátov;

d) ktorých veliteľ alebo dôstojníci sú občanmi členského štátu Spoločenstva alebo Albánska; a

e) ktorých aspoň 75 % posádky sú občanmi členského štátu Spoločenstva alebo Albánska.

Článok 6

Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

1. Na účely článku 2 výrobky, ktoré nie sú úplne získané, sa považujú za dostatočne opracované alebo spracované, ak sú splnené podmienky stanovené v zozname v prílohe II.

Uvedené podmienky stanovujú pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje dohoda, opracovanie a spracovanie, ktoré sa musí uskutočniť na nepôvodných materiáloch použitých pri výrobe, a uplatňujú sa len v súvislosti s týmito materiálmi. Z toho vyplýva, že ak sa výrobok, ktorý získal štatút pôvodu splnením podmienok stanovených v zozname, použije pri výrobe iného výrobku, podmienky uplatniteľné na výrobok, v ktorom je použitý, sa naň nevzťahujú a nezohľadňujú sa nepôvodné materiály, ktoré mohli byť použité pri jeho výrobe.

2. Bez ohľadu na odsek 1 nepôvodné materiály, ktoré by podľa podmienok stanovených v zozname nemali byť použité pri výrobe výrobku, môžu byť aj tak použité ak:

a) ich celková hodnota nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu;

b) uplatnením tohto odseku sa nepresahuje žiadny percentuálny podiel uvedený v zozname pre maximálnu hodnotu nepôvodných materiálov.

Tento odsek sa neuplatňuje na výrobky patriace do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

3. Odseky 1 a 2 sa uplatňujú s výhradou ustanovení článku 7.

Článok 7

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, tieto operácie sa považujú za nedostatočné opracovanie alebo spracovanie na udelenie štatútu pôvodných výrobkov bez ohľadu na to, či sú splnené požiadavky článku 6:

a) konzervačné operácie, ktoré majú zabezpečiť, aby výrobky zostali v dobrom stave počas prepravy a skladovania;

b) rozkladanie a montáž balení,

c) umývanie, čistenie; odstraňovanie prachu, hrdze, oleja, náteru alebo iných nánosov;

d) žehlenie alebo lisovanie textílií;,

e) jednoduché operácie súvisiace s natieraním a leštením;

f) lúpanie, čiastočné alebo úplné bielenie, leštenie a glazovanie obilnín a ryže;

g) operácie súvisiace s farbením cukru alebo tvorbou cukrových hrudiek;

h) šúpanie, odkôstkovanie alebo lúskanie ovocia, orechov a zeleniny;

i) ostrenie, jednoduché mletie alebo jednoduché rezanie;

j) osievanie, čistenie, triedenie, preberanie, združovanie; (vrátane tvorby súprav predmetov);

k) jednoduché plnenie do fliaš, bánk, plechoviek, vriec, debien, škatúľ, pripevňovanie na lepenky alebo dosky a iné jednoduché baliarenské operácie;

l) pripevňovanie alebo tlač značiek, nálepiek, log a podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich balenia;

m) jednoduché miešanie výrobkov aj rôzneho druhu;

n) jednoduché skladanie predmetov na vytvorenie kompletného predmetu alebo rozloženie výrobkov na časti;

o) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písm. a) až f);

p) porážanie zvierat.

2. Všetky operácie vykonané na danom výrobku buď v Spoločenstve, alebo v Albánsku sa zohľadňujú spoločne pri určovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie, ktorému bol výrobok podrobený, má považovať za nedostatočné v zmysle odseku 1.

Článok 8

Kvalifikačná jednotka

1. Kvalifikačnou jednotkou na uplatnenie ustanovení tohto protokolu je konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku pri určovaní zatriedenia podľa nomenklatúry harmonizovaného systému.

Z toho vyplýva, že:

a) keď sa výrobok zložený zo skupiny alebo zostavy prvkov zatrieďuje podľa podmienok harmonizovaného systému do jedinej položky, celok tvorí kvalifikačnú jednotku;

b) ak zásielka pozostáva z niekoľkých identických výrobkov zatriedených pod tou istou položkou harmonizovaného systému, pri uplatňovaní ustanovení tohto protokolu sa musí každý výrobok posudzovať osobitne.

2. Ak je podľa všeobecného pravidla 5 harmonizovaného systému do výrobku zahrnuté aj balenie na účely zatriedenia, zahrnie sa aj pri určení pôvodu.

Článok 9

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje expedované so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a zahrnuté v ich cene alebo ktoré nie sú osobitne fakturované, sa považujú za jeden kus spolu s príslušným zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom.

Článok 10

Súpravy

Súpravy podľa definície všeobecného pravidla 3 harmonizovaného systému sa považujú za pôvodné, ak sú všetky zložky výrobku pôvodné. Ak sa však súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, súprava ako celok sa považuje za pôvodnú, ak hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu.

Článok 11

Neutrálne prvky

S cieľom určiť, či je výrobok pôvodný, nie je potrebné určiť pôvod týchto prvkov, ktoré sa mohli použiť pri jeho výrobe:

a) energia a palivo;

b) závod a zariadenie;

c) stroje a nástroje;

d) tovar, ktorý nie je súčasťou konečného zloženia výrobku, ani nie je na tento účel určený.

HLAVA III
ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12

Územný princíp

1. Podmienky na získanie štatútu pôvodu stanovené v hlave II sa musia bez prerušenia splniť v Spoločenstve alebo v Albánsku.

2. Ak sa pôvodný tovar vyvezený zo Spoločenstva alebo z Albánska do druhej krajiny vráti, musí sa považovať za nepôvodný, ak nie je možné preukázať colným orgánom, že:

a) vrátený tovar je ten istý ako vyvezený; a

b) nebol podrobený žiadnej operácii okrem operácií potrebných na jeho uchovanie v dobrom stave počas času stráveného v druhej krajine alebo počas vývozu.

3. Získanie štatútu pôvodu v súlade s podmienkami stanovenými v hlave II nie je ovplyvnené opracovaním alebo spracovaním uskutočneným mimo Spoločenstva alebo Albánska na materiáloch vyvezených zo Spoločenstva alebo z Albánska a opätovne dovezených späť, ak:

a) boli tieto materiály úplne získané v Spoločenstve alebo v Albánsku, alebo boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu operáciami nad rámec operácií uvedených v článku 7, pred ich vývozom; a

b) je možné preukázať colným orgánom, že:

(i) opätovne dovezený tovar bol získaný opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov; a

(ii) celková pridaná hodnota získaná mimo Spoločenstva alebo Albánska uplatnením ustanovení tohto článku nepresahuje 10 % ceny finálneho výrobku zo závodu, pre ktorý sa žiada štatút pôvodu.

4. Na účely odseku 3 sa podmienky získania štatútu pôvodu stanovené v hlave II neuplatňujú na opracovanie alebo spracovanie uskutočnené mimo Spoločenstva alebo Albánska. Ak sa však v zozname v prílohe II uplatňuje pravidlo stanovujúce maximálnu hodnotu pre všetky použité nepôvodné materiály pri určovaní štatútu pôvodu finálneho výrobku, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých na území príslušnej strany spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo Spoločenstva alebo Albánska uplatnením ustanovení tohto článku nepresahuje určený percentuálny podiel.

5. Na účely uplatňovania ustanovení odsekov 3 a 4, „celková pridaná hodnota“ znamená všetky náklady, ktoré vzniknú mimo Spoločenstva alebo Albánska, vrátane hodnoty tam použitých materiálov.

6. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatňujú na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v zozname prílohy II alebo ktoré možno považovať za dostatočne opracované alebo spracované, iba ak sa uplatňuje všeobecná tolerancia určená článkom 6 ods. 2.

7. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatňujú na výrobky kapitoly 50 až 63 harmonizovaného systému.

8. Každé opracovanie alebo spracovanie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto článku a ktoré je uskutočnené mimo Spoločenstva alebo Albánska, sa realizuje v rámci režimu pasívny zošľachťovací styk alebo podobného režimu.

Článok 13

Priama doprava

1. Preferenčné zaobchádzanie upravené dohodou sa uplatňuje len na výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky tohto protokolu, a ktoré sa prepravujú priamo medzi Spoločenstvom a Albánskom. Výrobky, ktoré tvoria jedinú zásielku sa však môžu prepravovať cez iné územia s prekládkou alebo dočasným skladovaním na týchto územiach, ak si to vyžadujú okolnosti, ak zostanú pod dohľadom colných orgánov v krajine tranzitu alebo skladovania a nepodrobia sa iným operáciám, ako je vyloženie, opätovné naloženie alebo akákoľvek operácia, ktorej cieľom je uchovať ich v dobrom stave.

Pôvodné výrobky sa môžu prepravovať potrubím cez iné územie, ako je územie Spoločenstva alebo Albánska.

2. Dôkazom, že podmienky stanovené v odseku 1 boli splnené, je predloženie colným orgánom dovážajúcej krajiny:

a) jednotného prepravného dokladu, ktorý sa vzťahuje na trasu z vyvážajúcej krajiny cez krajinu tranzitu;

alebo

b) osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu:

(i) ktoré obsahuje presný opis výrobkov;

(ii) ktoré uvádza dátumy vyloženia a opätovného naloženia výrobkov a prípadne názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov; a

(iii) ktoré potvrdzuje podmienky, za ktorých zostali výrobky v krajine tranzitu;

alebo

c) akýchkoľvek zdôvodňujúcich dokladov v prípade nevystavenia predchádzajúcich dokladov.

Článok 14

Výstavy

1. Pôvodné výrobky zaslané na výstavu do inej krajiny, ako sú krajiny Spoločenstva alebo Albánsko, a po výstave odovzdané na dovoz do Spoločenstva alebo Albánska, využívajú pri dovoze výhody ustanovení dohody za predpokladu, že sa colným orgánom preukáže, že:

a) vývozca zaslal tieto výrobky zo Spoločenstva alebo z Albánska do krajiny, v ktorej sa koná výstava a vystavil ich tam;

b) vývozca predal alebo prenechal tieto výrobky osobe v Spoločenstve alebo v Albánsku;

c) výrobky boli doručené počas výstavy alebo ihneď po nej v stave, v ktorom boli zaslané na výstavu;

a

d) výrobky neboli od zaslania na výstavu použité na žiaden iný účel ako ich predvedenie na výstave.

2. Dôkaz o pôvode sa musí vydať alebo vyhotoviť v súlade s ustanoveniami hlavy V a predložiť colným orgánom dovážajúcej krajiny bežným spôsobom. Uvádza sa v ňom názov a adresa výstavy. V prípade potreby sa môžu požadovať dodatočné doklady dokazujúce podmienky, za ktorých boli výrobky vystavované.

3. Odsek 1 sa uplatňuje na každú obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo remeselnú výstavu, veľtrh alebo podobné verejné výstavy, ktoré nie sú organizované na súkromné účely v obchodoch alebo v podnikateľských priestoroch s cieľom predávať zahraničné výrobky a počas ktorých zostávajú výrobky pod dohľadom colných orgánov.

HLAVA IV
VRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 15

Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

1. Nepôvodné materiály použité pri výrobe výrobkov s pôvodom v Spoločenstve alebo v Albánsku, pre ktoré bol vydaný alebo vyhotovený dôkaz o pôvode v súlade s ustanoveniami hlavy V, nie sú v Spoločenstve alebo v Albánsku predmetom vrátenia cla alebo oslobodenia od cla žiadneho druhu.

2. Zákaz v odseku 1 sa uplatňuje na všetky dohody o čiastočnej alebo úplnej náhrade, znížení alebo nezaplatení colných poplatkov alebo iných poplatkov s rovnocenným účinkom, ktoré sa v Spoločenstve alebo v Albánsku uplatňujú na materiály použité pri výrobe, ak sa takáto náhrada, zníženie alebo nezaplatenie uplatňuje výslovne alebo fakticky, ak sa výrobky získané z uvedených materiálov vyvezú, a neuplatňujú sa, ak tieto výrobky zostávajú na vnútroštátne použitie.

3. Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje dôkaz o pôvode, musí byť pripravený kedykoľvek na žiadosť colných orgánov predložiť všetky náležité doklady, ktoré dokazujú, že v súvislosti s nepôvodnými materiálmi použitými pri výrobe príslušných výrobkov nebolo poskytnuté žiadne vrátenie cla a že všetky colné poplatky alebo poplatky s rovnocenným účinkom uplatniteľné na takéto materiály boli skutočne zaplatené.

4. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa tiež uplatňujú v súvislosti s baleniami v zmysle článku 8 ods. 2, doplnkami, náhradnými dielmi a nástrojmi v zmysle článku 9 a výrobkami v súprave v zmysle článku 10, ak sú tieto položky nepôvodné.

5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa uplatňujú len na materiály, na ktoré sa uplatňuje dohoda. Okrem toho nevylučujú uplatňovanie systému vývozných náhrad pre poľnohospodárske výrobky, ktorý sa uplatňuje na vývoz v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

HLAVA V
DÔKAZ O PÔVODE

Článok 16

Všeobecné požiadavky

1. Výrobky s pôvodom v Spoločenstve pri dovoze do Albánska a výrobky s pôvodom v Albánsku pri dovoze do Spoločenstva využívajú výhody dohody po predložení buď:

a) sprievodného osvedčenia EUR.1, ktorého vzor je uvedený v prílohe III; alebo

b) v prípadoch uvedených v článku 22 ods. 1 vyhlásenia, ďalej len „fakturačné vyhlásenie“, ktoré vývozca uvádza na faktúre, dodacom liste či akomkoľvek inom obchodnom doklade, ktorý príslušné výrobky opisuje dostatočne podrobne na to, aby sa dali identifikovať; texty fakturačných vyhlásení sa nachádzajú v prílohe IV.

2. Bez ohľadu na odsek 1 pôvodné výrobky v zmysle tohto protokolu v prípadoch uvedených v článku 26 využívajú výhody dohody bez toho, aby bolo potrebné predložiť niektorý z uvedených dokladov.

Článok 17

Postup vydávania sprievodného osvedčenia EUR.1

1. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny na základe písomnej žiadosti podanej vývozcom alebo na zodpovednosť vývozcu jeho oprávneným zástupcom.

2. Na tento účel vývozca alebo jeho oprávnený zástupca vypĺňa sprievodné osvedčenie EUR.1 a formulár žiadosti, ktorých vzory sa nachádzajú v prílohe III. Tieto formuláre sa vypĺňajú v jednom z jazykov, v ktorých je vyhotovená táto dohoda a v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva vyvážajúcej krajiny. Ak sú písané rukou, vypĺňajú sa atramentom a tlačeným písmom. Opis výrobkov sa musí uviesť v kolónkach určených na tento účel a žiadny z riadkov nesmie zostať prázdny. Ak nie je kolónka úplne vyplnená, musí sa pod posledný riadok opisu narysovať horizontálna čiara a prázdne miesto preškrtnúť.

3. Vývozca žiadajúci vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1 musí byť pripravený kedykoľvek predložiť na žiadosť colných orgánov vyvážajúcej krajiny, v ktorej bolo vydané sprievodné osvedčenie EUR.1, všetky náležité doklady, ktoré dokazujú štatút pôvodu príslušných výrobkov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu.

4. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávajú colné orgány členského štátu Spoločenstva alebo Albánska, ak môžu byť príslušné výrobky považované za výrobky s pôvodom v Spoločenstve alebo v Albánsku a sú splnené iné požiadavky tohto protokolu.

5. Colné orgány, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenia EUR.1, prijímajú všetky opatrenia potrebné na overenie štatútu pôvodu výrobkov a splnenia všetkých ostatných požiadaviek tohto protokolu. Na tento účel majú právo žiadať akýkoľvek dôkaz a vykonať akúkoľvek inšpekciu účtov vývozcu alebo akúkoľvek inú kontrolu, ktorú považujú za primeranú. Taktiež zabezpečujú, aby boli formuláre uvedené v odseku 2 riadne vyplnené. Kontrolujú najmä, či miesto vyhradené na opis výrobkov bolo vyplnené tak, aby sa vylúčila možnosť podvodného doplnenia.

6. Dátum vydania sprievodného osvedčenia EUR.1 je uvedený v kolónke 11 osvedčenia.

7. Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné or