Oznámenie č. 123/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o požadovaných druhoch, študijných odboroch a učebných odboroch stredoškolského vzdelania, požadovaných študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností vo vojenskom zdravotníctve na výkon dočasnej štátnej služby

Čiastka 43/2009
Platnosť od 31.03.2009
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 281/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2009.

123

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 1 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2008 Z. z. vydalo

výnos z 25. marca 2009 č. SEOPMVL-20-3/2009-OdL o požadovaných druhoch, študijných odboroch a učebných odboroch stredoškolského vzdelania, požadovaných študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností vo vojenskom zdravotníctve na výkon dočasnej štátnej služby.

Výnosom sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť úspešný rozvoj príslušnej vojenskej odbornosti v ďalšom vzdelávaní profesionálnych vojakov počas trvania dočasnej štátnej služby.

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2009.

Výnos bude uverejnený v čiastke 21/2009 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.