Oznámenie č. 119/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

Čiastka 42/2009
Platnosť od 28.03.2009
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.

119

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

opatrenie č. MF/10415/2009-73 z 12. marca 2009, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.