Oznámenie č. 98/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely

Čiastka 37/2008
Platnosť od 20.03.2008 do31.12.2008
Účinnosť do 31.12.2008
Zrušený 456/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 28. marca 2008.

98

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 18. marca 2008 č. 3/2008 o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami Národnej banke Slovenska na štatistické účely.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. septembra 2006 č. 5/2006 o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely (oznámenie č. 553/2006 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 28. marca 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 8/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.