Vyhláška č. 97/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov

Čiastka 37/2008
Platnosť od 20.03.2008
Účinnosť od 27.03.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.03.2008 Aktuálne znenie