Rozhodnutie č. 96/2008 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 37/2008
Platnosť od 20.03.2008

96

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

zo 17. marca 2008

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 21. júna 2008;

b) podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Pavol Paška v. r.

Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 96/2008 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 21. júna 2008

Obec Volí sa Okres Kraj
Limbach starosta  Pezinok Bratislavský kraj
Radimov starosta  Skalica Trnavský kraj
Petrova Lehota  poslanci Trenčín Trenčiansky kraj
Báb starosta  Nitra Nitriansky kraj
Dubník  poslanec Nové Zámky
Liptovská Sielnica starosta  Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
Zemiansky Vrbovok starosta  Krupina Banskobystrický kraj
Belina starosta  Lučenec
Hrlica starosta  Revúca
Kameňany starosta 
Senné starosta  Veľký Krtíš
Lovča starosta  Žiar nad Hronom
Lúčky  poslanec 
Lipová starosta  Bardejov Prešovský kraj
Remeniny starosta  Vranov nad Topľou
Bočiar  poslanec Košice-okolie Košický kraj
Bunetice  poslanec
Opátka starosta 
Ložín starosta  Michalovce
Stretavka starosta 
Zemplínska Široká starosta 
Sobrance primátor  Sobrance
Jamník starosta  Spišská Nová Ves

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 96/2008 Z. z.

LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 21. júna 2008

Lehota § – ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 – 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 28. 3. 2008
65 dní 9 – 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné zastupiteľstvo 17. 4. 2008
55 dní 16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 27. 4. 2008
55 dní 14 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 27. 4. 2008
50 dní 14 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania
miestnej volebnej komisie
miestna
volebná komisia
2. 5. 2008
45 dní 17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a  na starostu obce miestna
volebná komisia
7. 5. 2008
40 dní 10 – 2 Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností starosta obce 12. 5. 2008
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna
volebná komisia
17. 5. 2008
30 dní 13 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisie obvodná
volebná komisia
22. 5. 2008
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec 27. 5. 2008
20 dní 15 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 1. 6. 2008
17 dní 30 – 1 Začiatok volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 4. 6. 2008
15 dní 15 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková
volebná komisia
6. 6. 2008
48 hodín 30 – 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 19. 6. 2008
  26 – 1 Volebný deň okrsková
volebná komisia
21. 6. 2008