Zákon č. 92/2008 Z. z.Zákon o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 36/2008
Platnosť od 20.03.2008
Účinnosť od 01.01.2019