Vyhláška č. 75/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely

Čiastka 28/2008
Platnosť od 06.03.2008
Účinnosť od 15.03.2008

OBSAH

Základné ustanovenia (§ 1 - § 2)
Účtovníctvo (§ 3 - § 4)
Správa daní (§ 5 - § 6)
Daň z príjmov (§ 7 - § 11)
Miestne dane (§ 14 - § 17)
Clo (§ 18 - § 19)