69

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. novembra 2007 bola v Kapskom meste podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoafrickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.

Dohoda nadobudne platnosť 29. marca 2008 v súlade s článkom 11 ods. 1.

K oznámeniu č. 69/2008 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoafrickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

Preambula

Vláda Slovenskej republiky a vláda Juhoafrickej republiky (ďalej len „strany“)

v snahe uľahčiť vstup a pohyb svojich občanov, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov na území štátu druhej strany, a

želajúc si upevniť priateľské vzťahy medzi stranami,

dohodli sa takto:


Článok 1

Zrušenie vízovej povinnosti

(1) Štátni občania Slovenskej republiky, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov, môžu vstúpiť na územie Juhoafrickej republiky, prechádzať ním a zdržiavať sa na ňom bez víz počas obdobia nepresahujúceho deväťdesiat (90) dní odo dňa vstupu.

(2) Štátni občania Juhoafrickej republiky, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov, môžu vstúpiť na územie Slovenskej republiky, prechádzať ním a zdržiavať sa na ňom bez víz počas obdobia nepresahujúceho deväťdesiat (90) dní počas stoosemdesiatich (180) dní odo dňa vstupu.

Článok 2

Príslušné orgány

Príslušnými orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody sú:

a) za vládu Slovenskej republiky – Ministerstvo vnútra a

b) za vládu Juhoafrickej republiky – Ministerstvo vnútorných záležitostí.

Článok 3

Akreditovaní diplomatickí a konzulárni pracovníci

(1) Štátni občania štátu jednej strany, ktorí sú členmi diplomatických misií, konzulárneho zboru alebo medzinárodných organizácií so sídlom na území štátu druhej strany, ako aj členmi delegácií poverení viesť medzinárodné rokovania na území štátu druhej strany a ktorí sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov, môžu bez víz vstúpiť na územie štátu druhej strany, prechádzať ním a zdržiavať sa na ňom počas obdobia ich služobného pridelenia.

(2) Ak sú rodinní príslušníci osôb uvedených v odseku 1 držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov, vzťahuje sa na nich ustanovenie odseku 1.

Článok 4

Vstup na územie štátu druhej strany

Štátni občania štátu jednej strany, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov, môžu prechádzať územím štátu druhej strany cez hraničné priechody určené na medzinárodný cestovný styk.

Článok 5

Dodržiavanie vnútroštátnych právnych predpisov

Táto dohoda nevyníma štátnych občanov štátov oboch strán, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov, z povinnosti dodržiavať právny poriadok štátov strán.

Článok 6

Odopretie vstupu

Táto dohoda nebráni stranám odoprieť vstup alebo pobyt osobám, ktorých prítomnosť je v ich štátoch nežiaduca alebo ktoré by mohli ohroziť verejný poriadok, zdravie obyvateľov alebo bezpečnosť ich štátov.

Článok 7

Výmena príslušných dokumentov

(1) Strany si diplomatickou cestou vymenia vzory platných diplomatických a služobných pasov najneskôr do tridsiatich (30) dní po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody.

(2) Strany si diplomatickou cestou vymenia vzory nových alebo pozmenených diplomatických a služobných pasov, ako aj informácie týkajúce sa ich používania najneskôr do tridsiatich (30) dní pred ich zavedením do praxe.

Článok 8

Riešenie sporov

Každý spor medzi stranami vyplývajúci z interpretácie alebo vykonávania tejto dohody, sa rieši priateľskou cestou konzultáciami alebo rokovaniami medzi stranami.

Článok 9

Zmeny a doplnenia

Táto dohoda sa môže meniť a doplňovať po vzájomnom súhlase strán formou výmeny nót medzi stranami diplomatickou cestou.

Článok 10

Prerušenie vykonávania dohody

(1) Každá strana si vyhradzuje právo úplne alebo čiastočne prerušiť vykonávanie tejto dohody.

(2) Prerušenie vykonávania tejto dohody spolu s uvedením dôvodov sa písomne oznámi druhej strane diplomatickou cestou a nadobudne platnosť ihneď po prijatí tohto oznámenia.

(3) Strana, ktorá prerušila vykonávanie tejto dohody, zruší toto prerušenie písomným oznámením druhej strane diplomatickou cestou hneď, ako je to možné.

Článok 11

Nadobudnutie platnosti, trvanie a vypovedanie

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť šesťdesiaty (60) deň po dni prijatia neskoršieho oznámenia, ktorými si strany diplomatickou cestou navzájom oznámia splnenie podmienok potrebných na nadobudnutie jej platnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

(2) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas s výnimkou vypovedania jej platnosti jednou zo strán v súlade s odsekom 3.

(3) Každá zo strán môže túto dohodu vypovedať písomným oznámením druhej strane diplomatickou cestou. V tomto prípade sa platnosť dohody skončí deväťdesiaty (90) deň po dátume prijatia písomného oznámenia o výpovedi druhej strane.

Dané v Kapskom meste 7. novembra 2007.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali a zapečatili túto dohodu v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.


Za vládu Slovenskej republiky:

Ján Kubiš v. r.

Za vládu Juhoafrickej republiky:

Nkosazana Dlamini Zuma v. r.