Oznámenie č. 66/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2008

Čiastka 25/2008
Platnosť od 29.02.2008 do28.02.2009
Zrušený 57/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2008.

66

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z.

výnos zo 6. februára 2008 č. 11/2008 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2008.

Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 8/2007 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2007 (oznámenie č. 83/2007 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2008.

Výnos je uverejnený v čiastke 11/2008 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.