Vyhláška č. 647/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 213/2000 Z. z. o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní

Čiastka 214/2008
Platnosť od 31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

647

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 10. decembra 2008,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 213/2000 Z. z. o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 2 a 5 a § 38 ods. 10 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 213/2000 Z. z. o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní sa mení takto:

1. Príloha č. 1 časť B znie:

„ČASŤ B

CHRÁNENÉ NERASTY A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

NázovVymedzenieEuro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
akantit kryštál nad 7 mm 66,38 –132,77
achát prírodný alebo nabrúsený nad 25 cm2 36,51 – 59,74
ametyst kryštál nad 8 cm 39,83 – 66,38
ametyst holubníkovitýkryštál nad 5 cm 53,11 – 99,58
antimón zrnitý agregát nad 12 cm233,19 – 66,38
antimonit kryštál nad 8 cm 89,62 – 165,96
antlerit agregát kryštálov nad 10 cm226,55 – 49,79
apjohnit agregát kryštálov nad 5 cm2 39,83 – 66,38
aragonit kryštál nad 15 cm
formy aragonitovej výplne v jaskyniach a priepastiach   
33,19 – 165,96
33,19 – 497,90
arzenolit agregát kryštálov nad 5 cm2 36,51 – 66,38
baryt kryštál nad 5 cm 29,87 – 49,79
botryogén agregát kryštálov nad 5 cm253,11 – 99,58
camerolait agregát kryštálov nad 6 cm2 33,19 – 66,38
celestín kryštál nad 1 cm,
agregát kryštálov nad 5 cm2
43,15 – 82,98
claudetit agregát kryštálov nad 5 cm2 46,47 – 99,58
devillín kryštál nad 7 mm,
agregát kryštálov nad 10 cm2
33,19 – 66,38
diaspor agregát kryštálov nad 15 cm229,87 – 66,38
euchroit kryštál nad 2 cm,
agregát kryštálov nad 8 cm2
73,02 – 146,05
evansit nátekový agregát nad 20 cm2 49,79 – 99,58
evenkit agregát kryštálov nad 10 cm243,15 – 86,30
F-zunyit zrnitý agregát nad 25 cm226,55 – 66,38
galenit kryštál nad 5 cm 33,19 – 199,16
hauerit kryštál nad 5 mm 49,79 – 99,58
hodrušit kryštál nad 5 mm,
agregát kryštálov nad 5 cm2
56,42 – 99,58
chalcedón náteky nad 50 cm226,55 – 116,17
chalkofylit agregát kryštálov nad 8 cm2
alebo kryštál nad 0,5 cm
39,83 – 79,66
chalkopyrit kryštál nad 4 cm 49,79 – 99,58
idrialit (idrialín)agregát kryštálov nad 10 cm233,19 – 66,38
kalcit kryštál nad 15 cm
sintrové formy v jaskyniach a priepastiach
26,55 – 66,38
26,55 – 331,93
kermezit kryštál nad 5 cm,
agregát kryštálov nad 50 cm2
33,19 – 298,74
kornelit*  33,19 – 66,38
kremeň holubníkovitý      kryštál nad 12 cm 59,74 – 116,17
krištáľ kryštál nad 10 cm 33,19 – 66,38
krištáľ holubníkovitý      kryštál nad 6 cm,
agregát kryštálov nad 60 cm2
33,19 – 199,16
langit kryštál nad 5 mm,
agregát kryštálov nad 20 cm2
26,55 – 66,38
libethenit kryštál nad 7 mm 53,11 – 99,58
meď agregát kryštálov a plieškov nad 20 cm246,47 – 66,38
mrázekit kryštál nad 3 mm,
agregát kryštálov nad 4 cm2
66,38 – 132,77
opál drahý hniezda nad 10 cm266,38 – 531,10
polybázit kryštál nad 1 cm 49,79 – 99,58
posnjakit agregát kryštálov nad 8 cm226,55 – 53,11
pseudomalachit kôry, náteky nad 15 cm229,87 – 66,38
pyrargyrit kryštál nad 1 cm 59,74 – 119,49
pyrit kryštál nad 10 cm 33,19 – 66,38
romboklas*  46,47 – 92,94
rumelka kryštál nad 8 mm 39,83 – 79,66
rutil kryštál nad 5 cm 26,55 – 53,11
sfalerit kryštál nad 5 cm 26,55 – 99,58
schafarzikit*  66,38 – 99,58
skinnerit kryštál nad 1 cm 43,15 – 82,98
stefanit kryštál nad 1 cm 66,38 – 132,77
strašimirit agregát kryštálov nad 15 cm226,55 – 53,11
striebro agregát kryštálov,
drôtikov a plieškov nad 10 cm2
99,58 – 199,16
szomolnokit*  33,19 – 66,38
tetradymit kryštál nad 5 mm 46,47 – 92,94
tetraedrit kryštál nad 2 cm 33,19 – 66,38
valentinit kryštál nad 2 cm,
agregát kryštálov nad 10 cm2
59,74 – 119,49
vashegyit zrnitý agregát nad 10 cm246,47 – 92,94
voltait kryštál nad 5 mm,
agregát kryštálov nad 5 cm2
69,70 – 139,41
záhnedakryštál nad 15 cm 66,38 – 132,77
zlato, elektrum agregát kryštálov,
drôtikov a plieškov nad 5 cm2
165,96 – 497,90

Poznámky:

1. Pojem nerast je rovnocenný s pojmom minerál.

2. Kryštál je geometricky ohraničené prírodné teleso bez mechanického poškodenia.

3. Agregát kryštálov je zhluk viacerých kryštálov toho istého minerálu vytvárajúci priestorový tvar.

4. Zrnitý agregát je zoskupenie zŕn nerastu vytvárajúce priestorový tvar.

5. Nátekový agregát je priestorový tvar bez zjavných znakov kryštálov.

6. Každý nález nerastov označených v tejto prílohe znakom * sa považuje za chránený nerast.

7. Plošné vymedzenie v cm2 je dané ohraničením vzorky v priemete do roviny.“.

2. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 213/2000 Z. z.

CHRÁNENÉ SKAMENELINY A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

Kmeň: CHORDATA

Podkmeň: VERTEBRATA

Trieda: CHONDRICHTHYES
       zuby a tŕne žralokov, rají a chimér staršie ako neogén 16,59 – 33,19  eur
 
Trieda: ACTINOPTERYGII
 a) lebka – stav zachovania viac ako 70 % 33,19 – 165,96 eur
 b) postkraniálny skelet jedinca – stav zachovania viac ako 70 % 33,19 – 165,96 eur
 
Trieda: SARCOPTERYGII
 a) lebka – stav zachovania viac ako 70 % 33,19 – 165,96 eur
 b) postkraniálny skelet jedinca – stav zachovania viac ako 70 % 33,19 – 165,96 eur
 
Trieda: AMPHIBIA
 a) lebka – stav zachovania viac ako 70 % 33,19 – 165,96 eur
 b) postkraniálny skelet jedinca – stav zachovania viac ako 70 % 33,19 – 165,96 eur
 
Trieda: REPTILIA
 a) lebka – stav zachovania viac ako 70 % 33,19 – 165,96 eur
 b) postkraniálny skelet jedinca – stav zachovania viac ako 70 % 33,19 – 165,96 eur
 c) odtlačky stupají165,96 – 331,93 eur
 
Trieda: AVES
 a) lebka – stav zachovania viac ako 70 % 33,19 – 165,96 eur
 b) postkraniálny skelet jedinca – stav zachovania viac ako 70 % 33,19 – 165,96 eur
 
Trieda: MAMMALIA
 a) lebka – stav zachovania viac ako 70 % 66,38 – 497,90 eur
 b) postkraniálny skelet jedinca – stav zachovania viac ako 50 %   66,38 – 1 659,69 eur
 
Kmeň: ARTHROPODA
Trieda: TRILOBITA
 – stav zachovania viac ako 50 % 33,19 – 331,93 eur
 
Kmeň: ECHINODERMATA
 – stav zachovania viac ako 70 % a staršie ako treťohorné 33,19 – 165,96 eur
 
Kmeň: HEMICHORDATA
Trieda: GRAPTOLITHINA
 – stav zachovania umožňujúci jednoznačnú determináciu 33,19 – 165,96 eur
   
TELOMOPHYTAE
Oddelenie: POLYPODIOPHYTA PRVOHORNÉHO VEKU
 – stav zachovania umožňujúci jednoznačnú determináciu 33,19 – 165,96 eur
 
Oddelenie: PTERIDOSPERMOPHYTA
 – stav zachovania umožňujúci jednoznačnú determináciu      33,19 – 165,96 eur

Poznámky:

1. Pod postkraniálnym skeletom sa rozumejú kosti trupu a končatín jedného jedinca (okrem lebky), ktoré sa pri určitom stupni zachovania považujú za vzácne z vedeckého alebo múzejného hľadiska a z hľadiska ochrany prírodného dedičstva.

2. Spoločenská hodnota je vyjadrená v eurách.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Ján Chrbet v. r.