Opatrenie č. 632/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 211/2008
Platnosť od 30.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do31.05.2019
Zrušený 143/2019 Z. z.

OBSAH

632

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. decembra 2008

o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


§ 1

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre

a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,050 eura,

b) osobné cestné motorové vozidlá je 0,183 eura.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Viera Tomanová v. r.