Nariadenie vlády č. 611/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z.

Čiastka 207/2008
Platnosť od 30.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2019
Zrušený 370/2019 Z. z.

OBSAH

611

NARIADENIE

Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2008,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 467/2005 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z. sa mení takto:

1. V § 2 odsek 2 znie:

(2) Hodnostný prídavok duchovného, ktorý vykonáva funkciu zaradenú do skupiny

a) C, je 6,64 až 23,24 eura mesačne,

b) D, je 16,60 až 39,84 eura mesačne,

c) E, je 26,56 až 66,39 eura mesačne,

d) F, je 43,16 až 99,59 eura mesačne,

e) G, je 66,39 až 165,97 eura mesačne.“.

2. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z. z.

Stupnica základných platov duchovných

(v eurách mesačne)

Platový
stupeň
Započítateľná doba
vykonávania
duchovenskej
činnosti v rokoch
Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny
a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti
S k u p i n a
ABCDEFG
1do 3248,84273,60302,09334,34369,95408,93452,89
2od 3 do 6259,32285,72315,52348,55386,26427,35472,14
3od 6 do 9270,27297,46328,47362,85402,20445,76491,85
4od 9 do 12280,71309,22342,29377,06418,16464,22512,38
5od 12 do 15291,61321,33355,68392,19434,88481,80532,52
6od 15 do 18302,90333,10369,49406,86451,65499,81552,60
7od 18 do 21314,23345,21382,93422,31468,42517,39572,69
8od 21 do 24325,56356,96396,77437,79484,71535,43593,25
9od 24 do 27336,86369,49410,60453,32501,48553,86613,78
10od 27 do 30348,18382,10423,98468,80518,25572,33634,28
11nad 30359,88394,26437,79484,33535,00591,16656,08

“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Fico v. r.