Nariadenie vlády č. 603/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú poplatky a sadzby za vykonávanie veterinárnych kontrol

Čiastka 205/2008
Platnosť od 23.12.2008 do30.09.2009
Účinnosť od 01.01.2009 do30.09.2009
Zrušený 39/2007 Z. z.

OBSAH

603

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. decembra 2008,

ktorým sa ustanovujú poplatky a sadzby za vykonávanie veterinárnych kontrol

Vláda Slovenskej republiky podľa § 47 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti nariaďuje:


§ 1

Poplatky a sadzby za vykonávanie veterinárnych kontrol ustanovuje osobitný predpis.1)


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 615/2007 Z. z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych kontrol.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 27 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 191, 28. 5. 2004) v platnom znení.