Zákon č. 599/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 205/2008
Platnosť od 23.12.2008
Účinnosť od 01.02.2009 do13.07.2009
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009 okrem čl. II a čl. III prvého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť prvým dňom volebného obdobia Európskeho parlamentu, ktoré sa začne v roku 2009.