Opatrenie č. 592/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2009

Čiastka 203/2008
Platnosť od 20.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

592

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. decembra 2008,

ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2009

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 64 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Dôchodková hodnota v roku 2009 je 8,9955 eura.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Viera Tomanová v. r.