Vyhláška č. 584/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2005 Z. z.

Čiastka 202/2008
Platnosť od 20.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

584

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 10. decembra 2008,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2005 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 4b ods. 1 písm. y) sa na konci pripájajú tieto slová: „parazitologické vyšetrenie a bakteriologické vyšetrenie,“.

2. V § 4b ods. 1 písm. o) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zabezpečuje dodržiavanie pitného režimu osôb vrátane detí, okrem novorodencov,“.

3. § 4b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Zdravotnícky asistent na základe koordinácie sestry alebo pôrodnej asistentky v zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti samostatne osobám, okrem novorodencov a detí do 18 rokov

a) odoberá kapilárnu krv na glykémiu,

b) podáva inzulín podkožne,

c) podáva nízkomolekulárny heparín podkožne.“.

4. Za § 4c sa vkladá § 4d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4d

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2009

Zdravotnícky asistent, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotnícky asistent podľa predpisov platných do 31. augusta 2008 a ktorý nácvik zdravotných výkonov uvedených v § 4b ods. 3 nemal ako súčasť študijného programu, ich môže vykonávať po preškolení, ktoré zabezpečí zamestnávateľ v spolupráci s príslušnou strednou zdravotníckou školou uskutočňujúcou vzdelávanie v študijnom odbore zdravotnícky asistent.1a) Preškolenie musí trvať najmenej 40 hodín primerane rozdelených na teoretickú časť a na praktickú časť. O preškolení sa vyhotoví záznam, ktorý zašle zamestnávateľ komore, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Richard Raši v. r.