Vyhláška č. 572/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2006 Z. z. o podrobnostiach vyhotovenia tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach

Čiastka 199/2008
Platnosť od 20.12.2008 do14.03.2012
Účinnosť od 01.01.2009 do14.03.2012
Zrušený 60/2012 Z. z.

OBSAH

572

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 10. decembra 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2006 Z. z. o podrobnostiach vyhotovenia tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 18 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2006 Z. z. o podrobnostiach vyhotovenia tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach sa mení a dopĺňa takto:

1. Skratky slovenskej meny „Sk“ a „h“ sa vo všetkých vzoroch tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok uvedených v prílohách č. 1 až 6 nahrádzajú slovami „euro“ a „cent“.

2. Slová „Hradí“ a „HRADÍ“ sa vo všetkých vzoroch tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok uvedených v prílohách č. 1 až 6 nahrádzajú slovami „Uhradí“ a „UHRADÍ“.

3. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

㤠3a

(1) Doterajšie tlačivá lekárskeho predpisu, objednávky, osobitné tlačivá lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom, tlačivá osobitnej objednávky označené šikmým modrým pruhom, tlačivá lekárskeho poukazu a tlačivá výpisu z lekárskeho predpisu možno používať na predpísanie lieku a zdravotníckej pomôcky do 31. decembra 2009.

(2) Pri používaní tlačív podľa odseku 1 lekár prepíše skratky slovenskej meny „Sk“ a „h“ na slová „euro“ a „cent“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Richard Raši v. r.