Zákon č. 562/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 417/2013 Z. z.)

Čiastka 198/2008
Platnosť od 19.12.2008
Účinnosť od 01.01.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 417/2013 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2009 - 31.12.2013

Pôvodný predpis

19.12.2008