Vyhláška č. 556/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení vyhlášky č. 543/2006 Z. z.

Čiastka 196/2008
Platnosť od 16.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

556

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 27. novembra 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení vyhlášky č. 543/2006 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 písm. a) až d) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení vyhlášky č. 543/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci podľa § 24b ods. 1 zákona.“.

2. V § 2 ods. 1 sa na konci vety pripájajú tieto slová: „č. 1“.

3. § 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci podľa § 24b ods. 1 zákona sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.“.

4. V prílohe časti D2 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „500 eur“.

5. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 544/2005 Z. z.

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci

Vzor 02


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Štefan Harabin v. r.