Zákon č. 555/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov

Čiastka 196/2008
Platnosť od 16.12.2008
Účinnosť od 01.02.2009

OBSAH