Oznámenie č. 54/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne

Čiastka 21/2008
Platnosť od 15.02.2008
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.

54

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 34 ods. 7 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 5. februára 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.

Opatrenie ustanovuje minimálnu výšku garančného fondu pre jednotlivé poisťovne alebo pobočky zahraničných poisťovní podľa toho, ktoré odvetvia životného alebo neživotného poistenia vykonávajú.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 6/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.