Vyhláška č. 531/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 411/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku

Čiastka 191/2008
Platnosť od 12.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

531

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 24. novembra 2008,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 411/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 411/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku sa mení takto:

V § 1 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16 eur“, slová „1500 Sk“ sa nahrádzajú slovami „49 eur“ a slová „1000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „33 eur“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Kaliňák v. r.