Oznámenie č. 53/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery

Čiastka 21/2008
Platnosť od 15.02.2008
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.

53

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 ods. 4 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 5. februára 2008 č. 1/2008, ktorým sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery.

Opatrenie ustanovuje maximálnu výšku technickej úrokovej miery.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 6/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.