Zákon č. 528/2008 Z. z.Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

Čiastka 191/2008
Platnosť od 12.12.2008
Účinnosť od 01.06.2017
Redakčná poznámka

S účinnosťou od 1. 4. 2010 sa na základe zákona č. 57/2010 Z. z., Čl. I bodu 76 slová „Európske spoločenstvo“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Európska únia“ v príslušnom tvare.