Oznámenie č. 505/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74

Čiastka 185/2008
Platnosť od 05.12.2008
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

505

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 (oznámenie č. 599/2007 Z. z.) a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 609/2005 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 (oznámenie č. 599/2007 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 (oznámenie č. 599/2007 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods.1 sa slová „slovenskú menu“ nahrádzajú slovami „menu euro“.

2. V § 12 písm. e) sa slová „slovenskú menu“ nahrádzajú slovami „menu euro“.

3. V § 16 ods. 3 sa slová „podľa kvalifikovaného odhadu ich hodnoty“ nahrádzajú slovami „reprodukčnou obstarávacou cenou“.

4. V § 18 odsek 7 znie:

(7) Spôsob zaokrúhlenia odpisov sa uvádza v odpisovom pláne.“.

5. V § 31 ods. 7 sa slová „559 – Tvorba opravných položiek“ nahrádzajú slovami „559 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek“ a slová „659 – Zúčtovanie opravných položiek“ sa nahrádzajú slovami „559 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek“.

6. V § 60 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Dobropisy, ktoré sa týkajú minulých účtovných období a neboli účtované ku koncu účtovného obdobia v účtovej triede 5, sa účtujú v prospech účtu 914 – Správny fond so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu účtovej triedy 2 alebo 3. Súčasne sa účtuje zníženie výnosov na účte 649 – Iné ostatné výnosy a zníženie nákladov na príslušnom účte účtovej triedy 5.“.

7. Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠64a

Osobitné ustanovenia na účely prechodu zo slovenských korún na eurá

(1) Ku dňu zavedenia meny euro v Slovenskej republike (ďalej len „zavedenie eura“) sa účty hlavnej knihy otvoria podľa § 37b zákona v eurách a informatívne v slovenských korunách. Ku dňu zavedenia eura sú konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov na účte 962 – Konečný účet súvahový začiatočnými stavmi jednotlivých súvahových účtov na účte 961 – Začiatočný účet súvahový po prepočítaní na eurá a zaokrúhlení na najbližší eurocent34).

(2) Ku dňu zavedenia eura sa účtujú začiatočné stavy jednotlivých súvahových účtov prepočítané konverzným kurzom s výnimkou podľa odseku 3 na účte 961 – Začiatočný účet súvahový v eurách so súvzťažným zápisom na jednotlivých novootváraných súvahových účtoch v eurách. Začiatočné stavy analytických účtov hlavnej knihy v slovenských korunách sa uvedú informatívne k začiatočným stavom v eurách.

(3) Ku dňu zavedenia eura sa prijaté preddavky a poskytnuté preddavky vyjadrené 31. decembra 2008 v mene euro účtujú v hodnote prijatých preddavkov a poskytnutých preddavkov v eurách v čase prijatia preddavku alebo poskytnutia preddavku.

(4) Pri otvorení účtov sa výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia prepočítaný konverzným kurzom na eurá zaokrúhlený na najbližší eurocent34) účtuje na účte 931 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Účtovný zisk sa účtuje na ťarchu účtu 961 – Začiatočný účet súvahový a v prospech účtu 931 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Účtovná strata sa účtuje v prospech účtu 961 – Začiatočný účet súvahový a na ťarchu účtu 931 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

(5) Kladný rozdiel medzi stranou má dať a dal účtu 961 – Začiatočný účet súvahový, ktorý vznikne pri prepočte jednotlivých účtov na eurá, sa účtuje na ťarchu osobitne vytvoreného analytického účtu 378 – Iné pohľadávky a v prospech účtu 961 – Začiatočný účet súvahový. Záporný rozdiel medzi stranou má dať a dal účtu 961 – Začiatočný účet súvahový, ktorý vznikne pri prepočte jednotlivých účtov na eurá, sa účtuje v prospech osobitne vytvoreného analytického účtu 379 – Iné záväzky a na ťarchu účtu 961 – Začiatočný účet súvahový. Súčasne sa účtuje uvedený rozdiel v prospech účtu 378 – Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom na ťarchu analytického účtu 545 – Kurzové straty alebo na ťarchu účtu 379 – Iné záväzky so súvzťažným zápisom v prospech analytického účtu 645 – Kurzové zisky.

(6) Jednotlivé položky analytickej evidencie k analytickým účtom sa prepočítajú podľa § 37b zákona. Rozdiel medzi súčtom jednotlivých položiek analytickej evidencie a začiatočným stavom analytického účtu v eurách sa účtuje na vecne príslušný analytický účet so súvzťažným zápisom na ťarchu analytického účtu 545 – Kurzové straty alebo v prospech analytického účtu 645 – Kurzové zisky.

(7) V období duálneho hotovostného peňažného obehu sa hotovosť v slovenských korunách prepočítaná konverzným kurzom na eurá zaokrúhlená na najbližší eurocent34) účtuje na osobitnom analytickom účte.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:

34) § 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely.“.

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 609/2005 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 (oznámenie č. 599/2007 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠2a

Osobitné ustanovenia na účely zostavenia účtovnej závierky ku dňu, ktorý nasleduje po 1. januári 2009

(1) Údaje uvedené v účtovných výkazoch v slovenských korunách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa prepočítajú konverzným kurzom tak, že najskôr sa prepočítajú údaje v súčtových riadkoch, pričom sa postupuje od najvyššieho súčtového rádu po najnižší.

(2) V prílohe č. 3 časti II. odseku 1 sa uvádzajú aj informácie o zmene meny, v ktorej sa vedie účtovníctvo a zostavuje účtovná závierka a o prepočte porovnateľných peňažných údajov konverzným kurzom vrátane jeho hodnoty.“.

2. Za § 3a sa vkladá § 3b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009

Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2009.“.

3. V prílohe č. 1 výkaze Súvaha sa slová „v tis. Sk“ nahrádzajú slovami „v eurách“.

4. V prílohe č. 1 časti Vysvetlivky k Súvahe odsek 4 znie:

(4) Účtovný výkaz sa vyplňuje v celých eurách.“.

5. V prílohe č. 1 časti Vysvetlivky k Súvahe sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 22 sa označujú ako odseky 5 až 21.

6. V prílohe č. 2 výkaze Výkaz ziskov a strát sa slová „v tisíc Sk“ nahrádzajú slovami „v eurách“.

7. V prílohe č. 2 časti Vysvetlivky k výkazu ziskov a strát odsek 3 znie:

(3) Účtovný výkaz sa vyplňuje v celých eurách.“.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií