Oznámenie č. 504/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74

Čiastka 185/2008
Platnosť od 05.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

504

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 27. novembra 2008 č. MF/24442/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 592/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. novembra 2008 č. MF/24442/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií  Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 592/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 12 ods. 2 písm. d) sa slová „slovenská mena“ nahrádzajú slovami „mena euro“.

2. V § 16 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak už boli opravné položky vytvorené, dodatočná tvorba opravnej položky sa upraví o sumu zvýšenia alebo zníženia očakávaných ekonomických úžitkov.“.

3. V § 16 ods. 6 a § 17 ods. 6 sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovom „eurách“.

4. V § 21 odsek 1 znie:

(1) Trvalé zníženie hodnoty hmotného majetku alebo nehmotného majetku sa vyjadruje nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov, ak nejde o škodu. Hmotný majetok a nehmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu, v ktorom sa uvádza aj spôsob zaokrúhľovania odpisov.“.

5. V § 34 ods. 1 písm. a) sa slová „slovenskú menu“ nahrádzajú slovami „menu euro“.

6. V § 58 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Na tomto účte sa účtujú aj penále a úroky z omeškania pri úhradách za zdravotnú starostlivosť.“.

7. Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„ § 68a

Osobitné ustanovenia na účely prechodu zo slovenských korún na eurá

(1) Ku dňu zavedenia meny euro v Slovenskej republike (ďalej len „zavedenie eura“) sa otvoria účty hlavnej knihy v eurách a v slovenských korunách. Začiatočné stavy analytických účtov hlavnej knihy v slovenských korunách sa uvedú ako informácia k začiatočným stavom v eurách.

(2) Konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív vykázané v slovenských korunách na účte Konečný účet súvahový účtovej skupiny 70 k 31. decembru 2008 sa zaúčtujú ako začiatočné stavy jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív v účtovej skupine 70 na účte Začiatočný účet súvahový ku dňu zavedenia eura po prepočítaní zo slovenských korún na eurá konverzným kurzom s výnimkou prijatých preddavkov a poskytnutých preddavkov vyjadrených v eurách, ktoré sa prepočítajú na hodnotu v eurách v čase prijatia preddavku a poskytnutia preddavku.

(3) Kladný rozdiel medzi účtami aktív a pasív, ktorý vznikne pri prepočte jednotlivých analytických účtov zo slovenských korún na eurá, sa zaúčtuje na ťarchu osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu Iné pohľadávky účtovej skupiny 32 – Ostatné pohľadávky a v prospech účtu Začiatočný účet súvahový. Záporný rozdiel medzi účtami aktív a pasív, ktorý vznikne pri prepočte jednotlivých analytických účtov zo slovenských korún na eurá, sa zaúčtuje v prospech osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu Iné záväzky účtovej skupiny 36 – Ostatné záväzky a na ťarchu účtu Začiatočný účet súvahový.

(4) Rozdiel podľa odseku 3 sa zúčtuje výsledkovo na začiatku účtovného obdobia, v ktorom sa zaviedla mena euro v Slovenskej republike, a to

a) analytický účet k účtu Iné pohľadávky účtovej skupiny 32 – Ostatné pohľadávky súvzťažne na ťarchu nákladového účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55 alebo

b) analytický účet k účtu Iné záväzky účtovej skupiny 36 – Ostatné záväzky súvzťažne v prospech výnosového účtu Ostatné výnosy účtovej skupiny 65.

(5) Jednotlivé položky analytickej evidencie k analytickému účtu sa prepočítajú ku dňu zavedenia eura podľa § 37b zákona. Rozdiel medzi súčtom jednotlivých položiek analytickej evidencie a začiatočným stavom analytického účtu v eurách sa účtuje podľa charakteru na vecne príslušný analytický účet so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Ostatné náklady účtovej skupiny 55 alebo v prospech účtu Ostatné výnosy účtovej skupiny 65.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií