Oznámenie č. 502/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov

Čiastka 185/2008
Platnosť od 05.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008 okrem bodov 2, 11, 14 až 20, bodu 22 § 23a ods. 3 až 5 a bodov 23 až 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

502

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 27. novembra 2008 č. MF/24101/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 628/2007 Z. z. )

Opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008 okrem bodov 2, 11, 14 až 20, bodu 22 § 23a ods. 3 až 5 a bodov 23 až 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č.11/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. novembra 2008 č. MF/24101/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 628/2007 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) pozemkové spoločenstvá, ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období sumu ustanovenú v § 9 ods. 2 písm. e) zákona.“.

2. V § 4 ods. 2, § 6 ods. 12 a 13, § 8 ods. 3 a § 14 ods. 6 sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovom „eurách“.

3. V § 9 ods. 8 sa slová „§ 15 ods. 3 písm. c) až g) a § 15 ods. 4 písm. c) až g)“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 3 písm. a) a c) až g) a § 15 ods. 4) písm. a) a c) až g)“.

4. V § 10 ods. 1 druhej vete sa za slovo „a“ vkladajú slová „jeho úhrada“.

5. V § 10 ods. 7 sa slová „účtujú sa tieto predmety v príslušnej pomocnej knihe majetku samostatne“ nahrádzajú slovami „zreteľne sa tieto predmety v knihe dlhodobého majetku vyznačia“.

6. V § 10 ods. 15 sa za slovom „prírastkov“ vypúšťa čiarka a slovo „príchovkov“.

7. V § 10 sa odsek 19 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) vyvolanú investíciu, ktorou je obstaranie majetku alebo služby, ktorú nebude účtovná jednotka používať, ale ktorá vznikla podľa osobitného predpisu alebo na základe zmluvy v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku.“.

8. V § 11 ods. 1 sa za slovo „a“ vkladajú slová „ich úhrada“.

9. V § 14 ods. 2 sa slovo „úhrade“ nahrádza slovom „inkasu“.

10. V § 14 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a v rámci uzávierkových účtovných operácií podľa § 4 ods. 6 písm. f)“.

11. V § 14 ods. 7 tretia veta znie: „Pri započítaní pohľadávky v cudzej mene sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska29a) v deň predchádzajúci dňu vzájomného započítania.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).“.

12. V § 14 ods. 11 písmeno c) znie:

c) pri inkase pohľadávky od dlžníka alebo pri príjme z ďalšieho postúpenia podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu a v rámci uzávierkových účtovných operácií sa účtuje podľa § 4 ods. 6 písm. e) piateho bodu do výšky tohto príjmu, najviac však do výšky podľa písmena b) prvého bodu; v knihe pohľadávok sa účtuje zánik pohľadávky podľa písmena a) druhého bodu,“.

13. V § 16 ods. 3 sa za slovo „Odpis“ vkladá slovo „aktívnej“ a na konci sa pripája táto veta: „Odpis pasívnej opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku sa účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu.“.

14. V § 17 odsek 6 znie:

(6) Ak je ocenenie majetku v cudzej mene, prepočíta sa ocenenie majetku, ako aj ocenenie záväzku z istiny v účtovníctve nájomcu na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska29a) v deň predchádzajúci dňu prevzatia majetku nájomcom. V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v knihe záväzkov nájomcu účtuje záväzok vo výške splatného finančného nákladu, prepočítaný referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska29a) v deň predchádzajúci dňu splatnosti. V peňažnom denníku sa zaúčtuje úhrada dohodnutej platby v eurách, ktorá sa ocení kurzom príslušnej banky, ak má účtovná jednotka účet vedený v eurách, alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska29a) v deň predchádzajúci dňu úhrady, ak má účtovná jednotka účet vedený v cudzej mene. Kurzové rozdiely, vznikajúce pri jednotlivých splátkach sa účtujú v rámci uzávierkových účtovných operácií.“.

15. V § 20 odsek 1 znie:

(1) Trvalé zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa vyjadruje prostredníctvom účtovných odpisov, ak nejde o škodu.“.

16. V § 20 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v ktorom sa uvádza aj spôsob zaokrúhľovania odpisov.“.

17. V § 21 ods. 1 druhá veta znie: „Ak sa kúpa alebo predaj uskutoční iným subjektom ako je banka alebo zmenáreň, použije sa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska29a) v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.“.

18. V § 21 odsek 2 znie:

(2) Peňažné prostriedky v hotovosti a na účtoch v bankách v cudzej mene sa prepočítajú na eurá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska29a) v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzové rozdiely z prepočtu sa účtujú podľa § 4 ods. 4.“.

19. V § 21 ods. 3 prvá veta znie: „Pohľadávky a záväzky, ocenené pri vzniku cudzou menou, sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2 ocenia referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska29a) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Pohľadávky a záväzky, ocenené pri vzniku cudzou menou, sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ocenia referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska29a) v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.“.

20. V § 21 ods. 4 sa slová „kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska“ nahrádzajú slovami „referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska29a)“.

21. V § 22 odsek 6 znie:

(6) Pohľadávky a záväzky sa vo Výkaze o majetku a záväzkoch vykazujú podľa zostatkovej sumy inkasa alebo úhrady.“.

22. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠23a

Osobitné ustanovenia na účely prechodu zo slovenských korún na eurá

(1) Príjem eurobankoviek a euromincí z predzásobenia a príjem euromincí v štartovacom balíčku za protihodnotu v slovenských korunách sa účtuje v osobitnej pokladničnej knihe.

(2) Príjem eurobankoviek a euromincí z predzásobenia bez protihodnoty v slovenských korunách sa účtuje v osobitnej pokladničnej knihe a v knihe záväzkov.

(3) Účtovné knihy sa otvoria k 1. januáru 2009 v eurách a informatívne aj v slovenských korunách. Pri otvorení účtovných kníh sa prevedú konečné zostatky vykázané k 31. decembru 2008 v slovenských korunách po prepočítaní konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlení podľa osobitného predpisu42) ako začiatočné stavy s výnimkou podľa odseku 4.

(4) Záväzky z prijatých preddavkov a pohľadávky z poskytnutých preddavkov vyjadrené v eurách k 31. decembru 2008 sa vykážu k 1. januáru 2009 v účtovných knihách v hodnote prijatých preddavkov alebo poskytnutých preddavkov v eurách v čase ich prijatia alebo poskytnutia.

(5) Kurzové rozdiely z prepočtu a rozdiely zo zaokrúhľovania peňažných prostriedkov v súvislosti s prechodom zo slovenských korún na eurá a v období duálneho hotovostného peňažného obehu sa účtujú podľa § 4 ods. 4. Kurzové rozdiely z prepočtu a rozdiely zo zaokrúhľovania majetku a záväzkov okrem peňažných prostriedkov v súvislosti s prechodom zo slovenských korún na eurá sa účtujú v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 42 znie:

42) § 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely.“.

23. V prílohách č. 1 a 2 sa slová „v celých Sk“ nahrádzajú slovami „v celých eurách“.

24. V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách k výkazu o príjmoch a výdavkoch sa vypúšťa tretí bod.

25. V prílohe č. 2 vo Vysvetlivkách k výkazu o majetku a záväzkoch sa vypúšťa bod 17.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008 okrem bodov 2, 11, 14 až 20, bodu 22 § 23a ods. 3 až 5 a bodov 23 až 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií