Oznámenie č. 501/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení neskorších predpisov

Čiastka 185/2008
Platnosť od 05.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2010
Zrušený 472/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008 okrem bodov 1 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

OBSAH

501

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 27. novembra 2008 č. MF/24487/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 741/2002 Z. z., oznámenie č. 688/2004 Z. z. a oznámenie č. 598/2007 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008 okrem bodov 1 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky. V elektronickej forme je uverejnené na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. novembra 2008 č. MF/24487/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 741/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10354/2004-74 (oznámenie č. 688/2004 Z. z.) a opatrenia z 28. novembra 2007 č. MF/24764/2007-74 (oznámenie č. 598/2007 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

f) vyvolaná investícia, ktorou je obstaranie majetku alebo služby, ktorú nebude účtovná jednotka používať, ale ktorá jej vznikla podľa osobitného predpisu alebo na základe zmluvy v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

2. V § 11 odsek 7 znie:

(7) Spôsob zaokrúhlenia odpisov sa uvádza v odpisovom pláne.“.

3. V § 12 ods. 6 sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovami „mene euro“ a slová „slovenskú menu“ nahrádzajú slovami „menu euro“.

4. V § 13 ods. 4 sa za slovom „prírastkov“ vypúšťa čiarka a slovo „príchovkov“.

5. § 13 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) V pokladničnej knihe sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov v hotovosti. Ak je v účtovníctve otvorených niekoľko pokladníc v mene euro a niekoľko pokladníc v cudzej mene, otvorí sa pre každú pokladnicu pokladničná kniha pre každý druh meny. V pokladničnej knihe, otvorenej pre príslušnú menu, sa účtuje v mene euro a v cudzej mene.“.

6. V § 15 ods. 4 a 5 sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“.

7. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15a

Osobitné ustanovenia na účely prechodu zo slovenských korún na eurá

(1) Príjem eurobankoviek a euromincí z predzásobenia a príjem nakúpených euromincí v štartovacom balíčku za protihodnotu v slovenských korunách sa účtuje ako príjem v peňažnom denníku.

(2) Príjem eurobankoviek a euromincí z predzásobenia bez protihodnoty v slovenských korunách sa účtuje ako príjem v peňažnom denníku a v knihe záväzkov.

(3) Ku dňu zavedenia meny euro v Slovenskej republike (ďalej len „zavedenie eura“) sa účtovné knihy otvoria v eurách a informatívne aj v slovenských korunách. V peňažnom denníku sa prevedú konečné zostatky peňažných prostriedkov v hotovosti, prostriedkov na vkladných knižkách a na účtoch v bankách a priebežných položiek z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia prepočítané na eurá zaokrúhlené na najbližší eurocent13) ako začiatočné stavy. Ďalej sa otvorí kniha pohľadávok, kniha záväzkov a ostatné pomocné knihy, v ktorých sa jednotlivé pohľadávky, záväzky a ostatné zložky majetku prepočítajú konverzným kurzom na eurá zaokrúhlené na najbližší eurocent13) s výnimkou podľa odseku 4.

(4) Ku dňu zavedenia eura sa záväzky z prijatých preddavkov a pohľadávky z poskytnutých preddavkov vyjadrené 31. decembra 2008 v eurách vykážu v pomocných knihách v hodnote prijatých preddavkov a poskytnutých preddavkov v eurách v čase ich prijatia.

(5) Kurzový rozdiel a vzniknutý rozdiel zo zaokrúhľovania peňažných prostriedkov v súvislosti s prechodom zo slovenských korún na eurá a počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa vykáže v peňažnom denníku ako nepeňažný príjem alebo nepeňažný výdavok. Kurzový rozdiel z prepočtu a rozdiel zo zaokrúhľovania záväzkov a majetku okrem peňažných prostriedkov v súvislosti s prechodom zo slovenských korún na eurá sa účtujú v knihe záväzkov, v knihe pohľadávok a v pomocných knihách.

(6) V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá má povinnosť zostaviť priebežnú účtovnú závierku podľa § 37a ods. 1 zákona, sa ku dňu, ktorý bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura, uzavrú účtovné knihy a zistia sa

a) súhrnné sumy údajov sledovaných v peňažnom denníku, napríklad peňažné prostriedky v hotovosti, peňažné prostriedky na účtoch v banke, príjmy celkom , výdavky celkom a priebežné položky,

b) konečné stavy pohľadávok v knihe pohľadávok a konečné stavy záväzkov v knihe záväzkov,

c) konečné stavy zásob v knihe zásob, ako aj konečné stavy v ostatných pomocných knihách,

d) kurzové rozdiely, ktoré sa uvedú v peňažnom denníku ako nepeňažná operácia.

(7) V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá má povinnosť zostaviť priebežnú účtovnú závierku podľa § 37a ods. 1 zákona, sa ku dňu zavedenia eura postupuje podľa odsekov 3 až 5. Pri zostavovaní účtovnej závierky po dni zavedenia eura sa do výkazu príjmov a výdavkov zahrnú aj príjmy a výdavky, ktoré boli účtované od začiatku účtovného obdobia do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu zavedenia eura.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

13) § 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 5. decembra 2008 okrem bodov 1až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií