Oznámenie č. 47/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor), Protokolu o výklade článku 69 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov, Protokolu o centralizácii európskeho patentového systému a o jeho zavedení (Protokol o centralizácii), Protokolu o súdnej právomoci a o uznávaní rozhodnutí o nároku na udelenie európskeho patentu (Protokol o uznávaní), Protokolu o výsadách a imunitách európskej patentovej organizácie (Protokol o výsadách a imunitách) a o doplnení Protokolu o dopĺňaní stavu zamestnancov Európskeho patentového úradu v Haagu (Protokol o dopĺňaní stavu zamestnancov) z 29. novembra 2000

Čiastka 18/2008
Platnosť od 09.02.2008
Účinnosť od 13.12.2007
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnok nadobudli platnosť 13. decembra 2007. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 13. decembra 2007.

OBSAH

HLAVA IV - SPRÁVNA RADA (Čl. 26 - Čl. 36)
HLAVA III - ZASTUPOVANIE (Čl. 133 - Čl. 134a)
DEVIATA ČASŤ - OSOBITNÉ DOHODY (Čl. 142 - Čl. 149a)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.12.2007 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

13.12.2007