Oznámenie č. 46/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií združeniam na ochranu spotrebiteľa

Čiastka 17/2008
Platnosť od 08.02.2008 do30.06.2011
Účinnosť do 30.06.2011
Zrušený 181/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2008.

46

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.

výnos zo 16. januára 2008 č. 1/2008 o poskytovaní dotácií združeniam na ochranu spotrebiteľa.

Výnosom sa ustanovuje účel poskytnutia dotácie, podmienky poskytnutia dotácie, náležitosti a vzor žiadosti o poskytnutie dotácie a termín predloženia žiadosti o dotáciu na rok 2008.

Výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2008.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.economy.gov.sk.