Oznámenie č. 443/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. marca 2007 č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. augusta 2007 č. 10/2007

Čiastka 162/2008
Platnosť od 14.11.2008
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2008 okrem ustanovení čl. I bodov 1 až 5, bodov 8 až 10, bodov 13 až 16, bodov 28 až 59, bodu 67 a bodu 68 § 227a, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

443

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 30 ods. 8, § 31 ods. 5, § 32 ods. 11, § 33 ods. 25, § 33a ods. 8, § 33b ods. 9, § 33c ods. 5 a 6, § 33d ods. 10, § 33e ods. 12, § 39 ods. 15 a § 48 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 74 ods. 9, § 74a ods. 10 a § 139 ods. 9 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

opatrenie z 21. októbra 2008 č. 17/2008, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. marca 2007 č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi (oznámenie č. 121/2007 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. augusta 2007 č. 10/2007 (oznámenie č. 420/2007 Z. z.).

Opatrením sa spresňujú niektoré ustanovenia opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 10/2007 v nadväznosti na aplikačnú prax a zistenia Národnej banky Slovenska v rámci výkonu dohľadu nad finančným trhom podľa osobitných predpisov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2008 okrem ustanovení čl. I bodov 1 až 5, bodov 8 až 10, bodov 13 až 16, bodov 28 až 59, bodu 67 a bodu 68 § 227a, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 31/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.